Документ 518-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.05.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 518
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1225
та від 15 травня 2003 р. N 705

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1225 ( 1225-2000-п ) "Про затвердження Положення про
порядок обліку, зберігання, списання та використання військового
майна у Збройних Силах" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1366) та від 15 травня 2003 р. N 705 ( 705-2003-п ) "Про
затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил"
(Офіційний вісник України, 2003 р. , N 21, ст. 934; 2005 р., N 52,
ст. 3281; 2007 р., N 28, ст. 1107) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 518
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1225 ( 1225-2000-п )
та від 15 травня 2003 р. N 705 ( 705-2003-п )

1. У Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та
використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1225
( 1225-2000-п ):
1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Військове майно, яке передано підприємствам (установам)
незалежно від форми власності для проведення ремонту, освоєння
ремонту, модернізації, дослідження технічного стану, спеціальних
перевірок, зберігання, обліковується у військових частинах, за
якими воно закріплене. Про умови передачі та повернення
військового майна зазначається у відповідних договорах.";
2) абзац четвертий пункту 11 після слів "затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1998 р. N 759
( 759-98-п )" доповнити словами ", за винятком випадків, коли
вартість військового майна визначається на підставі звіту про
оцінку майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 );
3) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли військове майно підлягає утилізації згідно з
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, його списання може здійснюватися на
підставі та на умовах зазначених договорів.";
4) додаток до Положення ( 1225-2000-п ) викласти в такій
редакції:
"Додаток
до Положення
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 518 ( 518-2011-п )
Максимальні розміри коштів,
на які посадові особи Збройних Сил
мають право списувати військове майно
за актами якісного (технічного) стану,
інспекторськими посвідченнями та за актами списання

------------------------------------------------------------------ | Посада | Вартість за одиницю військового | | | майна або за одним актом у | | | неоподатковуваних мінімумах | | | доходів громадян | | |------------------------------------| | |за актом якісного |за інспекторським| | |(технічного) стану| посвідченням | | |та актом списання | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Командир окремої роти, інші| 300 | 150 | |командири (начальники) | | | |військових частин, установ,| | | |організацій Збройних Сил, | | | |військових навчальних | | | |підрозділів вищих | | | |навчальних закладів, які | | | |ведуть військове | | | |(корабельне) господарство, | | | |керівник представництва | | | |державного замовника з | | | |оборонного замовлення на | | | |підприємстві, в установі, | | | |організації, для яких | | | |штатом передбачено | | | |військове звання від майора| | | |(капітана 3 рангу) до | | | |полковника (капітана | | | |1 рангу) включно | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Командири (начальники) | 1500 | 750 | |вищого рівня відносно | | | |зазначених посадових осіб, | | | |їх заступники, яким | | | |підпорядковуються служби | | | |забезпечення, начальники | | | |служб забезпечення органів | | | |військового управління, | | | |керівники структурних | | | |підрозділів Генерального | | | |штабу Збройних Сил та | | | |Міністерства оборони, перші| | | |заступники та заступники | | | |начальника Генерального | | | |Штабу Збройних Сил та | | | |Міністра оборони відповідно| | | |до їх компетенції* | | | |---------------------------+------------------+-----------------| |Міністр оборони | понад 1500 | понад 750 | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних
Сил мають право списувати військове майно, визначаються наказом
Міноборони.".
2. У Порядку утилізації військового майна Збройних Сил,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня
2003 р. N 705 ( 705-2003-п ):
1) у пункті 2:
в абзаці третьому цифру "5" замінити цифрою "3";
в абзаці дванадцятому слова "уповноважені підприємства"
замінити словами "підприємства (організації) з утилізації";
доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом
такого змісту:
"уповноважені підприємства (організації) - суб'єкти
підприємницької діяльності, яким в установленому порядку Кабінетом
Міністрів України надані повноваження на реалізацію військового
майна, що підлягає утилізації;".
У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом
чотирнадцятим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"підготовка військового майна до утилізації - здійснення у
разі необхідності заходів із розсекречення, розконсервації,
демілітаризації, виконання навантажувально-розвантажувальних
робіт, транспортування до місць утилізації, а також підготовка
переліків складових частин, які підлягають подальшій експлуатації,
що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, укладення
відповідних договорів, здійснення інших організаційних заходів.";
2) абзац перший пункту 5 виключити;
3) у пункті 21 слово "винагороди" замінити словом "плати";
4) пункти 23-27 викласти в такій редакції:
"23. Продаж військового майна для утилізації здійснюється
уповноваженими підприємствами (організаціями) на аукціоні, а
озброєння, військової техніки, військової зброї - за конкурсом
покупцям, які мають ліцензію на утилізацію військового майна
відповідної номенклатури.
24. Продаж військового майна, яке підлягає утилізації, на
аукціонах здійснюється відповідно до Порядку реалізації рухомого
військового майна на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 118 ( 118-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 460).
25. Порядок проведення конкурсу з продажу військового майна,
яке підлягає утилізації, зокрема у разі, коли Міноборони за
результатами утилізації передбачає отримати відновлені компоненти
цього майна для забезпечення Збройних Сил, визначається наказом
Міноборони, погодженим з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі та Мінфіном.
26. Вартість військового майна, що підлягає утилізації,
визначається на підставі звіту про оцінку майна, складеного
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), і не може
бути нижчою ніж ринкова вартість металів, у тому числі
дорогоцінних, та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.
Суб'єкти оціночної діяльності, які залучаються до проведення
оцінки військового майна, визначаються Міноборони за результатами
конкурсів (тендерів).
27. Стартова ціна продажу військового майна, що підлягає
утилізації, встановлюється виходячи з його вартості, визначеної в
установленому порядку, розміру витрат, пов'язаних з підготовкою
військового майна до утилізації, проведенням його оцінки, сплатою
встановлених законодавством податків, інших обов'язкових платежів
і внесенням комісійної плати, підготовкою та проведенням конкурсу
(аукціону).
Відносини Міноборони з уповноваженими підприємствами
(організаціями) регулюються договорами комісії та іншими
цивільно-правовими договорами (угодами).";
5) пункти 28-32 виключити;
6) у пункті 33 слова "комісійної винагороди" замінити словами
"комісійної плати";
7) пункт 34 викласти в такій редакції:
"34. Уповноважене підприємство (організація) укладає з
переможцем конкурсу (аукціону) договір купівлі-продажу військового
майна для утилізації.".вгору