Документ 512-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. № 512
Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483, виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 512)

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі - спеціальні обов’язки), що передбачають, зокрема, надання  послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ринок електричної енергії”.

3. До споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, належать побутові споживачі.

4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

гарантованого покупця електричної енергії (далі - гарантований покупець);

виробників електричної енергії;

постачальників універсальних послуг;

операторів систем розподілу електричної енергії;

оператора системи передачі електричної енергії.

5. До спеціальних обов’язків належить:

продаж електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі - виробники електричної енергії), за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю, операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за граничними цінами на електричну енергію (далі - граничні ціни);

продаж гарантованим покупцем електричної енергії за ціною, встановленою пунктом 7 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

продаж гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії на території області регулювання “острів Бурштинської ТЕС”;

надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2.

6. Гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником у квітні - травні 2019 року.

7. Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як різниця між фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів, що дорівнює тарифам на електричну енергію для побутових споживачів, які діяли протягом II кварталу 2019 р. відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 лютого 2015 р. № 220, з урахуванням тарифних коефіцієнтів, визначених відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 р. № 498 (далі - фіксована ціна), і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної енергії і на послуги постачальника універсальних послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВт·г.

У разі коли розрахункове значення ціни на електричну енергію становить менш як 10 гривень за 1 МВт·г, гарантований покупець здійснює оплату постачальнику універсальних послуг за договором про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів визначається як добуток обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами  та різниці між ціною електричної енергії, що становить 10 гривень за 1 МВт·г, і розрахунковою ціною електричної енергії.

8. Виробники електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії гарантованому покупцю в обсягах, заявлених гарантованим покупцем, але не більш як 75 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях;

2) здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку електричної енергії операторам систем розподілу та оператору системи передачі в обсягах, заявлених оператором системи передачі та операторами систем розподілу, але не більш як 15 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях;

3) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з постачальниками універсальних послуг, гарантованим покупцем, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

4) виконувати інші умови продажу електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії мають право своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

10. Постачальники універсальних послуг зобов’язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії у гарантованого покупця в обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам;

2) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними у гарантованого покупця електричну енергію відповідно до укладених з гарантованим покупцем двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

3) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

4) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів;

5) укласти з гарантованим покупцем договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

11. Постачальники універсальних послуг мають право:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

2) отримувати від гарантованого покупця компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

12. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов’язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах в обсягах не менш як 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;

2) за результатами проведення електронного аукціону укласти двосторонні договори з виробниками електричної енергії на атомних електростанціях за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

4) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

13. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії мають право здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, необхідних для виконання спеціальних обов’язків, а також здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії.

14. Гарантований покупець зобов’язаний:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціальних обов’язків в установленому законодавством порядку у виробників електричної енергії;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з виробниками електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) забезпечувати виконання умов купівлі електричної енергії, визначених в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

4) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг в обсягах, необхідних для постачання побутовим споживачам;

5) укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

6) надавати постачальникам універсальних послуг компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

7) здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг;

8) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

15. Гарантований покупець має право:

1) своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ним постачальникам універсальних послуг електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії;

2) здійснювати продаж електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, а також здійснювати купівлю і продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії.

16. Гарантований покупець сплачує постачальникам універсальних послуг вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідного постачальника щомісяця рівними частинами не пізніше ніж за один робочий день до 11 і 21 числа та останнього дня місяця.

17. Спеціальні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побутовим споживачам, об’єкти яких розташовані на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

ПрАТ “Укргідроенерго”Додаток 2
до Положення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачіввгору