Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі
Декрет Кабінету Міністрів України від 17.05.199351-93
Документ 51-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.1996, підстава - 290/96-ВР

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 290/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.188 )
Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.293 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що приватизація майна підприємств харчової
промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину,
борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, сервісних,
будівельних, фірмових торговельних, несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу незалежно від
вартості об'єктів приватизації (але не менше необхідної для
створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з чинним
законодавством) проводиться шляхом перетворення їх у відкриті
акціонерні товариства у порядку, встановленому постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 1992 року N 686 ( 686-92-п ). Право на пільгове придбання акцій (із застосуванням
приватизаційних майнових сертифікатів і власних коштів у розмірі,
що не перевищує половини вартості цих сертифікатів) після
використання першочергового права працівниками підприємств, що
приватизуються, мають члени селянських (фермерських) господарств,
працівники колективних і державних сільськогосподарських
підприємств та інших сільськогосподарських товаровиробників. До членів трудових колективів підприємств, що приватизуються,
а також сільськогосподарських товаровиробників прирівнюються також
особи, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку із скороченням
штатів і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах,
особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися
на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, які
звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням. Члени трудових колективів підприємств, що приватизуються
(крім підприємств і організацій агропромислового комплексу, які
підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів
України), та сільськогосподарські товаровиробники, а також
прирівняні до них особи мають переважне право на придбання не менш
як 51 відсотка акцій підприємств, що приватизуються. Конкретний
розмір квоти встановлюється у плані приватизації об'єкта. Якщо члени трудових колективів підприємств, що
приватизуються, сільськогосподарські товаровиробники і прирівняні
до них особи не викупили акцій в межах зазначених квот, право на
їх придбання мають за власні кошти недержавні сільськогосподарські
підприємства різних організаційно-правових форм господарювання. При цьому розподіл акцій між сільськогосподарськими
товаровиробниками, а також недержавними сільськогосподарськими
підприємствами здійснюється пропорційно до обсягів сировини,
зданої на об'єкт приватизації, або послуг, одержаних за рік, що
передує року приватизації. Акції, які не були викуплені на пільгових умовах протягом
одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних
підставах згідно з чинним законодавством. У разі приватизації майна підприємств і організацій, що
підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів
України, визначається частка акцій, що тимчасово залишається у
власності держави. Решта акцій реалізується в порядку,
передбаченому цією статтею.

2. Установити, що приватизація майна радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств і організацій (крім
тих, що підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом
Міністрів України) здійснюється шляхом перетворення їх у
колективні сільськогосподарські підприємства. До членів трудових
колективів підприємств прирівнюються також особи, вказані у
частині третій статті 1 цього Декрету. При цьому членам трудових колективів безплатно передається
частка державного майна, розмір якої визначається як добуток
вартості майна, що припадає на одного члена колективного
сільськогосподарського підприємства по області (Республіці Крим),
і кількості працівників підприємства, що приватизується, та
прирівняних до них осіб. Решта державного майна (понад зазначену частку)
приватизується за приватизаційні майнові сертифікати. Право на
першочергове придбання цього майна мають члени даного
сільськогосподарського підприємства та зайняті у соціальній сфері
на селі особи, визначені частиною восьмою статті 6 Земельного
кодексу України ( 561-12 ). Не реалізоване протягом шести місяців
з дня початку реалізації за майнові сертифікати майно
приватизується на загальних підставах згідно з чинним
законодавством.
3. Приватизація державних сільськогосподарських підприємств і
організацій, що підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, проводиться в порядку, передбаченому частинами
першою і восьмою статті 1 та частинами другою і третьою статті 2
цього Декрету.
4. Приватизація частки державного майна підприємств
агропромислового комплексу із змішаною формою власності
здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні
товариства, з продажем акцій, що належать державі, за
приватизаційні майнові сертифікати в порядку, передбаченому
статтею 1 цього Декрету.
5. Державні підприємства і підприємства із змішаною формою
власності агропромислового комплексу, вартість майна яких
недостатня для створення акціонерного товариства, приватизуються
шляхом викупу членами трудових колективів цих підприємств та
особами, зазначеними у частині третій статті 1 цього Декрету, з
використанням приватизаційних майнових сертифікатів. Залишок
невикупленого майна цих підприємств приватизується на загальних
підставах.
6. Затвердити перелік державних підприємств і організацій
агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється
за погодженням з Кабінетом Міністрів України, що додається.
7. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 17 травня 1993 року
N 51-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 03.06.93

Додаток
до Декрету Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1993 року
N 51-93

ПЕРЕЛІК
державних підприємств і організацій агропромислового
комплексу, приватизація майна яких здійснюється за
погодженням з Кабінетом Міністрів України
Спеціалізовані елеватори, холодильники, об'єкти складського
господарства, що забезпечують постійне розміщення державних
ресурсів
Підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості
Хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики
Машинно-випробувальні станції
Підприємства і організації, установи державної ветеринарної
медицини і Укрзооветпостачу
Насінницькі, племінні заводи та підприємства, кінні заводи,
селекційно-гібридні центри, сортовипробувальні станції та
дільниці, науково-дослідні організації
Нерестово-вирощувальні рибницькі господарства
Рибоводно-меліоративні станціївгору