Документ 51-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.07.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 35, ст.262 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р.,
N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149;
1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) такі
зміни:
1. У назві Закону слова "та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" замінити словами "осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб".
2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного
забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил
України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України,
Управління державної охорони України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань (далі -
військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу
податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу
кримінально-виконавчої системи України та членів їх сімей,
військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної
безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України,
військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни
проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу
під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян
інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших
військових формувань, утворених відповідно до чинного
законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно
проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів,
укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення
таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із
законодавством держави, на території якої вони проживають (далі -
особи, які мають право на пенсію за цим Законом)".
3. У статті 12:
у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в
органах внутрішніх справ" виключити;
у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом
здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними
заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку"
замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і
досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або
спеціальних звань, а також звільнених із служби у зв'язку з
засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого
посадового становища, або вчиненням корупційного діяння".
4. У статті 13:
у частині першій:
у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;
у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно
цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3"
замінити словами і цифрою "до категорії 2".
5. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів
з числа" виключити.
6. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій
статті 52 слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити
словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного департаменту України
з питань виконання покарань".
7. У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами
"особи, які мають право на пенсію за цим Законом" у відповідних
відмінках.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Абзац
четвертий пункту 4 розділу І цього Закону набирає чинності з дня
введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на
2003 рік".
2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове
забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової
служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому
частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).
3. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 307/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45,
ст. 283; 1998 р., N 26, ст. 161) пункт 3 виключити.
4. Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до
абзацу четвертого пункту 4 розділу I цього Закону з відповідних
сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2003 року;
у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 року
N 51-IVвгору