Про інститути спільного інвестування
Закон України від 05.07.20125080-VI
Документ 5080-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.01.2018, підстава - 2210-VIII

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів корпоративного фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення договору про розподіл таких активів забороняється.

Розділ III
ПАЙОВИЙ ФОНД

Стаття 41. Правовий статус пайового фонду

1. Пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

2. Мінімальний обсяг активів пайового фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як інституту спільного інвестування.

Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів такого фонду.

Якщо обсяг активів пайового фонду став меншим, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду та протягом шести місяців не збільшився до мінімального обсягу активів, такий пайовий фонд підлягає ліквідації.

3. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

4. У регламенті та проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду обов’язково зазначаються його найменування та слова "пайовий інвестиційний фонд", тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.

Стаття 42. Створення пайового фонду

1. Пайовий фонд створюється компанією з управління активами.

2. Створення пайового фонду здійснюється в такій послідовності:

1) прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про створення пайового фонду;

2) затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами регламенту;

3) подання до Комісії документів для реєстрації пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру;

4) реєстрація Комісією регламенту, внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру, присвоєння коду згідно з Реєстром та видача свідоцтва про внесення до Реєстру;

5) укладення договорів з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем активів пайового фонду, депозитарієм;

6) укладення в разі потреби договору з андеррайтером;

7) затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

8) подання до Комісії документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

9) реєстрація Комісією проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та видача компанії з управління активами свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

10) присвоєння інвестиційним сертифікатам міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

3. Створення пайового фонду іншим шляхом, ніж передбачено частиною другою цієї статті, забороняється.

4. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду.

5. Пайовий фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до Реєстру.

6. У період між внесенням відомостей про пайовий фонд до Реєстру та реєстрацією проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами пайового фонду не має права вчиняти за рахунок та в інтересах такого фонду будь-які дії, крім тих, що спрямовані на реєстрацію проспекту емісії його інвестиційних сертифікатів.

Стаття 43. Функціонування пайового фонду

1. Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в її управлінні.

2. Укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов’язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

3. Активи пайового фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім’я компанії з управління активами з обов’язковим зазначенням реквізитів такого фонду.

4. У разі якщо регламентом передбачено, що активи пайового фонду включають нерухоме майно, компанія з управління активами укладає договір з оцінювачем майна пайового фонду.

Стаття 44. Регламент пайового фонду

1. Особливості функціонування пайового фонду визначаються його регламентом.

2. Регламент повинен містити:

1) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;

2) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;

3) порядок виплати дивідендів пайовим фондом (для закритого пайового фонду, якщо така виплата передбачена його регламентом);

4) порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового фонду;

5) інвестиційну декларацію;

6) відомості про компанію з управління активами.

3. У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу активів пайового фонду копію змін до регламенту.

Стаття 45. Участь у пайовому фонді

1. Учасник пайового фонду - юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду.

2. Учасники пайового фонду не мають права впливати на діяльність компанії з управління активами.

3. Учасники пайового фонду не відповідають за зобов’язаннями пайового фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю пайового фонду, тільки в межах належних їм інвестиційних сертифікатів фонду, крім учасників пайового фонду, до складу активів яких входять акції банків, які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону.

{Статтю 45 доповнено новою частиною згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

4. У пайовому фонді наглядова рада не створюється.

Стаття 46. Припинення пайового фонду

1. Пайовий фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

2. Компанія з управління активами пайового фонду приймає рішення про його ліквідацію у разі, якщо:

1) вартість активів пайового фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів пайового фонду, та протягом шести місяців не збільшилася до мінімального обсягу активів;

2) закінчився строк діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду);

3) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру;

4) протягом одного місяця після закінчення дії договору із зберігачем активів пайового фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншим зберігачем активів пайового фонду;

5) анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

6) анульовано ліцензію, видану зберігачу активів пайового фонду на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено компанією з управління активами протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів пайового фонду;

7) в інших випадках, передбачених цим Законом.

3. На наступний робочий день після закінчення строку, на який був створений строковий пайовий фонд, компанія з управління активами повинна прийняти рішення про ліквідацію такого фонду.

Для проведення ліквідації пайового фонду створюється ліквідаційна комісія в порядку, встановленому Комісією.

Якщо проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду не зареєстровано протягом одного року з дня внесення такого фонду до Реєстру, зазначений пайовий фонд ліквідується без створення ліквідаційної комісії.

4. Ліквідація строкового пайового фонду до закінчення строку, встановленого його регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

5. З моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів забороняється.

6. Пайовий фонд ліквідується в порядку та у строки, що встановлені нормативно-правовими актами Комісії.

Розрахунки з учасниками пайового фонду під час ліквідації пайового фонду здійснюються в порядку, встановленому Комісією.

Стаття 47. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації

1. У процесі ліквідації пайового фонду його активи реалізуються за кошти в строки, встановлені Комісією. Кошти, отримані від реалізації, розподіляються у такій черговості:

1) здійснюються виплати учасникам пайового фонду, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду (крім закритих пайових фондів);

2) вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України;

3) задовольняються вимоги кредиторів компанії з управління активами пайового фонду з погашення заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю пайового фонду, що ліквідується;

4) розподіляються кошти між учасниками пайового фонду пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів пайового фонду, що їм належать, у порядку, встановленому Комісією.

2. Розподіл коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

3. Розрахунки з учасниками пайового фонду в процесі ліквідації пайового фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами пайового фонду у разі, якщо:

1) інвестиційні сертифікати розміщувалися лише шляхом приватного розміщення;

2) регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду;

3) згода на здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду надана усіма учасниками пайового фонду;

4) кошти, наявні в активах пайового фонду на момент прийняття рішення про ліквідацію, є достатніми для внесення обов’язкових платежів до Державного бюджету України та задоволення вимог кредиторів і будуть використовуватися виключно для таких цілей.

4. Розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду здійснюється за умови згоди всіх учасників такого фонду та оформляється договором про розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками фонду.

У разі здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду розподіл таких активів між учасниками пайового фонду здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать.

Перерозподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення договору про розподіл таких активів пайового фонду забороняється.

5. Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія пайового фонду подає до Комісії документи для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та звіт про результати ліквідації пайового фонду. Вимоги до звіту встановлюються Комісією.

Виключення відомостей про пайовий фонд з Реєстру здійснюється після скасування реєстрації випуску його інвестиційних сертифікатів.

6. Пайовий фонд вважається таким, що ліквідований, після виключення відомостей про нього з Реєстру.

Розділ IV
АКТИВИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стаття 48. Склад і структура активів інституту спільного інвестування

1. Активи інституту спільного інвестування можуть складатися з цінних паперів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, передбачених законодавством.

2. Вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування недиверсифікованого виду. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів.

3. Інституту спільного інвестування диверсифікованого виду забороняється:

1) розміщувати в цінні папери банків та банківські метали більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування в цінні папери та зобов’язання одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов’язання однієї юридичної особи (крім банку) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;

3) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, забезпечені державною гарантією, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування у цінні папери одного випуску;

4) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;

6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;

7) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, передбачені законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;

8) придбавати або додатково інвестувати в об’єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування диверсифікованого виду.

{Абзац десятий частини третьої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

4. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умови що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

5. До складу активів спеціалізованого фонду грошового ринку можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) ощадні (депозитні) сертифікати, поточні та строкові депозити до двох років (у тому числі в іноземній валюті);

3) державні цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;

4) облігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;

5) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, забезпечені державною або місцевою гарантією;

6) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рівня, встановленого Комісією;

7) облігації підприємств, строк погашення або дострокового погашення емітентом яких не перевищує одного року;

8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1-7 цієї частини.

6. Структура активів спеціалізованих фондів грошового ринку повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість облігацій місцевих позик та облігацій підприємств не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) загальна вартість облігацій, забезпечених державною гарантією, та облігацій, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

7. Спеціалізованим фондам грошового ринку забороняється:

1) розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;

4) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

8. До складу активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити (в національній та іноземній валюті) в державних банках України;

3) ощадні (депозитні) сертифікати державних банків України;

4) державні цінні папери;

5) облігації місцевих позик;

6) боргові цінні папери, забезпечені державною або місцевою гарантією;

7) боргові цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рівня, встановленого Комісією;

8) емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій;

9) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1-8 цієї частини.

9. Структура активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість облігацій підприємств, забезпечених державною або місцевою гарантією, та облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) загальна вартість боргових цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, та емісійних боргових цінних паперів міжнародних фінансових організацій не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) вартість державних облігацій України не може перевищувати 35 відсотків загальної вартості активів фонду;

4) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

10. Спеціалізованому фонду державних цінних паперів забороняється:

1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду.

11. До складу активів спеціалізованого фонду облігацій можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити в національній та іноземній валюті;

3) ощадні (депозитні) сертифікати;

4) облігації підприємств;

5) облігації іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією;

6) державні облігації України;

7) облігації місцевих позик;

8) іпотечні облігації;

9) привілейовані акції українських емітентів;

10) цінні папери спеціалізованих фондів державних цінних паперів;

11) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошику яких входять виключно облігації;

12) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1-8 цієї частини.

12. Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів та спеціалізованих біржових індексних фондів не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

4) загальна вартість привілейованих акцій не може перевищувати 10 відсотків загальної вартості активів фонду;

5) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

13. Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:

1) розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного спеціалізованого фонду більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду.

14. До складу активів спеціалізованого фонду акцій можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити в національній та іноземній валюті;

3) ощадні (депозитні) сертифікати;

4) акції акціонерних товариств;

{Пункт 4 частини чотирнадцятої статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017}

5) акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів, що перебувають в обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією;

6) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошику яких входять виключно акції;

7) депозитарні розписки на цінні папери, зазначені у пунктах 4-6 цієї частини;

8) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1-6 цієї частини.

15. Структура активів спеціалізованих фондів акцій повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість цінних паперів та депозитарних розписок, частка в загальній вартості активів фонду кожного з яких перевищує 15 відсотків, не може перевищувати 50 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів та цінних паперів іноземних біржових фондів не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів фонду.

16. Спеціалізованим фондам акцій забороняється:

1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) придбавати більше ніж 10 відсотків загального обсягу цінних паперів одного випуску;

3) розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду.

17. До складу активів спеціалізованого індексного фонду можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика обраного індексу фондової біржі. Вимоги до індексу та методики його розрахунку встановлюються Комісією.

18. Структура активів спеціалізованого індексного фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) вартість цінних паперів повинна становити не менш як 80 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) кількість цінних паперів, що входять до активів фонду, повинна бути пропорційною кількості цінних паперів, що входять до індексного кошика. При цьому різниця між часткою цінних паперів одного емітента в загальній вартості цінних паперів, за якими розраховується індекс, і часткою таких цінних паперів у вартості активів фонду, що складаються з цінних паперів, не може перевищувати 10 відсотків, якщо інше не встановлено Комісією.

19. До складу активів спеціалізованого фонду банківських металів можуть входити:

1) кошти в національній та іноземній валюті;

2) депозити в національній та іноземній валюті;

3) ощадні (депозитні) сертифікати;

4) державні цінні папери;

5) боргові цінні папери, забезпечені державною гарантією;

6) банківські метали в зливках на зберіганні у банківських сховищах;

7) майнові права за договорами з банком щодо виплати грошового еквіваленту банківського металу за його поточним курсом;

8) цінні папери спеціалізованих біржових індексних фондів, до індексного кошика яких входять виключно банківські метали;

9) похідні (деривативи), базовим активом яких є банківські метали.

Перелік банківських металів та порядок визначення їх ринкової вартості встановлюється Національним банком України.

20. Структура активів спеціалізованих фондів банківських металів повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) загальна вартість банківських металів у зливках, коштів та майнових прав за договорами з банком щодо виплати грошового еквіваленту банківського металу за його поточним курсом повинна становити не менш як 70 відсотків загальної вартості активів фонду;

2) загальна сума зобов’язань одного банку не може перевищувати 25 відсотків загальної вартості активів фонду.

21. Спеціалізованим фондам банківських металів забороняється розміщувати в зобов’язання одного банку більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів фонду.

22. Обмеження щодо зобов’язань одного банку в активах інституту спільного інвестування не застосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у зберігача активів такого інституту спільного інвестування.

23. Емісія цінних паперів спеціалізованих інвестиційних фондів здійснюється виключно шляхом їх публічного розміщення.

24. Активи інституту спільного інвестування не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем активів інституту спільного інвестування, депозитарієм, оцінювачем майна інституту спільного інвестування та аудитором (аудиторською фірмою) такого інституту спільного інвестування;

2) цінні папери, випущені пов’язаними особами компанії з управління активами, зберігача активів інституту спільного інвестування, депозитарію, оцінювача майна інституту спільного інвестування та аудитора (аудиторської фірми) такого інституту;

3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається Комісією;

4) цінні папери інших інститутів спільного інвестування;

5) облігації підприємств, іпотечні облігації та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування;

6) кошти і банківські метали, розміщені на поточних і депозитних рахунках у банках, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування;

7) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

8) товаророзпорядчі цінні папери, заставні;

9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю;

10) приватизаційні цінні папери;

11) договори про участь у фонді фінансування будівництва.

Вимоги пунктів 2, 3, 5–9 цієї частини не застосовуються до венчурних фондів.

25. До складу активів інституту спільного інвестування може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

26. Вимоги до похідних (деривативів) у структурі активів інституту спільного інвестування встановлюються Комісією.

27. Вимоги до структури активів пайового фонду, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів такого фонду.

28. Вимоги до структури активів корпоративного фонду, встановлені цим Законом, застосовуються через шість місяців з дня реєстрації регламенту такого фонду.

Стаття 49. Визначення вартості чистих активів

1. Вартість чистих активів визначається компанією з управління активами відповідно до нормативно-правових актів Комісії та регламенту.

2. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

3. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів окремо за кожним інститутом спільного інвестування станом на:

1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду;

2) останній календарний день місяця;

3) день, починаючи з якого до структури активів інституту спільного інвестування застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

4) день складення інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування (квартальна, річна);

5) кожний день надходження коштів на банківський рахунок інституту спільного інвестування (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів інституту спільного інвестування на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування);

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію інституту спільного інвестування;

7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками інституту спільного інвестування.

4. Особливості бухгалтерського обліку інституту спільного інвестування встановлюються Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5. Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів інституту спільного інвестування встановлюються Комісією.

Розділ V
ЦІННІ ПАПЕРИ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стаття 50. Розміщення, обіг та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Дія актів законодавства, якими регулюється порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів, поширюється на розміщення, обіг та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

3. Обіг цінних паперів пайового фонду до робочого дня, що настає після дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, забороняється.

Стаття 51. Цінні папери інституту спільного інвестування

1. Цінні папери інституту спільного інвестування можуть бути лише іменними.

2. Акції корпоративного фонду є виключно простими та існують у бездокументарній формі.

Інвестиційні сертифікати існують виключно в бездокументарній формі.

Емітент цінних паперів інституту спільного інвестування не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування в частині обсягу прав за цінними паперами такого інституту, умов розміщення та кількості зазначених цінних паперів інституту спільного інвестування одного випуску, крім випадків, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Комісії.

3. Емісія цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється шляхом їх публічного або приватного розміщення.

Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється виключно коштами, крім випадку, передбаченого пунктом 4 частини дев’ятої статті 7 цього Закону.

4. Особа, яка придбаває цінні папери інституту спільного інвестування у їхнього емітента, зобов’язана оплатити такі папери у строк, передбачений проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування. Оплачені цінні папери інституту спільного інвестування у бездокументарній формі зараховуються на рахунок інвестора, відкритий у зберігача, виключно на підставі відповідного розпорядження емітента таких цінних паперів.

Оплата цінних паперів інституту спільного інвестування у розстрочку не допускається.

5. Кожен цінний папір інституту спільного інвестування надає його власнику такий самий обсяг прав, як і власникам інших цінних паперів зазначеного інституту.

6. Дивіденди за цінними паперами інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

Стаття 52. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування підлягають обов’язковій реєстрації в Комісії в порядку, встановленому Комісією.

Оприлюднення проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Комісії.

У разі приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування проспект емісії та зміни до нього не оприлюднюються.

3. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

4. Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування подаються до Комісії компанією з управління активами протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування під час публічного розміщення, в тому числі щодо викладення в новій редакції, набирають чинності через 10 робочих днів з дня їх реєстрації Комісією.

Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування під час приватного розміщення набирають чинності з дня їх реєстрації Комісією, якщо інше не передбачено такими змінами.

5. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування підписуються керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та змінах до нього, покладається на осіб, які їх підписали.

6. Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та змінах до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

7. Перелік відомостей, які повинен містити проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 53. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до цього проспекту, та вимоги щодо оформлення таких документів встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.

2. Комісія не пізніш як через 30 робочих днів після подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього, повинна зареєструвати його (їх) або надати вмотивовану відмову в його (їх) реєстрації.

Компанія з управління активами має право здійснювати розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

3. Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього є:

1) порушення емітентом цінних паперів інституту спільного інвестування або компанією з управління активами вимог законодавства про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів інституту спільного інвестування вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування і документах, які подаються для його реєстрації, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

4. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

5. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього.

6. Відмова Комісії у реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або змін до нього може бути оскаржена в судовому порядку.

Стаття 54. Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії

1. Протягом одного року з дня внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру компанія з управління активами реєструє в Комісії випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспект їх емісії.

2. Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії здійснюється за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами корпоративного фонду рішення про:

емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій;

внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу;

2) реєстрація змін до статуту корпоративного фонду в органах державної реєстрації;

3) подання до Комісії заяви та всіх документів, необхідних для реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії;

4) отримання зареєстрованого проспекту емісії акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування (з урахуванням попереднього випуску акцій);

5) депонування глобального сертифіката в депозитарії.

3. Після закінчення строку розміщення акцій строковий корпоративний фонд зобов’язаний привести свій статутний капітал у відповідність із загальною номінальною вартістю його акцій, що перебувають в обігу.

Стаття 55. Порядок розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Строк розміщення цінних паперів безстрокового інституту спільного інвестування не обмежується. Строк розміщення цінних паперів строкового інституту спільного інвестування зазначається у проспекті емісії. При цьому дата закінчення розміщення не може бути пізнішою, ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності такого інституту спільного інвестування.

2. Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового фонду через шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів такого фонду.

Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду, визначається проспектом емісії інвестиційних сертифікатів і не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

Акції корпоративного фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.

3. У разі розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування андеррайтером йому виплачується винагорода відповідно до договору та нормативно-правових актів Комісії.

4. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду, компанія з управління активами зобов’язана подати до Комісії звіт про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду в порядку, встановленому Комісією. Компанія з управління активами має право подати звіт про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду до закінчення строку, встановленого у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

5. Комісія на підставі звіту про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду протягом 15 робочих днів після отримання цього звіту та усіх необхідних документів повідомляє компанію з управління активами про відповідність/невідповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування у встановленому Комісією порядку.

До дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за ціною, що визначається виходячи з їх номінальної вартості.

З робочого дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, розміщення інвестиційних сертифікатів такого інституту здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 56 цього Закону.

6. У разі якщо пайовий фонд не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду, Комісія визнає випуск його інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся.

Усі кошти, отримані пайовим фондом, повинні бути повернені учасникам інституту спільного інвестування у місячний строк. Витрати, пов’язані з визнанням випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами пайового фонду.

Після проведення розрахунків з учасниками пайового фонду компанія з управління активами повинна подати до Комісії документи для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів такого фонду відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

Стаття 56. Визначення вартості цінного папера інституту спільного інвестування

1. Розрахункова вартість цінного папера інституту спільного інвестування визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів інституту спільного інвестування на кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, які перебувають в обігу на день розрахунку.

2. Придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 55 цього Закону, здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день надходження коштів на рахунок такого інституту. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються цінні папери інституту спільного інвестування. Кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного цінного папера інституту спільного інвестування, визначену на день надходження коштів на рахунок такого інституту.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором цінних паперів інституту спільного інвестування;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

3. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, крім випадку ліквідації зазначеного інституту, здійснюється виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування таких цінних паперів на рахунок емітента. У заявці зазначається кількість цінних паперів інституту спільного інвестування, що пред’являються до викупу.

4. Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування можуть встановлюватися надбавка (під час продажу цінних паперів інституту спільного інвестування) та знижка (під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування) до розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування, які включаються до активів такого інституту (під час продажу цінних паперів інституту спільного інвестування) або залишаються в активах такого інституту (під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування). Зазначені знижки не можуть застосовуватися під час здійснення розрахунків з учасниками у разі ліквідації інституту спільного інвестування. Максимальний розмір надбавок (знижок) встановлюється Комісією.

Стаття 57. Заявки на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Заявки на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування подаються компанії з управління активами або торговцям цінними паперами згідно з проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. До дня отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування приймаються лише заявки на придбання інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

З робочого дня, що настає за днем отримання компанією з управління активами повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів подаються у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного пайового фонду.

3. Проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування може бути передбачена можливість укладення договору та подання заявок на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування з використанням електронного цифрового підпису.

Стаття 58. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюються компанією з управління активами безпосередньо та/або через торговців цінними паперами, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.вгору