Про інститути спільного інвестування
Закон України від 05.07.20125080-VI
Документ 5080-VI, попередня редакція — Редакція від 09.12.2015, підстава - 766-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

5. Викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду відкритого типу здійснюється кожного робочого дня починаючи з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

Викуп акцій корпоративного фонду відкритого типу здійснюється кожного робочого дня починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту такого фонду та внесення його до Реєстру.

Викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду інтервального типу здійснюється з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого інституту спільного інвестування. Викуп акцій корпоративного фонду інтервального типу здійснюється у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого інституту спільного інвестування, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту зазначеного фонду та внесення його до Реєстру.

6. На письмову вимогу учасника інституту спільного інвестування закритого типу компанія з управління активами такого інституту може здійснити викуп цінних паперів інституту спільного інвестування до моменту припинення діяльності такого інституту (достроковий викуп).

7. Компанія з управління активами інституту спільного інвестування закритого типу може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування у разі дотримання таких умов:

1) можливість дострокового викупу за ініціативою учасника інституту спільного інвестування передбачена регламентом;

2) у результаті такого викупу вартість активів зазначеного інституту спільного інвестування не стане меншою від встановленого цим Законом мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

У разі недотримання зазначених умов компанія з управління активами не може здійснювати достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування.

8. Достроковий викуп цінних паперів інституту спільного інвестування, передбачений частиною сьомою цієї статті, проводиться за ціною, встановленою виходячи з розрахункової вартості цінного папера інституту спільного інвестування на день зарахування цінних паперів на рахунок емітента. При цьому:

1) строк між списанням (переказом) цінних паперів інституту спільного інвестування на користь емітента та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати 15 робочих днів;

2) може застосовуватися знижка, розмір якої зазначається в регламенті.

Стаття 59. Зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування зупиняється компанією з управління активами одночасно із зупиненням їх розміщення.

Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу зупиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів інституту спільного інвестування.

2. З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду йому забороняється розміщувати свої акції.

3. Розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу зупиняються за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту та нормативно-правових актів Комісії цього вимагають інтереси учасників інституту спільного інвестування.

Якщо розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов’язана у термін не пізніше робочого дня, наступного за днем зупинення, повідомити про це депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, та Комісії із зазначенням причин такого зупинення.

Комісія розглядає обставини та підстави для зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого або інтервального типу протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення про зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування. За результатами розгляду Комісія може прийняти рішення про необґрунтованість такого зупинення і зобов’язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування.

4. У разі загрози заподіяння істотної шкоди інтересам учасників інституту спільного інвестування або держави Комісія має право прийняти рішення про зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Стаття 60. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Цінні папери одного інституту спільного інвестування за заявою їх власника можуть бути конвертовані в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами.

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування відкритого та інтервального типу може здійснюватися виключно з дотриманням умов, встановлених частиною п’ятою статті 58 цього Закону, а також у разі ліквідації інституту спільного інвестування.

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу може здійснюватися у разі ліквідації такого інституту спільного інвестування, а також під час обов’язкового викупу цінних паперів у разі продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування.

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за розрахунковою вартістю таких цінних паперів, визначеною на день подання заяви на конвертацію. Заяви на конвертацію не відкликаються.

2. Загальна вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної вартості цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу. У разі необхідності інвестор інституту спільного інвестування здійснює доплату в сумі різниці між загальною вартістю цінних паперів, що набуваються, та загальною вартістю цінних паперів, що вилучаються з обігу.

Компанія з управління активами зобов’язана перерахувати кошти за цінні папери інституту спільного інвестування, що вилучаються з обігу, з рахунку такого інституту спільного інвестування, а також суму доплати (у разі її наявності) на рахунок інституту спільного інвестування, цінні папери якого набуваються інвестором внаслідок конвертації, не пізніше трьох робочих днів з дня зарахування цінних паперів інституту спільного інвестування, що вилучаються з обігу, на рахунок емітента.

3. Забороняються конвертація цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування у цінні папери будь-яких інститутів спільного інвестування, а також конвертація цінних паперів інститутів спільного інвестування у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування.

4. Порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування встановлюється Комісією.

Стаття 61. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування

1. Цінні папери інституту спільного інвестування закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

2. Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу в період між інтервалами підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу протягом інтервалу підлягають вільному обігу виключно на фондових біржах.

3. Цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу підлягають вільному обігу виключно на фондових біржах.

4. Цінні папери корпоративного фонду не підлягають обов’язковій процедурі лістингу.

Стаття 62. Облік прав власності на цінні папери інституту спільного інвестування

1. Облік прав власності на цінні папери інституту спільного інвестування здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему.

Розділ VI
СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стаття 63. Компанія з управління активами

1. Компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування.

2. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менш як 7 мільйонів гривень.

У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду використовуються в порядку, визначеному Комісією.

3. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

4. Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Компанія з управління активами може провадити діяльність з управління іпотечним покриттям.

Компанія з управління активами бере участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів інституту спільного інвестування, активами якого компанія управляє.

5. Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох інститутів спільного інвестування.

6. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами.

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

7. Компанія з управління активами інституту спільного інвестування повідомляє зберігачу активів інституту спільного інвестування про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, крім активів, облік яких веде зберігач активів інституту спільного інвестування, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції.

Стаття 64. Обмеження діяльності компанії з управління активами

1. Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках, передбачених законом.

2. Компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права:

1) набувати за рахунок активів інституту спільного інвестування майно та цінні папери тих видів, що не передбачені інвестиційною декларацією інституту спільного інвестування;

2) здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє;

3) безоплатно відчужувати активи інституту спільного інвестування;

4) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів інституту спільного інвестування, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

5) надавати позику за рахунок активів інституту спільного інвестування;

6) використовувати активи інституту спільного інвестування для забезпечення виконання зобов’язань, стороною в яких не є такий інститут спільного інвестування;

7) придбавати за рахунок активів інституту спільного інвестування векселі, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

8) розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інституту спільного інвестування, активами яких вона управляє;

9) укладати договори купівлі-продажу з пов’язаними особами такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

10) укладати договори позики (процентні та безпроцентні) з пов’язаними особами такої компанії;

11) продавати цінні папери інституту спільного інвестування зберігачу активів інституту спільного інвестування, депозитарію, оцінювачу майна інституту спільного інвестування та аудитору (аудиторській фірмі) такого інституту, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

12) відчужувати майно, що становить активи відповідного інституту спільного інвестування, до активів самої компанії;

13) укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені компанії з управління активами;

14) укладати від імені інституту спільного інвестування договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише інститутом спільного інвестування;

15) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів інституту спільного інвестування;

16) відчужувати майно, яке становить активи інституту спільного інвестування, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким вона управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

17) надавати кредити за рахунок активів інституту спільного інвестування.

3. Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені пунктами 5, 7, 9, 10 та 12 частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.

Стаття 65. Винагорода компанії з управління активами

1. Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів.

Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів та/або приросту вартості чистих активів.

2. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (в тому числі премії), порядок її нарахування та сплати встановлюються Комісією. Винагорода компанії з управління активами виплачується коштами.

3. Положення про склад та розмір витрат, що пов’язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затверджується Комісією.

Стаття 66. Ліцензування діяльності компанії з управління активами

1. Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

2. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу.

3. Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, а також у разі:

1) провадження компанією з управління активами іншої діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів, крім випадків, передбачених законом;

2) неодноразового порушення вимог цього Закону чи нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло шкоду учасникам інституту спільного інвестування, якщо факт її заподіяння встановлено судом;

3) непровадження компанією з управління активами діяльності з управління активами інституту спільного інвестування протягом двох років.

4. Анулювання ліцензії компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового фонду.

5. Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

Стаття 67. Відповідальність компанії з управління активами

1. Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного фонду.

2. Підстави для використання коштів резервного фонду компанії з управління активами встановлюються нормативно-правовими актами Комісії.

3. Компанія з управління активами, яка перевищила свої повноваження або уклала договір не від імені корпоративного фонду, несе відповідальність за зобов’язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом.

4. У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи інституту спільного інвестування не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами.

Стаття 68. Зберігач активів інституту спільного інвестування

1. Активи інституту спільного інвестування у формі цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів інституту спільного інвестування та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій інституту спільного інвестування здійснюються відповідно до законодавства.

2. Зберігачем активів інституту спільного інвестування з публічним розміщенням є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Комісією в установленому порядку. Укладання договору зі зберігачем на обслуговування активів інституту спільного інвестування з приватним розміщенням не є обов’язковим. У разі укладання корпоративним фондом або компанією з управління активами пайового фонду з приватним розміщенням такого договору зберігачем активів такого інституту спільного інвестування може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Комісією в установленому порядку.

3. Зберігачем активів інституту спільного інвестування не можуть бути пов’язані особи компанії з управління активами, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна інституту спільного інвестування, депозитарію.

4. Кожен інститут спільного інвестування повинен мати тільки одного зберігача активів інституту спільного інвестування.

5. Банк, який є зберігачем активів інституту спільного інвестування (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, повинен мати кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня, що визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.

Якщо кредитний рейтинг банку, який є зберігачем активів інституту спільного інвестування (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втратив чинність, інститут спільного інвестування (крім венчурного фонду) протягом трьох місяців з дня зниження рівня кредитного рейтингу або втрати ним чинності зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність із вимогами закону в порядку, встановленому Комісією.

Стаття 69. Діяльність зберігача активів інституту спільного інвестування

1. Зберігач активів інституту спільного інвестування провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування, укладеного з корпоративним фондом або з компанією з управління активами пайового фонду. Під час укладення такого договору зберігачу активів інституту спільного інвестування надається копія регламенту. Вимоги до договору про обслуговування інституту спільного інвестування затверджуються Комісією.

2. Посадові особи корпоративного фонду та компанії з управління активами не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування інституту спільного інвестування.

3. Зберігачу активів інституту спільного інвестування забороняється використовувати активи інституту спільного інвестування для здійснення власних операцій.

4. Зберігач активів інституту спільного інвестування зобов’язаний здійснювати обслуговування інституту спільного інвестування з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. З цією метою зберігач активів інституту спільного інвестування у порядку, встановленому договором з корпоративним фондом або з компанією з управління активами пайового фонду, здійснює нагляд за відповідністю операцій з активами інституту спільного інвестування регламенту, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування та законодавству.

5. Зберігач активів інституту спільного інвестування інформує наглядову раду корпоративного фонду або компанію з управління активами пайового фонду про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або порушують регламент, закон чи нормативно-правові акти Комісії, протягом трьох робочих днів з дня виявлення порушення.

6. Зберігач активів інституту спільного інвестування інформує Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або порушують вимоги закону, регламенту чи нормативно-правових актів Комісії. Зберігач зобов’язаний подати таку інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення.

У разі невиконання зазначених вимог зберігач активів інституту спільного інвестування несе відповідальність за збитки, завдані учасникам інституту спільного інвестування, відповідно до договору та закону.

7. Зберігач активів інституту спільного інвестування несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді корпоративного фонду, компанії з управління активами пайового фонду відповідно до договору. Зберігач активів інституту спільного інвестування несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

8. Зберігач активів інституту спільного інвестування має право вимагати скликання позачергових зборів учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених цим Законом.

9. Зберігач активів інституту спільного інвестування несе майнову відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання своїх обов’язків та повинен відшкодувати збитки, завдані інституту спільного інвестування та компанії з управління активами внаслідок невиконання або несвоєчасного виконання зберігачем своїх обов’язків, відповідно до договору.

10. Зберігач активів інституту спільного інвестування здійснює виконання своїх обов’язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу активів інституту спільного інвестування.

Стаття 70. Обслуговування коштів інституту спільного інвестування

1. Кошти корпоративного фонду зараховуються на його рахунок у банку.

2. Кошти пайового фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у банку окремо від власних коштів компанії з управління активами та коштів інших пайових фондів.

3. Банк зобов’язаний зараховувати кошти, що надходять на рахунок корпоративного фонду або компанії з управління активами пайового фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства.

Банк, який виконує функцію зберігача активів інституту спільного інвестування, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків інституту спільного інвестування та збереження його активів у грошовій формі.

4. У разі визнання банкрутом банку, який виконує функцію зберігача активів інституту спільного інвестування, активи інституту спільного інвестування не включаються до ліквідаційної маси такого банку.

Стаття 71. Відповідальність зберігача активів інституту спільного інвестування

1. Зберігач активів інституту спільного інвестування несе майнову відповідальність за збитки, що завдані інституту спільного інвестування та/або компанії з управління активами діями (бездіяльністю) зберігача активів інституту спільного інвестування, згідно із законом.

2. Зберігач активів інституту спільного інвестування не несе відповідальності за зобов’язаннями інституту спільного інвестування, а інститут спільного інвестування не несе відповідальності за зобов’язаннями зберігача активів інституту спільного інвестування. Відповідальність зберігача активів інституту спільного інвестування щодо інституту спільного інвестування, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування інституту спільного інвестування та цим Законом.

Стаття 72. Оцінювач майна інституту спільного інвестування

1. Оцінювач майна інституту спільного інвестування - суб’єкт господарювання, який проводить оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Оцінювач майна інституту спільного інвестування може проводити оцінку інших, ніж нерухоме майно, активів інституту спільного інвестування.

2. Винагорода оцінювачу майна інституту спільного інвестування виплачується за рахунок активів інституту спільного інвестування в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії та відповідно до договору про оцінку майна інституту спільного інвестування.

3. Оцінювач майна інституту спільного інвестування проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між оцінювачем та компанією з управління активами. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування затверджуються Комісією.

4. Оцінювачем майна інституту спільного інвестування не може бути:

1) компанія з управління активами та її пов’язані особи;

2) зберігач активів інституту спільного інвестування, аудитор (аудиторська фірма), які обслуговують такий інститут спільного інвестування, та їх пов’язані особи;

3) корпоративний фонд та його пов’язані особи.

Стаття 73. Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування

1. З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щороку залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності.

2. Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов’язаною особою компанії з управління активами.

3. Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного інституту спільного інвестування здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про аудиторську діяльність".

4. Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів інституту спільного інвестування в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

Стаття 74. Вимоги до договорів

1. Істотними умовами договорів з особами, які обслуговують інститут спільного інвестування, є:

1) повне найменування та місцезнаходження сторін;

2) предмет договору;

3) права і обов’язки сторін;

4) застереження щодо конфіденційності;

5) порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;

6) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

7) строк дії договору;

8) розмір винагороди;

9) порядок зміни умов договору;

10) умови дострокового припинення договору.

2. Крім зазначених істотних умов, договори про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування повинні містити умови договору про відкриття рахунку в цінних паперах згідно з вимогами законодавства про депозитарну систему.

3. Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

4. У договорі із зберігачем активів інституту спільного інвестування зазначаються особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору, та положення про дострокове припинення договору у разі зниження кредитного рейтингу зберігача до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою або втрати ним чинності.

5. Договір не може обмежувати обов’язків зберігача активів інституту спільного інвестування, встановлених цим Законом та законодавством про депозитарну систему.

6. Додаткові вимоги до договорів з особами, які обслуговують інститут спільного інвестування, встановлюються Комісією.

Розділ VII
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стаття 75. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування

1. Інформація про інститут спільного інвестування розкривається в установленому законодавством порядку шляхом:

1) розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування);

2) розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування);

3) надання безпосередньо учасникам інституту спільного інвестування (у разі приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування);

4) подання інформації до Комісії;

5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

Строки, порядок та форма розкриття інформації про інститут спільного інвестування встановлюються Комісією.

2. Річний звіт щодо діяльності інституту спільного інвестування подається компанією з управління активами до Комісії не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Комісією. Річний звіт повинен містити таку інформацію:

1) розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування;

2) баланс та звіт про фінансові результати інституту спільного інвестування.

3. Річний звіт щодо діяльності інституту спільного інвестування з публічним розміщенням цінних паперів інституту спільного інвестування розкривається не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Комісією.

Компанія з управління активами надає учасникам інституту спільного інвестування з приватним розміщенням цінних паперів інституту спільного інвестування річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

4. Інформація, яка є обов’язковою для оприлюднення відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Розкриття інформації, передбаченої цією статтею, здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів інституту спільного інвестування.

5. Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, повинні забезпечити вільний доступ учасників інституту спільного інвестування до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламенті та змінах до них.

Стаття 76. Веб-сайт компанії з управління активами

1. На веб-сайті компанії з управління активами розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів компанії з управління активами, проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, регламенту.

2. Компанія з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, зобов’язана забезпечити розкриття на власному веб-сайті такої інформації:

1) відомості про наявність ліцензії на провадження діяльності з управління активами із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі;

2) контактні дані (адреса, телефон, телефакс, електронна поштова адреса);

3) перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами;

4) відомості про вартість чистих активів інституту спільного інвестування, ціни розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами:

щодня - для інституту спільного інвестування відкритого типу;

щодня в період інтервалу - для інституту спільного інвестування інтервального типу.

3. Компанія з управління активами, яка здійснює управління активами корпоративного фонду, зобов’язана забезпечити розкриття на власному веб-сайті інформації, передбаченої частиною другою цієї статті, а також змісту таких документів:

1) статут корпоративного фонду, зміни до статуту корпоративного фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів корпоративного фонду);

2) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду;

3) регламент, зміни до регламенту (у разі публічного розміщення цінних паперів корпоративного фонду);

4) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до Реєстру;

5) висновки аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів корпоративного фонду);

6) розрахунок вартості чистих активів корпоративного фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів корпоративного фонду);

7) проспект емісії цінних паперів, зміни до проспекту емісії цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів корпоративного фонду);

8) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду;

9) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд;

10) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до Державного реєстру фінансових установ.

4. Компанія з управління активами, яка здійснює управління активами пайового фонду, зобов’язана забезпечити розкриття на власному веб-сайті інформації, передбаченої частиною другою цієї статті, а також змісту таких документів:

1) регламент, зміни до регламенту (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду);

2) свідоцтво про внесення пайового фонду до Реєстру;

3) висновки аудитора (аудиторської фірми) пайового фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду);

4) розрахунок вартості чистих активів пайового фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду);

5) проспект емісії цінних паперів, зміни до проспекту емісії цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду);

6) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів пайового фонду;

7) перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд.

Стаття 77. Реклама інституту спільного інвестування

1. Реклама інституту спільного інвестування та його цінних паперів регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Розділ VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестування

1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

2. Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія.

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 8 частини п’ятої, пункту 9 частини восьмої, пункту 12 частини одинадцятої, пункту 8 частини чотирнадцятої і пункту 9 частини дев’ятнадцятої статті 48, які набирають чинності з 1 січня 2015 року, та підпунктів 3 і 4 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2005 р., № 48, ст. 480; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 16, ст. 218; 2010 р., № 38, ст. 505; 2012 р., № 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4854-VI).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) друге речення частини другої статті 163 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) після слова "акції" доповнити словами "акції корпоративного інвестиційного фонду";

2) частину четверту статті 152 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок створення, діяльності та припинення корпоративних інвестиційних фондів регулюється законодавством про інститути спільного інвестування";

3) абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 2010 р., № 34, ст. 486) після слів "пенсійні фонди" доповнити словами "інститути спільного інвестування";

4) у статті 14 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362):

у частині четвертій слова "інститути спільного інвестування" виключити;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Інститути спільного інвестування не можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку";

5) у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

у статті 3:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"акції корпоративного інвестиційного фонду".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

у пункті 1 частини п’ятої:

у першому реченні абзацу першого слова "в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН)" замінити словами "в управлінні емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН)";

доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) акції корпоративного інвестиційного фонду";

в абзаці першому частини першої статті 6 слова "і законодавством про інститути спільного інвестування" виключити;

доповнити статтями 5-2 та 6-1 такого змісту:

"Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів

1. Конвертація цінних паперів - обмін цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента.

2. Рішення про проведення конвертації приймається органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

3. При проведенні конвертації емітент зобов’язаний здійснити викуп цінних паперів, що конвертуються, у їх власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації.

Порядок повідомлення власників цінних паперів про проведення конвертації цінних паперів, порядок повідомлення емітента власниками цінних паперів про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації і строк, у який цінні папери мають бути пред’явлені їх власниками для викупу, повинні бути передбачені рішенням відповідного органу емітента про проведення конвертації.

Викуп цінних паперів у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів.

Ринкова вартість визначається:

за біржовим курсом - для цінних паперів, які включені до біржового списку фондової біржі;

за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для цінних паперів, які не включені до біржового списку фондової біржі.

4. Після проведення розрахунків з власниками цінних паперів реєстрація випуску цінних паперів, що конвертуються, підлягає скасуванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок проведення конвертації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Особливості конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування встановлюються законодавством про інститути спільного інвестування";

"Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду

1. Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування.

2. Акції корпоративного інвестиційного фонду є виключно простими та існують у бездокументарній формі.

3. Строк розміщення акцій відкритого та інтервального корпоративних інвестиційних фондів не обмежується.

4. Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів, крім відкритого та інтервального корпоративних інвестиційних фондів.

5. Особливості емісії, обігу, обліку та погашення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством про інститути спільного інвестування";

6) статтю 1 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4498-VI) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Дія цього Закону не поширюється на акціонерні товариства, які створені, діють та припиняються відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування".

4. Компанії з управління активами, інститути спільного інвестування, зберігачі зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

5. Компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу, корпоративні інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Вимоги частини другої статті 4 цього Закону не застосовуються до фізичних осіб, які набули право власності на цінні папери венчурних фондів до набрання чинності цим Законом.

7. Вимоги частини першої статті 51 цього Закону не застосовуються до інвестиційних сертифікатів на пред’явника, проспект емісії яких зареєстрований до набрання чинності цим Законом.

8. Вимоги пункту 4 частини другої статті 64 цього Закону не застосовуються до обсягів позик (кредитів) та строків їх повернення, якщо такі позики (кредити) були залучені до складу активів венчурних фондів до набрання чинності цим Законом.

9. Договори купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування, які укладені до набрання чинності цим Законом та умови яких передбачають здійснення оплати вартості таких цінних паперів із розстроченням платежу, виконуються на зазначених у них умовах. З дня набрання чинності цим Законом забороняється продовжувати строк дії таких договорів та/або вносити до них зміни, які стосуються строків оплати цінних паперів інституту спільного інвестування.

10. Компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, інвестиційні сертифікати яких існують у документарній формі, зобов’язані протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму.

До завершення такого переведення реєстр власників інвестиційних сертифікатів ведеться реєстратором за договором з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до законодавства про депозитарну систему.

У разі якщо кількість учасників пайового інвестиційного фонду не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників інвестиційних сертифікатів до завершення переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму може здійснюватися компанією з управління активами такого фонду без отримання відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До завершення переведення цінних паперів інституту спільного інвестування у бездокументарну форму реєстратор вважається пов’язаною особою інституту спільного інвестування.

11. Корпоративні інвестиційні фонди звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту фонду, які вносяться у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

12. Інститути спільного інвестування звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування, які вносяться у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

13. Створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.

14. Закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103), провадять свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", протягом строку, на який вони були створені.

15. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного року з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5080-VI
вгору