Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009508
Документ 508-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2015, підстава - 128-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 508
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 128 ( 128-2015-п ) від 18.03.2015 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 915
{ Додатково див. Указ Президента
N 718/2009 ( 718/2009 ) від 08.09.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 915 ( 915-2001-п ) "Про впровадження системи
збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації
відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 31, ст. 1412; 2002 р., N 31, ст. 1478; 2003 р., N 48,
ст. 2526) зміни, що додаються.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:
за погодженням з Державним комітетом статистики розробити і
затвердити у двомісячний строк форму подання підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності, що використовують
пакувальні матеріали і тару, інформації про заходи, вжиті для
забезпечення збирання, заготівлі та утилізації таких матеріалів і
тари;
розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів
України проект концепції створення системи збирання, заготівлі та
утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари;
забезпечити контроль за дотриманням зазначеними в абзаці
другому цього пункту підприємствами, установами та організаціями
вимог цієї постанови, проведення системного аналізу стану справ
щодо збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної
сировини та забезпечення ними переробних підприємств.
3. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики у тримісячний строк забезпечити:
удосконалення стандартів у сфері поводження з упаковкою та
відходами упаковки з урахуванням вимог Директиви Європейського
парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. N 94/62/ЕС "Про упаковку
та відходи упаковки";
розроблення та затвердження Державного стандарту маркування
пакувальних матеріалів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 508
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 915 ( 915-2001-п )

1. У назві і тексті постанови ( 915-2001-п ) слова
"сортування, транспортування, переробки" замінити словом
"заготівлі".
2. Пункти 3 і 5 викласти у такій редакції:
"3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаних
тари і пакувальних матеріалів для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності у відсотках загальної маси тари і
пакувальних матеріалів, які вони використовують в Україні або
імпортують разом з продукцією: 2009 рік - 25, 2010 рік - 30,
2011 рік і наступні роки - 35.";
"5. Установити, що підприємства, установи та організації усіх
форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні
матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов'язані:
{ Дію абзацу четвертого пункту 2 зупинено згідно з Указом
Президента N 718/2009 ( 718/2009 ) від 08.09.2009 }
самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити
приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів
відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних
норм утилізації або укласти з Компанією договори про організацію
їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами,
затвердженими пунктом 2 цієї постанови;
забезпечити виконання встановлених пунктом 3 цієї постанови
норм утилізації, незалежно від того, самостійно чи на підставі
укладених договорів вони здійснюють збирання і заготівлю
використаних тари і пакувальних матеріалів;
подавати щороку до 10 грудня територіальним органам
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних
матеріалів.
Кошти, що надходять як плата за послуги з організації
збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних
матеріалів відповідно до цієї постанови, зараховуються на
спеціальний рахунок, відкритий Компанією в Державному
казначействі, і використовуються в порядку та за напрямами,
визначеними Кабінетом Міністрів України.
Контроль за цільовим використанням зазначених коштів
здійснюється органами контрольно-ревізійної служби та наглядовою
радою, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів
України.".
3. У пункті 7 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству охорони навколишнього природного середовища".
4. У пункті 9 слова "Державній інспекції з контролю за
цінами, Міністерству екології та природних ресурсів і Державній
податковій адміністрації відповідно до своєї компетенції" замінити
словами "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища".
5. У тексті постанови слова "сортування, перевезення,
переробки" замінити словом "заготівлі", а слова "тара (упаковка)"
в усіх відмінках замінити словами "тара і пакувальні матеріали" у
відповідному відмінку.
6. Тарифи на послуги із збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації використаної тари
(упаковки), затверджені зазначеною постановою, виключити.вгору