Документ 507-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2010, підстава - 787-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 травня 1997 р. N 507
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 787 ( 787-2010-п ) від 27.08.2010 }
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 568 ( z0854-04 ) від 07.07.2004
N 893 ( z0109-05 ) від 01.12.2004
N 363 ( z0816-05 ) від 16.06.2005 }
{ Постанова втратила чинність в частині підготовки фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на підставі
Постанови КМ N 1719 ( 1719-2006-п ) від 13.12.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 225 ( z0288-07 ) від 21.03.2007 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2007/2008 навчального року }
{ Постанова втратила чинність в частині підготовки фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
на підставі Постанови КМ N 839 ( 839-2007-п ) від
20.06.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 538 ( z0727-07 ) від 25.06.2007 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2007/2008 навчального року
N 1033 ( z1322-07 ) від 26.11.2007 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2008/2009 навчального року
N 374 ( z0385-08 ) від 05.05.2008 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2008/2009 навчального року
N 268 ( z0334-09 ) від 24.03.2009 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2009/2010 навчального року
N 351 ( z0362-10 ) від 21.04.2010 - зазначені зміни
вводяться в дію з 2010/2011 навчального року
N 657 ( z0714-10 ) від 02.07.2010 - зазначені зміни
застосовуються з 2010/2011 навчального року }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (додається). Міністерству освіти визначити в місячний термін порядок
введення в дію цього переліку.
2. Установити, що зміни до затвердженого переліку вносяться
Міністерством освіти за погодженням з Міністерством праці,
Міністерством економіки та іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади після попереднього розгляду відповідних
пропозицій у Кабінеті Міністрів України.
3. Міністерству освіти разом з Міністерством праці розробити
до 30 липня 1997 р. перелік робітничих професій.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 325 ( 325-94-п ) "Про
Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за
професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних
рівнів та робітничих професій".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 1997 р. N 507
ПЕРЕЛІК
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Напрям під- | Спеціальність | Освітньо-кваліфікаційний рівень готовки | |——————————————————————————————————— | |Молодший|Бакалавр|Спеціа- |Магістр | | спеці- | | ліст | | | аліст | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Освіта
0101 Педаго- Дошкільне 5.010101 6.010100 7.010101 8.010101
гічна виховання освіта Початкове 5.010102 6.010100 7.010102 8.010102
навчання
Педагогіка і 5.010103 6.010100 7.010103 8.010103
методика серед-
ньої освіти (із
зазначенням за-
гальноосвітніх
предметів)
Професійне нав- 5.010104 6.010100 7.010104 8.010104
чання (за профі-
лем підготовки)
Соціальна педа- 5.010105 6.010100 7.010105 8.010105
гогіка
Дефектологія - 6.010100 7.010106 8.010106
Практична 6.010100 7.010107 8.010107
психологія
Валеологія ** 6.010100 7.010108 8.010108
0102 Фізичне Фізичне вихо- 5.010201 6.010200 7.010201 8.010201
вихован- вання * ня і спорт
________________
* Тут і далі - спеціальності, що одночасно відносяться до групи
спеціальностей "0101 Педагогічна освіта" як такі, що
передбачають (за умови виконання відповідного державного
освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації
вчителя.
Фізична реабілі- - 6.010200 7.010202 8.010202
тація *
Олімпійський та
професійний
спорт - 6.010200 7.010203 8.010203
Культура і
мистецтво
0201 Культура Культурологія - 6.020100 7.020101 8.020101
Книгознавство,
бібліотекознавс-
тво і бібліогра-
фія - 6.020100 7.020102 8.020102
Музейна справа і
охорона пам'яток - 6.020100 7.020103 8.020103
історії та
культури
Народна художня
творчість 5.020104 6.020100 7.020104 8.020104
Документознавст-
во та інформа-
ційна - 6.020100 7.020105 8.020105
діяльність
Бібліотечна
справа 5.020106 - - -
Діловодство 5.020107 - - -
Менеджмент - 6.020100 7.020108 8.020108
соціокультурної
діяльності
0202 Мис-
тецтво Театральне
мистецтво 5.020201 6.020200 7.020201 8.020201
Хореографія * 5.020202 6.020200 7.020202 8.020202
Кіно-,
телемистецтво - 6.020200 7.020203 8.020203
Художня
фотографія 5.020204 - - -
Музичне
мистецтво 5.020205 6.020200 7.020205 8.020205
Естрадно-циркове
мистецтво 5.020206 - - -
Музична
педагогіка та
виховання * 5.020207 6.020200 7.020207 8.020207
Образотворче
та декоративно-
прикладне
мистецтво * 5.020208 6.020200 7.020208 8.020208
Реставрація
творів мистецтва - 6.020200 7.020209 8.020209
Дизайн 5.020210 6.020200 7.020210 8.020210
Перукарське
мистецтво і
декоративна 5.020211 - - -
косметика
Моделювання та
конструювання 5.020212 - - -
виробів
народного вжитку
Гуманітарні
науки
0301 Філо-
софія Філософія - 6.030100 7.030101 8.030101
Релігієзнавство - 6.030100 7.030102 8.030102
Богослов'я - 6.030100 7.030103 8.030103
(Теологія) 0302 Жур-
налістика Журналістика - 6.030200 7.030201 8.030201
Видавнича справа
та редагування 5.030203 6.030200 7.030203
0303 Історія Історія * - 6.030300 7.030301 8.030301
Етнологія - 6.030300 7.030302 8.030302
Архівознавство - 6.030300 7.030303 8.030303
Археологія - 6.030300 7.030304 8.030304
0304 Міжна-
родні Міжнародні
відносини відносини - 6.030400 7.030401 8.030401
Міжнародне право - 6.030400 7.030402 8.030402
Міжнародні
економічні - 6.030400 7.030403 8.030403
відносини
Міжнародна
інформація - 6.030400 7.030404 8.030404
Країнознавство - 6.030400 7.030405 8.030405
Міжнародний
бізнес - 6.030400 7.030406 8.030406
0305 Філо-
логія Українська мова
та література * - 6.030500 7.030501 8.030501
Мова та
література ( із
зазначенням
мови) * - 6.030500 7.030502 8.030502
Філологія - 6.030500 7.030503 8.030503
Прикладна
лінгвістика - 6.030500 7.030505 8.030505
Фольклористика - 6.030500 7.030503 8.030503
Літературна - 6.030500 7.030506 8.030506
творчість
Переклад - 6.030500 7.030507 8.030507
Філологія - 6.030500 7.030508 8.030508
Соціальні науки
0401 Психо-
логія Психологія * - 6.040100 7.040101 8.040101
0402 Соціо-
логія Соціологія - 6.040200 7.040201 8.040201
Соціальна робота 5.040202 6.040200 7.040202 8.040202
0403 Політо-
логія Політологія - 6.040300 7.040301 8.040301
0404 Реабілі- Соціальна - 6.040400 7.040401 -
таційна реабілітація
освіта
Економіка,
комерція та
підприємництво
0501 Еконо-
міка і Економічна
підприєм- теорія - 6.050100 7.050101 8.050101
ництво
Економічна
кібернетика - 6.050100 7.050102 8.050102
Міжнародна
економіка - 6.050100 7.050103 8.050103
Фінанси 5.050104 6.050100 7.050104 8.050104
Банківська
справа 5.050105 6.050100 7.050105 8.050105
Облік і аудит - 6.050100 7.050106 8.050106
Економіка
підприємства 5.050107 6.050100 7.050107 8.050107
Маркетинг - 6.050100 7.050108 8.050108
Управління
персоналом і
економіка
праці - 6.050100 7.050109 8.050109
Прикладна
статистика 5.050110 6.050100 7.050110 8.050110
Бухгалтерський
облік 5.050111 - - -
Біржова
діяльність 5.050112 - - -
Комерційна
діяльність 5.050113 6.050100 7.050113 8.050113
Оподаткування - 6.050100 7.050114 8.050114
0502 Менедж-
мент Менеджмент
організацій - 6.050200 7.050201 8.050201
Організація
виробництва 5.050202 - - -
Організація
обслуговування 5.050203 - - -
населення
Організація
обслуговування 5.050205 - - -
на транспорті
Менеджмент
зовнішньо-
економічної - 6.050200 7.050206 8.050206
діяльності
Менеджмент
антимонопольної
діяльності - 6.050200 7.050207 8.050207
Логістика - 6.050200 7.050208 8.050208
Менеджмент
інноваційної
діяльності 7.050209 8.050209
0503 Торгівля Товарознавство
та комерційна 5.050301 6.050300 7.050301 8.050301
діяльність
Товарознавство
та експертиза в - 6.050300 7.050302 8.050302
митній справі
Експертиза
товарів та - 6.050300 7.050303 8.050303
послуг
Організація
заготівель і
товарознавство 5.050304 - - -
сільськогоспо-
дарської
продукції
0504 "Туризм" Туризм - 6.050400 7.050401 8.050401
Готельне
господарство - 6.050400 7.050402 8.050402
Організація
обслуговування
в готелях і
туристичних
комплексах 5.050204 - - -
Право
0601 Право Правознавство * 5.060101 6.060100 7.060101 8.060101
Правоохоронна
діяльність 5.060102 6.060100 7.060102 8.060102
Природничі
науки
0701 Фізика Фізика * - 6.070100 7.070101 8.070101
Фізика твердого
тіла - 6.070100 7.070102 8.070102
Фізика ядра і
елементарних - 6.070100 7.070103 8.070103
частинок
Астрономія * - 6.070100 7.070105 8.070105
0702 Прикла- Радіофізика і
дна фізика електроніка - 6.070200 7.070201 8.070201
Експерименталь-
на ядерна
фізика та - 6.070200 7.070202 8.070202
фізика плазми
Прикладна
фізика - 6.070200 7.070203 8.070203
Біофізика ** - 6.070200 7.070204 8.070204
Медична фізика - 6.070200 7.070205 -
0703 Хімія Хімія * - 6.070300 7.070301 8.070301
Аналітичний
контроль якості 5.070302 - - -
хімічних сполук
Біохімія ** - 6.070300 7.070303 8.070303
0704 Біологія Мікробіологія
та вірусологія - 6.070400 7.070401 8.070401
Біологія * - 6.070400 7.070402 8.070402
Біохімія ** - 6.070400 7.070403 8.070403
________________
** Тут і далі спеціальності, що відносяться одночасно до
споріднених напрямів (за умови виконання відповідного державного
освітнього стандарту)
Біофізика ** - 6.070400 7.070404 8.070404
Зоологія * - 6.070400 7.070405 8.070405
Ботаніка * - 6.070400 7.070406 8.070406
Генетика - 6.070400 7.070407 8.070407
Фізіологія - 6.070400 7.070408 8.070408
0705 Геогра- Географія * - 6.070500 7.070501 8.070501
фія
Економічна і
соціальна
географія - 6.070500 7.070502 8.070502
0706 Гідроме-
теорологія Метеорологія - 6.070600 7.070601 8.070601
Гідрологія та
гідрохімія - 6.070600 7.070602 8.070602
Океанологія - 6.070600 7.070603 8.070603
Агрометеороло-
гія - 6.070600 7.070604 -
Гідрографія - 6.070600 7.070605 8.070605
Метеорологічні
та гідрологічні 5.070606 - - -
спостереження
Експлуатація та
обслуговування
гідрометеороло-
гічних вимірю- 5.070607 - - -
вальних систем
Експлуатація
метеорологічних
радіолокаційних 5.070608 - - -
станцій
0707 Геологія Геологія - 6.070700 7.070701 8.070701
Геохімія і
мінералогія - 6.070700 7.070702 8.070702
Гідрогеологія - 6.070700 7.070703 8.070703
Геологія нафти
і газу - 6.070700 7.070704 8.070704
Пошук та
розвідка геоло-
гічними 5.070705 - - -
методами
Пошук та
розвідка геофі-
зичними 5.070706 - - -
методами
Гідрогеологічні
випробування 5.070707 - - -
Розвідування
нафтових та 5.070708 - - -
газових родовищ
Геофізика - 6.070700 7.070709 8.070709
0708 Екологія Екологія - 6.070800 7.070801 8.070801
та охорона
навколишнього
середовища *
Експлуатація
апаратури
контролю навко-
лишнього 5.070802 - - -
природного
середовища
Прикладна
екологія (за
галузями) 5.070803 - - -
0709 Геоде- Геодезія - 6.070900 7.070901 8.070901
зія, карто-
графія та
землевпоря-
дкування
Фотограмметрія - 6.070900 7.070902 8.070902
Картографія - 6.070900 7.070903 8.070903
Землевпорядку-
вання та кадастр - 6.070900 7.070904 8.070904
Геодезичні робо-
ти та експлуата- 5.070905 - - -
ція геодезичного
обладнання
Землевпорядку-
вання 5.070906 - - -
Картографічні
роботи 5.070907 - - -
Геоінформаційні
системи і
технології - 6.070900 7.070908 8.070908
Математика та
інформатика
0801 Матема-
тика Математика * 6.080100 7.080101 8.080101
Статистика - 6.080100 7.080102 8.080102
0802 Приклад- Інформатика * - 6.080200 7.080201 8.080201
на математика
Прикладна
математика - 6.080200 7.080202 8.080202
Системний аналіз
і управління 5.080202 6.080200 7.080203 8.080203
Соціальна інфор-
матика - 6.080200 7.080204 8.080204
0803 Механіка Механіка - 6.080300 7.080301 8.080301
Гідроаеро- - 6.080300 7.080302 8.080302
динаміка
Динаміка і
міцність - 6.080300 7.080303 8.080303
0804 Комп`ю- Інформаційні
терні науки управляючі
системи та - 6.080400 7.080401 8.080401
технології
Інформаційні
технології - 6.080400 7.080402 8.080402
проектування
Програмне забез-
печення автома- - 6.080400 7.080403 8.080403
тизованих систем
Інтелектуальні
системи прийнят- 6.080400 7.080404 8.080404
тя рішень
Програмування
для електронно-
обчислювальної
техніки і
автоматизованих - - - -
систем
Експлуатація
систем обробки
інформації та
прийняття рішень 5.080405 - - -
5.080406
комп'ютерний
еколого-
економічний
моніторинг - 6.080400 7.080407 8.080407
Інженерія
0901 Інженер- Прикладне мате-
не матеріало- ріалознавство 6.090100 7.090101 8.090101
знавство
Фізичне матері-
алознавство - 6.090100 7.090102 8.090102
Композиційні та
порошкові
матеріали, - 6.090100 7.090103 8.090103
покриття
Металознавство** - 6.090100 7.090104 8.090104
Термічна обробка
металів - - - -
0902 Інженер-
на механіка Динаміка і
міцність машин 5.090105 6.090200 7.090201 8.090201
Технологія
машинобудування - 6.090200 7.090202 8.090202
Металорізальні
верстати та - 6.090200 7.090203 8.090203
системи
Інструментальне
виробництво - 6.090200 7.090204 8.090204
Обладнання
ливарного
виробництва 5.090204 6.090200 7.090205 8.090205
Обладнання для
обробки металів
тиском - 6.090200 7.090206 8.090206
Робототехнічні
системи та
комплекси - 6.090200 7.090207 8.090207
Обробка
матеріалів за
спецтехнологіями - 6.090200 7.090208 8.090208
Гідравлічні і
пневматічні
машини - 6.090200 7.090209 8.090209
Двигуни
внутрішнього
згоряння - 6.090200 7.090210 8.090210
Колесні та гусе-
ничні транспорт-
ні засоби - 6.090200 7.090211 8.090211
Обладнання
електронної
промисловості - 6.090200 7.090212 8.090212
Суднові машини
та механізми - 6.090200 7.090213 8.090213
Підйомно-
транспортні,
будівельні,
дорожні,
меліоративні
машини - 6.090200 7.090214 8.090214
і обладнання
Машини та
обладнання сіль-
ськогосподарсь- - 6.090200 7.090215 8.090215
кого виробництва
Гірниче
обладнання - 6.090200 7.090216 8.090216
Обладнання
нафтових і га-
зових промислів - 6.090200 7.090217 8.090217
Металургійне
обладнання - 6.090200 7.090218 8.090218
Обладнання
лісового
комплексу - 6.090200 7.090219 8.090219
Обладнання
хімічних
виробництв і
підприємств - 6.090200 7.090220 8.090220
будівельних
матеріалів
Обладнання пере-
робних і харчо- - 6.090200 7.090221 8.090221
вих виробництв
Обладнання
легкої промисло-
вості та побуто- - 6.090200 7.090222 8.090222
вого обслугову-
вання
Машини і техно-
логія пакування - 6.090200 7.090223 8.090223
Поліграфічні
машини і авто- - 6.090200 7.090224 8.090224
матизовані
комплекси
Прецизійні
машини - 6.090200 7.090225 8.090225
Обладнання
фармацевтичної
та мікробіоло- - 6.090200 7.090226 8.090226
гічної промисло-
вості
Обробка
матеріалів на
верстатах і - - - -
автоматичних
лініях
Технічне
обслуговування і
ремонт устатку- 5.090227 - - -
вання підпри-
ємств машинобу-
дування
Виробництво
верстатів з прог-
рамним управлін- 5.090228 - - -
ням і роботів
Виробництво
абразивного і
алмазного
інструменту 5.090229 - - -
Обслуговування
верстатів з
програмним уп-
равлінням і
робототехнічних
комплексів 5.090230 - - -
Обслуговування
засобів гідро-
механізації 5.090231 - - -
Виробництво
гідравлічних і
пневматичних
засобів автома-
тизації 5.090232 - - -
Виробництво дви-
гунів 5.090233 - - -
Виробництво
автомобілів і
тракторів 5.090234 - - -
Виробництво
сільськогоспода-
рських машин 5.090235 - - -
Обслуговування
транспортних за-
собів високої
прохідності 5.090236 - - -
Виробництво
підйомно-транс-
портних, буді-
вельних і доро- 5.090237 - - -
жніх машин і
обладнання
Експлуатація та
ремонт підйомно-
транспортних,
будівельних і 5.090238 - - -
дорожніх машин
і обладнання
Обслуговування
та ремонт авто- 5.090239 - - -
мобілів і
двигунів
Обслуговування і
ремонт
обладнання
нафтових
і газових
промислів 5.090240 - - -
Обслуговування
та ремонт облад-
нання металур-
гійних підпри-
ємств 5.090241 - - -
Важке машинобу-
дування (за ви-
дами діяльності) 5.090242 - - -
Обслуговування
та ремонт облад-
нання підпри-
ємств будівель- 5.090243 - - -
них матеріалів
Обслуговування
та ремонт облад-
нання підпри-
ємств хімічної і
нафтогазопереро-
бної промисло-
вості 5.090244 - - -
Хімічне і нафто-
ве машинобудува-
ння (за видами
діяльності) 5.090245 - - -
Експлуатація та
ремонт обладна-
ння харчових
виробництв 5.090246 - - -
Обслуговування
та ремонт
устаткування
підприємств тор-
гівлі і громад-
ського
харчування 5.090247 - - -
Обслуговування
та ремонт
обладнання
підприємств
текстильної та
легкої промис-
ловості 5.090248 - - -
Технічне обслу-
говування та
ремонт побутової
техніки 5.090249 - - -
Обслуговування
машин і техноло-
гічних ліній
пакування 5.090250 - - -
Обслуговування
та ремонт полі-
графічного
обладнання 5.090251 - - -
Виробництво
рейкового транс-
порту (за
видами) 5.090252 - - -
Експлуатація
засобів механі-
зації та автома-
тизації переван-
тажувальних
робіт 5.090253 - - -
Експлуатація об-
ладнання фарма-
цевтичної та
мікробіологічної
промисловості 5.090254 - - -
Монтаж і проек-
тування суднових
машин та
механізмів 5.090255 - - -
Механізація
меліоративних
робіт 5.090256 - - -
Автомобілі та
автомобільне
господарство - 6.090200 7.090258 8.090258
Технологія
літако- і
вертольото-
будування - 6.090200 7.090259 8.090259
Технологія
будування
авіаційних
двигунів - 6.090200 7.090260 8.090260
Виробництво
авіаційних
двигунів 5.090261 - - -
Виробництво
авіаційних та
ракетно-
космічних
літальних
апаратів 5.090262 - - -
Експлуатація і
ремонт
обладнання
лісового
комплексу 5.090263 - - -
Машини і
технології
переробки
використаної
упаковки 6.090200 7.090264 8.090264
0903 Гірни- Розробка родовищ
цтво корисних копалин 5.090257 6.090300 7.090301 8.090301
Збагачення кори-
сних копалин - 6.090300 7.090302 8.090302
Шахтне і підзем-
не будівництво 5.090302 6.090300 7.090303 8.090303
Видобування
нафти і газу 5.090303 6.090300 7.090304 8.090304
Газонафтопроводи
та газонафтосхо-
вища - 6.090300 7.090305 8.090305
Буріння - 6.090300 7.090306 8.090306
Маркшейдерська
справа - 6.090300 7.090307 8.090307
Технологія від-
критої розробки
корисних копалин 5.090307 - - -
Технологія під-
земної розробки
корисних копалин 5.090308 - - -
Експлуатація та
ремонт гірничого
електромеханіч-
ного обладнання
та автоматичних
пристроїв 5.090309 - - -
Механізація та
автоматизація
торфового
виробництва 5.090310 - - -
Експлуатація
нафтових і газо-
вих свердловин 5.090311 - - -
Випробування
свердловин на
нафту та газ 5.090312 - - -
Експлуатація
газонафтопрово-
дів і газонафто-
сховищ 5.090313 - - -
Буріння нафтових
і газових
свердловин 5.090314 - - -
Обробка природ-
ного каменю 5.090315 - - -
Обслуговування і
ремонт геолого-
розвідувального
устаткування 5.090316 - - -
0904 Металу- Металургія
ргія чорних металів 5.090317 6.090400 7.090401 8.090401
Металургія ко-
льорових металів - 6.090400 7.090402 8.090402
Ливарне вироб-
ництво чорних і
кольорових
металів - 6.090400 7.090403 8.090403
Обробка металів
тиском 5.090403 6.090400 7.090404 8.090404
Спеціальна
металургія 5.090404 6.090400 7.090405 8.090405
Промислова
теплотехніка - 6.090400 7.090406 8.090406
Агломераційне
виробництво - - - -
Доменне
виробництво 5.090407 - - -
Виробництво ста-
лі у конверторах
і мартенівських
печах 5.090408 - - -
Виробництво
кольорових мета-
лів і сплавів 5.090409 - - -
Переробка втори-
нних кольорових
та чорних
металів 5.090410 - - -
Термічна обробка
металів 5.090411 6.090400 7.090412 8.090412
Порошкова
металургія 5.090412 - - -
0905 Енерге- Атомна
тика енергетика - 6.090500 7.090502 8.090502
Гідроенергетика - 6.090500 7.090503 8.090503
Нетрадиційні
джерела енергії - 6.090500 7.090504 8.090504
Котли та
реактори - 6.090500 7.090505 8.090505
Турбіни - 6.090500 7.090506 8.090506
Кріогенна техні-
ка і технологія - 6.090500 7.090507 8.090507
Компресори,
пневмоагрегати
та вакуумна
техніка - 6.090500 7.090508 8.090508
Суднові енерге-
тичні установки
та устаткування - 6.090500 7.090509 8.090509
Теплоенергетика - 6.090500 7.090510 8.090510
Теплофізика - 6.090500 7.090511 8.090511
Монтаж і експлу-
атація теплое-
нергетичного
устаткування
теплових
електростанцій - - - -
Підготовка води,
палива і масти-
льних матеріалів
на електро-
станціях 5.090512 - - -
Експлуатація
теплотехнічного
і теплотехноло-
гічного устатку-
вання і систем
теплопостачання 5.090513 - - -
Монтаж і експлу-
атація теплое-
нергетичного
устаткування
атомних електро-
станцій 5.090514 - - -
Монтаж і експлу-
атація гідрое-
нергетичних
установок 5.090515 - - -
Конструювання і
експлуатація
парогенератор-
ного обладнання 5.090516 - - -
Виробництво і
експлуатація
турбінних
установок 5.090517 - - -
Монтаж і
обслуговування
холодильно-
компресорних
машин та
установок 5.090518 - - -
Холодильні
машини і
установки - 6.090500 7.090520 8.090520
Теплові
електричні
станції - 6.090500 7.090521 8.090521
Газотурбінні
установки і
компресорні
станції - 6.090500 7.090522 8.090522
0906 Електро- Електричні
техніка станції 5.090519 6.090600 7.090601 8.090601
Електричні
системи і мережі - 6.090600 7.090602 8.090602
Електротехнічні
системи електро-
споживання - 6.090600 7.090603 8.090603
Техніка і елек-
трофізика висо-
ких напруг - 6.090600 7.090604 8.090604
Світлотехніка і
джерела світла - 6.090600 7.090605 8.090605
Монтаж і експлу-
атація електроу-
статкування
електростанцій і
енергосистем - - - -
Будівництво,
монтаж і експлу-
атація ліній
електропередачі 5.090606 - - -
Електропостача-
ння 5.090607 - - -
Монтаж і експлу-
атація електроу-
статкування під-
приємств і циві-
льних споруд 5.090608 - - -
Виробництво
електроосвіт
лювальних прила-
дів і установок 5.090609 - - -
Монтаж і експлу-
атація засобів
диспетчерського
та технологіч-
ного керування
електричними
системами 5.090610 - - -
Монтаж і експлу-
атація засобів
автоматики елек-
тричних систем 5.090611 - - -
Монтаж і обслу-
говування елект-
рообладнання
аеропортів 5.090612 - - -
Світлотехнічне
забезпечення
видовищних
заходів 5.090613 - - -
Системи
управління
виробництвом
і розподілом
електроенергії - 6.090600 7.090615 8.090615
0907 Радіо-
техніка Радіотехніка 5.090614 6.090700 7.090701 8.090701
Радіоелектронні
пристрої, сис-
теми та ком-
плекси - 6.090700 7.090702 8.090702
Апаратура
радіозв'язку,
радіомовлення і
телебачення - 6.090700 7.090703 8.090703
Конструювання,
виробництво та
технічне обслу-
говування радіо-
технічних
пристроїв - - - -
Технічна експлу-
атація радіолек-
тронного устат-
кування повітря-
них суден 5.090704 - - -
Технічна експлу-
атація наземних
засобів радіо-
лектронного за-
безпечення
польотів 5.090705 - - -
Експлуатація
обладнання
радіозв'язку і
електрорадіо-
навігація суден 5.090706 - - -
0908 Електро- Мікроелектроніка
ніка і напівпровідни-
кові прилади 5.090707 6.090800 7.090801 8.090801
Електронні при-
лади та пристрої - 6.090800 7.090802 8.090802
Електронні
системи - 6.090800 7.090803 8.090803
Фізична та біо-
медична
електроніка - 6.090800 7.090804 8.090804
Конструювання,
виробництво і
технічне обслу-
говування виро-
бів електронної
техніки - - - -
Виробництво
електронних та
електричних за-
собів автомати-
зації 5.090805 - - -
0909 Прилади Прилади точної
механіки 5.090806 6.090900 7.090901 8.090901
Наукові, аналі-
тичні та еколо-
гічні прилади і
системи - 6.090900 7.090902 8.090902
Прилади та сис-
теми неруйнів-
ного контролю - 6.090900 7.090903 8.090903
Технологія при-
ладобудування - 6.090900 7.090904 8.090904
Медичні прилади
і системи - 6.090900 7.090905 8.090905
Виробництво та
обслуговування
аваційних при-
ладів та елек-
трообладнання - - - -
0910 Елект- Виробництво
ронні апарати електронних
засобів 5.090906 6.091000 7.091001 8.091001
Біотехнічні та
медичні апарати
і системи - 6.091000 7.091002 8.091002
Електронна
побутова
апаратура 5.091003 6.091000 7.091003 8.091003
Технології та
засоби
телекомунікацій - 6.091000 7.091004 8.091004
0911 Лазерна Лазерна та
та оптоелек- оптоелектронна
тронна тех- техніка - 6.091100 7.091101 8.091101
ніка
Виробництво оп-
тичних і оптико-
електронних
приладів - - - -
0912 Акусто- Акустичні засоби
техніка та системи 5.091102 6.091200 7.091201 8.091201
Медичні акустич-
ні та біоакусти-
чні прилади і
апарати - 6.091200 7.091202 8.091202
Відео, аудіо та
кінотехніка - 6.091200 7.091203 8.091203
Виробництво і
експлуатація ві-
деоаудіотехніки
та кіноустановок - - - -
0913 Метроло-
гія та Інформаційно-
вимірювальна вимірювальні
техніка системи 5.091204 6.091300 7.091301 8.091301
Метрологія та
вимірювальна
техніка - 6.091300 7.091302 8.091302
Радіотехнічні
вимірювання - - - -
Електротепло-
технічні вимірю-
вання 5.091303 - - -
Механічні
вимірювання 5.091304 - - -
0914 Комп'ю-
теризовані
системи, Системи управлі-
автоматика і ння і автоматики 5.091305 6.091400 7.091401 8.091401
управління
Гнучкі комп'юте-
ризовані системи
та робототехніка - 6.091400 7.091402 8.091402
Обслуговування
систем управлін-
ня і автоматики - - - -
Обслуговування
комп'ютеризова
них інтегрованих
і робототехніч-
них систем 5.091404 - - -
Обслуговування
інтелектуальних
інтегрованих
систем 5.091405 - - -
0915 Комп`ю-
терна інже- Комп'ютерні сис-
нерія теми та мережі 5.091406 6.091500 7.091501 8.091501
Системне прог-
рамування - 6.091500 7.091502 8.091502
Спеціалізовані
комп'ютерні
системи - 6.091500 7.091503 8.091503
Обслуговування
комп'ютерних та
інтелектуальних
систем і мереж - - - -
0916 Хімічна Хімчна техноло-
технологія гія органічних
та інженерія речовин 5.091504 6.091600 7.091601 8.091601
Хімічна техноло-
гія неорганіних
речовин - 6.091600 7.091602 8.091602
Технічна елек-
трохімія - 6.091600 7.091603 8.091603
Хімічна техноло-
гія палива і ву-
глецевих матері-
алів - 6.091600 7.091604 8.091604
Хімічна техноло-
гія високомоле-
кулярних сполук - 6.091600 7.091605 8.091605
Хімічна техноло-
гія тугоплавких
неметалевих і
силікатних
матеріалів - 6.091600 7.091606 8.091606 Хімічна техноло-
гія рідкісних
розсіяних елеме-
нтів та матеріа-
лів на їх основі - 6.091600 7.091609 8.091609
Хімічна техноло-
гія і обладнання
опоряджувального
виробництва - 6.091600 7.091610 8.091610
Хімічна техноло-
гія переробки
деревини та рос-
линної сировини - 6.091600 7.091611 8.091611
Технологія
переробки
полімерів - 6.091600 7.091612 8.091612
Виробництво ор-
ганічних речовин - - - -
Виробництво не-
органічних
речовин 5.091613 - - -
Переробка нафти
і газу 5.091614 - - -
Коксохімчне
виробництво 5.091615 - - -
Виробництво
твердих хімічних
речовин 5.091616 - - -
Виробництво
обладнань з ви-
сокоенергетич-
ними і швидкоді-
ючими сполуками 5.091617 - - -
Виготовлення
виробів і
покрить із полі-
мерних
матеріалів 5.091618 - - -
Виробництво
кінофотоматері-
алів і магнітних
носіїв 5.091619 - - -
Виробництво ту-
гоплавких неме-
талевих і силі-
катних матеріа-
лів і виробів 5.091620 - - -
Біохімічне
виробництво 5.091621 - - -
Опоряджувальне
виробництво 5.091623 - - -
Технологія
обробки шкіри та
хутра 5.091624 6.091600 7.091625 8.091625
Виробництво
високомолекуляр-
них сполук 5.091625 - - -
Хімічна
технологія
харчових добавок
та косметичних
засобів - 6.091600 7.091628 8.091628
0917 Харчова Технологія збе-
технологія та рігання і пере-
інженерія робки зерна 5.091626 6.091700 7.091701 8.091701
Технологія хлі-
ба, кондитерсь-
ких, макаронних
виробів і харчо-
концентратів - 6.091700 7.091702 8.091702
Технологія цук-
ристих речовин - 6.091700 7.091703 8.091703
Технологія бро-
дильних вироб-
ництв і винороб-
ства - 6.091700 7.091704 8.091704
Технологія жирів
і жирозамінників - 6.091700 7.091705 8.091705
Технологія збе-
рігання, консер-
вування та пере-
робки плодів і
овочів - 6.091700 7.091706 8.091706
Технологія збе-
рігання, консер-
вування та пере-
робки м'яса - 6.091700 7.091707 8.091707
Технологія збе-
рігання, консер-
вування та пере-
робки риби і
морепродуктів - 6.091700 7.091708 8.091708
Технологія збе-
рігання, консер-
вування та пере-
робки молока - 6.091700 7.091709 8.091709
Технологія чаю,
технологія
тютюну - 6.091700 - -
Технологія
харчування - 6.091700 7.091711 8.091711
Консервування 5.091711 - - -
Зберігання і
переробка зерна 5.091712 - - -
Виробництво хлі-
ба, кондитерсь-
ких, макаронних
виробів і хар-
чоконцентратів 5.091713 - - -
Виробництво цук-
ристих речовин 5.091714 - - -
Бродильне вироб-
ництво і
виноробство 5.091715 - - -
Виробництво жи-
рів і жирозамін-
ників 5.091716 - - -
Зберігання, кон-
сервування та
переробка плодів
і овочів 5.091717 - - -
Виробництво
м'ясних
продуктів 5.091718 - - -
Переробка риби і
морепродуктів 5.091719 - - -
Виробництво
молочних
продуктів 5.091720 - - -
Технологія
харчових
продуктів
оздоровчого і
профілактичного
призначення - 6.091700 7.091722 8.091722
0918 Легка Швейні
промисловість вироби 5.091721 6.091800 7.091801 8.091801
Переробка,
стандартизація і
сертифікація
продукції
легкої
промисловості - 6.091800 7.091802 8.091802
Прядіння нату-
ральних і хіміч-
них волокон - 6.091800 7.091803 8.091803
Технологія
і дизайн тка-
нин і трикотажу - 6.091800 7.091804 8.091804
Технологія нет-
каних текстиль-
них матеріалів - 6.091800 7.091805 8.091805
Первинна обробка
волокнистих
матеріалів - - - -
Прядильне
виробництво 5.091808 - - -
Виробництво
тканин і
трикотажу 5.091809 - - -
Виробництво
нетканих текс-
тильних
матеріалів 5.091810 - - -
Швейне
виробництво 5.091811 - - -
Виготовлення
виробів із шкіри 5.091812 - - -
Фототехнічне
виробництво 5.091816 - - -
Моделювання та
конструювання
виробів народ-
ного вжитку 5.091817 - - -
Колірування і
художнє оздоб-
лення виробів
легкої
промисловості 5.091818 - - -
Взуття,
шкіргалантерейні
та лимарні
вироби - 6.091800 7.091820 8.091820
Виробництво
взуття,
шкіргаланте-
рейних
і лимарних
виробів 5.091821
0919 Механі-
зація та
електрифі-
кація сільсь- Енергетика сіль-
кого госпо- ськогосподарсь- 5.091819
дарства кого виробництва 5.091901 6.091900 7.091901 8.091901
Механізація
сільського
господарства - 6.091900 7.091902 8.091902
Електрифікація і
автоматизація
сільського
господарства 5.091902 6.091900 7.091903 8.091903
Механізація
меліоративних
робіт сільського
господарства 5.091903 - - -
0920 Лісоза-
готівля та Лісоінженерна
деревообробка справа 5.091904 6.092000 7.092001 8.092001
Технологія
деревообробки 5.092002 6.092000 7.092002 8.092002
Лісозаготівля та
первинна обробка
деревини - - - -
0921 Будів- Промислове і
ництво цивільне
будівництво 5.092005 6.092100 7.092101 8.092101
Гідротехнічне
будівництво - 6.092100 7.092102 8.092102
Міське будів-
ництво та
господарство - 6.092100 7.092103 8.092103
Технологія
будівельних кон-
струкцій, виро-
бів і матеріалів - 6.092100 7.092104 8.092104
Автомобільні до-
роги та
аеродроми - 6.092100 7.092105 8.092105
Мости і транс-
портні тунелі - 6.092100 7.092106 8.092106
Теплогазопоста-
чання і венти
ляція - 6.092100 7.092108 8.092108
Споруди і
обладнання
водопостачання і
водовідведення - 6.092100 7.092109 8.092109
Будівництво та
експлуатація бу-
дівель і споруд - - - -
Монтаж
промислового
устаткування 5.092110 - - -
Будівництво
гідротехнічних
споруд 5.092111 - - -
Будівництво і
експлуатація
міських шляхів
сполучення 5.092112 - - -
Обслуговування
електротехніч-
ного обладнання
і автоматичного
устаткування бу-
дівель і споруд 5.092113 - - -
Виготовлення
металевих
конструкций 5.092114 - - -
Виготовлення де-
талей і залізо-
бетонних
конструкцій 5.092115 - - -
Будівництво,
обслуговування і
ремонт залізнич-
них колій 5.092116 - - -
Будівництво,
експлуатація і
ремонт автомобі-
льних доріг і
аеродромів 5.092117 - - -
Будівництво
мостів та інших
штучних споруд 5.092118 - - -
Будівництво
тунелів та
метрополітенів 5.092119 - - -
Будівництво
теплових та
атомних
електростанцій 5.092120 - - -
Обслуговування
устаткування і
систем газо-
постачання 5.092122 - - -
Монтаж і обслу-
говування внут-
рішніх санітар-
но-технічних
систем і
вентиляції 5.092123 - - -
Обслуговування
теплотехнічного
устаткування і
систем тепло-
постачання 5.092124 - - -
0922 Електро-
механіка Електри'чні сис-
теми і комплекси
транспортних
засобів 5.092125 6.092200 7.092201 8.092201
Електричний
транспорт - 6.092200 7.092202 8.092202
Електромеханічні
системи автома-
тизації та
електропривод - 6.092200 7.092203 8.092203
Електромеханічне
обладнання енер-
гоємних вироб-
ництв - 6.092200 7.092204 8.092204
Електропобутова
техніка - 6.092200 7.092205 8.092205
Електричні ма-
шини та апарати - 6.092200 7.092206 8.092206
Виробництво
електричних ма-
шин і апаратів - - - -
Обслуговування
та ремонт
електропобутової
техніки 5.092207 - - -
Монтаж і обслу-
говування елект-
ричнин машин і
апаратів 5.092208 - - -
Виробництво
автоматизованих
електротермічних
систем 5.092209 - - -
Експлуатація,
ремонт і енерго-
постачання
міського елек-
тротранспорту 5.092210 - - -
Обслуговування
електровозів і
електропоїздів 5.092211 - - -
Обслуговування і
ремонт електро-
устаткування ав-
томобілів і
тракторів 5.092212 - - -
Монтаж і обслу-
говування елект-
роустаткування
суднового елек-
трообладнання 5.092213 - - -
Обслуговування
гірничих елек-
тромеханічних
установок і
комплексів 5.092214 - - -
Обслуговування
пілотажно-наві-
гаційних
комплексів 5.092215 - - -
Технічне
обслуговування
електро-
устатковання та
автоматика
суден 5.092217 - - -
Експлуатація
авіаційних
електрифікованих
комплексів 5.092218 - - -
Експлуатація
електро-
обладнання і
автоматика
суден 5.092219 - - -
0923 Зварю- Технологія та
вання устаткування
зварювання 5.092216 6.092300 7.092301 8.092301
Зварювальні
установки - 6.092300 7.092302 8.092302
Технологія і
устаткування
відновлення та
підвищення зно-
состійкості ма-
шин і
конструкцій - 6.092300 7.092303 8.092303
Зварювальне
виробництво - - - -
Газо- електро-
термічне нанесе-
ння покриття 5.092304 - - -
Контроль якості
металів і звар-
них з'єднань 5.092305 - - -
Обслуговування і
ремонт устатку-
вання зварюваль-
ного виробництва 5.092306 - - -
0924 Телеко- Телекомунікацій-
мунікації ні системи та
мережі 5.092307 6.092400 7.092401 8.092401
Інформаційні
мережі зв'язку - 6.092400 7.092402 8.092402
Поштовий зв'язок - 6.092400 - -
Монтаж, обслуго-
вування і ремонт
автоматичного
електрозв'язку - - - -
Технічне обслу
говування та
ремонт апаратури
зв'язку і
оргтехніки 5.092404 - - -
Монтаж, обслуго-
вування і ремонт
обладнання бага-
токанального
електрозв'язку 5.092405 - - -
Виробництво
апаратури авто-
матичного
електрозв'язку 5.092406 - - -
Обслуговування
обладнання під-
приємств зв'язку 5.092407 - - -
Монтаж, технічне
обслуговування і
ремонт обладнан-
ня радіозв'язку,
радіомовлення та
телебачення 5.092408 - - -
Організація пош-
тового зв'язоку 5.092409 - - -
0925 Автома- Автоматизоване
тизація та управління
комп'ютерно- технологічними
інтегровані процесами 5.092410 6.092500 7.092501 8.092501
технології Комп'ютерно-
інтегровані
технологічні
процеси і
виробництва - 6.092500 7.092502 8.092502
Монтаж, обслуго-
вування засобів
і систем автома-
тизації техноло-
гічного
виробництва - - - -
Обслуговування
автоматизованого
теплоенергетич-
ного устаткуван-
ня на електро-
станціях 5.092503 - - -
Монтаж
обслуговування
та ремонт авто-
матизованих сис-
тем керування
рухом на заліз-
ничному транс-
порті 5.092504 - - -
Обслуговування
та ремонт прис-
троїв електро-
зв'язку на
транспорті 5.092505 - - -
Автоматика та
автоматизація на
транспорті 5.092506 6.092500 7.092507 8.092507
Комп'ютерна
обробка
текстової,
графічної та
образної
інформації 5.092508 - - -
0926 Водні Водопостачання
ресурси та водовідве-
дення - 6.092600 7.092601 8.092601
Гідромеліорація - 6.092600 7.092602 8.092602
Обслуговування
устаткування си-
стем водопоста-
чання і водовід-
воду - - - -
Будівництво, об-
слуговування і
ремонт гідроме-
ліоративних
споруд 5.092603 - - -
5.092604
0927 Видав- Технологія
ничо- друкованих
поліграфічна видань 6.092700 7.092701 8.092701
справа Технологія
електронних
мультимедійних
видань 6.092700 7.092702 8.092702
Технологія
розробки,
виготовлення
та оформлення
пакувань 6.092700 7.092703 8.092703
Комп'ютери-
зовані
технології та
системи
видавничо-
поліграфічних
виробництв 6.092700 7.092704 8.092704
Матеріали
видавничо-
поліграфічних
виробництв 6.092700 7.092705 8.092705
Друкарське
виробництво 5.092706
Розробка,
виготовлення
та
оформлення
пакувань 5.092707
Комп'ютерна
обробка
текстової,
графічної та
образної
інформації 5.092708
0928 Пожежна Пожежна
безпека безпека 6.092800 7.092801 8.092801
Організація
та техніка
протипожежного
захисту 5.092802
Пожежогасіння
та аварійно-
рятувальні
роботи 6.092800 7.092803 8.092803
0929 Біо- Промислова
технологія біотехнологія 6.092900 7.092901 8.092901 Біотехнологія
біологічно-
активних
речовин 6.092900 7.092902 8.092902 Екобіотехнологія 6.092900 7.092903 8.092903
Транспорт
1001 Авіація Літаки і - 6.100100 7.100101 8.100101
та космонав- вертольоти
тика
Двигуни і енер-
гетичні устано-
вки літальних
апаратів - 6.100100 7.100102 8.100102
Технології та
технологічне
обладнання
аеропортів - 6.100100 7.100103 8.100103
Системи керуван-
ня літальними
апаратами і
комплексами - 6.100100 7.100104 8.100104
Ракетні та
космічні
комплекси - 6.100100 7.100105 8.100105
Виробництво,
технічне обслу-
говування та
ремонт повіт-
ряних суден
і авіадвигунів - 6.100100 7.100106 8.100106
Обладнання
повітряних
суден - 6.100100 7.100107 8.100107
Експлуатація
літальних
апаратів 6.100100 7.100108 8.100108
Обслуговування
повітряного руху 5.100108 6.100100 7.100109 8.1001109
Льотна експлуа-
тація повітряних
суден 5.100110 - - -
Технічне обслу-
говування повіт-
ряних суден і
двигунів 5.100111 - - -
Технічне обслу-
говування засо-
бів механізації
і автоматизації
в аеропортах 5.100112 - - -
Технічне обслу-
говування засо-
бів зберігання,
транспортування
та заправлення
пально-мастиль-
ними матеріалами 5.100113 - - -
Експлуатація на-
земної авіацій-
ної техніки ра-
кетно-космічних
літальних апара-
тів 5.100114 - - -
Виробництво
авіаційних
літальних
апаратів 5.100119 - - -
Виробництво
ракетно-
космічних
літальних
апаратів 5.100120 - - -
Системи
аеронавіга-
ційного
обслуговування - 6.100100 7.1001118 8.100118
1002 Кораблі
та океано- Кораблі та океа-
техніка нотехніка 5.100116 6.100200 7.100201 8.100201
Суднокорпусо-
будування - - - -
Обслуговування
суднового
обладнання 5.100202 - - -
1003 Судно- Судноводіння 5.100203 6.100300 7.100301 8.100301
водіння і
енергетика
суден
Експлуатація
суднових енерге-
тичних установок 5.100302 6.100300 7.100302 8.100302
Експлуатація
енергетичних
установок на
морських і внут-
рішніх водних
шляхах - - - -
Судноводіння та
експлуатація
морських рибо-
промислових
суден 5.100303 - - -
Технічне
обслуговування
суднових
енергетичних
установок 5.100305 - - -
1004 Транс- Організація і
портні техно- регулювання до-
логії рожнього руху 5.100304 6.100400 - 8.100401
Транспортні
системи 5.100401 6.100400 7.100402 8.100402
Організація
перевезень і
управління на
транспорті
(за видами) - 6.100400 7.100403 8.100403
Організація
перевезень і
управління на
автотранспорті - - - -
Організація пе-
ревезень і
управління на
залізничному
транспорті 5.100404 - - -
Організація
авіаційних
перевезень 5.100405 - - -
Організація
перевезень і
перевантажень на
водному
транспорті 5.100406 - - -
5.100407
Організація
авіаційних робіт
і послуг 6.100400 7.100408
1005 Заліз-
ниці та за- Рухомий склад та
лізнична спеціальна техніка
техніка залізничного
транспорту 6.100500 7.100501 8.100501
Залізничні
споруди та
колійне
господарство 6.100500 7.100502 8.100502
-
Обслуго-
вування
рухомого складу
та спеціальної
техніки
залізничного
транспорту - - - -
Обслуговування
залізничних
споруд та об'єктів
колійного
господарства 5.100503 - - -
5.100504
Інтероперабель- 8.100505
ність та безпека
на залізничному
транспорті
Медицина
1101 Медицина Лікувальна
справа - 7.110101 8.110101
Сестринська
справа 5.110101 6.110100 - 8.110102
Лабораторна
діагностика 5.110102 6.110100 - -
Педіатрія 5.110103 - 7.110104 8.110104
Медико-профілак-
тична справа - - 7.110105 8.110105
Стоматологія 5.110105 - 7.110106 8.110106
Акушерська
справа 5.110106 - - -
Протезне
виробництво 5.110107 - - -
Стоматологія
ортопедична 5.110108 - - -
Медична
психологія - - 7.110110 8.110110
1102 Фармація Фармація 5.110109 6.110200 7.110201 8.110201
Технологія
парфумерно-
косметичних
засобів 5.110201 6.110200 7.110202 8.110202
Аналітичний кон-
троль якості
хімічних лікар-
ських сполук - - - -
5.110203
Технологія
фармацевтичних
препаратів - 6.110200 7.110204 8.110204
Виробництво
фармацевтичних
препаратів 5.110205 - - -
Клінічна
фармація - 6.110200 7.110206 8.110206
Архітектура
1201 Архітек- Архітектура
тура будівель і
споруд 6.120100 7.120101 8.120101
Містобудування 5.120101 6.120100 7.120102 8.120102
Дизайн архітек-
турного
середовища - 6.120100 7.120103 8.120103
-
Сільське
господарство,
лісництво і
рибництво
1301 Агроно-
мія Агрохімія і
грунтознавство 6.130100 7.130101 8.130101
Агрономія 5.130107 6.130100 7.130102 8.130102
Плодоовочівницт-
во і виноградар-
ство 5.130102 6.130100 7.130103 8.130103
Захист рослин 6.130100 7.130104 8.130104
Промислове
квітництво 5.130104 - - -
Організація і
технологія ве-
дення фермерсь-
кого господар-
ства 5.130105 - - -
Селекція і
генетика
сільсько-
господарських
культур - 6.130100 7.130108 8.130108
1302 Зооінже-
нерія Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва 5.130201 6.130200 7.130201 8.130201
Звірівництво - 6.130200 - -
-
Бджільництво 5.130203 - -
Звірівництво 5.130204 - - -
1303 Водні Водні
біресурси біоресурси 5.130205 6.130300 7.130301 8.130301
Рибництво і
аквакультура - - - -
Експлуатація
техніки промис-
лового рибальст-
ва і аквакуль-
тури 5.130303 - - -
1304 Лісове і
садово-пар-
кове госпо- Лісове госпо-
дарство дарство 5.130401 6.130400 7.130401 8.130401
Садово-паркове
господарство 5.130402 6.130400 7.130402 8.130402
Агролісомеліо-
рація - 6.130400 - -
Мисливське
господарство 5.130404 6.130400 - -
Зелене будівниц-
тво і садово-па-
ркове госпо-
дарство 5.130406 - - -
Лісова
меліорація 5.130407 - - -
1305 Ветери-
нарна меди-
цина Ветеринарна
медицина 5.130501 - 7.130501 8.130501

Військові науки

1401 Війсь- Конкретний пере-
кові науки лік спеціально-
стей визначаєть-
ся Міноборони за
погодженням з
Міносвіти 6.140000 7.140000 8.140000
5.140000

Державне
управління
Державне
управління *** - - 8.150000
1501 Державне Державна
управління служба 8.150101
Управління
суспільним
розвитком 8.150102
Державне управління
у сфері націона-
льної безпеки 8.150103
Державне управління
у сфері освіти 8.150104
Державне управління
у сфері охорони
здоров'я 8.150105
Публічна політика
і управління 8.150106
Публічне адміністрування 8.150107
Місцеве самоврядування 8.150108
Регіональне управління 8.150109
Електронне урядування 8.150110
Парламентаризм та
парламентська діяльність 8.150111 _______________
***
Цифри "0000" можуть бути замінені кодом відповідного напряму чи
визначеним Українською академією державного управління при
Президентові України кодом спеціалізацій.
Національна
безпека
1601 Інфор-
маційна
безпека
1602 Націо- Державна
нальна безпека 6.160200 7.160201 8.160201
безпека Забезпечення
державної
безпеки 7.160202 8.160202
Організація
захисту
інформації з
обмеженим
допуском 6.160200 7.160203 8.160203
1603 Охорона Охорона
та захист та захист
державного державного
кордону кордону 6.160300 7.160301 8.160301
Забезпечення
охорони та
захисту
державного
кордону 6.160300 7.160302 8.160302
Специфічні
категорії
Якість, стандар-
тизація та
сертифікація - 7.000001 8.000001
Інтелектуальна
власність - - 7.000002 8.000002
Управління
проектами - - 7.000003 8.000003
Управління у
сфері
правопорядку - - - 8.000004
Педагогіка
вищої школи - - - 8.000005
Зовнішня
політика - - - 8.000006
Адміністратив-
ний менеджмент - - - 8.000007
Енергетичний
менеджмент - - 7.000008 8.000008
Управління
навчальними
закладами 8.000009
Економіка
довкілля і
природних
ресурсів 8.000010
Прикладна
економіка 8.000011
Консолідована
інформація 8.000012
Бізнес
адміністру-
вання 8.000013 Управління
інноваційною
діяльністю 8.000014
Управління
фінансово-економічною
безпекою 8.000015
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 568 ( z0854-04 ) від 07.07.2004, N 893
( z0109-05 ) від 01.12.2004, N 363 ( z0816-05 ) від 16.06.2005,
N 225 ( z0288-07 ) від 21.03.2007, N 538 ( z0727-07 ) від
25.06.2007, N 1033 ( z1322-07 ) від 26.11.2007, N 374 ( z0385-08 )
від 05.05.2008, N 268 ( z0334-09 ) від 24.03.2009, N 351
( z0362-10 ) від 21.04.2010, N 657 ( z0714-10 ) від 02.07.2010 }вгору