Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 31.05.2012505
Документ 505-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2017, підстава - 657-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 505
Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 506 від 06.10.2014
№ 763 від 30.09.2015
№ 657 від 30.08.2017}

{Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників органів прокуратури згідно з додатками 1-5.

2. Надати право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

– працівникам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки (винагороди) за вислугу років;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 30.08.2017}

– прокурорам та слідчим органів прокуратури, а також іншим працівникам прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин та вислугу років.

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 30.08.2017}

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником за штатним розписом;

посадові оклади окремим працівникам, посадові оклади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників);

посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановлюється відповідно до частин четвертої та шостої статті 81 Закону України “Про прокуратуру” з урахуванням положень частин четвертої і п’ятої статті 23 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”;

{Підпункт 1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 763 від 30.09.2015}

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів прокуратури:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів прокуратури всіх рівнів та їх заступників, установлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою.

4-1. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років у розмірі і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за класний чин застосовується розмір окладу за військовим званням.

На військовослужбовців військових прокуратур у разі здійснення ними повноважень у районах проведення антитерористичної операції поширюється дія пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 р. № 24 “Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 238) у порядку та на умовах, визначених Генеральною прокуратурою України, у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для Генеральної прокуратури України.

{Абзац третій пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 30.09.2015}

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 506 від 06.10.2014}

4-2. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України “Про прокуратуру” на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.

{Постанову доповнено пунктом 4-2 згідно з Постановою КМ № 657 від 30.08.2017}

5. Групи за оплатою праці працівників органів прокуратури визначаються відповідно до показників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798, № 52, ст. 3308).

6. Видатки, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

Упорядкування посадових окладів окремих працівників органів прокуратури здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2008 р., № 43, ст. 1417; 2009 р., № 11, ст. 319, № 39, ст. 1305):

в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 слова “а також прокурорам та слідчим органів прокуратури,” виключити;

у пункті 5 слова “військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та” виключити;

у пункті 6 слова “органів прокуратури,” виключити;

у пункті 7 слово “прокуратури,” виключити;

додатки 38-41 виключити.

8. Абзаци четвертий - шостий пункту 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118; 2006 р., № 10, ст. 634; 2008 р., № 21, ст. 601) виключити.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний прокурор

37 000

Перший заступник Генерального прокурора

34 000

Заступник Генерального прокурора

32 000

Начальник департаменту

10 000

Перший заступник Головного військового прокурора

9 840

Заступник Головного військового прокурора, заступник начальника департаменту

9 700

Начальник самостійного управління

9 570

Заступник начальника самостійного управління

9 500

Начальник управління у складі департаменту

9 340

Заступник начальника управління у складі департаменту

9 280

Начальник самостійного відділу

9 140

Заступник начальника самостійного відділу

9 070

Начальник відділу у складі управління

8 940

Заступник начальника відділу у складі управління

8 870

Старший слідчий в особливо важливих справах

7 490

Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури

7 140

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 763 від 30.09.2015, № 657 від 30.08.2017}
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, військових прокуратур регіонів і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

за групами областей

поза групою, м. Київ

I

II, м. Севастополь

Прокурор

9 410

9 370

8 970

8 670

Перший заступник прокурора

9 040

8 870

8 520

8 340

Заступник прокурора

8 670

8 500

8 170

8 000

Начальник управління

7 930

7 930

7 370

7 180

Заступник начальника управління

7 840

7 840

7 290

7 110

Начальник відділу

7 750

7 750

7 210

7 030

Заступник начальника відділу

7 660

7 660

7 120

6 940

Старший слідчий в особливо важливих справах

5 880

5 880

5 880

5 880

Слідчий в особливо важливих справах

5 780

5 780

5 780

5 780

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5 730

5 730

5 730

5 730

Слідчий

5 660

5 660

5 660

5 660

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 763 від 30.09.2015, № 657 від 30.08.2017}
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 763)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст з районним поділом

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

Прокурор

2714

2711

2581

Перший заступник прокурора

2606

2574

2452

Заступник прокурора

2468

2444

2323

Начальник відділу

1810

1790

1692

Заступник начальника відділу

1683-1755

1664-1736

1573-1641

Прокурор прокуратури

1618-1658

1568-1608

1501-1542

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 763)

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст (крім мм. Києва та Севастополя та міст із районним поділом)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

II

III

Прокурор

2690

2659

2531

2373

2310

Перший заступник прокурора

2556

2524

2405

2254

2195

Заступник прокурора

2421

2397

2278

2136

2080

Начальник відділу

1750

1722

1636

1636

1636

Заступник начальника відділу

1628-1698

1601-1670

1521-1587

1521-1587

1521-1587

Прокурор прокуратури

1587-1626

1538-1577

1472-1512

1440-1480

1375-1415

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 763)

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міжрайонних, районних у містах із районним поділом та інших прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

районні прокуратури м. Києва

районні прокуратури у містах із районним поділом, м. Севастополі, міжрайонні прокуратури

районні та прирівняні до них прокуратури

Прокурор

2680

2215

2080

Перший заступник прокурора

2600

2149

2018

Заступник прокурора

2412

1994

1939

Прокурор прокуратури

1602-1642

1423-1464

1359-1399

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1200-1220

1200-1220

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1146-1170

1146-1170

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

{Постанову доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}

СХЕМА
посадових окладів працівників військових прокуратур гарнізонів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

за групами оплати

поза групою

I

II

III

Прокурор

2714

2711

2659

2531

Перший заступник прокурора

2606

2574

2524

2405

Заступник прокурора

2468

2444

2397

2278

Начальник відділу

1810

1790

1722

1636

Заступник начальника відділу

1683-1755

1664-1736

1601-1670

1521-1587

Старший слідчий, прокурор прокуратури

1618-1658

1568-1608

1538-1577

1472-1512

Слідчий

1551-1592

1402-1443

1375-1415

1375-1415

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Постанову доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ № 763 від 30.09.2015}
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. № 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів та прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону

8 000

Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону

7 760

Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону

7 460

Начальник відділу

6 000

Заступник начальника відділу

5 880

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5 660

Слідчий

5 520

__________
Примітка.


Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

{Постанову доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 763 від 30.09.2015; в редакції Постанови КМ № 657 від 30.08.2017}Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини

Класні чини

Розмір надбавки, гривень

Державний радник юстиції України

3 200

Державний радник юстиції 1 класу

3 000

Державний радник юстиції 2 класу

2 800

Державний радник юстиції 3 класу

2 600

Старший радник юстиції

2 400

Радник юстиції

2 200

Молодший радник юстиції

2 000

Юрист 1 класу

1 800

Юрист 2 класу

1 600

Юрист 3 класу

1 400

{Постанову доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 657 від 30.08.2017}вгору