Про Міністерство аграрної політики та продовольства України
Указ Президента України; Положення, Перелік від 23.04.2011500/2011
Документ 500/2011, попередня редакція — Редакція від 19.04.2012, підстава - 250/2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

9) затверджує державний перепис багаторічних насаджень;

10) затверджує зони виробництва винограду та регламентацію сортового складу вирощування винограду;

11) здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, спрямовує їх діяльність на розв'язання завдань, пов'язаних із забезпеченням потреб населення в продуктах харчування та насиченням продовольчого ринку харчовими продуктами вітчизняного виробництва;

12) здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та розвиток внутрішнього ринку;

13) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема, біржового ринку, оптових ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок, ярмарків тощо;

14) реалізує державну політику у сфері виробництва продуктів дитячого харчування;

15) здійснює розподіл між суб'єктами господарювання - резидентами України обсягів спирту з оформленням рознарядок на їх відпуск для споживання на внутрішньому ринку в установленому законодавством порядку;

16) формує щоквартальні заявки на виготовлення бланків товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв згідно із замовленнями суб'єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні ліцензії на виробництво та торгівлю зазначеною продукцією;

17) реєструє технічні засоби застосування пестицидів та агрохімікатів;

18) визначає обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А";

19) забезпечує здійснення контролю за:

використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності;

охороною праці в аграрному секторі економіки;

якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції;

технічним станом тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, причіпного та навісного сільськогосподарського обладнання, інвентарю, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

племінною справою у тваринництві;

20) забезпечує:

сертифікацію товарів, робіт і послуг у сфері агропромислового комплексу, зокрема сертифікацію продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, харчових та переробних галузей, насінницьких посівів, сортовивчення та реєстрацію сортів рослин;

{Абзац третій підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

здійснення землеустрою, оцінки та ринку земель, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, проведення земельної реформи, лісового та мисливського господарства;

{Абзац четвертий підпункту 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

проведення експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування;

проведення апробації селекційних досягнень;

21) здійснює:

у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності, видачу документів дозвільного характеру;

в установленому законодавством порядку розподіл квоти виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А");

{Абзац четвертий підпункту 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

{Абзац п'ятий підпункту 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

моніторинг грунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;

сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів; присвоює відповідний статус суб'єктам племінної справи у тваринництві;

атестацію племінних бджолорозсадників і племінних пасік;

державну атестацію (переатестацію) суб'єктів племінної справи у тваринництві;

реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду, плодових і горіхоплідних насаджень у господарствах усіх форм власності, а також списання виноградників і садів, які закладені за рахунок державних коштів;

22) веде:

інформаційний банк даних про стан грунтів земель сільськогосподарського призначення;

державні книги племінних тварин та Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві;

реєстр атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів;

реєстри сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;

реєстр спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

галузевий фонд нормативних документів у сфері стандартизації;

23) видає:

дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром;

сертифікат на право надання дорадчих послуг;

{Підпункт 24 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 1/2012 від 03.01.2012}

25) веде реєстр технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі, формує ринки техніки та обладнання;

26) надає в установленому порядку товарним біржам висновки щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;

27) здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитних і тваринницьких дотацій;

28) визначає в установленому законодавством порядку державні спиртові заводи, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий, фракцію головну етилового спирту, спиртовмісні рідини та алкогольні напої;

29) аналізує стан наповнення регіональних запасів продовольства;

30) забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток галузей агропромислового виробництва, координує реалізацію інвестиційних проектів в аграрному секторі;

31) готує пропозиції в межах компетенції щодо розвитку соціально-трудових відносин у визначених галузях та сферах;

32) здійснює в межах компетенції заходи щодо регулювання та контроль за умовами виробництва і реалізації цукру;

33) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку виробництва біопалива;

34) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії;

35) забезпечує у межах своїх повноважень державний захист прав покупців сільськогосподарської техніки та користувачів послуг з технічного сервісу;

36) організовує повірку, здійснення калібрування, ремонт, сервісне обслуговування та проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки;

37) координує роботу з відновлення продуктивної цінності земель сільськогосподарського призначення, розробляє і сприяє впровадженню грунтозахисних технологій та відновленню родючості грунтів, виступає у межах своїх повноважень замовником виконання робіт з районування (зонування) земель;

38) готує щорічний план робіт із стандартизації (Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми;

39) затверджує положення про службу стандартизації, метрологічну службу міністерства та про головні і базові організації цих служб;

40) організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

41) формує поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;

42) бере участь у:

формуванні та реалізації бюджетної, цінової, податкової, фінансово-кредитної, облікової, лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової, митно-тарифної, гендерної, соціальної політики у сільській місцевості, а також державної політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, зайнятості населення, сільського зеленого туризму;

розрахунках поточної та прогнозної потреби галузей агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих робітниках;

розробленні і реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом та здійснює контроль за його формуванням і використанням;

розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

43) бере участь у розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; координує роботу щодо складання міжрегіональних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, здійснює їх моніторинг;

44) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку галузей агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;

45) забезпечує у межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

46) здійснює державне регулювання в галузі дорадчої діяльності, вносить пропозиції щодо формування державної політики у цій сфері, координує діяльність саморегулівної організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності;

47) спрямовує та координує роботу з раціонального ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам;

48) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, встановлює контроль за ефективним використанням цього фонду, сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння і садивного матеріалу;

49) запроваджує систему ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

50) здійснює виставкову та ярмаркову діяльність у галузях агропромислового виробництва;

51) забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва та рибного господарства;

52) здійснює в установленому порядку контроль за дотриманням вимог до якості вищої освіти вищими навчальними закладами, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України;

53) проводить атестацію педагогічних працівників навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України, забезпечує створення в них навчально-матеріальної бази, житлових та культурно-побутових умов для науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, студентів і слухачів;

54) видає випускникам вищих аграрних навчальних закладів, що уклали договір про обов'язкове відпрацьовування після закінчення навчання, направлення на роботу на сільськогосподарських підприємствах;

55) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах та галузях, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду;

56) здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності наукових установ, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України, визначає та затверджує пріоритетні напрями розвитку аграрної науки;

57) організовує підготовку та видання навчальної літератури і навчально-методичної документації;

58) проводить моніторинг стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на їх комплексний розвиток, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

59) узагальнює інформацію щодо відшкодування з державного бюджету сільськогосподарським підприємствам і організаціям витрат власних коштів, понесених ними на будівництво об'єктів соціально-культурної сфери, житла та інженерних комунікацій;

60) проводить роботу з впровадження через проектування в будівництво науково-технічних розробок, енергозберігаючих технологій, нових матеріалів і конструкцій, які здешевлюють будівництво, скорочують термін виконання робіт та експлуатаційні витрати;

61) у межах своєї компетенції затверджує та погоджує завдання на проектування, проектно-кошторисну документацію і титули будов та акти введення об'єктів в експлуатацію;

62) сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

63) у межах своїх повноважень забезпечує вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення заходів цивільного захисту;

64) забезпечує у межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

65) бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій та здійснює контроль за діяльністю товарних бірж щодо дотримання ними умов надання висновку про відповідність вимогам;

66) здійснює державне регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та інших;

67) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;

68) здійснює контроль за землекористуванням державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, розробляє для державних сільськогосподарських підприємств обов'язкові до виконання єдині стандарти, норми та процедури землекористування;

{Підпункт 69 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента № 250/2012 від 06.04.2012}

70) є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України;

71) здійснює в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України;

72) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво;

73) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, бере участь у роботі міжнародних організацій, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

74) організовує у межах своїх повноважень здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в галузях агропромислового сектору економіки;

75) погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників та заступників начальників головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій;

76) установлює у визначених галузях та сферах відомчі заохочувальні відзнаки та затверджує положення про них;

77) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінагрополітики України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

78) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України;

79) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

80) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

5. Мінагрополітики України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінагрополітики України, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінагрополітики України, а також у сферах, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) засновує в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань, що віднесені до його компетенції;

5) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

6) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в апараті Мінагрополітики України;

8) забезпечує відповідно до законодавства технічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом;

9) організовує в апараті Мінагрополітики України роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

10) здійснює в межах своїх повноважень закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства.

6. Мінагрополітики України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії, робочі групи, експертні та консультативні ради;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій, в тому числі в роботі комітетів СОТ.

7. Мінагрополітики України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінагрополітики України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінагрополітики України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Мінагрополітики України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінагрополітики України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінагрополітики України в разі потреби може видавати разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.

9. Мінагрополітики України очолює Міністр аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посад Президентом України.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1078/2011 від 29.11.2011}

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінагрополітики України окремих завдань рішенням Президента України у структурі Мінагрополітики України може бути введено посаду заступника Міністра.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 1078/2011 від 29.11.2011}

Обов'язки заступників Міністра та розподіл повноважень між ними визначаються Міністром.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінагрополітики України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінагрополітики України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

10. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

3) спрямовує та координує діяльність Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державної інспекції сільського господарства України та Державного агентства рибного господарства України (далі - агентства, інспекція та служба), в тому числі:

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію агентствами, інспекцією та службою;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені агентствами, інспекцією та службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи агентств, інспекції та служби, а також шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів агентств, інспекції та служби повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на агентства, інспекцію та службу завдань та планів їх роботи;

вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади голів агентств, інспекції та служби і за пропозицією їх голів - щодо кандидатур на посади їх заступників;

погоджує структуру апаратів агентств, інспекції та служби;

видає обов'язкові до виконання агентствами, інспекцією та службою накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів агентств, інспекції та служби;

погоджує пропозиції керівників агентств, інспекції та служби щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

доручає керівникам агентств, інспекції та служби скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників агентств, інспекції та служби, їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів агентств, інспекції та служби, їх територіальних органів та заступників керівників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників агентств, інспекції та служби, заступників, інших державних службовців і працівників апаратів агентств, інспекції та служби та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності агентств, інспекції та служби, їх територіальних органів;

визначає структурні підрозділи апарату Мінагрополітики України, що відповідають за взаємодію із агентствами, інспекцією та службою;

визначає посадові особи Мінагрополітики України, які включаються до складу колегій агентств, інспекції та служби;

установлює порядок обміну інформацією між Мінагрополітики України та агентствами, інспекцією та службою, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності агентств, інспекції та служби;

4) визначає пріоритети роботи Мінагрополітики України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

6) у межах компетенції організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

7) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

8) подає в установленному порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінагрополітики України, агентства, інспекція та служба;

9) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінагрополітики України, агентства, інспекція та служба, під час розгляду їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України і доповідає з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

10) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

11) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінагрополітики України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

13) присвоює державним службовцям апарату Мінагрополітики України ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Мінагрополітики України;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України;

17) підписує накази Мінагрополітики України;

18) організовує роботу колегії Мінагрополітики України і головує на її засіданнях;

19) дає обов'язкові для виконання працівниками апарату Міністерства доручення;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінагрополітики України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення посади), заступника Міністра - керівника апарату за посадою. У разі потреби до складу колегії Мінагрополітики України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінагрополітики України, а також у встановленому порядку інші особи.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1078/2011 від 29.11.2011}

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Мінагрополітики України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінагрополітики України можуть утворюватись науково-технічна (наукова) рада, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінагрополітики України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Мінагрополітики України затверджує Міністр.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінагрополітики України затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінагрополітики України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Мінагрополітики України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 квітня 2011 року № 500/2011

ПЕРЕЛІК
указів Президента України, що втратили чинність

1. Стаття 1 Указу Президента України від 7 червня 2000 року № 772 "Питання Міністерства аграрної політики України";

2. Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1021 "Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики України";

3. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року № 304 "Про внесення змін до деяких положень про міністерства";

4. Пункт 22 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору