Про Міністерство аграрної політики та продовольства України
Указ Президента України; Положення, Перелік від 23.04.2011500/2011
Документ 500/2011, попередня редакція — Редакція від 19.04.2012, підстава - 250/2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Указ
Президента України

Про Міністерство аграрної політики та продовольства України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 915/2011 від 14.09.2011
№ 1078/2011 від 29.11.2011
№ 1/2012 від 03.01.2012
№ 250/2012 від 06.04.2012}

1. Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (додається).

2. Установити, що Міністерство аграрної політики та продовольства України є правонаступником Міністерства аграрної політики України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком, що додається.

4. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
23 квітня 2011 року
№ 500/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 квітня 2011 року № 500/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство аграрної політики та продовольства України

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації:

державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави;

державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

2. Мінагрополітики України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінагрополітики України є формування та забезпечення реалізації:

державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави;

державної політики у сферах сільського господарства, тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості (далі - галузі агропромислового виробництва), інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування, сільськогосподарської дорадчої діяльності;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 915/2011 від 14.09.2011}

державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та кормів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин;

державної політики з питань земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, якості та безпеки сільськогосподарської продукції, насіння і садивного матеріалу, біологічної і генетичної безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, родючості грунтів.

4. Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями, стратегію та механізм розвитку у відповідних сферах та галузях;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

3) здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток галузей агропромислового виробництва з урахуванням їх зонального розміщення, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку, а також необхідності насичення продовольчого ринку продуктами вітчизняного виробництва;

4) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів;

{Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 915/2011 від 14.09.2011}

5) забезпечує підтримку підприємств галузей агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;

6) готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових схем і принципів забезпечення підприємств аграрного комплексу технічними засобами, обладнанням, у тому числі для виробництва біопалива, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами;

7) здійснює нормативно-правове забезпечення у визначених сферах та галузях, зокрема:

7.1) затверджує порядки ведення реєстрів потужностей (об'єктів), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, репродуктивного матеріалу, та їх операторів;

7.2) затверджує порядок проведення офіційної перевірки виконання всіх вимог, установлених країною призначення, до якої мають намір здійснювати експорт харчових продуктів оператори потужностей (об'єктів), процедури затвердження експортних потужностей (об'єктів), реєстрації та вилучення з реєстру;

7.3) затверджує в установленому законодавством порядку нормативно-технічну документацію: технічні умови, технологічні інструкції і рецептури на виробництво спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноробної продукції та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, технічні умови на виробництво тютюнових виробів;

7.4) затверджує порядок реєстрації й ведення реєстру ароматизаторів та харчових добавок;

7.5) затверджує типові норми (нормативи) питомих витрат енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва;

7.6) затверджує технічні умови виробництва спирту коньячного, плодового й виноградного, коньяку, виноробної продукції й інших міцних напоїв, які виготовляються зі спирту плодового й виноградного;

7.7) затверджує у визначених галузях та сферах положення про громадських інспекторів;

7.8) формує та затверджує перелік видів сільськогосподарської продукції, що ввозиться на митну територію України як сировина для подальшої переробки;

7.9) затверджує у визначених галузях та сферах положення про центральні галузеві дегустаційні комісії з оцінки якості продукції, формує їх склад та координує роботу;

7.10) затверджує вимоги до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

7.11) установлює вимоги до суб'єктів господарювання та уповноважує їх на здійснення перевірки технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

7.12) затверджує порядок створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду;

7.13) затверджує порядок забезпечення бланками довідок-рахунків, актів прийому-передачі машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації і обліку в державних інспекціях сільського господарства;

7.14) затверджує правила пожежної безпеки в лісах України, на кораблях флоту рибного господарства України, а також під час проведення вогневих робіт на кораблях, які ремонтуються або будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України;

7.15) затверджує порядок проведення експертизи щодо визначення тимчасової граничної вартості продукції, яка закуповується за рахунок засобів державного лізингового фонду;

7.16) затверджує методику визначення тимчасової граничної вартості продукції, яка закуповується за рахунок засобів державного лізингового фонду;

7.17) затверджує (встановлює) галузеві та відомчі норми і нормативи; забезпечує розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в агропромисловому комплексі;

7.18) забезпечує розроблення рекомендацій і науково-методичного обгрунтування ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу;

7.19) забезпечує розроблення та вдосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із виробництвом продукції агропромислового комплексу, правового статуту суб'єктів аграрних правовідносин, земельних і майнових відносин за участю аграрних товаровиробників;

7.20) затверджує спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади критерії оцінки, основні параметри та показники діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності;

7.21) затверджує положення про паспорт сільської території та форму паспорта сільської території;

7.22) затверджує методику проведення паспортизації сільських територій;

7.23) затверджує рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості грунтів згідно з даними їх агрохімічної паспортизації;

7.24) затверджує методичні рекомендації для сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій та сучасних технічних засобів та обладнання;

7.25) затверджує порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, які направляються для надання фінансової підтримки фермерським господарствам через механізм мікрокредитування, а також порядок і умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі;

7.26) затверджує порядок і умови проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання державної фінансової підтримки;

7.27) затверджує положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарського призначення, затверджує форму агрохімічного паспорта земель сільськогосподарського призначення і порядок його ведення;

7.28) затверджує порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів;

7.29) затверджує види межових знаків границь земельних ділянок і порядок відновлення меж земельних ділянок;

7.30) затверджує вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги;

7.31) затверджує зразки заяви (клопотання) і журналу реєстрації оригіналів документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру;

7.32) затверджує методики виконання робіт, пов'язаних із збиранням інформації для ведення державного земельного кадастру;

7.33) затверджує методику проведення державної експертизи землевпорядної документації;

7.34) затверджує в установленому порядку перелік відомостей, форми документів і перелік даних, які включаються до земельно-кадастрової документації, та інструкцію про ведення державного земельного кадастру;

7.35) затверджує положення про інвентаризацію земель населених пунктів;

7.36) затверджує порядок ведення державного реєстру земель;

7.37) затверджує порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землевпорядження;

7.38) затверджує порядок видачі й анулювання спеціальних дозволів на зняття і перенесення родючого шару грунту земельних ділянок;

7.39) затверджує порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва;

7.40) затверджує порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів);

7.41) затверджує порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю над використанням і охороною земель;

7.42) затверджує порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у випадку виявлення порушень земельного законодавства;

7.43) затверджує порядок перевірки документів, представлених саморегулівною організацією оцінювачів;

7.44) затверджує порядок планування і проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

7.45) затверджує порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація зруйнованих земель) державного замовлення;

7.46) затверджує порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

7.47) затверджує порядок розгляду заяв на виконання земельно-кадастрових робіт і надання послуг;

7.48) затверджує порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі;

7.49) затверджує умови експлуатації меліоративних систем при приватизації майна сільськогосподарських підприємств, що мають у своєму користуванні меліоровані землі;

7.50) затверджує форми типового договору оренди земельної частки (паю);

7.51) затверджує форму витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

7.52) затверджує форму і порядок надання інформації з моніторингу земель;

7.53) затверджує нормативи виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт та геодезичних робіт;

7.54) затверджує ціни (тарифи) на розроблення документації із землевпорядкування й проведення землеоціночних робіт;

7.55) затверджує зміст офіційних каталогів, довідників та інших видань географічних найменувань;

7.56) затверджує інструкції з топографічної зйомки;

7.57) затверджує інструкцію про типи центрів геодезичних пунктів;

7.58) затверджує положення про авторське право в картографії;

7.59) затверджує порядок використання геодезичних даних і топографічних планів;

7.60) затверджує правила написання географічних найменувань об'єктів, що перебувають на території інших держав, а також географічних об'єктів, на які не поширюються суверенітет і юрисдикція будь-якої держави, що перекладаються державною мовою з мови оригіналу;

7.61) затверджує правила написання географічних найменувань України латинськими буквами (або знаками іншого алфавіту);

7.62) затверджує форму надання даних для реєстрації географічних назв;

7.63) затверджує порядки апробації сортових посівів і насаджень, здійснення грунтового та лабораторного сортового контролю, перевірки збереженості сорту рослин;

7.64) затверджує положення з проведення апробації селекційних досягнень;

7.65) затверджує порядок реєстрації договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту;

7.66) затверджує порядок складання й подачі заявок на надання патенту на сорти рослин і посвідчення про авторство на сорти рослин, проведення їх експертизи;

7.67) затверджує правила складання і подачі заявки на сорт рослин;

7.68) установлює критерії заборони поширення сортів в Україні;

7.69) затверджує положення про атестаційну комісію із придбання прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

7.70) затверджує положення про державний реєстр прав власників сортів рослин і про видачу патентів України на сорти рослин;

7.71) затверджує положення про Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

7.72) затверджує порядок ведення реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

7.73) затверджує порядок визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин;

7.74) затверджує порядок ознайомлення з матеріалами заявки на сорт і відомостями, занесеними до державного реєстру прав власників сортів рослин;

7.75) затверджує порядок поширення в Україні сорту, на який не поширюється виключне право власника;

7.76) затверджує порядок проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення і зрошення багаторічних насаджень;

7.77) затверджує вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;

7.78) затверджує вимоги до створення технологічних комплексів машин і обладнання для галузей агропромислового виробництва;

7.79) затверджує положення про замовлення, зберігання, облік бірок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби;

7.80) затверджує ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та при їхньому транспортуванні;

7.81) затверджує вимоги до етичного ставлення при використанні тварин у сільському господарстві;

7.82) затверджує Ветеринарні вимоги до імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

7.83) затверджує Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока;

7.84) затверджує вимоги до якості та безпеки молока й молочних продуктів;

7.85) затверджує Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення;

7.86) затверджує ветеринарно-санітарні вимоги для потужностей (об'єктів) з виробництва та продажу харчових продуктів;

7.87) затверджує ветеринарно-санітарні вимоги до конкретної продукції, яка виготовляється в результаті переробки або утилізації вилученої з обороту неякісної і небезпечної продукції;

7.88) затверджує Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання птиці в особистих селянських господарствах;

7.89) затверджує Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств і подвірного забою тварин;

7.90) затверджує Ветеринарно-санітарні правила для суб'єктів ведення господарства (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць домашньої птиці;

7.91) затверджує вимоги до введення системи аналізу ризиків і контролю (регулювання) у критичних точках або аналогічних систем забезпечення безпеки при виробництві харчових продуктів;

7.92) затверджує вимоги до ветеринарно-санітарного стану потужностей (об'єктів), які використовуються для виробництва харчових продуктів;

7.93) затверджує вимоги до проведення клінічних і доклінічних випробувань ветеринарних препаратів;

7.94) затверджує за поданням Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України інструкції про заходи щодо профілактики і боротьби з хворобами тварин;

7.95) затверджує програми вибіркового ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю товарів у процесі їх обігу;

7.96) затверджує перелік ветеринарних препаратів, що відпускаються за рецептом, і правила видачі рецептів;

7.97) затверджує перелік харчових продуктів тваринного й рослинного походження, дозволених до продажу на агропромислових ринках;

7.98) затверджує положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

7.99) затверджує положення про здійснення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини, які застосовуються в Україні;

7.100) затверджує положення про притулок для тварин;

7.101) затверджує порядок ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини;

7.102) затверджує порядок здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог із виробництва, збереження, транспортування риби, інших водних живих ресурсів і харчової продукції з них, передбачених на експорт;

7.103) затверджує порядок знищення харчових продуктів, вилучених з обігу, умови, які мають бути виконані, щоб повернути їх в обіг для вживання людиною або з іншою, окрім вживання людиною, метою;

7.104) затверджує порядок проведення атестації відділів біологічного контролю підприємств-виробників ветеринарних імунобіологічних препаратів і порядок проведення атестації виробництв ветеринарних імунобіологічних препаратів;

7.105) затверджує порядок проведення атестації фахівців ветеринарної медицини;

7.106) затверджує правила ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного та рослинного походження;

7.107) затверджує порядок проведення моніторингу здоров'я племінної худоби;

7.108) затверджує порядок проведення санітарної обробки (дезинфекції, дезінсекції й дератизації об'єктів птахівництва);

7.109) затверджує спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади порядок розпорядження лікарськими засобами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами й іншими хімічними сполуками, які переходять у власність держави;

7.110) затверджує порядок уповноважування лабораторій для проведення ветеринарних діагностичних досліджень з метою державного контролю або державного нагляду;

7.111) затверджує правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів і вимоги щодо їхньої реалізації;

7.112) затверджує правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів;

7.113) затверджує правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів;

7.114) затверджує правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо;

7.115) затверджує форму, за якою ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній медицині, реалізуються (відпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки;

7.116) затверджує форми відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації;

7.117) затверджує перелік матеріалів реєстраційного досьє та порядок його формування;

7.118) затверджує форму заяви, що подається заявником для реєстрації, перереєстрації або внесення змін до реєстраційного досьє на готовий корм, на кормові добавки і премікси;

7.119) затверджує правила ветеринарно-санітарного нагляду за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварини і відходів тваринного походження;

7.120) затверджує у визначених галузях та сферах правила використання продукції, отриманої від утилізації відходів тваринного походження;

7.121) затверджує форму дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і зразок заяви про його видачу;

7.122) затверджує технічні регламенти на ветеринарні препарати, кормові добавки, премікси і готові корми, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами, інші об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, включаючи належну практику виробництва ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів;

7.123) затверджує порядок ідентифікації та реєстрації тварин, положення про ідентифікацію й реєстрацію великої рогатої худоби, овець і кіз;

7.124) затверджує положення про паспорт великої рогатої худоби, положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби;

7.125) затверджує положення про реєстр тварин, порядок ведення єдиного державного реєстру та користування його даними;

7.126) затверджує положення про кваліфікаційне свідоцтво, його форму, порядок видачі, зупинення дії та/або анулювання;

7.127) затверджує правила ввозу в Україну та вивозу за її межі бджіл і продуктів бджільництва;

7.128) затверджує план породного районування бджіл;

7.129) затверджує порядок ввозу, вивозу і використання рослин і рослинних продуктів;

7.130) затверджує форму кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель;

7.131) затверджує форму прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини та інструкцію з її заповнення;

7.132) затверджує форму реєстру суб'єктів аграрного ринку за відповідними адміністративно-територіальними одиницями у розрізі страхувальників та страховиків;

7.133) установлює максимально допустимі рівні залишкової кількості ветеринарних препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах і біологічному матеріалі;

7.134) установлює в межах компетенції параметри безпеки необроблених харчових продуктів рослинного й тваринного походження;

7.135) установлює рівні включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні;

7.136) затверджує методику нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва, типові норми їх питомих витрат;

7.137) затверджує в межах своїх повноважень порядки надання погодження на видачу ліцензій;

7.138) затверджує перелік протипожежних та інших заходів у сфері лісового господарства, вимоги до складання планів цих заходів, положення про лісові пожежні станції;

7.139) затверджує положення про мисливське собаківництво України;

7.140) затверджує порядок проведення впорядкування мисливських угідь;

7.141) затверджує положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини;

7.142) затверджує порядок ведення державного лісового кадастру й первинного обліку лісів;

7.143) затверджує порядок ведення системи лісовпорядження;

7.144) затверджує порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

7.145) затверджує порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

7.146) затверджує порядок відведення й таксації лісосік у лісах;

7.147) затверджує порядок заготовки живиці у хвойних насадженнях;

7.148) визначає порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Державного агентства лісових ресурсів України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України;

7.149) затверджує правила рубок головного користування;

7.150) затверджує порядок проведення рубок формування й оздоровлення лісів;

7.151) затверджує розрахункову лісосіку;

7.152) затверджує систему ведення лісового насінництва;

7.153) затверджує склад документації кадастру й первинного обліку лісів, а також порядок її ведення;

7.154) затверджує типовий договір про умови ведення мисливського господарства;

7.155) затверджує форму Сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та інструкцію про заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

7.156) установлює вартість ліцензій на добування мисливських тварин;

7.157) затверджує вік стиглості деревостанів;

7.158) затверджує граничний рівень цін і тарифів на продукцію полювання, включаючи живу дичину, що постачається на експорт;

7.159) установлює ліміти й норми використання мисливських тварин;

7.160) установлює обсяг державного резервного насінного фонду лісових рослин;

7.161) установлює розмір збору за видачу Посвідчення мисливця, видачу контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, дублікат Посвідчення мисливця, дублікат контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

7.162) установлює сезонні терміни для початку й закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

7.163) установлює такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України);

7.164) установлює термін заготівлі живиці з-поміж інших хвойних насаджень;

7.165) затверджує вимоги до проектування, технічного прийому, обліку й оцінки якості лісокультурних об'єктів;

7.166) затверджує межі особливо захисних лісових ділянок і вводить режим обмеженого лісокористування на них;

7.167) затверджує інструкцію з проектування, технічного ухвалення, обліку й оцінки якості лісокультурних об'єктів;

7.168) затверджує інструкцію про селекційний відстріл мисливських тварин;

7.169) затверджує нормативи витрат на здійснення заходів щодо ведення лісового і мисливського господарства, охорони та захисту лісів;

7.170) затверджує порядок організації та проведення лісової сертифікації;

7.171) затверджує порядки поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин і проведення полювання, в тому числі іноземними мисливцями;

7.172) затверджує порядок проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи;

7.173) затверджує правила державного обліку мисливських тварин і обсяги їх добування;

7.174) затверджує правила заготовки другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також використання корисних властивостей лісів;

7.175) затверджує правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка;

7.176) затверджує правила огляду місць використання лісових ресурсів;

7.177) затверджує порядок проведення розрахунків з постачальниками та зберігачами насіння сільськогосподарських рослин державного резервного насіннєвого фонду і користувачами;

7.178) затверджує форму реєстру закупівель (поставок) насіння у державний резервний насіннєвий фонд, установлює обсяг державного резервного насінного фонду сільськогосподарських рослин;

7.179) затверджує порядок визначення фактичних збитків, нанесених у результаті посухи;

7.180) затверджує правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв;

7.181) затверджує порядок проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва й реалізації насіння і садивного матеріалу, положення про державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, положення про державний реєстр заявок на сорти рослин, положення про державний реєстр прав власників сортів рослин і про видачу патентів на сорти рослин, положення про експертизу назв сортів рослин, положення про державні випробування і реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів і регуляторів росту рослин і добрив;

7.182) затверджує порядок проведення атестації суб'єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва і реалізації репродуктивного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління;

7.183) затверджує порядок введення особливого режиму захисту рослин і заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів, у тому числі межі території та час введення особливого режиму захисту рослин;

7.184) затверджує вимоги до атестації виробничих умов суб'єктів насінництва та розсадництва;

7.185) установлює вартість соціально спрямованих дорадчих послуг, затверджує порядок та умови проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг;

7.186) установлює:

вимоги та порядок присвоєння/позбавлення відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та суб'єктам насінництва;

вимоги та порядок видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) щодо виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів та проведення генетичних досліджень;

вимоги та порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства;

порядок проведення бонітування тварин;

порядок розроблення та використання галузевих стандартів;

7.187) затверджує порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані із племінними (генетичними) ресурсами;

7.188) установлює вимоги та порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів і форму атестата;

7.189) затверджує порядок проведення оцінки якості м'ясо-молочних продуктів;

7.190) установлює базисні норми масової частки жиру й білка в молоці;

7.191) затверджує порядок та правила видачі ветеринарних документів;

7.192) затверджує правила поводження з тваринами під час проведення видовищних заходів із залученням тварин;

7.193) затверджує порядок зберігання, підтримування, відпуску, завезення в Україну та вивозу штамів мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження, які використовуються для потреб ветеринарної медицини та науки;

7.194) затверджує порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів для виробництва харчових продуктів, передбачених для постачання на експорт, а також для імпорту харчових продуктів в Україну;

7.195) установлює порядок проведення перевірки виконання вимог, пропонованих щодо харчових продуктів, імпортованих в Україну, а також порядок проведення перевірки виконання всіх вимог, пропонованих країною призначення, до харчових продуктів, експортованих у цю країну;

7.196) затверджує типовий договір про обов'язкове відпрацьовування випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості не менше п'яти років після закінчення навчання;

7.197) затверджує положення про державні книги племінних тварин і Державний племінний реєстр;

7.198) затверджує спеціалізовані форми первинного обліку товарно-транспортної накладної та інструкцію про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів;

7.199) затверджує вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією та тютюнових виробів;

7.200) затверджує вина контрольованих найменувань за походженням, нові марки виноробної продукції;

7.201) затверджує порядок і форми виробничого обліку вина;

7.202) затверджує порядок створення енотек, зберігання та використання зразків вин з енотек;

7.203) затверджує правила виробництва та зберігання тихих вин, ігристих і шампанських вин, виробництва коньяків, форму довідки на імпорт шампанських і коньячних виноматеріалів;

7.204) затверджує технологічну документацію з виробництва вина;

7.205) затверджує порядок списання багаторічних насаджень у сільськогосподарських підприємствах;

7.206) затверджує перелік регульованих шкідливих організмів у сфері карантину рослин;

7.207) затверджує порядок реєстрації осіб, що здійснюють господарську діяльність, пов'язану із виробництвом і обігом об'єктів регулювання;

7.208) затверджує у визначених галузях і сферах порядки та інструкції з оформлення матеріалів по справах про адміністративні правопорушення;

7.209) затверджує порядок проведення технічного нагляду за судами рибного господарства України, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

7.210) затверджує порядок спеціального використання риби й інших водних живих ресурсів;

7.211) установлює режим промислового рибальства;

7.212) затверджує правила промислового рибальства в басейнах Чорного та Азовського морів та в рибогосподарських водних об'єктах України;

7.213) затверджує правила рибальства та спеціальні режими рибальства;

7.214) установлює режими спеціального промислового рибальства;

7.215) затверджує правила розробки, розгляду, узгодження й затвердження лімітів (квот) спеціального використання водних живих ресурсів;

7.216) затверджує методику розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства й охорони водних живих ресурсів;

7.217) затверджує перелік категорій посад працівників рибного господарства;

7.218) затверджує систему управління охороною праці в рибному господарстві;

7.219) затверджує спеціальні правила експлуатації, обліку й технічного нагляду за суднами рибного господарства;

7.220) затверджує статут служби на риболовних суднах;

7.221) затверджує судновий білет для риболовних суден;

7.222) затверджує типовий табель забезпечення постачанням суден флоту рибного господарства;

7.223) затверджує форми списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів на риболовних суднах, форму рибацьких квитків, форми суднових радіо- і машинного журналів і правила їх ведення на риболовних суднах;

7.224) установлює мінімальний склад екіпажу, з яким дозволено вихід рибальського судна в море, установлює мінімальний склад екіпажу, який забезпечує безпеку морського торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, або судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах;

7.225) установлює нормативи екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства;

7.226) установлює період (строки) заборони на лов (добування) водних живих ресурсів;

7.227) установлює розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення;

7.228) затверджує інструкцію про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

7.229) затверджує за поданням Державного агентства рибного господарства України квоти використання водних живих ресурсів, у тому числі загальнодержавного значення;

7.230) затверджує квоти на спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

7.231) затверджує зразки документів, що підтверджують проходження судном технічного нагляду;

7.232) затверджує зразок заяви власника риболовного судна про реєстрацію в Судновій книзі України;

7.233) затверджує зразок посвідчення стернового-моториста, зразок свідоцтва про виключення риболовного судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

7.234) затверджує положення про безпечне укомплектування морських суден рибного господарства екіпажами;

7.235) затверджує положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

7.236) затверджує положення про капітана морського рибного порту;

7.237) затверджує положення про комісію з технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

7.238) затверджує положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;

7.239) затверджує порядок ведення реєстраційних журналів досліджень, проведених виробничою лабораторією рибопереробних виробництв;

7.240) затверджує для риболовних суден порядок видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів і знищення зіпсованих;

7.241) затверджує порядок нарахування й внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

7.242) затверджує порядок обліку вилучення (вилову, добирання, збору) водних живих ресурсів;

7.243) затверджує порядок штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання;

7.244) затверджує правила аматорського та спортивного рибальства, порядок обчислення і внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні аматорського та спортивного рибальства;

7.245) затверджує спеціальні правила експлуатації, обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства;

7.246) затверджує порядок проведення фітосанітарних процедур, у тому числі проведення огляду, обстеження, аналізу, інспектування та здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання;

7.247) затверджує порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката;

7.248) затверджує порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи;

7.249) затверджує перелік документів (їх форм і реквізитів) та відомостей, необхідних для проведення ветеринарного, фітосанітарного та радіологічного контролю;

7.250) затверджує фітосанітарні правила ввозу через кордон, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу;

7.251) затверджує фітосанітарні правила із запобігання занесенню та/або поширенню карантинних організмів та обмеження економічного впливу регульованих некарантинних шкідливих організмів, включаючи процедури фітосанітарної сертифікації;

7.252) затверджує Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки;

7.253) затверджує порядок створення й використання резерву пестицидів для боротьби з особливо небезпечними шкідниками сільськогосподарських рослин;

7.254) затверджує програму навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

7.255) затверджує порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що піддалася радіоактивному забрудненню, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій;

7.256) затверджує порядок здійснення державного нагляду й державного контролю за дотриманням законодавства про пестициди та агрохімікати в галузі рослинництва;

7.257) затверджує перелік специфічних грунтово-кліматичних умов, які характерні для земель сільськогосподарського призначення;

7.258) затверджує технічний регламент зернового складу, форму електронного реєстру та книги реєстрації зернового складу;

7.259) затверджує інструкцію про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах;

7.260) затверджує положення про обіг складських документів на зерно;

7.261) затверджує положення про сертифікацію товарного складу;

7.262) затверджує порядок ведення електронного реєстру та книги реєстрації зернового складу;

7.263) затверджує порядок ведення основного реєстру складських документів на зерно і зерно, прийняте на зберігання, та реєстру зернового складу;

7.264) затверджує порядок знищення насіння сільськогосподарських рослин, які безпосередньо не можуть бути використані з продовольчою та кормовою метою;

7.265) затверджує порядок передачі зобов'язань у випадку ліквідації сертифікованого складу або товарного складу;

7.266) затверджує порядок розрахунку середньостатистичної збитковості окремого об'єкта державного цінового регулювання сільськогосподарської продукції;

7.267) установлює мінімальні та максимальні інтервенційні ціни окремих об'єктів державного цінового регулювання;

7.268) установлює строки зберігання зерна державного резерву й продуктів його переробки;

7.269) погоджує базові активи товарних деривативів на біржовому ринку, якщо ними є сільськогосподарська продукція та/або продовольство;

7.270) затверджує стандартну форму кредитного договору, що укладається Аграрним фондом і виробником зерна при наданні бюджетної позички;

7.271) затверджує типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

7.272) затверджує типову форму договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти;

7.273) затверджує типову форму кредитного договору, що передбачає кредитне субсидування сільськогосподарського виробника;

7.274) затверджує форми форвардного біржового контракту;

7.275) затверджує Порядок розподілу на конкурсних засадах між цукровими заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти "А";

7.276) затверджує Порядок розподілу на конкурсних засадах між бурякосіючими господарствами обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А";

7.277) затверджує порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, порядок розподілу і використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств;

7.278) затверджує у межах своїх повноважень перелік посад працівників, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого одягу встановленого зразка, зброї й спеціальних засобів;

7.279) затверджує норми забезпечення форменим одягом і відповідними знаками розрізнення працівників бюджетних установ центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України;

7.280) затверджує положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;

7.281) затверджує порядок оформлення приходу з рейсу й виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;

7.282) затверджує порядок відтворення водних живих ресурсів;

7.283) затверджує напрями розвитку комунального господарства у сільській місцевості в розрізі регіонів та за об'єктами;

7.284) затверджує перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

7.285) затверджує форму документів, що подаються для одержання дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів;

8) розробляє технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи, забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації та метрології;вгору