Документ 500-99-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2000, підстава - 1002-2000-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1999 р. N 500
Київ
Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними
напоями та тютюновими виробами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
З метою впровадження механізму здійснення контролю за оптовою
торгівлею спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і забезпечення захисту
інтересів держави у цій сфері Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами
(додається).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок
видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 8, ст. 300) зміни і
доповнення, що додаються.
3. Установити, що раніше видані ліцензії на право оптової
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами є дійсними
протягом терміну, на який вони видані, за умови їх перереєстрації
у тримісячний термін з дня набрання чинності цією постановою.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, зобов'язані протягом зазначеного терміну подати
Міністерству фінансів такі документи:
заяву на перереєстрацію ліцензії, оформлену за встановленим
цим Комітетом зразком;
нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
нотаріально засвідчену копію довідки про включення суб'єкта
підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України;
нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують
права власності, оренди або іншого використання складських
приміщень;
довідку державної податкової інспекції про відсутність у
суб'єкта підприємницької діяльності заборгованості з обов'язкових
платежів до бюджету.
У разі коли така перереєстрація не буде проведена протягом
установленого терміну, дія ліцензії зупиняється.
4. Державному комітетові статистики за поданням Міністерства
фінансів затвердити форму державної статистичної звітності щодо
обсягів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів
суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють оптову
торгівлю зазначеною продукцією.
5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у
двотижневий термін передачу до відповідних територіальних
управлінь Міністерству фінансів:
журналів реєстрації (реєстрів) раніше оформлених ліцензій на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами;
комплектів документів, на підставі яких видано ліцензії
суб'єктам підприємницької діяльності;
невикористаних бланків ліцензій на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування у
газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 500
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим
і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими
виробами

1. Це Положення визначає порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним (далі -
спирт), алкогольними напоями та тютюновими виробами (коди виробів
за Гармонізованою системою опису і кодування товарів 22.04 -
22.08, 24.02, 24.03, 29.02).
2. Оптова торгівля спиртом здійснюється лише державними
підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом
Міністрів України, за наявності у них ліцензій.
3. Оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими
виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності
незалежно від форми власності за наявності у них ліцензій.
4. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії
на право виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, здійснюють реалізацію виготовленої продукції споживачам
на території України в межах обсягів власного виробництва без
ліцензії на право оптової торгівлі.
5. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями і тютюновими виробами видаються Міністерством фінансів
терміном на 5 років.
6. За видачу ліцензії на право оптової торгівлі спиртом
справляється плата у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Плата справляється щорічно і зараховується до
Державного бюджету України (код 14060600 "Плата за ліцензії на
право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним та плодовим". Класифікація доходів і видатків державного
і місцевих бюджетів, символ звітності банку 074).
7. За видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами справляється плата у розмірі 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата справляється
щорічно і зараховується до Державного бюджету України
(код 14061000 "Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами". Класифікація доходів
і видатків державного і місцевих бюджетів).
8. Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами видаються за наявності необхідних складських
приміщень і відповідної матеріально-технічної бази (стенд або
вітрина із зразками продукції в асортименті, робочими місцями для
оформлення документів і укладання угод, контрольно-касовими
апаратами для розрахунків з покупцями готівкою, обладнанням для
перевірки справжності марок акцизного збору). Приміщення повинні
бути телефонізовані, електрифіковані, обладнані охоронною і
пожежною сигналізацією, а також відповідати іншим вимогам,
встановленим для підприємств торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами.
9. Для одержання ліцензії на право оптової торгівлі до
Міністерству фінансів подаються такі документи:
а) заява встановленого цим Комітетом зразка;
б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
в) нотаріально засвідчена копія довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
г) довідка державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи як платника податків або копія свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької
діяльності, скріплена печаткою державної податкової інспекції;
д) нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують
права власності, оренди або іншого використання складських
приміщень;
е) довідка державної податкової інспекції про реєстрацію
місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та
тютюнових виробів;
є) довідка державної податкової інспекції про відсутність у
суб'єкта підприємницької діяльності заборгованості з обов'язкових
платежів до бюджету за формою, визначеною Державною податковою
адміністрацією.
На дату подання довідок, зазначених у підпунктах "г", "е" та
"є" цього пункту, термін, що минув з дати їх видачі, не повинен
перевищувати 30 календарних днів.
10. Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії
приймається після проведення перевірки достовірності поданих
документів і відповідності складських приміщень та
матеріально-технічної бази вимогам пункту 8 цього Положення, але
не пізніше ніж через 30 днів від дати реєстрації заяви та всіх
необхідних документів, зазначених у пункті 9 цього Положення.
Порядок проведення зазначеної перевірки визначається
Міністерством фінансів.
11. У разі подання документів на одержання ліцензії з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з
відміткою про зміст порушення. Термін розгляду документів при
цьому поновлюється після подання заявником виправлених документів.
З поверненням заявнику документів та їх наступним поданням
робляться відповідні відмітки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів.
12. Про відмову у видачі ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності сповіщається у письмовій формі із зазначенням причин
відмови.
Рішення про відмову може бути оскаржене у порядку,
визначеному законодавством.
13. Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом,
повинні мати номер і бути захищені від підроблення та
несанкціонованого тиражування. Бланк ліцензії є документом суворої
звітності.
Облік надходження і використання бланків ліцензій ведеться
відповідно до вимог законодавства.
У ліцензії зазначаються:
на лицьовому боці:
найменування та ідентифікаційний код органу, що її видав;
для юридичних осіб - найменування та місцезнаходження, для
фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані
(серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
реєстраційний номер та дата реєстрації;
термін дії;
дата видачі;
посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка
підписала ліцензію;
на зворотному боці:
відмітки про внесення щорічної плати за ліцензію;
адреси місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
14. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями та тютюновими виробами підписуються головою або
заступником голови Міністерства фінансів і скріплюється печаткою
цього Комітету.
15. Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями і тютюновими виробами видається заявникові у разі
пред'явлення ним документа, що посвідчує особу (для фізичних
осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.
16. Видача ліцензій здійснюється тільки за умови подання
довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження
коштів до державного бюджету на підставі поданої заявником копії
платіжного доручення (з відміткою установи банку про сплату).
Зазначені документи зберігаються в особовій справі суб'єкта
підприємницької діяльності в Міністерстві фінансів.
Відмітка про внесення плати за ліцензію на наступний рік
проставляється на оригіналі ліцензії на підставі поданих до
Міністерству фінансів документів, зазначених у цьому пункті,
а також довідки державної податкової інспекції про відсутність
заборгованості перед бюджетом. Плата вноситься щороку.
Без відмітки про внесення чергових платежів дія ліцензії
зупиняється.
17. Інформація про видачу, зупинення та анулювання дії
ліцензії подається щомісяця до Ліцензійної палати в порядку,
визначеному цим органом.
18. Про видачу ліцензії Міністерство фінансів у письмовій
формі повідомляє в п'ятиденний термін державну податкову
адміністрацію за місцем знаходження суб'єкта підприємницької
діяльності.
19. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
ліцензії на право оптової торгівлі, подають Міністерству фінансів
щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіти про
обсяги реалізації продукції, засвідчені державними податковими
інспекціями за формою, затвердженою Держкомстатом.
20. Дія ліцензії на право оптової торгівлі спиртом,
алкогольними напоями та тютюновими виробами зупиняється
Міністерством фінансів у разі:
неподання Міністерству фінансів звіту про обсяги реалізації
продукції, скріпленого печаткою державної податкової інспекції;
порушення умов ліцензійної діяльності, виявлених
Міністерством фінансів.
21. Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями та тютюновими виробами анулюється за рішенням Міністерства
фінансів у разі:
подання власником ліцензії відповідної заяви;
ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності;
повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності умов ліцензійної діяльності;
передачі ліцензії іншому суб'єкту підприємницької діяльності;
виявлення недостовірних даних у відомостях, які подавалися
суб'єктом підприємницької діяльності для одержання ліцензії;
зберігання спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів у
місцях, не зазначених у ліцензії;
зберігання і реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових
виробів нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного
збору, без сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання
іноземного сертифіката;
реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів суб'єктам
підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право
експорту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи
тютюновими виробами;
придбання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів від
суб'єктів підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на
право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними
напоями чи тютюновими виробами;
приховування фактичних обсягів реалізації.
22. Рішення про зупинення чи анулювання дії ліцензії на право
оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими
виробами доводиться Міністерством фінансів у письмовій формі
до відома суб'єкта підприємницької діяльності і державної
податкової інспекції у п'ятиденний термін із зазначенням причин.
23. Міністерство фінансів та інші органи виконавчої
влади у межах їх компетенції, визначеної законодавством,
здійснюють контроль за додержанням встановлених вимог до оптової
торгівлі продукцією, на яку видана ліцензія.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 500
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами"

1. У назві та пункті 1 постанови слова "оптової торгівлі"
виключити.
2. У Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту,
експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого
зазначеною постановою:
а) у назві і тексті слова "оптової торгівлі" виключити;
б) у пункті 2 друге речення після слів "уповноваженими ним
органами" доповнити словами "за погодженням з Комітетом з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів";
в) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. У разі коли Кабінет Міністрів України уповноважує
підприємства - виробників спирту етилового, коньячного і плодового
експортувати його, ці підприємства звільняються в межах обсягів
власного виробництва від плати за ліцензію на право експорту цієї
продукції";
г) у пункті 17 слова "при Мінекономіки" виключити;
д) пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це
орган, що видав ліцензію, та подати заяву на видачу дубліката
ліцензії";
е) абзац перший пункту 26 викласти у такій редакції:
"26. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими на те
МЗЕЗторгом органами у районах, районах у містах Києві та
Севастополі, а у містах обласного підпорядкування - виконкомами
міських Рад за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності
за погодженням з територіальними управліннями Комітету з монополії
на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації
у відповідній державній податковій інспекції, а в сільській
місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем
торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.";
є) абзац перший пункту 27 після слів "на право" доповнити
словом "роздрібної".вгору