Документ 499/99, поточна редакція — Прийняття від 11.05.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про основні засади складання проекту
Державного бюджету України на 2000 рік

З метою визначення основних засад і своєчасного складання
проекту Державного бюджету України на 2000 рік та відповідно до
частини другої статті 102 ( 254к/96-ВР ) Конституції України
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України під час формування проекту
Державного бюджету України на 2000 рік виходити з необхідності
досягнення реальності показників бюджету, пріоритетності
фінансового забезпечення виконання основних функцій держави,
ефективності використання бюджетних асигнувань на соціальні
програми, подальшої децентралізації функцій і повноважень органів
виконавчої влади та розширення форм надання соціальних послуг.
З цією метою Кабінету Міністрів України:
сформувати дохідну частину проекту Державного бюджету України
відповідно до законодавства на базі Основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2000 рік та рівня бюджетних доходів, отриманих за останні роки;
припинити протягом року практику зарахування платежів до
бюджету шляхом проведення їх взаємозаліків в рахунок видатків та
інших негрошових форм розрахунків;
не допускати утворення нової простроченої заборгованості
(недоїмки) з платежів до бюджету в 2000 році;
вжити заходів щодо включення до бюджетів усіх рівнів
позабюджетних коштів бюджетних установ і організацій із
збереженням їх цільового спрямування;
забезпечити обмеження переліку цільових надходжень до
бюджету, що спрямовуються на здійснення конкретних видів видатків,
з метою підвищення гнучкості у використанні бюджетних ресурсів;
вжити заходів до посилення фінансової і майнової
відповідальності за виконання зобов'язань перед бюджетами усіх
рівнів;
забезпечити впровадження спрощеної процедури банкрутства
підприємств, боргові зобов'язання яких перед бюджетом не можуть
бути погашені за рахунок їхніх фінансових ресурсів;
активізувати процес приватизації великих підприємств та
об'єктів незавершеного будівництва як одного із заходів розширення
дохідної бази бюджету, зменшення навантаження на його видаткову
частину;
прискорити доопрацювання проекту Податкового кодексу України;
забезпечити безумовне виконання зобов'язань держави щодо
погашення та обслуговування державного зовнішнього та внутрішнього
боргу, обмежити зростання державного боргу та забезпечити
первинний профіцит бюджету (перевищення доходів бюджету над його
видатками) за вирахуванням витрат на обслуговування державного
боргу;
вжити заходів щодо погашення та реструктуризації усіх видів
бюджетної заборгованості;
удосконалити порядок планування видатків державного бюджету
на утримання бюджетних установ і організацій, здійснити заходи
щодо поетапної передачі цих установ і організацій до сфери
управління центральних органів виконавчої влади, які відповідають
за реалізацію державної політики у певній галузі чи сфері
діяльності, а також органам місцевого самоврядування, якщо
діяльність таких установ і організацій має регіональний характер;
вжити заходів до припинення виділення коштів з державного
бюджету небюджетним, у тому числі громадським, організаціям,
виходячи при цьому з того, що надання державної підтримки таким
організаціям у випадках, передбачених законами України, має
здійснюватися виключно через відповідні органи виконавчої влади;
забезпечити фінансування науки шляхом виділення бюджетних
асигнувань передусім на фундаментальні і довгострокові
дослідження, що мають загальнодержавне значення; фінансування
прикладних розробок за рахунок коштів замовників, включаючи
бюджетні асигнування по відповідних галузях;
визначити обсяги капітальних вкладень у мінімально необхідних
розмірах, передбачивши їх спрямування насамперед на завершення
будівництва об'єктів за пріоритетними та перспективними проектами
з високим ступенем готовності, та розподілити зазначені видатки
між замовниками;
оптимізувати обсяги видатків на проведення заходів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,
виходячи з фактичного стану та з урахуванням ситуації, що склалася
за минулі роки;
продовжити роботу з реформування структури органів державної
влади, передбачивши упорядкування мережі бюджетних установ і
організацій та скорочення чисельності зайнятих у них працівників з
одночасним відповідним підвищенням рівня оплати праці працівників
бюджетної сфери;
подати разом з проектом Державного бюджету України на 2000
рік пропозиції про внесення змін до законодавства з метою
зупинення реалізації державних програм і заходів, які не
забезпечуються бюджетними ресурсами, передбачивши при цьому
джерела покриття витрат, пов'язаних із соціальним захистом
категорій населення, що мають низький рівень доходів, та з
виконанням найважливіших державних функцій;
обмежити кількість головних розпорядників коштів державного
бюджету виходячи зі Схеми організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України
від 13 березня 1999 року N 250 ( 250/99 ) "Про зміни в системі
центральних органів виконавчої влади України", передбачивши,
зокрема, що центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
інші центральні органи виконавчої влади, є розпорядниками коштів
нижчого рівня;
посилити роль головних розпорядників коштів в управлінні
бюджетними ресурсами шляхом підвищення їх відповідальності за стан
підготовки і обгрунтованість розрахунків до бюджету, виконання
зведених та індивідуальних кошторисів видатків; розширити практику
звітування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
про використання бюджетних коштів та про одержані результати;
забезпечити формування місцевих бюджетів та міжбюджетних
взаємовідносин, враховуючи необхідність:
- визначення стратегії поетапного реформування системи
складання місцевих бюджетів та міжбюджетних взаємовідносин,
передбачивши 2000 рік першим етапом її реалізації;
- сформування показників бюджету, пов'язаних із міжбюджетними
взаємовідносинами, на основі чіткого розподілу функцій і
повноважень та дохідних джерел між органами державної влади і
органами місцевого самоврядування, закріпивши такий розподіл на
довгостроковий період;
- застосування прозорої системи розподілу трансфертів між
бюджетами різних рівнів, яка базуватиметься на об'єктивних
показниках і критеріях, та проведення широкого її обговорення на
стадії формування проектів бюджетів;
- у встановленому порядку внесення пропозицій щодо
врегулювання питань формування і виконання місцевих бюджетів
відповідно до положень Конституції України та з урахуванням
практики здійснення бюджетного процесу;
подати до Верховної Ради України необхідні законопроекти,
пов'язані з базою формування бюджету, та сприяти їх своєчасному
розгляду.
2. Міністерству економіки України за участю Міністерства
фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади та
Національного банку України забезпечити розроблення Основних
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку
України на 2000 рік з виділенням показників, необхідних для
складання проекту Державного бюджету України.
3. Кабінету Міністрів України розглянути до 10 червня 1999
року попередні показники проектів зведеного та Державного бюджетів
України на 2000 рік, визначити конкретні напрями розподілу
бюджетних ресурсів та заходи щодо формування остаточного проекту
Державного бюджету України на 2000 рік.
Міністерству фінансів України довести попередні показники
проектів зведеного та Державного бюджетів України на 2000 рік
після розгляду їх Кабінетом Міністрів України до міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, установ і організацій
- головних розпорядників коштів Державного бюджету України, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
установам і організаціям - головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розглянути доведені Міністерством фінансів України
показники проектів зведеного та Державного бюджетів України на
2000 рік, внести Міністерству фінансів України пропозиції за
підсумками їх розгляду з відповідними розрахунками та
обгрунтуваннями у визначені Міністерством фінансів України порядку
і строки.
Міністерству фінансів України разом з Міністерством економіки
України з урахуванням зазначених пропозицій, розрахунків та
обгрунтувань підготувати в межах планованих бюджетних ресурсів
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
та подати його до 15 серпня 1999 року на розгляд Кабінету
Міністрів України.
4. Кабінету Міністрів України розглянути до 20 серпня 1999
року проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2000
рік" та у строк, визначений Конституцією України, внести його в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 1999 року
N 499/99вгору