Документ 498_109, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.11.2014, підстава - 498_163


{ Щодо припинення дії Протоколу див. Протокол
( 498_163 ) від 20.11.2014 }
Протокол
між Адміністрацією Державної прикордонної
служби України і Прикордонною службою Республіки
Молдова про обмін інформацією

Дата підписання: 21.11.2006 Дата набуття чинності: 21.11.2006
Адміністрація Державної прикордонної служби України і
Прикордонна служба Республіки Молдова (далі - Сторони),
керуючись статтями 1, 2 Договору між Кабінетом Міністрів
України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про
співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня
1999 року в м. Києві (далі - Договір),
в інтересах спільного забезпечення статистичною та
аналітичною інформацією,
з метою координації заходів, що проводяться Державною
прикордонною службою України і Прикордонною службою Республіки
Молдова на українсько-молдовському державному кордоні (далі -
державний кордон) і спрямовані на запобігання незаконному
переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що
належать до їх компетенції,
домовилися про нижченаведене:
Стаття 1
Сторони здійснюють обмін інформацією про обстановку на
державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про основні
підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної
служби України і Прикордонної служби Республіки Молдова з метою
забезпечення безпеки українсько-молдовського державного кордону.
Стаття 2
Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до
законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів,
учасниками яких вони є.
Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей
та іншої інформації, одержаної у процесі співробітництва у рамках
реалізації цього Протоколу, і не передавати її третій стороні без
письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.
Обмін інформацією, що становить державну таємницю,
здійснюватися не буде.
Стаття 3
З метою реалізації положень цього Протоколу Сторони
здійснюватимуть обмін такою інформацією:
а) загальні статистичні відомості щодо пропуску осіб і
транспортних засобів через українсько-молдовський державний кордон
по кожному пункту пропуску окремо;
б) загальні статистичні відомості про осіб, затриманих за
порушення законодавства про державний кордон (громадянство
затриманих, причини затримання і т. д.);
в) загальні статистичні відомості про осіб, не пропущених
через державний кордон (громадянство непропущених, причини
непропуску і т. д.);
г) загальні статистичні відомості про випадки виявлення і
затримання на державному кордоні контрабандних товарів і вантажів
(сума оцінки контрабандних товарів, класифікація затриманих
контрабандних товарів і т. д.);
д) загальні статистичні відомості про випадки виявлення та
затримання на державному кордоні зброї, боєприпасів, вибухових
речовин (класифікація затриманої зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і т. д.);
е) загальні статистичні відомості про виявлення і затримання
на державному кордоні наркотичних речовин і прекурсорів
(класифікація виявлених наркотичних речовин, прекурсорів і т. д.).
Сторони можуть здійснювати обмін і іншою інформацією, що
становить спільний інтерес та сприятиме досягненню цілей цього
Протоколу.
Обмін інформацією здійснюється шляхом листування, а також з
використанням магнітних носіїв інформації.
Стаття 4
Обмін інформацією здійснюється:
1. На центральному рівні - між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки
Молдова інформаційно-статистичними матеріалами про результати
службової діяльності Сторін: щоквартально, кожні півроку до 25
числа місяця, що настає за відповідним періодом, щороку - до 20
лютого наступного року шляхом листування, а також з використанням
магнітних носіїв інформації.
Сторони обмінюються інформацією про обстановку і результати
службової діяльності не лише на спільному українсько-молдовському
кордоні, але і на інших ділянках державного кордону своїх держав.
2. На регіональному рівні:
- Південне, Західне регіональні управління Державної
прикордонної служби України і Головне управління нагляду та
контролю державного кордону Прикордонної служби Республіки
Молдова;
- Чернівецький прикордонний загін Західного регіонального
управління Державної прикордонної служби України і Регіональне
управління нагляду та контролю державного кордону "Nord"
Прикордонної служби Республіки Молдова;
- Могилів-Подільський прикордонний загін Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби України і
Регіональне управління нагляду та контролю державного кордону
"Nord" Прикордонної служби Республіки Молдова;
- Котовський, Білгород-Дністровський прикордонні загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud-Est" Прикордонної служби Республіки Молдова;
- Білгород-Дністровський, Ізмаїльський прикордонні загони
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Регіональне управління нагляду та контролю державного
кордону "Sud" Прикордонної служби Республіки Молдова.
Регіональні органи Сторін обмінюються
інформаційно-статистичними матеріалами (в друкованому і/або
електронному вигляді) за місяць, квартал, півріччя і рік. Місячні
огляди надсилаються іншій Стороні до 15 числа наступного місяця.
Квартальні і піврічні огляди надсилаються іншій стороні до 20
числа наступного місяця, річні огляди - 15 лютого наступного року.
Регіональні органи Сторін обмінюються інформацією про
обстановку і результати службової діяльності по ділянках кордону в
межах своєї відповідальності.
3. Сторони у десятиденний термін після набуття чинності цим
Протоколом обміняються контактними даними органів, вказаних у
пунктах 1 і 2 цієї статті.
4. Про зміну даних, вказаних у пункті 3 цієї статті. Сторони
повідомляють одна одну в десятиденний термін.
Стаття 5
З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення
питань, що виникають в рамках співробітництва, проводяться робочі
зустрічі та консультації між Головою Державної прикордонної служби
України і Генеральним Директором Прикордонної служби Республіки
Молдова або уповноваженими ними особами.
Стаття 6
Сторони, у випадку необхідності, через компетентні органи
України і Республіки Молдова, визначені статтею 3 Договору, можуть
здійснювати обмін інформацією на центральному і регіональному
рівнях за окремими запитами у порядку, визначеному статтями 4, 5
Договору.
Стаття 7
Сторони здійснюють у робочому порядку обмін основними
визначеннями, які застосовуються у процесі підготовки
інформаційно-статистичних матеріалів.
У разі потреби на запит однієї зі Сторін інша Сторона надає
необхідні пояснення термінології, яка використовується у наданій
інформації.
Стаття 8
Обмін інформацією в рамках цього Протоколу здійснюється на
безоплатній основі. Інформація, призначена для обміну,
надсилається російською мовою.
Сторони самостійно покривають витрати з реалізації положень
цього Протоколу.
Стаття 9
Цей Протокол не зачіпає прав і зобов'язань Сторін за іншими
міжнародними договорами, учасниками яких вони є.
Стаття 10
Спори і розбіжності, пов'язані з тлумаченням положень цього
Протоколу, Сторони вирішують шляхом проведення консультацій та
переговорів.
Стаття 11
Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати його підписання.
За взаємного згодою Сторін до цього Протоколу може бути
внесено зміни та доповнення, що оформлюються додатковими
Протоколами, які є його невід'ємною частиною.
Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього
Протоколу, шляхом надіслання іншій Стороні дипломатичними каналами
письмового повідомлення. У цьому випадку Протокол припиняє дію
через 90 днів з дня отримання Стороною такого повідомлення.
Вчинено в м. Брюсселі 21 листопада 2006 року в двох
примірниках, кожен українською, молдовською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення
розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу за основу
буде братися текст російською мовою.
За Адміністрацію Державної За Прикордонну службу
прикордонної служби України Республіки Молдова
(підпис) (підпис)вгору