Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод
Угода Кабінету Міністрів України; Молдова; Міжнародний документ від 23.11.1994
Документ 498_051, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.11.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.1995. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Молдова
про спільне використання та охорону прикордонних вод

Дата підписання: 23.11.1994 Дата набуття чинності: 29.05.1995
Уряд України та Уряд Республіки Молдова, які надалі
іменуються Договірними Сторонами, бажаючи зберегти та поліпшити екологічний і санітарний стан
водних об'єктів та водогосподарських систем; визначити принципи використання спільних прикордонних водних
об'єктів України та Республіки Молдова; встановити режим користування ними, вирішили укласти цю Угоду та призначити для цього своїми
Уповноваженими: від України - Хорєва Віктора Максимовича, Голову Державного
комітету України по водному господарству, від Республіки Молдова - Грека Василе, Голову Державного
водогосподарського концерну "Аква", які після обміну своїми повноваженнями, визнаними складеними
в належній формі і в повному порядку, погодились про
нижченаведене:
Стаття 1
Ця Угода поширюється на прикордонні води, якими є: ділянки рік та інших поверхневих водотоків, по яких проходить
Державний кордон між Договірними Сторонами; поверхневі та підземні води в місцях, де їх перетинає
державний кордон.
Стаття 2
Згідно з цією Угодою, Договірні Сторони не будуть без
попереднього узгодження проводити заходи в галузі водного
господарства, названі далі "водогосподарські заходи", які можуть
викликати на території іншої Договірної Сторони зміни в
розташуванні об'єктів, їх глибини, рівнів води, її кількості та
якості, чим може бути нанесено шкоди або завдано збитків водним
об'єктам, рибальству, землям, будівлям або іншому майну, а також
викликані різкі зміни водного режиму, зміни головного фарватеру,
труднощі у використанні спільного фарватеру для водного транспорту
та інші, аналогічні за своїми наслідками, порушення спільних
інтересів. В рівній мірі це стосується і заходів по захисту водних
об'єктів від забруднення та контролю якості води, під якими слід
розуміти запобігання, скорочення та зберігання під контролем,
надходження до них прямо або посередньо твердих, рідких,
газоподібних речовин, радіонуклідів або енергії, що може погіршити
склад або якість прикордонних вод порівняно з затвердженими
Договірними Сторонами показниками.
Стаття 3
З цією метою компетентні органи Договірних Сторін: забезпечують утримання в належному технічному стані
гідротехнічних та водоохоронних споруд, а також протиповеневих
об'єктів на прикордонних водних системах; узгоджують режим експлуатації гідротехнічних споруд, плани
водоохоронних та водогосподарських заходів та вирішують питання їх
пріоритетного фінансування; інформують один одного про здійснення водоохоронних,
водогосподарських заходів, що впливають на склад та властивості
прикордонних вод, повідомляють один одного про аварійні ситуації,
а також проводять взаємні консультації з цих питань; забезпечують систематичні гідрометеорологічні спостереження
на прикордонних водах; спільно розробляють схеми комплексного використання та
охорони водних ресурсів або водогосподарські баланси з урахуванням
якості прикордонних вод; здійснюють, в разі необхідності, спільні водогосподарські та
водоохоронні заходи; співпрацюють в розробці методів та технологій по запобіганню
забруднень вод та шкідливого впливу на них, а також раціонального
використання водних ресурсів; вживають заходів по збереженню на рівні водних об'єктів з
метою забезпечення оптимального режиму для питного водопостачання,
рибництва і збереження біологічної різноманітності екологічних
систем; оцінюють стан біоресурсів, встановлюють узгоджені режими й
обсяги їх здобичі на акваторіях водоймищ, що знаходяться під
юрисдикцією Договірних Сторін.
Стаття 4
Розподіл водних ресурсів прикордонних водних об'єктів
встановлюється в затверджених Договірними Сторонами схемах
комплексного використання та охорони водних ресурсів, правилах
експлуатації, водогосподарських балансах басейнів прикордонних
водних об'єктів або в Конвенції. Компетентні органи Договірних Сторін забезпечують додержання
узгоджених принципів водорозподілу з урахуванням екологічних
попусків. Величина та строки попуску екологічних паводків узгоджуються
Договірними Сторонами.
Стаття 5
Якщо здійснення будь-яких заходів однією з Договірних Сторін
завдасть збитків або шкоди на території іншої Договірної Сторони,
відповідальність за їх відшкодування потерпілій Стороні несе та
Договірна Сторона, яка їх спричинила. Договірні Сторони можуть домовитися про відшкодування збитків
або шкоди, нанесених згаданими в цій статті заходами, шляхом
надання потерпілій Стороні певних переваг в іншій прикордонній
водній системі або іншим шляхом. В кожному випадку розміри збитків визначаються спільними
групами експертів і затверджуються Уповноваженими Договірних
Сторін.
Стаття 6
Компетентні органи Договірних Сторін визначають принципи
співробітництва щодо регулярного обміну інформацією,
гідрологічними прогнозами та прогнозами по якості прикордонних
водних систем; встановлюють обсяги, програми, показники та методи
вимірювань, спостережень, а також обробки цих результатів, місце
та строки проведення зазначених робіт. Для оцінки якості води та зміни рівня її забруднення за
узгодженими показниками та програмами, кожна Договірна Сторона
організовує спостереження в місцях спільно визначених створів на
прикордонних водах. Договірні Сторони спільно визначають перелік створів та
показників якості води, за якими доцільно організувати
спостереження. Переліки вказаних створів та показників якості води
можуть уточнюватись та доповнюватись Договірними Сторонами. Для зіставлення даних спостережень за якістю прикордонних вод
Договірні Сторони розробляють та узгоджують протягом трьох місяців
з дня набуття чинності цієї Угоди єдину програму спостережень,
єдині методики аналізу, а також способи оцінки стану та зміни
якості води. Програма та методики передбачають місце, час та
періодичність відбору проб води, методи їх аналізу, а також
способи оцінки фактичного стану та зміни якості води. При забрудненні прикордонних вод у непередбачених випадках
Договірні Сторони негайно інформують про це одна одну та вживають
на своїй території необхідних заходів для усунення причин
забруднення та зменшення шкоди від забруднення цих вод.
Стаття 7
Договірні Сторони вживають необхідних заходів для запобігання
зміни русел прикордонних водних об'єктів. У випадку, якщо здійснення водогосподарських заходів може
привести до зміни положення цих русел, такі заходи попередньо
узгоджуються з компетентними органами Договірних Сторін.
Стаття 8
Кожна Договірна Сторона самостійно розробляє проекти
водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах
на своїй території, які узгоджуються між Сторонами. Якщо одна із Договірних Сторін побажає доручити виконання
проектних робіт іншій Договірній Стороні, або якщо вони будуть
виконуватись спільно, виконання їх буде здійснюватись за окремою
угодою або контрактом. Відповідні компетентні органи Договірних Сторін обмінюються
даними, які є в їх розпорядженні та необхідні для розробки і
узгодження проектів водогосподарських та водоохоронних заходів на
прикордонних водних об'єктах. Проведення дослідницьких робіт однією Договірною Стороною на
території іншої Договірної Сторони здійснюється на підставі
дозволу останньої. Дозвіл видається після узгодження програми та
порядку зазначених робіт.
Стаття 9
Кожна Договірна Сторона самостійно здійснює водогосподарські
та водоохоронні заходи на прикордонних водних об'єктах на своїй
території. Якщо одна Договірна Сторона побажає доручити виконання
водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах
іншій Договірній Стороні, або якщо такі заходи передбачається
проводити спільно, то вони здійснюються на підставі окремих
договорів або контрактів. Виконання водогосподарських та водоохоронних заходів, які
становлять взаємний інтерес, здійснюється на підставі окремої
угоди або контракту. Договірні Сторони можуть за взаємною домовленістю доручити
виконання проектних, будівельних та інших робіт на прикордонних
водах третій стороні.
Стаття 10
Кожна Договірна Сторона здійснює водогосподарські та
водоохоронні заходи на прикордонних водних об'єктах на своїй
території за власний рахунок. У разі заінтересованості однієї з Договірних Сторін у
заходах, які проводяться на території іншої Сторони, витрати на
проведення таких заходів, згідно з домовленістю, будуть поділені
між Договірними Сторонами. Водогосподарські та водоохоронні заходи, які виконуються в
інтересах однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної
Сторони, проводяться за рахунок заінтересованої Договірної Сторони
згідно з окремою угодою або контрактом.
Стаття 11
Договірні Сторони зобов'язуються не допускати на своїй
території таких дій, які можуть привести до порушення узгоджених
режимів використання прикордонних водних об'єктів. Договірні Сторони забезпечують свої відповідні компетентні
органи необхідними матеріально-технічними ресурсами для
запобігання затопленням та для своєчасного проведення ремонтних
робіт в період великого рівня прикордонних вод. В період небезпеки затоплень та забруднень під час паводків,
у разі необхідності, компетентні органи Договірних Сторін надають,
в міру можливості, допомогу один одному у вигляді робочої сили,
механізмів, транспортних заходів, матеріалів та інструментів. Компетентні органи Договірних Сторін регулярно обмінюються, в
узгодженому порядку і обсязі, гідрометеорологічними даними та
гідрологічними прогнозами, а також своєчасно інформують один
одного про льодові явища, різкі підйоми рівня прикордонних вод над
взаємно обумовленими горизонтами, а також про пошкодження
гідротехнічних споруд. Компетентні органи Договірних Сторін під час проходження
паводків і повеней підтримують один з одним постійний зв'язок,
погоджують та здійснюють заходи по боротьбі з повенями і
запобіганню забрудненню вод, а також по захисту населення і
матеріальних цінностей. Порядок пропуску паводків і повеней на прикордонних річках
встановлюється щорічно Договірними Сторонами в залежності від
гідрологічного прогнозу і водогосподарської обстановки.
Стаття 12
Компетентні органи Договірних Сторін проводять на
прикордонних водних об'єктах, кожний на своїй території, узгоджені
заходи по охороні рибних запасів.
Стаття 13
Пересікання державного кордону і перебування на території
іншої Договірної Сторони громадянами Договірних Сторін для
виконання завдань, які випливають із цієї Угоди, здійснюється на
підставі внутрішньодержавних документів, що посвідчують особу
громадянина, якщо не буде встановлений інший порядок.
Стаття 14
Матеріали, механізми, обладнання, транспортні засоби та інші
знаряддя праці, що переміщуються для виконання робіт в межах цієї
Угоди, а також особисті речі, продукти харчування і тютюнові
вироби, необхідні на час перебування на території іншої Договірної
Сторони, звільняються від імпортно-експортних митних зборів. Після закінчення робіт механізми, обладнання, транспортні
засоби, інструменти та інші знаряддя праці, а також невикористані
матеріали підлягають поверненню на територію власника.
Стаття 15
З метою виконання цієї Угоди кожна Договірна Сторона
призначає Уповноваженого та двох його заступників, інформує про це
одна одну по відповідних каналах.
Стаття 16
Для розгляду питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди,
Уповноважені проводять наради, як правило, один раз на рік, а в
разі необхідності, можуть домовитись про скликання позачергових
нарад. Наради Уповноважених проводяться по черзі на території кожної
із Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший порядок. Нарада скликається Уповноваженим тієї Договірної Сторони, на
території якої вона проводиться. Позачергова нарада проводиться на території тієї Договірної
Сторони, на прохання Уповноваженого якої скликається нарада. Строк
скликання - протягом 30-ти днів після отримання повідомлення. Порядок денний наради Уповноважених встановлюється на
попередній нараді. Порядок денний позачергової наради пропонується
Уповноваженим, на прохання якого вона скликається, і надсилається
одночасно з повідомленням про її проведення. Протоколи нарад складаються у двох примірниках українською,
молдавською та російською мовами, при цьому кожний з них має
однакову юридичну силу.
Стаття 17
В період між нарадами Уповноважені та їх заступники
здійснюють практичне вирішення питань, пов'язаних з виконанням
положень цієї Угоди та рішень вказаних нарад. Уповноважені та їх
заступники підтримують безпосередній зв'язок між собою, створюють
робочі групи, мають право залучати експертів та організовувати їх
зустрічі, розглядають поточні питання. Уповноважені здійснюють координацію по проведенню
науково-технічних досліджень, проектних і будівельних робіт згідно
контрактів, протоколів та угод між Договірними Сторонами, а також
підготовку та укладання угод і контрактів. Уповноважені, їх заступники або співголови робочих груп
спільно з експертами здійснюють контроль за станом
водогосподарських та водоохоронних об'єктів, організовують заходи
по пропуску паводків і повеней, захисту вод від забруднення, а
також проводять обмін матеріалами та інформацією, передбаченими
цією Угодою. Рішення, прийняті в оперативному порядку, повинні
затверджуватись Уповноваженими у письмовій формі. Уповноважені мають секретарів, в обов'язки яких входять: підготовка матеріалів та документів для проведення нарад
Уповноважених; облік робіт та контроль за виконанням прийнятих рішень; складання проектів протоколів нарад Уповноважених; виконання інших завдань, визначених Уповноваженими. Витрати, пов'язані з відрядженням на наради та зустрічі
Уповноважених, їх заступників, робочих груп та експертів, несе
відряджаюча Сторона. Витрати, пов'язані з організацією нарад Уповноважених,
зустрічі їх заступників, робочих груп та експертів, несе Договірна
Сторона, на території якої проводиться нарада чи зустріч.
Стаття 18
Спори щодо тлумачення або виконання положень цієї Угоди, які
неспроможні вирішити Уповноважені, виносяться на розгляд
компетентних органів Договірних Сторін.
Стаття 19
Ця Угода набере чинності після обміну дипломатичними нотами,
в яких Сторони повідомлять одна одну про виконання усіх юридичних
вимог, необхідних для набрання нею чинності, і буде діяти протягом
5 років. Ця Угода буде продовжуватися на кожні наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна із Договірних Сторін не заявить у письмовій
формі іншій Стороні про свій намір розірвати цю Угоду, щонайменше
як за 1 рік до закінчення відповідного періоду.
Здійснено в м. Кишиневі 23 листопада 1994 року в двох
примірниках, кожний українською та молдавською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)вгору