Документ 498_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 31.01.2017, підстава - v-316321-17. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством навколишнього середовища Республіки Молдова, яке представлене Національним агентством регулювання ядерної та радіаційної діяльності, щодо співробітництва в галузі радіаційної і ядерної безпеки та захищеності


Дата підписання:

28.09.2016


Дата набрання чинності для України:

31.01.2017

Державна інспекція ядерного регулювання України та Міністерство навколишнього середовища Республіки Молдова, яке представлене Національним агентством регулювання ядерної та радіаційної діяльності (далі - "Сторони"),

УСВІДОМЛЮЮЧИ важливість налагодження та підтримання дружнього та відкритого співробітництва між Сторонами в межах їх повноважень;

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що вимоги захисту від радіації, з урахуванням захищеності джерел іонізуючого випромінювання, встановлюють основи радіаційної безпеки;

ВРАХОВУЮЧИ той факт, що зміцнення співробітництва між Сторонами у сфері ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та захисту від радіаційної небезпеки відіграють важливу роль в покращенні їх відносин,

домовились про наступне:

Стаття 1. Сфера застосування меморандуму про взаєморозуміння

1. Сторони домовляються співпрацювати шляхом обміну інформацією, досвідом тощо у сфері ядерної та радіаційної безпеки, захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, але не обмежуючись, стосовно:

а) питань, пов'язаних з розробкою національного законодавства щодо радіаційної та ядерної безпеки і захищеності, державного нагляду та контролю за джерелами іонізуючого випромінювання;

б) питань, пов'язаних з впровадженням та розвитком національних реєстрів джерел іонізуючого випромінювання, поводженням з ядерним матеріалом, а також професійного опромінення робітників;

в) питань, пов'язаних з проведенням заходів з підвищення кваліфікації працівників, зустрічей, міжнародних курсів, семінарів, робочих зустрічей за тематиками, що становлять спільний інтерес;

г) питань щодо готовності та реагування національних установ держав - Сторін, відповідальних за ліквідацію ядерної або радіаційної аварії чи аварійної ситуації.

2. Сторони мають право, за попереднім запитом, приймати інших експертів або експертів у складі делегації для вивчення проблемних питань кожної зі Сторін.

Стаття 2. Обмін інформацією

1. Сторони домовляються обмінюватись інформацією на постійній основі. Інформація охоплює наступне:

а) нормативно-правові акти, чинні або ті, що знаходяться на етапі розробки;

б) методи, що застосовуються при здійсненні нагляду та контролю за джерелами іонізуючого випромінювання;

в) практика щодо пошуку та виявлення покинутих джерел іонізуючого випромінювання, а також їх характеристика;

г) інформацію щодо будь-якої ядерної або радіаційної аварії, яка виникла на території Сторін;

д) навчальні заходи, конференції, робочі зустрічі тощо, що проводитимуться представниками або до участі в яких залучатимуться представники держав Сторін;

е) інші види співробітництва, включаючи наукові програми, які знаходяться на етапі розробки.

Стаття 3. Конфіденційність

1. Передача інформації в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюється відповідно до національного законодавства Сторін. При передачі інформації з обмеженим доступом Сторона, що передає, повідомляє про її конфіденційність. Конфіденційна інформація є предметом захисту Сторони, яка її отримує.

2. Сторони забезпечують нерозголошення конфіденційної інформації або даних жодній третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, яка направила відповідну інформацію або дані.

Стаття 4. Інтелектуальна власність

Сторони забезпечуватимуть ефективний захист прав інтелектуальної власності згідно вимог національного законодавства кожної Сторони.

Стаття 5. Набрання чинності

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. Цей Меморандум про взаєморозуміння залишається чинним протягом необмеженого строку.

3. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння, письмово повідомивши іншу Сторону за три місяці до припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 6. Повідомлення та поправки

В цей Меморандум про взаєморозуміння в будь-який час за взаємною згодою Сторін можуть вноситися зміни. Зміни до цього Меморандуму про взаєморозуміння вноситимуться у вигляді додаткових протоколів, які становитимуть його невід'ємну частину. Такі протоколи набиратимуть чинності відповідно до процедур, вказаних у пункті 1 статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 7. Вирішення спорів

Будь-який спір між Сторонами стосовно тлумачення, імплементації або застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння вирішується шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. Якщо Сторонам не вдається досягти згоди, кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння відповідно до процедури, вказаної у пункті 3 статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Жодне з положень цього Меморандуму про взаєморозуміння не створює зобов'язань для Уряду, міністерств та урядових агентств України та Республіки Молдова. Імплементація положень цього Меморандуму про взаєморозуміння не передбачає додаткових бюджетних коштів держав - Сторін. Жодне з положень цього Меморандуму про взаєморозуміння не суперечить національному законодавству держав - Сторін.

2. У тому випадку, коли імплементація положень цього Меморандуму про взаєморозуміння може передбачати будь-які фінансові чи юридичні зобов'язання, Сторони укладають окрему угоду, відповідно до вимог національного законодавства держав Сторін, до того, як впроваджувати такі заходи.

Вчинено у м. Відень, 28 вересня 2016 року, у двох оригінальних примірниках, українською та румунською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


ЗА ДЕРЖАВНУ ІНСПЕКЦІЮ
ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ЗА МІНІСТЕРСТВО
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА,
ЯКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЕ НАЦІОНАЛЬНИМ
АГЕНТСТВОМ РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОЇ
ТА РАДІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


(підпис)

(підпис)
вгору