Документ 498-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2002, підстава - 1266-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1999 р. N 498
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
Про затвердження Порядку отримання
суб'єктами підприємницької діяльності -
підприємствами первинного виноробства
спирту етилового неденатурованого та
його цільового використання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок отримання суб'єктами підприємницької
діяльності - підприємствами первинного виноробства спирту
етилового неденатурованого та його цільового використання, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 498
ПОРЯДОК
отримання суб'єктами підприємницької діяльності -
підприємствами первинного виноробства спирту етилового
неденатурованого та його цільового використання

1. Цей Порядок, що розроблений на виконання статті 4 Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ставок
акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору"
( 311-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст.
34), визначає механізм отримання суб'єктами підприємницької
діяльності - підприємствами первинного виноробства (далі -
суб'єкти підприємницької діяльності) спирту етилового
неденатурованого, який використовується для виготовлення
виноградних виноматеріалів чи сусла на власних виробничих
потужностях, та здійснення контролю за обігом цього спирту.
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують
спирт етиловий неденатурований для виготовлення виноградних
виноматеріалів чи сусла, які підлягають реалізації підприємствам
вторинного виноробства (далі - спирт етиловий неденатурований),
повинні отримати в Мінекономіки фонди на спирт етиловий
неденатурований, для чого: центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких
належать суб'єкти підприємницької діяльності, подають зведену
заявку про потребу у спирті етиловому неденатурованому; суб'єкти підприємницької діяльності, що не належать до сфери
управління центральних органів виконавчої влади, подають копію
ліцензії на виробництво виноградних виноматеріалів, копію довідки
про реєстрацію місця зберігання спирту етилового неденатурованого,
заявку про потребу у цьому спирті. Мінекономіки інформує Міністерство фінансів, інші центральні
органи виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності,
які не належать до сфери їх управління, про виділені фонди на
спирт етиловий неденатурований. На підставі цієї інформації центральні органи виконавчої
влади та суб'єкти підприємницької діяльності подають Міністерству
фінансів розподільчі відомості (або окремі листи) для
оформлення нарядів на спирт етиловий неденатурований. Ці відомості
підписуються керівником і скріплюються гербовою печаткою.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані подати
продавцю спирту етилового неденатурованого: наряд на його відпуск; копію ліцензії на виробництво виноградних виноматеріалів; довідку органу державної податкової служби за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, в якій зазначено
обсяги використання спирту етилового неденатурованого за формою
згідно з додатком 1; довіреність суб'єкта підприємницької діяльності установленої
форми - у разі вивезення спирту безпосередньо його представником.
4. Для отримання довідки про обсяги та мету використання
спирту етилового неденатурованого до органу державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності
обов'язково подаються: копія ліцензії на виробництво виноградних виноматеріалів; копія довідки про реєстрацію місця зберігання спирту
етилового неденатурованого; розрахунок потреби у спирті етиловому неденатурованому згідно
з нормами його витрачання залежно від обсягів виробництва
виноградних виноматеріалів чи сусла на власних виробничих
потужностях, складений за формою згідно з додатком 2; довідка про наявність власних виробничих потужностей, що
складається за формою БП "Баланс виробничих потужностей" з
фактичним використанням їх для виробництва виноградних
виноматеріалів чи сусла і затверджується міністерством або іншим
центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого
належить суб'єкт підприємницької діяльності. За наявності перелічених документів уповноважена посадова
особа органу державної податкової служби за місцем реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності оформляє довідку у трьох
примірниках згідно з додатком 1. Кожний примірник довідки підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі вихідної кореспонденції. Один
примірник довідки надсилається Міністерству фінансів. Два
примірники довідки видаються під розписку уповноваженій особі
суб'єкта підприємницької діяльності, один з яких зберігається у
його справі з відміткою про отримання ним довідки та зазначенням
прізвища і посади уповноваженої посадової особи суб'єкта
підприємницької діяльності, інший передається ним продавцю спирту. Міністерство фінансів разом з нарядом на отримання спирту
етилового неденатурованого видає продавцю спирту довідку, що
надійшла від органу державної податкової служби.
5. Суб'єкт підприємницької діяльності подає щокварталу до
органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації,
Міністерству фінансів, відповідному центральному органу виконавчої
влади звіт про надходження та використання спирту етилового
неденатурованого для виготовлення виноградних виноматеріалів чи
сусла за формою згідно з додатком 3.
6. У разі отримання суб'єктами підприємницької діяльності
спирту етилового неденатурованого і вироблення з нього
виноматеріалів чи сусла, які реалізуються підприємствам вторинного
виноробства, акцизний збір цими суб'єктами не сплачується.
Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного
виноробства під час придбання марок акцизного збору на готову
продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла.
У разі, коли суб'єкт підприємницької діяльності використовує
спирт етиловий неденатурований не для виготовлення виноградних
виноматеріалів чи сусла, які підлягають реалізації підприємствам
вторинного виноробства, орган державної податкової служби справляє
з цього суб'єкта підприємницької діяльності акцизний збір
відповідно до законодавства та вносить до органу, що видав
ліцензію, пропозицію про її анулювання.

Додаток 1
до Порядку
ДОВІДКА N____
про обсяги використання спирту етилового неденатурованого
без сплати акцизного збору для виробництва виноградних
виноматеріалів чи сусла

Державна податкова інспекція______________________________________
(місцезнаходження) повідомляє, що підприємство_______________________________________
(повна назва) яке зареєстроване за адресою______________________________________
(повна адреса реєстрації) __________________________________________________________________
і взяте на облік як платник акцизного збору, подало плановий
розрахунок обсягів виробництва продукції__________________________
__________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої використовується спирт або сировина з вмістом спирту) __________________________________________________________________
На підставі планового розрахунку для отримання спирту етилового
без сплати акцизного збору з метою виготовлення виноградних
виноматеріалів підлягає продажу для забезпечення виробничого
процесу протягом ____________ кварталу ______________року __________________________________________________________________
(обсяг спирту етилового цифрами та словами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту етилового видано

"______"_________________ _______ р. N___________

Начальник інспекції ___________ ______________________
(підпис) (розшифрування)
"_____"____________ ___ р.
МП
Додаток 2
до Порядку
РОЗРАХУНОК
планової потреби у спирті етиловому неденатурованому
для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла
в ___________кварталі ________року
______________________________________________________
( повна назва підприємства)
----------------------------------------------------------------- N | Напрями | Очікуваний |Норма витрачання | Потреба у п/п | використання | обсяг |спирту на одиницю | спирті на | спирту | виробництва,| продукції, |зазначений | | тис.дал | дал/ тис.дал | квартал -----------------------------------------------------------------

Керівник підприємства _____________ _________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _____________ __________________
(підпис) (розшифрування)

МП
Додаток 3
до Порядку
Штамп підприємства
До державної податкової
інспекції в____________________
До територіального управління
Міністерства фінансів
в______________________
ЗВІТ
про надходження та використання спирту етилового
неденатурованого для виробництва виноградних
виноматеріалів чи сусла
за_____________квартал________року
_______________________________________________________________
(повна назва підприємства)
Належність до сфери управління_________________________________
(міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади) Форма власності________________________________________________
Ідентифікаційний код __________________________________________
Зареєстровано__________________________________________________
(назва органу, що здійснив реєстрацію) _______________________________________________________________
Реєстраційний номер __________________ _______________ ____ р.
(дата)
Ліцензія на виробництво________________________________________
(назва продукції, для виробництва _______________________________________________________________
якої отримано спирт)
N ____________від ________________ ______ р.
(дата)
видана_________________________________________________________
(назва органу , що видав ліцензію)
--------------------------------------------------------------- |На початок |За звітний|З початку Показник | року | квартал |року на | | |звітну дату --------------------------------------------------------------- Залишок спирту без сплати
акцизного збору на початок
звітного періоду: х х тис.дал. х х тис.гривень Отримано спирту без сплати
акцизного збору тис.дал х тис.гривень х Використано спирту на
виготовлення виноградних
виноматеріалів чи сусла тис.дал х Залишок спирту:
тис.дал х х
тис.гривень
Керівник підприємства _________________ __________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер _________________ __________________
(підпис) (розшифрування)
МПвгору