Документ 496-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2006 р. N 496
Київ
Про затвердження Програми розвитку
національної мережі міжнародних транспортних
коридорів в Україні на 2006-2010 роки

З метою подальшої реалізації Концепції створення та
функціонування національної мережі міжнародних транспортних
коридорів в Україні Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку національної мережі
міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Міністерству транспорту та зв'язку, Державній службі
автомобільних доріг, Міністерству фінансів, Міністерству економіки
під час розроблення проектів державного бюджету на відповідний рік
передбачати кошти для фінансування визначених Програмою заходів.
3. Міністерству транспорту та зв'язку щороку до 15 квітня
наступного звітного періоду інформувати Кабінет Міністрів України
про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2006 р. N 496
ПРОГРАМА
розвитку національної мережі міжнародних
транспортних коридорів в Україні
на 2006-2010 роки

Загальні положення
Із розширенням ЄС постали завдання з виконання рішень
Загальноєвропейських транспортних конференцій з формування
пан'європейських (критських) міжнародних транспортних коридорів
(далі - транспортні коридори) і транспортних зон. На території
країн - членів ЄС формується нова мультимодальна транс'європейська
транспортна мережа, а країни - нові члени ЄС і країни - кандидати
на вступ до нього - Румунія і Болгарія - залучені до виконання
широкомасштабного плану розбудови транс'європейської транспортної
системи на період до 2020 року.
Розвиток технічних можливостей взаємодії транспортних мереж і
засобів зв'язку відіграє важливу роль в економічному зростанні та
розвитку торговельних відносин із сусідніми державами. Одночасно з
розробленням планів розвитку транспортних мереж ЄС здійснює
перегляд діючої мережі транспортних коридорів з метою концентрації
ресурсів на найважливіших напрямках. Для цього утворено Групу
високого рівня, яка на основі пропозицій країн - учасниць, у тому
числі України, розробила у листопаді 2005 р. карту основних
маршрутів європейської транспортної мережі - мультимодальних осей
північного, центрального, південно-східного, південно-західного
напрямку та водних магістралей. Територією України проходить
центральна вісь, яка включає маршрути, що відповідають напрямкам
транспортних коридорів N 3, 5 і 9.
Мета та основні завдання Програми
Мета цієї Програми полягає у розбудові національної мережі
міжнародних транспортних коридорів, поліпшенні її стану та
збільшенні пропускної спроможності, вдосконаленні технології
міжнародних перевезень за принципами логістичних товаропровідних
систем. Це сприятиме реалізації державної політики щодо:
інтеграції транспортної системи України до транс'європейської
шляхом приведення стану вітчизняної транспортної мережі у
відповідність з нормами і стандартами ЄС;
ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних
зв'язків;
залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через
територію України;
збільшення надходжень до державного бюджету від експорту
транспортних послуг.
Основними завданнями Програми є:
визначення пріоритетних напрямів і завдань у сфері розвитку
національної мережі транспортних коридорів на період до 2010 року,
етапів розширення автомобільної та залізничної мережі транспортних
коридорів у взаємодії з водним транспортом;
забезпечення надання комплексу транспортних послуг, що
відповідають стандартам ЄС;
поліпшення якості міжнародних перевезень та підвищення
конкурентоспроможності транспортних послуг;
кардинальне підвищення показників ефективності перевезень і
провадження господарської діяльності, пов'язаної з транспортом;
створення надійної матеріально-технічної бази морських і
річкових портів, яка відповідає вимогам зовнішньої торгівлі;
удосконалення технології перевезень з метою підвищення їх
швидкості, зменшення простоїв, особливо пропуску через державний
кордон;
ініціювання розроблення та запровадження разом із сусідніми
державами спільних технологій транзитних перевезень і наскрізних
тарифів;
модернізація телекомунікаційної системи та вдосконалення
міжвідомчого і міждержавного зв'язку для обміну інформацією в
пунктах пропуску через державний кордон;
забезпечення інтермодальних перевезень, відкриття нових
маршрутів контейнерних перевезень.
Шляхи та напрями розв'язання проблеми
У Програмі передбачено комплекс науково-дослідних і
проектно-конструкторських розроблень за напрямами розвитку всіх
видів транспорту та заходи з реалізації ряду інвестиційних
проектів. Для розвитку національної мережі транспортних коридорів
необхідно забезпечити:
адаптацію нормативно-правової бази із зазначених питань до
норм і стандартів ЄС;
будівництво нових автомобільних доріг, у тому числі на
концесійній основі;
реконструкцію автомагістралей;
розбудову морських торговельних портів;
будівництво та реконструкцію глибоководних причалів у
річкових портах;
реконструкцію судноплавних шлюзів та хвилезахисних споруд на
р. Дніпро;
створення транспортно-складських логістичних центрів;
проектування та будівництво залізничного тунелю (транспортний
коридор N 5).
Заходи, які необхідно здійснити для виконання Програми,
зазначено у додатку.
Фінансове забезпечення Програми
Загальний обсяг фінансування Програми і цільових
інвестиційних проектів з розвитку національної мережі транспортних
коридорів становить 15838,3 млн. гривень, у тому числі з
державного бюджету - 2293,3 млн., з яких 2214,7 млн. гривень -
кошти спеціального фонду.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, інших джерел, зокрема кредитів вітчизняних та іноземних
банків і міжнародних організацій, а також коштів, залучених на
умовах концесії.
Виділення бюджетних коштів для забезпечення розвитку
національної мережі транспортних коридорів проводиться у порядку,
встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:
підвищення швидкості та пропускної спроможності національної
мережі транспортних коридорів;
збільшення обсягів транзитних перевезень;
підвищення пропускної спроможності морських портів;
удосконалення технології перевезень на основі логістичних
принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;
зменшення транспортної складової частини у вартості товарів і
послуг;
скорочення часу проведення митних, прикордонних та інших
установлених законодавством контрольних процедур під час перетину
державного кордону;
поліпшення навігаційного та інформаційного забезпечення
перевезень;
скорочення часу транспортування і переробки вантажів;
розвиток системи транспортно-експедиційного обслуговування;
підвищення якості транспортних послуг;
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
впровадження супутніх послуг - страхування, ремонт, технічне
обслуговування та заправка транспортних засобів.
Розвиток інфраструктури національної мережі транспортних
коридорів сприятиме підвищенню макроекономічних та соціальних
показників, розвитку підприємств галузей економіки, створенню
нових робочих місць.
Збільшення прибутку від транзитних перевезень залізничним та
морським транспортом очікується в межах 20-25 відсотків.
Виконання Програми сприятиме прискоренню європейської
інтеграції України в галузі транспорту.
Механізм управління та контролю
за виконанням Програми
Організацію, моніторинг, координацію і контроль за виконанням
Програми покладено на Мінтрансзв'язку.
Інформація про хід виконання Програми періодично
заслуховується на засіданні Міжвідомчої комісії з питань
транспортних коридорів та транзитної політики.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади
відповідно до законодавства.
Результати виконання Програми визначаються на основі аналізу
статистичних даних діяльності транспортних підприємств.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
щодо розвитку національної мережі міжнародних
транспортних коридорів на 2006-2010 роки

