Про затвердження Положення про Міністерство культури України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 03.09.2014495
Документ 495-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2018, підстава - 1000-2018-п


5) організовує та контролює в межах компетенції виконання Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінкультури;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінкультури та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінкультури, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) представляє Мінкультури у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника і заступників Міністра та звільнення зазначених осіб з посади;

{Підпункт 10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

11) визначає обов’язки першого заступника та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

{Підпункт 11 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінкультури;

{Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

{Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінкультури;

{Підпункт 14 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

{Підпункт 15 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 16 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управляння Мінкультури, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

{Підпункт 17 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінкультури;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінкультури доручення;

21) підписує накази Мінкультури;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1. Повноваження керівника державної служби в Мінкультури здійснює державний секретар Мінкультури.

Державний секретар Мінкультури є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінкультури. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінкультури призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

10-2. Державний секретар Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінкультури;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінкультури та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінкультури та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінкультури, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінкультури;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінкультури завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінкультури, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінкультури, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінкультури;

13) представляє Мінкультури як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінкультури доручення;

15) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінкультури до відзначення державними нагородами України;

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра.

{Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінкультури чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури відповідно до наказу державного секретаря Мінкультури.

{Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінкультури, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінкультури може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінкультури.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінкультури можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром культури.

12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату Мінкультури затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Мінкультури затверджує Міністр культури.

Штатний розпис і кошторис Мінкультури затверджує державний секретар Мінкультури за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

13. Мінкультури є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.вгору