Документ 492-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2001, підстава - 807-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 1994 р. N 492
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 807 ( 807-2001-п ) від 11.07.2001 )

Про внесення змін і доповнень до Правил
відшкодування власником підприємства, установи і
організації або уповноваженим ним органом шкоди,
заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни і доповнення до Правил відшкодування власником
підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472
( 472-93-п ), що додаються.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1994 р. N 492
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Правил відшкодування власником підприємства,
установи і організації або уповноваженим ним органом
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків

1. У пункті 6: в абзаці першому слова "попередній" і "постійної" замінити
відповідно словами "середньомісячний" і "стійкої"; в абзаці другому слова "який він одержував протягом двох
місяців до ушкодження здоров'я" виключити; доповнити пункт після абзацу другого новим третім абзацом
такого змісту: "У випадках, викладених в абзацах першому та другому цього
пункту, середньомісячний заробіток обчислюється за 3 місяці до
ушкодження здоров'я". У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. В абзаці першому пункту 8 слова "що було для них основним
постійним джерелом засобів існування" виключити.
3. У пункті 9: абзац другий викласти в такій редакції: "Утрачений заробіток або його частина відповідно до ступеня
втрати професійної працездатності виплачується власником у повному
розмірі, тобто без урахування розміру пенсії по інвалідності, а
також незалежно від одержуваних потерпілим інших видів пенсій,
заробітку (доходу) і стипендії"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Визначений розмір втраченого заробітку або відповідна його
частина залежно від ступеня втрати потерпілим професійної
працездатності коригуванню у бік зменшення не підлягає".
4. В абзаці третьому пункту 10 слова "втрата працездатності"
замінити словами "втрата професійної працездатності".
5. Пункт 11 після абзацу другого доповнити новим абзацом
третім такого змісту: "рішення комісії по трудових спорах". У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
6. У пункті 14: в абзаці четвертому слова "побутову допомогу" замінити
словами "побутовий догляд"; абзац шостий викласти у такій редакції: "Інвалідам першої групи висновок МСЕК потрібен тільки для
встановлення спеціального медичного догляду. Встановлення для них
інших видів догляду висновку МСЕК не потребує".
7. У пункті 15: абзац третій викласти в такій редакції: "Потерпілому, який використав чергову відпустку до отримання
путівки у санаторно-курортні заклади, власник надає додаткову
відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збереженням на
цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження
здоров'я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором
потерпілого)"; в абзаці четвертому слова "Відшкодування шкоди" замінити
словами: "Виплата втраченого заробітку (або відповідної його
частини)".
8. Текст пункту 19 після слів "відшкодування шкоди" доповнити
словами "(частина втраченого заробітку)" у відповідному відмінку.
9. Пункт 20 виключити.
10. У пункті 22: абзац перший викласти в такій редакції: "22. Середньомісячний заробіток для обчислення розміру
відшкодування потерпілому втраченого заробітку (або відповідної
його частини) визначається за бажанням потерпілого за 12 або 3
останні повні календарні місяці роботи, що передували каліцтву, а
при професійному захворюванні - стійкій втраті професійної
працездатності"; в абзаці другому слова "за останні 3 календарні місяці до
часу переходу (звільнення)" замінити словами "за останні повні 3
календарні місяці до часу переходу (звільнення) з цієї роботи"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Заробіток у зазначений період підлягає коригуванню з
урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати,
тарифних ставок, посадових окладів працівників підприємства або
індексації доходів відповідно до чинного законодавства".
11. У пункті 28: в абзаці першому слова "соціальну допомогу" замінити словами
"соціальну і медичну допомогу"; в останньому абзаці слово "або" замінити словами "а також".
12. У пункті 30: в абзаці першому слова "одноразової допомоги" виключити; в абзаці третьому слова "чи одноразову допомогу" виключити.
13. У пункті 32: абзац перший після слова "ліквідації" доповнити словом
"банкрутстві"; доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім
такого змісту: "У разі ліквідації або банкрутства підприємства без
правонаступника ліквідаційна комісія надсилає офіційне
повідомлення про це до місцевого органу державного соціального
страхування". У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
14. Абзац другий пункту 33 після слова "ліквідації" доповнити
словом "банкрутстві".
15. У пункті 35 слова "одноразової допомоги" виключити.
16. Друге речення абзацу другого пункту 37 викласти в такій
редакції: "У разі реорганізації, ліквідації або банкрутства
підприємства вони передаються правонаступнику, а у разі його
відсутності - місцевим органам державного соціального
страхування".
17. В абзаці другому пункту 38 слова "втрати попереднього
заробітку" замінити словами "встановлення стійкої втрати
професійної працездатності".
18. У пункті 39: абзац перший викласти в такій редакції: "39. Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний
термін з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності, а у разі смерті потерпілого - з дня його смерті
особам, які мають на це право". Абзац другий виключити.
19. У пункті 41 слова "після втрати попереднього заробітку"
замінити словами "з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної
працездатності".
20. В абзаці другому пункту 43 слово "зазначеної" виключити.
21. В абзаці першому пункту 46 слова "одноразової допомоги"
виключити.
22. У пункті 47: абзац перший викласти в такій редакції: "47. Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для
громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах ветеранів війни
та праці, щомісячні суми відшкодування шкоди перераховуються на
рахунок зазначених установ з виплатою різниці між сумою
відшкодування шкоди і вартістю утримання в них, але не менше 25
відсотків призначеної суми відшкодування шкоди (втраченого
заробітку)"; в абзаці другому: в першому реченні слова "у
будинку-інтернаті для престарілих та інвалідів" замінити словами
"у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів,
пансіонаті ветеранів війни та праці"; у другому реченні слова "в
будинку-інтернаті" замінити словами "в цих установах".
23. У пункті 48 слово "одноразову допомогу" замінити словами
"визначення або перерахування її розміру".вгору