Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018492
Документ 492-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. № 492
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2322) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 492

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688

1. У постанові:

у пункті 1 цифри і слова “20 червня 2018 р.” замінити цифрами і словами  “15 квітня 2019 р.”;

у пункті 3 цифри і слова “1 липня 2018 р.” замінити цифрами і словами “1 травня 2019 р.”.

2. У Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

2) електронний майданчик - підключений до системи електронних земельних торгів веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю електронних земельних торгів можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів;

3) електронні земельні торги - продаж лотів шляхом проведення аукціону через систему електронних земельних торгів;

4) користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася у системі електронних земельних торгів;

5) крок електронних земельних торгів - надбавка, на яку в ході електронних земельних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Значення кроку електронних земельних торгів установлюється організатором електронних земельних торгів у розмірі до 0,5 відсотка стартової ціни лота;

6) лот - право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, що виставляється на електронних земельних торгах;

7) номер лота - номер, який формується автоматично в системі електронних земельних торгів під час розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів;

8) оператор електронного майданчика - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів;

9) оператор системи електронних земельних торгів - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з Держгеокадастром забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів та є ліцитатором електронних земельних торгів;

10) організатор електронних земельних торгів - територіальний орган Держгеокадастру, що забезпечує здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності і уклав з виконавцем електронних земельних торгів договір про проведення електронних земельних торгів;

11) особистий кабінет користувача та/або учасника, та/або організатора - розділ системи електронних земельних торгів, в якому розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги. Доступ до особистого кабінету користувача та/або учасника, та/або організатора має користувач та/або учасник, та/або організатор, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та паролю);

12) переможець електронних земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

13) система електронних земельних торгів - дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням, та складається з бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність системи;

14) спостерігач електронних земельних торгів - користувач Інтернету, який спостерігає за проведенням електронних земельних торгів та не може подавати свої цінові пропозиції;

15) стартова ціна лоту - вартість лота, затверджена організатором електронних земельних торгів та відображена в оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

16) учасник електронних земельних торгів - користувач, допущений виконавцем електронних земельних торгів до участі в електронних земельних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

17) ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.”;

2) доповнити Порядок пунктами 2-1-2-4 такого змісту:

“2-1. Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних земельних торгів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них електронного цифрового підпису відповідно до вимог статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

2-2. Держгеокадастр має право укладати договори з кількома операторами системи електронних земельних торгів.

2-3. Адміністрування та супроводження електронного майданчика здійснюється за рахунок коштів оператора електронного майданчика та/або виконавця електронних земельних торгів відповідно до договору, укладеного між ними, без залучення коштів державного бюджету.

2-4. У системі електронних земельних торгів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги до захисту інформації в системі електронних земельних торгів визначаються з дотриманням положень статті 8 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.”;

3) абзац четвертий пункту 3 після слова “лота” доповнити словами  “та крок електронних земельних торгів”;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Використання системи електронних земельних торгів здійснюється:

організатором електронних земельних торгів - відповідно до договору, укладеного між організатором електронних земельних торгів та оператором системи електронних земельних торгів;

оператором електронного майданчика - відповідно до договору, укладеного між оператором електронного майданчика та оператором системи електронних земельних торгів;

виконавцем електронних земельних торгів - відповідно до договору, укладеного між виконавцем електронних земельних торгів та оператором електронного майданчика.

Дії, що вчиняються оператором системи електронних земельних торгів як ліцитатором під час електронних земельних торгів, вчиняються ним відповідно до вимог Земельного кодексу України, з урахуванням функціоналу системи електронних земельних торгів.”;

5) у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

“в системі електронних земельних торгів, яка функціонує цілодобово та є доступною для всіх користувачів Інтернету.”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Запис про нові електронні земельні торги створюється виконавцем електронних земельних торгів у системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних земельних торгів.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Інформація про проведення електронних земельних торгів розміщується у системі електронних земельних торгів державною мовою, крім випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання адрес веб-сайтів, зазначення реєстраційних номерів). Через систему електронних земельних торгів виконавцем одночасно може проводитися декілька електронних земельних торгів.”;

6) у пункті 12 слова “веб-сайті виконавця” замінити словами “у системі електронних земельних торгів”;

7) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Взаємодія виконавця електронних земельних торгів, організатора електронних земельних торгів, оператора електронного майданчика та оператора системи електронних земельних торгів щодо проведення електронних земельних торгів, у тому числі надсилання документів, матеріалів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі або в інший спосіб за домовленістю між зазначеними сторонами.”;

8) пункт 16 після слів “електронних земельних торгів” доповнити словами “зареєструватися у системі електронних земельних торгів”;

9) у пункті 17 слова “формується в особистому кабінеті користувача” замінити словами “подається користувачем у системі електронних земельних торгів”;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Користувач сплачує гарантійний та реєстраційний внески в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунка або за допомогою платіжних систем.”;

11) пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Виконавець забезпечує перевірку відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку, та у разі її відповідності автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання, реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає йому аукціонний вхідний квиток.”;

12) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Після отримання аукціонного вхідного квитка учасник не пізніше 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів, додає його до своєї заяви про участь та завантажених документів у системі електронних торгів. Аукціонний вхідний квиток є підставою для здійснення (активації) або анулювання учасником цінової пропозиції під час електронних земельних торгів.”;

13) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. У разі зазначення під час реєстрації недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі, передбачених цим Порядком, неможливості набуття права користування земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням виконавець електронних земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання заяви та/або документів не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням підстави недопуску.”;

14) у пункті 27:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Час початку електронних земельних торгів зазначається в оголошенні про їх проведення та не може бути встановлено раніше 9 год. 00 хв. та пізніше 12 год. 00 хвилин.”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Час закінчення електронних земельних торгів не може бути встановлено пізніше 17 год. 00 хвилин.”;

15) пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. Учасники електронних земельних торгів - фізичні особи та представники учасників електронних земельних торгів - юридичних осіб вносять свої цінові пропозиції щодо лота через електронні майданчики з кроком підвищення ставки, зазначеним в оголошенні про проведення електронних земельних торгів. Перша цінова пропозиція може бути такою самою, як стартова ціна лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, що вища за попередню на встановлений виконавцем електронних земельних торгів крок. Часом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований на електронному майданчику час надходження цінової пропозиції учасника електронних земельних торгів.”;

16) у пункті 29 слова “через веб-сайт виконавця шляхом подання звукового сигналу” виключити;

17) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. Після закінчення електронних земельних торгів системою електронних земельних торгів автоматично формується та розміщується протокол електронних земельних торгів щодо лота у день проведення таких торгів.”;

18) пункт 32 після слів “переможцем” доповнити словами “електронних земельних торгів, оператором системи електронних земельних торгів як ліцитатором електронних земельних торгів (його представником)”;

19) пункт 36 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Інформація щодо анулювання та визнання електронних земельних торгів такими, що не відбулися, створюється виконавцем електронних земельних торгів за рішенням організатора електронних земельних торгів у системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних земельних торгів.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

20) пункт 37 викласти в редакції:

“37. Оператор системи електронних земельних торгів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних земельних торгів до системи електронних земельних торгів.”;

21) у тексті Порядку:

слово “виконавець”, крім абзацу першого пункту 6, у всіх відмінках замінити словами “виконавець електронних земельних торгів” у відповідному відмінку;

слова “Організатор” і “організатор” у всіх відмінках замінити словами “Організатор електронних земельних торгів” і “організатор електронних земельних торгів” у відповідному відмінку.вгору