Документ 490-2009-п, попередня редакція — Редакція від 06.09.2013, підстава - 627-2013-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 19.10.2019, підстава - 320-2019-п. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 490
Київ
Про затвердження Порядку державної
акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів,
та атестації їх спеціалістів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 627 ( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок державної акредитації закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, що
додається.
2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 490
ПОРЯДОК
державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
{ У тексті Порядку слова "Мінтрансзв'язку", "Мінпраці" замінено
відповідно словами "Мінінфраструктури", "Мінсоцполітики"
згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру державної акредитації
закладів незалежно від форми власності та їх філій, що
проводитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів (далі - заклад), та атестації їх
спеціалістів. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
2. Державна акредитація закладу та атестація його
спеціалістів, яка проводиться Державтоінспекцією не рідше ніж один
раз на п'ять років, є основною формою державного контролю
діяльності закладу.
3. Інформація про акредитовані заклади вноситься
Державтоінспекцією до реєстру, порядок ведення якого встановлює
МВС.
4. Основним завданням державної акредитації є визначення:
стану матеріально-технічної бази закладу;
рівня організації та проведення підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - водії)
і професійного рівня спеціалістів.
5. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
водіїв проводиться спеціалістами закладу, що пройшли атестацію у
встановленому порядку.
6. Перелік вимог до закладу та кваліфікаційні вимоги до
спеціалістів визначаються спільним наказом МВС, МОН,
Мінінфраструктури та Мінсоцполітики.
Державна акредитація закладу
7. Державна акредитація закладу проводиться комісією, склад
якої призначається Департаментом Державтоінспекції. До складу
акредитаційної комісії залучаються представники Мінінфраструктури,
МОН та Мінсоцполітики. Положення про акредитаційну комісію
затверджує МВС.
8. Для державної акредитації заклад подає Департаментові
Державтоінспекції:
1) заяву;

{ Підпункт 2 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 627 ( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }

3) сертифікат про державну акредитацію (у разі проходження
чергової акредитації);
4) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право закладу на користування транспортними
засобами, приміщеннями та земельними ділянками для підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
5) відомості про склад спеціалістів закладу, копії документів
про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про
матеріально-технічну базу закладу;
6) робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв;
7) погоджені з управлінням (відділом) Державтоінспекції
маршрути з практичного керування транспортним засобом; { Підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 627 ( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
8) висновок про матеріально-технічну базу закладу та її
відповідність визначеним вимогам, затверджений начальником
управління (відділу) Державтоінспекції за місцезнаходженням
закладу. { Підпункт 8 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2013-п )
від 12.06.2013 }
9. За результатами аналізу поданих відповідно до пункту 8
цього Порядку документів акредитаційна комісія приймає в місячний
строк з дня їх реєстрації рішення про державну акредитацію закладу
або про відмову в його акредитації. Акредитованому закладові
видається сертифікат за зразком згідно з додатком 1 протягом 10
днів з дня прийняття рішення або вмотивована відмова в акредитації
у письмовій формі.
Строк дії сертифіката про державну акредитацію становить
п'ять років.
10. У сертифікаті про державну акредитацію зазначаються крім
інших відомостей дані про максимальну кількість одночасної
підготовки водіїв за категоріями транспортних засобів. Така
кількість визначається з урахуванням можливостей
матеріально-технічної бази закладу та чисельності його атестованих
спеціалістів.
11. Інформація про видані сертифікати вноситься до
електронної бази даних Державтоінспекції.
12. Бланки сертифіката виготовляються на замовлення МВС.
13. Рішення про відмову в державній акредитації закладу
приймається у разі, коли:
стан його матеріально-технічної бази та чисельність
спеціалістів не дають змогу виконати робочі програми і плани з
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
у поданих для державної акредитації документах виявлено
недостовірні відомості.
Рішення про відмову в державній акредитації закладу може бути
оскаржено до МВС протягом місяця з дня його прийняття.
14. Акредитований заклад реєструється протягом місяця після
отримання сертифіката в управлінні (відділі) Державтоінспекції за
місцезнаходженням закладу. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
15. У разі виявлення під час перевірки, що проводиться у
встановленому законодавством порядку, порушення вимог до закладу,
дія сертифіката про державну акредитацію тимчасово припиняється.
Якщо в установлений строк не усунено недоліки, сертифікат
анулюється на підставі обґрунтованого рішення акредитаційної
комісії.
16. За проведення державної акредитації закладу справляється
плата в розмірі, встановленому МВС за погодженням з Мінфіном.
17. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку
сертифікатів про державну акредитацію закладу затверджує МВС.
Атестація спеціалістів
18. Атестація спеціалістів проводиться комісією, що
утворюється керівником управління (відділу) Державтоінспекції
головного управління, управління МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, за участю
представників Мінінфраструктури та МОЗ з метою визначення
відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Атестаційна комісія діє на підставі положення, що затверджує
МВС.
19. Для атестації особа подає управлінню (відділу)
Державтоінспекції:
1) заяву;
2) копії документів про освіту;
3) посвідчення водія;
4) документ, що підтверджує навички керування транспортним
засобом відповідної категорії більше трьох років протягом
останнього часу: { Абзац перший підпункту 4 пункту 19 в редакції
Постанови КМ N 627 ( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
для особи, що працює водієм, - витяг з трудової книжки або
довідка із зазначенням номера та дати наказу про прийняття на
роботу, марки закріпленого транспортного засобу, його номерного
знака.
Витяг або довідка засвідчуються підписом посадової особи
підприємства, який скріплюється печаткою;
для особи, що є власником транспортного засобу, -
реєстраційний документ на транспортний засіб;
для особи, що здійснює керування транспортним засобом на
підставі свідоцтва про право спільної власності на транспортний
засіб або реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому
порядку документа, що підтверджує право керування, користування чи
розпорядження таким транспортним засобом, - реєстраційний документ
на такий транспортний засіб чи інший засвідчений документ, що
підтверджує право керування засобом;
5) особову медичну книжку;
6) медичну довідку встановленого зразка; { Пункт 19 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
7) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або дані про серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, повідомили про це відповідному територіальному органу
Міндоходів і мають відмітку в паспорті); { Пункт 19 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
8) копію паспорта громадянина України або документа, що
посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний
статус. { Пункт 19 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2013-п ) від 12.06.2013 }
20. До атестації допускаються особи, які відповідають
кваліфікаційним вимогам.
Для спеціалістів з підготовки водіїв для перевезення
небезпечних вантажів обов'язковою умовою є трирічний досвід роботи
з перевезення таких вантажів.
21. Атестаційна комісія за результатами розгляду поданих
відповідно до пункту 19 цього Порядку документів і складення
особою усного або письмового іспиту або іспиту з використанням
комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію
або відмову в атестації.
22. Особам, що успішно пройшли атестацію, видається атестат
за зразком згідно з додатком 2 протягом трьох робочих днів з дня
прийняття рішення атестаційною комісією.
Строк дії атестата становить п'ять років.
23. Рішення про відмову в атестації особи приймається у разі,
коли:
у поданих для атестації документах виявлено недостовірні
відомості;
за результатами складених іспитів встановлено невідповідність
особи кваліфікаційним вимогам.
У разі прийняття рішення про відмову в атестації особа має
право повторно звернутися не раніше ніж через шість місяців із
заявою про проходження атестації.
24. Облік виданих атестатів ведеться регіональними
управліннями (відділами) Державтоінспекції в установленому МВС
порядку.
25. У разі низького рівня підготовки спеціалістом слухачів
закладу за поданням його керівника або начальника центру надання
послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів,
Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу проводиться
переатестація спеціаліста. Переатестація спеціалістів з навчання
керуванню транспортними засобами проводиться також в разі
наявності інформації про позбавлення їх в установленому порядку
права на керування транспортними засобами. { Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2013-п ) від
12.06.2013 }

Додаток 1
до Порядку
СЕРТИФІКАТ
про акредитацію закладу з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв

Серія _______________ N _______
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ
ПРО ДЕРЖАВНУ АКРЕДИТАЦІЮ
Найменування закладу ________________________________________
Код згідно із ЗКПО __________________________________________
Форма власності _____________________________________________
Юридична адреса _____________________________________________
Місце розташування класів ___________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Дата прийняття рішення про акредитацію ______________________
Строк дії акредитації - до __________________________________
Дата видачі сертифіката _____________________________________
Підготовка водіїв транспортних засобів
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
Перепідготовка водіїв транспортних засобів
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
категорії ______з максимальною кількістю - _______ осіб
Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
вид __________ з максимальною кількістю - _______ осіб
вид __________ з максимальною кількістю - _______ осіб
вид __________ з максимальною кількістю - _______ осіб
Голова акредитаційної комісії ____________ __________________
(підпис) (ініціали
та прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку
------------------------------------------------------------------ |Державний Герб | АТЕСТАТ | | УКРАЇНА | спеціаліста | | | __ N | | | ____________________________________ | | | (прізвище, | | | ____________________________________ | | | ім'я, по батькові) | | АТЕСТАТ | | | | Напрям підготовки водіїв: | | | __________________________________ | | | __________________________________ | | | | | |Голова атестаційної М.П. | | |комісії | | | | | |__ _______ 20 __ р. | ------------------------------------------------------------------вгору