Документ 49/2007, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2010, підстава - 917/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 917/2010 ( 917/2010 ) від 27.09.2010 }
Про питання забезпечення здійснення контролю
Президента України за діяльністю військових формувань
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 815/2010 ( 815/2010 ) від 13.08.2010 }

1. Затвердити Положення про забезпечення здійснення контролю
Президента України за діяльністю військових формувань (додається).

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 815/2010 ( 815/2010 ) від 13.08.2010 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 січня 2007 року
N 49/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 січня 2007 року N 49/2007
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення здійснення контролю
Президента України за діяльністю військових формувань

1. Це Положення визначає порядок здійснення контролю
Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України за діяльністю Збройних Сил України, інших військових
формувань та критерії оцінки їх діяльності.
2. Основною формою такого контролю є інспектування Збройних
Сил України та інших військових формувань.
Інспектування здійснюється шляхом проведення перевірок,
вивчення і аналізу діяльності об'єктів інспектування або їх
структурних підрозділів за планами, що затверджуються Президентом
України.
3. Метою інспектування є визначення здатності об'єкта
інспектування, його структурних підрозділів виконувати завдання за
призначенням та відповідності їх діяльності Конституції України
( 254к/96-ВР ), законам України, актам Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішенням Ради національної безпеки і
оборони України.
4. Об'єктами інспектування є:
Міністерство оборони України, його структурні підрозділи з
підпорядкованими установами;
Генеральний штаб Збройних Сил України, його структурні
підрозділи з підпорядкованими військами (силами) та установами;
командування сил підтримки;
командування та штаби видів Збройних Сил України з
підпорядкованими військами (силами) та установами;
командування та штаби військових оперативних командувань
(територіальних управлінь) з підпорядкованими військами,
військовими комісаріатами та установами;
Головне управління розвідки Міністерства оборони України;
Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України з підпорядкованими з'єднаннями, частинами та
установами;
Адміністрація Державної прикордонної служби України з
підпорядкованими територіальними органами, Морською охороною та
органами охорони державного кордону, розвідувальним органом,
органами забезпечення;
Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту
Міністерства транспорту та зв'язку України з підпорядкованими
об'єднаними загонами, окремими загонами, загонами, підрозділами
охорони, органами забезпечення, навчальним центром, закладами,
підприємствами та установами.
5. Організація проведення інспектувань здійснюється
Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань
(далі - Інспекція), яка є структурним підрозділом Головної служби
безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України
(далі - Головна служба).
6. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає стан виконання керівництвом об'єктів інспектування
програм їх реформування і розвитку;
2) перевіряє здійснення організаційних заходів щодо
підтримання боєготовності об'єктів інспектування до виконання
завдань у сфері воєнної безпеки і оборони держави, охорони
державного кордону;
3) аналізує діяльність керівництва об'єктів інспектування з
питань додержання ним вимог Конституції та законів України щодо
соціального і правового захисту військовослужбовців, забезпечення
законності та правопорядку, зміцнення військової дисципліни,
вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
4) вивчає стан готовності об'єктів інспектування до виконання
завдань в особливий період та вирішення інших завдань у сфері
оборони.
7. Інспекція має право:
1) здійснювати у межах своїх повноважень заходи контрольного
характеру та вносити пропозиції щодо заслуховування керівників
об'єктів інспектування за результатами інспектування;
2) залучати фахівців об'єктів інспектування, органів
управління військових формувань до проведення інспектувань,
перевірок з окремих напрямків їх діяльності;
3) брати участь у нарадах, конференціях, семінарах тощо.
8. Інспектування проводять інспекційні комісії або
інспекторські групи. Інспекційну комісію (інспекторську групу)
очолює відповідний працівник Інспекції.
До складу інспекційної комісії (інспекторської групи) можуть
бути залучені за погодженням з їх керівниками працівники
структурних підрозділів Секретаріату Президента України, фахівці
військових формувань і контролюючих органів.
9. Склад інспекційних комісій (інспекторських груп)
затверджується розпорядженням Глави Секретаріату Президента
України відповідно до планів, зазначених в абзаці другому пункту 2
цього Положення.
10. Інспекційна комісія (інспекторська група) під час
проведення інспектування з метою оцінки рівня готовності об'єкта
інспектування до виконання бойових завдань (завдань за
призначенням) і рівня його мобілізаційної готовності:
1) аналізує стан об'єкта інспектування та виконання ним
основних завдань і функцій;
2) перевіряє відповідність організаційно-штатної структури
своєму призначенню;
3) готує відповідні висновки та пропозиції з питань
додержання вимог законодавства, об'єктивності нормативів та
настанов, установлених відомчими нормативно-правовими актами;
4) виявляє причини недоліків у діяльності об'єкта
інспектування, вивчає позитивний досвід його організації та
забезпечення діяльності;
5) перевіряє відповідність діяльності об'єкта інспектування
вимогам наказів, директив та інструкцій з питань управління
підпорядкованими органами (підрозділами).
11. Бойову підготовку об'єкта інспектування перевіряють на
навчаннях, тренуваннях, бойових стрільбах (пусках), контрольних
заняттях, визначаючи готовність особового складу до виконання
навчально-бойових завдань і нормативів.
12. Об'єкт інспектування оцінюється як:
спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган
військового управління виконує функції управління за призначенням,
підпорядковані йому органи (підрозділи) готові до виконання
бойових завдань (завдань за призначенням);
обмежено спроможний виконувати покладені завдання, у разі
коли орган військового управління не у повному обсязі виконує
функції управління щодо виконання бойових завдань (завдань за
призначенням);
неспроможний виконувати покладені завдання, якщо орган
військового управління не виконує функції управління за
призначенням або підпорядковані органи (підрозділи) не готові до
виконання бойових завдань (завдань за призначенням).
3. Відповідальність за безпечне виконання бойових завдань
(завдань за призначенням) під час інспектування несе керівник
об'єкта інспектування.
Члени інспекційної комісії (інспекторської групи) під час
інспектування не мають права втручатися в діяльність органів
військового управління, зобов'язані вжити невідкладних заходів
щодо зупинення виконання завдань у разі порушення вимог безпеки
керівником або особовим складом об'єкта інспектування, про що
негайно доповідають керівникові інспекційної комісії
(інспекторської групи) і повідомляють керівника об'єкта
інспектування.
Керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) приймає
у разі виявлення порушень рішення про продовження проведення
інспектування.
14. За результатами інспектування складається акт у двох
примірниках, який підписують керівник інспекційної комісії
(інспекторської групи) та члени комісії (групи).
Акт доводиться до відома керівника об'єкта інспектування.
Один примірник акта передається до Інспекції, другий - органу
військового управління об'єкта інспектування.
15. Після завершення інспектування і оформлення відповідних
матеріалів керівник інспекційної комісії (інспекторської групи)
розглядає його підсумки за участю керівника об'єкта інспектування.
За результатами інспектування готуються висновки для доповіді
Президентові України.
16. Орган управління об'єкта інспектування у двотижневий
строк після розгляду результатів інспектування розробляє план
усунення недоліків, виявлених під час інспектування, і надсилає
один його примірник до Інспекції.
Порядок контрольної перевірки виконання плану усунення
недоліків визначається за дорученням Президента України.
17. Працівники Інспекції несуть персональну відповідальність
за об'єктивний характер заходів контролю і достовірність наданої
інформації, а також за забезпечення захисту отриманої за
результатами контролю інформації, яка містить державну таємницю.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору