Документ 488-92-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1658-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 1992 р. N 488
Київ
Про Умови державного обов'язкового особистого
страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних,
призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх
сімей страхових сум
{ Із змінами,внесеними згідно з Постановами КМ
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 1658 ( 1658-2006-п ) від 29.11.2006 }

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Умови державного обов'язкового особистого
страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних
на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І. Ємець
Інд.29
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 488
УМОВИ
державного обов'язкового особистого страхування
військовослужбовців і військовозобов'язаних,
призваних на збори, і порядок виплат
їм та членам їх сімей страхових сум
1. Державне обов'язкове особисте страхування
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори,
проводиться Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА"
за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються Міністерству
оборони, Міністерству транспорту та зв'язку, Національній гвардії,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству
внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки та
іншим військовим формуванням, що створені Верховною Радою
України*. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003,
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006,N 1658 ( 1658-2006-п ) від
29.11.2006 }
2. Страхові платежі з державного обов'язкового особистого
страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних
на збори, включаючи витрати Національної акціонерної страхової
компанія "ОРАНТА" на його проведення в розмірі 6 процентів
загальної суми цих платежів, перераховуються страхувальниками на
спеціальний рахунок Національної акціонерної страхової компаніяї
"ОРАНТА". ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
3. Розміри страхових платежів установлюються щорічно
Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за
погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
4. Страхові платежі сплачуються страхувальниками щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 частини річної суми.
5. Страхові платежі, що не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню до чергових
платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату цих сум,
доплачуються страхувальниками.
6. Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА"
виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям
у розмірі 100-кратного мінімального прожиткового рівня на час
загибелі або смерті;
б) у разі втрати застрахованим працездатності, що сталася
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання,
одержаних в період проходження служби (зборів), - у розмірі
залежно від ступеня втрати працездатності, що визначається у
процентному відношенні до загальної суми страхування на випадок
загибелі або смерті.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б", у
зв'язку за настанням страхової події провадиться за вирахуванням
раніше виплачених страхових сум за цю ж саму страхову подію. При
цьому страхова сума з даного виду страхування виплачується
незалежно від виплат за іншими видами страхування і виплат у
порядку відшкодування збитків. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
7. Вимоги щодо виплати страхової суми застрахований або його
спадкоємці можуть пред'явити Національній акціонерній страховій
компанії "ОРАНТА" протягом трьох років з дня настання страхової
події.
Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня
одержання Національною акціонерною страховою компанією
"ОРАНТА"усіх необхідних документів від застрахованого або його
спадкоємців.
У разі відмови у виплаті страхових сум Національна
акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у такий же строк письмово
повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і
відповідні військові органи (підрозділи) із зазначенням мотивів
відмови.
Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових
сум вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
8. При настанні страхових подій, передбачених пунктом 6 цих
Умов, виплата страхових сум провадиться Національною акціонерною
страховою компанією "ОРАНТА" за місцем постійного проживання
застрахованого шляхом їх перерахування на особовий рахунок
одержувача у відповідній установі банку, видачі чека або
поштового переказу за його рахунок.
Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особовий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного
органу опіки і піклування. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
9. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:
а) настала у зв'язку з учиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
б) є наслідком навмисного заподіяння застрахованим собі
тілесного ушкодження.
10. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання
спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину районний військовий
комісаріат (відповідний військовий орган або підрозділ) за місцем
проживання застрахованого видає спадкоємцям, які звернулись,
довідку за встановленою формою (додаток N 1) для подання в
нотаріальну контору.
11. Для визначення права на виплату страхових сум
застрахований або його спадкоємці оформляють у районному
військовому комісаріаті (відповідному військовому органі,
підрозділі) та подають до Національної акціонерної страхової
компанії "ОРАНТА" такі документи:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за
встановленою формою (додаток N 2), копію свідоцтва про смерть
застрахованого, свідоцтво про право на спадщину, документ, що
засвідчує особу спадкоємця;
б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за
вказаною формою, копію довідки медико-соціальної експертної
комісії про розмір втрати працездатності, документ, що засвідчує
особу. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
12. Військові частини, установи, військово-навчальні заклади,
підприємства й організації Міністерства оборони, інші військові
формування зобов'язані надавати за запитами Національної
акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" документи про обставини
страхових подій, необхідні для вирішення питання про виплату
страхових сум. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
_______________
* Надалі - страхувальники.
** Надалі - застраховані.

Штамп районного військового Додаток N 1
комісаріату (військового до Умов державного
органу або підрозділу) обов'язкового особистого
страхування військовослужбовців і
військовозобов'язаних, призваних
на збори, і порядку виплат їм та
членам їх сімей страхових сум
ДОВІДКА
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 6 Умов державного
обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і
військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплат їм та
членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488.
Довідка видана для подання нотаріальній конторі.

М.П. Районний військовий комісар
(керівник військового органу
або підрозділу)
Додаток N 2
до Умов державного обов'язкового
особистого страхування військовослужбовців
і військовозобов'язаних, призваних на збори,
і порядку виплат їм та членам їх сімей
страхових сум
Начальнику відділення Національної
акціонерної страхової компанії "ОРАНТА"
_______________________________________
району (міста)
від ___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, _______________________________________
місце проживання)

ЗАЯВА
на виплату страхової суми

Прошу виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що __________________________________________________________________
(вказується страхова подія) __________________________________________________________________
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________ --------------------------------------------- (розмір страхової (непотрібне закреслити) суми)
До заяви додаю такі документи:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ________________ 19__ р. Підпис _____________________ __________________________________________________________________
М.П. __________________________________________
(районного військового (військове звання, прізвище та ініціали)
комісаріату, проходив службу (збори) з "__" ___ 19__ р.
військового органу, по "__" __ 19__ р. у частинах, підрозділах
підрозділу) __________________________________________
(Міністерства оборони, Національної
гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки, Адміністрації Державної
прикордонної служби тощо) _____________________________ "___" ______ 199_ р. __________________________________________
Районний військовий комісар ________________
(керівник військового органу, (підпис)
підрозділу)
{ Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003,
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }вгору