Документ 487-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.108 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з прийняттям Закону України від 11 липня 2001 року
N 2636-III ( 2636-14 ) "Про внесення змін до Виправно-трудового
кодексу України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. У пункті 7 частини першої статті 36 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375; 1984 р., N 1, ст. 3) слова "умовного
засудження і відстрочки виконання вироку" замінити словами
"звільнення від відбування покарання з випробуванням", а слова
"виправних робіт не за місцем роботи" виключити.
3. Додаток 6 до Статуту гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196;
2001 р., N 9, ст. 38), доповнити пунктами 26-1 та 38 такого
змісту:
"26-1. Порядок і умови відбування арешту засудженими
військовослужбовцями визначаються Виправно-трудовим кодексом
України";
"38. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де
тримаються військовослужбовці, засуджені до арешту, визначаються
нормативно-правовими актами Міністерства оборони України".
4. Статтю 26 Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) доповнити частиною восьмою
такого змісту:
"8. Звільнення військовослужбовців з військової служби з
підстав, визначених у пункті "в" частини третьої, пункті "з"
частини шостої та пункті "є" частини сьомої цієї статті,
здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження
військової служби відповідними категоріями військовослужбовців".
5. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151):
1) в абзаці третьому статті 1:
після слів "слідчі ізолятори" доповнити словами
"кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми";
слова "інспекції виправних робіт" замінити словами
"кримінально-виконавча інспекція";
2) у статті 2:
після слів "слідчих ізоляторів" доповнити словами
"кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів";
слова "інспекцій виправних робіт - одного відсотка" і "цих
інспекціях" замінити відповідно словами "кримінально-виконавчої
інспекції - п'яти відсотків" і "цій інспекції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 487-IVвгору