Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Форма типового документа від 19.08.1992486
Документ 486-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2010, підстава - 174-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 1992 р. N 486
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 174 ( 174-2010-п ) від 24.02.2010 }
Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування працівників
прокуратури
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95
N 449 ( 449-95-п ) від 23.06.95
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

Відповідно до статті 50 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок та умови державного обов'язкового
особистого страхування працівників прокуратури (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І.ЄМЕЦЬ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
державного обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури
{ У тексті Порядку слова "страхова подія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "страховий випадок" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

1. Державне обов'язкове особисте страхування працівників
прокуратури здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з
державного бюджету на утримання органів прокуратури.
2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають
Генеральний прокурор та його заступники, підпорядковані прокурори
та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора,
начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і
прокурори управлінь і відділів, слідчі прокуратури (надалі -
застраховані).
3. Державне обов'язкове особисте страхування працівників
прокуратури здійснюється страховиками, які одержали відповідну
ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг.
Страхові платежі за державним обов'язковим особистим
страхуванням працівників прокуратури, включаючи витрати страховика
на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків їх
загальної суми, перераховуються Генеральною прокуратурою України
(далі - страхувальник) на окремий рахунок страховика. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95; в редакції Постанови КМ N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
4. Розміри страхових платежів страхувальник щороку погоджує з
Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95;
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890 ( 890-2009-п )
від 19.08.2009 }
5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
6. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум,
доплачуються страхувальником.
7. Страховик виплачує страхові суми:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого, що сталися при
виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків,
його спадкоємцям - у розмірі десятирічного грошового утримання
застрахованого за останньою посадою, яку він займав; ( Підпункт
"а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449
( 449-95-п ) від 23.06.95 )
б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, що
сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати
працездатності, який визначається у процентному відношенні від
суми страхування на випадок загибелі або смерті.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і"б" цього
пункту, у зв'язку з настанням страхового випадку провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цей самий
страховий випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно
від виплат по інших видах страхування і виплат у порядку
відшкодування шкоди. Виплата страхових сум здійснюється з
розрахунку грошового утримання, передбаченого чинним
законодавством, за останньою посадою на день виплати страхової
суми. { Абзац другий підпункту "б" пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 449 ( 449-95-п ) від 23.06.95, N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 } { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхового випадку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня
одержання страховиком всіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців.
У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний строк письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і відповідні органи прокуратури із зазначенням
причин відмови.
Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому
законодавством порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
10. При настанні страхових випадків, передбачених у пункті 7
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
страховиком за місцем постійного проживання застрахованого шляхом
їх перерахування на особовий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника.
Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми провадиться
шляхом перерахування на його особовий рахунок в установі банку за
місцем проживання з одночасним повідомленням про це відповідного
органу опіки і піклування. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
11. Страхові суми не виплачуються, якщо страховий випадок:
а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину, або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
12. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання
спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину орган прокуратури, де
працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою
формою (додаток N 1) для подання нотаріальній конторі.
13. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках,
передбачених у пункті 7 цього Порядку та умов, застрахований або
його спадкоємець оформляють у відповідному органі прокуратури та
подають страховику такі документи:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за
встановленою формою з відміткою органу прокуратури про місячне
грошове утримання за останньою посадою (додаток N 2), копію
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину, документ, що посвідчує особу спадкоємця; ( Підпункт "а"
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 449
( 449-95-п ) від 23.06.95 )
б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за
вказаною формою з відміткою органу прокуратури про місячне грошове
утримання за останньою посадою, копію довідки медико-соціальної
експертної комісії про встановлення інвалідності, засвідчену в
нотаріальному порядку, документ, що посвідчує особу
застрахованого. ( Підпункт "б" пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 449 ( 449-95-п ) від 23.06.95 ) { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
14. Органи прокуратури зобов'язані надавати за запитами
страховика документи про обставини страхових випадків, необхідні
для вирішення питання про виплату страхових сум. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 890 ( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

Штамп (органу Додаток N 1
прокуратури) до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486
ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
працівників прокуратури.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового особистого страхування працівників
прокуратури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486.
Довідка видана для подання нотаріальній конторі.

М.П. (органу прокуратури) Керівник органу прокуратури ___________________________
(підпис)

Додаток N 2
до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників прокуратури, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 486
Керівникові страхової організації _________________ (району, міста)
від ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________
місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми

Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що __________________________________________________________________
(вказується страховий випадок)
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________
(розмір страхової суми)
у зв'язку з цим випадком.
До заяви додаю такі документи:
1. 2. 3. 4.
"___" __________________ 19__ р. Підпис заявника
__________________________________________________________________
Відмітка органу прокуратури:
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
працював з "____" ____________________ 19__ р. по
"____" ________________________ 19__ р. в органах
прокуратури на посаді ___________________________
(вказується посада, займана
на день страхової події)
Місячне грошове утримання застрахованого __________________________ карбованців. Страховий
випадок стався при виконанні або у зв'язку з
виконанням службових обов'язків.
М.П. Керівник органу (органу прокуратури) прокуратури _______________________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 449 ( 449-95-п ) від 23.06.95, N 890
( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }
вгору