Документ 485-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.07.2017, підстава - 514-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 квітня 2002 р. N 485
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 514 ( 514-2017-п ) від 12.07.2017 }
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1844 ( 1844-2006-п ) від 27.12.2006 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила визначення вартості робіт з підтвердження
відповідності у законодавчо регульованій сфері (додаються).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 485
ПРАВИЛА
визначення вартості робіт з підтвердження
відповідності у законодавчо регульованій сфері
{ У Правилах та додатках 1 і 2 до них слова "уповноважений
орган із сертифікації" та "технічний регламент з
підтвердження відповідності" в усіх відмінках і формах
числа замінено відповідно словами "призначений орган з
оцінки відповідності" та "технічний регламент" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 1844 ( 1844-2006-п ) від 27.12.2006 }

1. Усі роботи з підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері оплачуються вітчизняним або іноземним
виробником (постачальником) продукції (товарів, робіт, послуг) за
рахунок власних коштів.
2. Вартість робіт з підтвердження відповідності конкретного
виду продукції, систем якості, систем управління якістю, систем
управління довкіллям, персоналом встановлюється призначеним
органом з оцінки відповідності згідно з цими Правилами та
затверджується їх керівником.
3. Оплаті підлягають:
прийняття рішення за заявкою;
аналіз технічної документації (якщо це передбачено технічними
регламентами);
відбір зразків продукції, їх ідентифікація та випробування;
оцінка стану виробництва, системи якості (якщо це передбачено
технічними регламентами);
аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу
(відмову у видачі) сертифіката відповідності;
видача сертифіката відповідності та додатків до нього;
здійснення інспекційного (технічного) нагляду за
сертифікованою продукцією (якщо це передбачено технічними
регламентами).
4. Граничні нормативи трудомісткості робіт з підтвердження
відповідності конкретних видів продукції, що проводяться
призначеним органом з оцінки відповідності, наведено в додатку 1.
5. Перелік робіт з підтвердження відповідності конкретних
видів продукції визначається відповідним технічним регламентом.
6. Граничні нормативи трудомісткості робіт з підтвердження
відповідності послуг, що проводяться призначеним органом з оцінки
відповідності, наведено в додатку 2.
7. У разі потреби призначені органи з оцінки відповідності
надають заявнику в межах своєї компетенції консультаційні послуги,
які оплачуються з розрахунку: 1 година - не більше одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
8. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт із
сертифікації системи якості, що проводяться призначеним органом з
оцінки відповідності, наведено в додатку 3.
Групи складності продукції наведено в додатку 4.
Для визначення граничних нормативів трудомісткості робіт із
сертифікації систем якості продукції другої та третьої груп
складності до граничних нормативів, зазначених у додатку 3,
застосовуються відповідно коефіцієнти 1,5 та 2.
9. Граничні нормативи оплати робіт з підтвердження
відповідності продукції, що ввозиться в Україну, наведено в
додатку 5.
10. Оплата за видачу сертифіката відповідності (свідоцтва
про визначення відповідності), додатків до нього та/або його копій
встановлюється у розмірі: 0,1 х Д х М (Д -
min min неоподатковуваний мінімум доходів громадян, М - число копій
сертифіката відповідності). Окремо оплачується вартість бланків.

Додаток 1
до Правил визначення вартості робіт
з підтвердження відповідності у
законодавчо регульованій сфері
ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження
відповідності конкретних видів продукції
------------------------------------------------------------------ Найменування робіт | Граничний норматив | трудомісткості, людино-день ------------------------------------------------------------------ Прийняття рішення за заявкою, у тому
числі визначення схеми проведення
робіт з оцінки відповідності:
приймання, вхідний контроль та 0,4
реєстрація заявки
розгляд документів, що додаються 1,5
до заявки

попереднє ознайомлення із станом 2
виробництва продукції
визначення схеми проведення робіт 0,4
з оцінки відповідності

визначення організацій - 1
співвиконавців робіт
підготовка рішення щодо заявки 1
відбір зразків продукції, їх ідентифікація та випробування:
відбір зразків продукції та їх 1
ідентифікація
випробування оплата здійснюється на
підставі договору за
трудомісткістю
згідно з програмою
випробувань
аналіз протоколів випробувань 1
Оцінка стану виробництва продукції
(якщо це передбачено технічними
регламентами):
обстеження виробництва норматив трудомісткості
визначається згідно з
додатком 3 із застосуванням
коефіцієнта 0,5
сертифікація системи якості норматив трудомісткості
визначається згідно з
додатком 3
оцінка системи якості норматив трудомісткості
визначається згідно з
додатком 3 із застосуванням
коефіцієнта 0,8
Аналіз одержаних результатів та 1
прийняття рішення про видачу
(відмову у видачі) сертифіката
відповідності
Видача сертифіката відповідності 1
Інформування заінтересованих 2
учасників робіт з підтвердження
відповідності про результат
оцінки відповідності
Надання (одержання) інформації з оплата здійснюється на
Державного реєстру підставі договору з
організацією, що здійснює
ведення Державного реєстру
Здійснення інспекційного нагляду за
додержанням вимог технічних
регламентів під час виробництва
продукції:
розроблення програми інспекційного 1,5
нагляду
проведення однієї перевірки з 4
інспекційного нагляду, включаючи
аналіз даних про якість продукції

Додаток 2
до Правил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері
ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження
відповідності конкретних видів
продукції
------------------------------------------------------------------ Найменування робіт | Граничний норматив | трудомісткості, людино-день ------------------------------------------------------------------ Прийняття рішення за заявкою:
приймання, вхідний контроль та 0,4
реєстрація заявки
розгляд документів, що додаються 1,5
до заявки
попереднє ознайомлення з процесом 1
надання послуги
визначення модуля з підтвердження 0,4
відповідності
підготовка рішення щодо заявки 1
Проведення перевірки процесу надання
послуги:
вибіркова перевірка результатів 1
надання послуги
оцінка майстерності виконавця 0,5
оцінка процесу надання послуги 0,5
Сертифікація системи якості норматив трудомісткості
визначається згідно з
додатком 3
Оцінка системи якості норматив трудомісткості
визначається згідно з
додатком 3 із застосуванням
коефіцієнта 0,8
Аналіз одержаних результатів і 1
прийняття рішення про видачу
(відмову у видачі) сертифіката
відповідності
Видача сертифіката відповідності 0,5
Здійснення інспекційного нагляду
за додержанням вимог технічних
регламентів під час надання
послуги:
вибір програми інспекційного 1
нагляду
проведення однієї перевірки, 2
включаючи аналіз даних про
якість послуги

Додаток 3
до Правил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері
ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
сумарної трудомісткості робіт із сертифікації
системи якості
------------------------------------------------------------------ Кількість | Граничний норматив трудомісткості, людино-день працівників на | (перша група складності продукції) підприємстві | ------------------------------------------------------------------ Модель системи якості
ДСТУ ДСТУ ДСТУ ДСТУ
ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 14000
(версії
1994 р.,
2000 р.)
До 100 15 10 10 10
Від 101 до 1000 28 23 16 18
Від 1001 до 5000 53 43 21 32
від 5001 до 10000 68 58 28 40
понад 10 000 78 68 38 54

Додаток 4
до Правил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законодавчо
регульованій сфері
ГРУПИ
складності продукції
------------------------------------------------------------------ Вид продукції | Група складності | продукції ------------------------------------------------------------------ Матеріали (метали, сплави, будівельні матеріали 1
тощо)
Паливо
Продукти нафтохімії, текстильні, шкіряні
Елементи конструкцій і деталі машин
Харчова сировина
Вироби загального машинобудівного призначення 2
Інструмент
Електро- і радіоелементи
Меблі
Одяг
Взуття
Харчові продукти
Машини, устаткування 3
Транспортні засоби
Прилади, засоби автоматики
Радіоелектроніка
Обчислювальна техніка
Електричні прилади та машини
Медичне обладнання

Додаток 5
до Правил визначення вартості робіт
з підтвердження відповідності у
законодавчо регульованій сфері
ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження
відповідності продукції, що ввозиться в Україну
------------------------------------------------------------------ Найменування робіт | Одиниця виміру | Норматив оплати ------------------------------------------------------------------ Підготовлення довідок година 4 Д
(висновків) для органів min
митного контролю
Переклад і підтвердження друкований аркуш 3 Д
автентичності перекладу min
документів
_______________
Примітка. Д - неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
minвгору