Документ 484_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сфері інтелектуальної власності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Мексиканським інститутом промислової власності Мексиканських Сполучених Штатів


Дата вчинення:

26.09.2018


Дата набрання чинності для України:

26.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Мексиканський інститут промислової власності (IMPI) Мексиканських Сполучених Штатів, які надалі іменуються «Учасниками»,

БАЖАЮЧИ сприяти торговельно-економічному та науково-технічному співробітництву між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами,

НАДАЮЧИ важливого значення правовій охороні інтелектуальної власності, результатам науково-технічної та економічної діяльності між державами Учасників,

БАЖАЮЧИ розвивати відносини між Учасниками з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

З МЕТОЮ максимального забезпечення інтересів користувачів,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ взаємний інтерес стосовно вдосконалення та розширення співробітництва для налагодження обміну досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих в державах Учасників систем в цій області, шляхом спільної популяризації інновацій, творчості, технологічних досягнень та забезпечення належного управління, охорони, захисту та використання прав інтелектуальної власності;

домовились про таке:

Пункт I
МЕТА

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до угод, сторонами яких є держави Учасників.

Пункт II
НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітництво між Учасниками здійснюється за наступними напрямками:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та законодавчі зміни в цій сфері;

b) обмін досвідом щодо процедур надання прав інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності відповідно до положень Пункту IV цього Меморандуму;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема, стосовно підготовки та розстановки кадрів, видавничої діяльності;

e) обмін, у разі необхідності, досвідом у проведенні процедури експертизи та організації автоматизованого пошуку, передбачених відповідним національним законодавством держав Учасників;

f) розробка навчальних програм, персонального навчання і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик, обміну експертами, технічних обмінів та інформаційно-просвітницьких заходів;

g) обмін найкращими практиками, досвідом і знаннями щодо підвищення рівня обізнаності з інтелектуальної власності громадськості, представників бізнесу та навчальних закладів держав Учасників;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

l) інші види співробітництва, узгоджені Учасниками.

Пункт III
РОБОЧІ ПРОЕКТИ

Учасники можуть розробляти Робочі Проекти, в яких визначають конкретні умови щодо спільної діяльності, взаємно прийнятної для Учасників відповідно до Пункту II цього Меморандуму. Після оформлення Робочі Проекти становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

До кожного робочого проекту Учасники мають намір включати прогноз щодо виконання заходів співробітництва, та деталі щодо напрямків, управління, розподілення ресурсів, обміну людськими ресурсами, строків та будь яку іншу інформацію, що вважатимуть за необхідну.

Пункт IV
ІНФОРМАЦІЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ

Учасники можуть вільно обмінюватися інформацією в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Учасником, який надав цю інформацію, було встановлено обмеження або особливі умови її використання або поширення. Учасники розуміють, що інформація, обмін якою відбувся в рамках Меморандуму, не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди Учасника, який надав цю інформацію.

Пункт V
ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування заходів співробітництва здійснюється Учасниками відповідно до ресурсів, визначених у їх відповідних бюджетах, за умови їх наявності, бюджетної оцінки та враховуючи положення їхнього національного законодавства.

Учасники розуміють, що всі витрати, що виникають при здійсненні заходів співробітництва, покладаються на Учасника, що його здійснює, за винятком, коли альтернативні механізми фінансування є доступні для конкретних заходів та вважаються Учасниками доцільними.

Пункт VI
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

З метою розвитку заходів співробітництва, визначених цим Меморандумом, фахівці, визначені відповідальними будь-яким Учасником, залишатимуться під управлінням та підпорядкуванням інституції, до якої вони належать. Жодних робочих відносин не буде створено з іншим Учасником, який не розглядатиметься як роботодавець.

Пункт VII
КОНСУЛЬТАЦІЇ

З метою вирішення питань, що можуть виникнути стосовно тлумачення або застосування цього Меморандуму, Учасники можуть проводити консультації в будь який час.

Пункт VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум залишається чинним протягом п’яти (5) років, та може бути продовжений на наступні рівні періоди шляхом письмового повідомлення між Учасниками за тридцять (30) днів до завершення кожного п’ятирічного періоду.

За взаємною згодою Учасників до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни, які оформлюються письмовими протоколами, що містять дату, з якої ці зміни набирають чинності.

Будь-який Учасник може припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, надіславши письмове повідомлення іншому Учаснику щонайменше за дев’яносто (90) календарних днів до дати його припинення.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на завершення будь яких заходів співробітництва, що були визначені в ході його дії, за винятком, коли Учасниками взаємно вирішено інше.

Вчинено в м. Женева 26 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

ЗА МЕКСИКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
МЕКСИКАНСЬКИХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Мігель Анхель МАРГАІН


Заступник Міністра

Генеральний директорвгору