Про Раду стандартизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.04.2002484
Документ 484-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2007, підстава - 555-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 квітня 2002 р. N 484
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 555 ( 555-2007-п ) від 28.03.2007 }
Про Раду стандартизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 130 ( 130-2003-п ) від 29.01.2003
N 123 ( 123-2004-п ) від 04.02.2004
N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
Постановою КМ
N 1016 ( 1016-2006-п ) від 26.07.2006 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду
стандартизації у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її
складу.
2. Затвердити Положення про Раду стандартизації (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 484
СКЛАД
Ради стандартизації

- Перший віце-прем'єр-міністр
України, голова Ради
КАБАН - Голова Держстандарту, Петро Степанович заступник голови Ради
БЕЛІКОВ - директор випробувального центру Микола Іванович "Омега"
БІЛОУС - заступник Голови Геннадій Михайлович Держпідприємництва
БОРОДАЧОВА - член правління Української Наталія Володимирівна асоціації споживачів (за згодою)
ВЕЛИЧКО - заступник начальника департаменту
Олег Миколайович гідрометеорологічної служби і
моніторингу - начальник управління
моніторингу довкілля Мінекоресурсів
ВОЗНЮК - начальник управління Віктор Іванович стандартизації, сертифікації та
метрології Держкомзв'язку
ГЕРДЛЄЖЕВ - головний метролог Академії медичних
Анатолій Миколайович наук
ГОНТАР - завідувач сектору Дем'ян Терентійович патентно-ліцензійної роботи і
стандартизації
науково-організаційного управління
апарату президії Української
академії аграрних наук
ГОНЧАРУК - директор Інституту колоїдної хімії
Владислав Володимирович та хімії води імені
А.В. Думанського Національної
академії наук, академік
Національної академії наук
ГРАЧОВ - голова ради асоціації із Кім Григорович стандартизації, сертифікації та
метрології гірничо-металургійного
комплексу "Стандарт-СЕПРО"
(за згодою)
ГРИЦЕНКО - директор Міжнародного Володимир Ілліч науково-навчального центру ЮНЕСКО
інформаційних технологій та систем
Національної академії наук,
член-кореспондент Академії
технологічних наук
ДУШЕНКО - начальник відділу управління Галина Олександрівна науково-технічного, інноваційного
забезпечення, стандартизації,
метрології та сертифікації
Мінпромполітики
ЖОВТЯНСЬКИЙ - заступник Голови Віктор Андрійович Держкоменергозбереження
ЗАСУХА - начальник управління НКАУ Сергій Олексійович
ЗІНЧЕНКО - генеральний директор Асоціації Людмила Іванівна "Укроліяпром" (за згодою)
КАРЕЛІН - член бюро правління Української Юрій Михайлович асоціації якості (за згодою)
КИЙ - президент професійної асоціації Олексій Миколайович реєстраторів та депозитаріїв (за
згодою)
КОЛОМІЄЦЬ - начальник управління технічного Олександр Вікторович розвитку та екології транспорту
департаменту безпеки транспорту та
технічної політики Мінтрансу
КРАВЧЕНКО - начальник відділу інноваційної Леонід Олексійович політики, нормування та
стандартизації Держбуду
КРИЧЕВСЬКА - заступник голови Державного Олена Яківна департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських
засобів і виробів медичного
призначення
КУБРАЧЕНКО - голова Центральної ради професійної
Анатолій Володимирович спілки машинобудівників та
приладобудівників (за згодою)
КУРБАТОВ - директор державного підприємства Володимир Миколайович "Центр стандартизації
ракетно-космічної техніки"
КУЦАН - начальник управління Юлій Григорович науково-технічної політики та
екології Мінпаливенерго
МИХАЛЬОВ - заступник начальника Державного Володимир Олександрович інженерно-упроваджувального центру
"Спецтехніка", начальник управління
сертифікації спецзасобів
самозахисту МВС
НЕЛЕПОВ - начальник управління стандартизації
Андрій Анатолійович Держстандарту
ПРОХОРОВ - віце-президент УСПП (за згодою) Сергій Мефодійович
РЕДЗЮК - директор ДержавтотрансНДІпроекту,
Анатолій Михайлович академік Транспортної академії
РОЗГОН - начальник департаменту формування
Анатолій Васильович та функціонування аграрного ринку
Мінагрополітики
СТОГНІЙ - член президії Національної академії
Борис Сергійович наук, академік-секретар Відділення
фізико-технічних проблем енергетики
Національної академії наук
СТЬОПКІН - заступник начальника управління Валерій Якович регуляторної політики у сфері
підприємництва Мінекономіки
ТОЛМАЧОВ - начальник управління Валентин Васильович науково-технічного забезпечення та
державного нагляду
Держнаглядохоронпраці
ЧЕРЕПКОВ - начальник Воєнстандарту - головний
Сергій Тимофійович метролог Збройних Сил
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 130
( 130-2003-п ) від 29.01.2003, N 123 ( 123-2004-п ) від
04.02.2004; Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 484
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1016 ( 1016-2006-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду стандартизації
та технічного регулювання

1. Рада стандартизації та технічного регулювання (далі -
Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті
Міністрів України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними функціями Ради є:
розгляд проектів програм розроблення технічних регламентів,
проведення їх аналізу, а також проектів технічних регламентів з
метою визначення їх відповідності основним завданням технічного
регулювання;
аналіз діяльності у сфері стандартизації та підготовка
пропозицій щодо її вдосконалення;
вивчення пропозицій щодо розроблення технічних регламентів;
визначення пріоритетних напрямів розроблення стандартів і
технічних регламентів;
підготовка пропозицій щодо прийняття чи відхилення проекту
технічного регламенту.
4. Рада має право:
одержувати від органів виконавчої влади інформацію і
матеріали з питань, що належать до її компетенції;
залучати в разі потреби в установленому законодавством
порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади,
науково-дослідних установ як експертів.
5. До складу Ради входять Перший віце-прем'єр-міністр
України - голова Ради, Голова Держспоживстандарту - заступник
голови Ради, генеральний директор державного підприємства
"Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" - відповідальний секретар,
заступники Міністра будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства, Міністра економіки, Міністра
аграрної політики, Міністра промислової політики, Міністра
транспорту та зв'язку, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, а також за згодою голова Ради підприємців України при
Кабінеті Міністрів України, голова ради з питань
зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України,
перший віце-президент Українського союзу промисловців і
підприємців, заступник директора Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона Національної академії наук, заступник директора
Американської торговельної палати в Україні, президент Української
асоціації споживачів, директор Української асоціації виробників
тютюнових виробів "Укртютюн", виконавчий директор Європейської
бізнес-асоціації.
Персональний склад Ради затверджує її голова.
6. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у
разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.
Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
7. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови Ради.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня
більшість її членів.
Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Ради і оформляється протоколом.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого.
8. Рішення Ради має рекомендаційний характер.
9. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради
здійснює Держспоживстандарт.
10. Рада має бланк із своїм найменуванням.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2006-п ) від
26.07.2006 }вгору