Документ 4834-VI, попередня редакція — Редакція від 12.08.2012, підстава - 5083-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим".

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;

абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

пункт 201.4 викласти в такій редакції:

"201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця";

в абзаці першому пункту 201.7 слово "виписується" замінити словом "складається";

у пункті 201.9 слово "виписана" замінити словом "складена";

у пункті 201.10:

в абзаці другому слова "після реєстрації" замінити словами "та зареєструвати її";

в абзаці сьомому слово "двадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти", а слово "виписки" замінити словом "складання";

в абзаці дев’ятому слова "та порушення" замінити словами "та/або порушення".

67. У статті 207:

у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;

пункт 207.6 викласти в такій редакції:

"207.6. Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.

Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.

Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).

Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарів/послуг, підтверджена податковою накладною".

68. У статті 209:

абзац другий пункту 209.2 після слів "відкритих в установах банків" доповнити словами "та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

у пункті 209.6:

в абзаці першому слова "виробничих потужностях" замінити словами "основних фондах";

в абзаці четвертому слова "капітальних активів" замінити словами "основних фондів";

у підпункті "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:

в абзаці другому слова "виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях" замінити словами та цифрами "виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання".

69. В абзаці другому пункту 214.6 статті 214 та у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".

70. Підпункт 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 доповнити абзацом такого змісту:

"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів".

71. Пункт 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:

"239.5. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про зареєстровані транспортні засоби, про осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації такі транспортні засоби. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

72. У статті 240:

підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти в такій редакції:

"240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання)";

пункт 240.5 викласти в такій редакції:

"240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину".

73. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти в такій редакції:

"242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".

74. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:

"256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".

75. Підпункти 258.4.1 і 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції:

"258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі";

"258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об’єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".

76. Пункт 260.4 статті 260 викласти в такій редакції:

"260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.

260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".

77. У статті 263:

пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:

"263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл";

абзац третій підпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крім нафти, конденсату";

абзац перший підпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити двома реченнями такого змісту: "Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, до 15 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації нафти на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

в абзаці п’ятому підпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті" замінити словами та цифрами "корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті";

пункт 263.9 викласти в такій редакції:

"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин

263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмірах:

Назва корисної копалини

Одиниця виміру

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Від вартості видобутих корисних копалин

відсотків

але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин

1

2

3

4

5

Корисні копалини загальнодержавного значення

Антрацит

тонн


0,5

5,33

Вугілля буре

-"-


1

0,57

Вугілля кам’яне:

вугілля енергетичне, окиснене;

-"-


0,4

3,51

вугілля коксівне

-"-


0,4

3,51

Торф, сапропель

-"-


1

0,59

Металічні руди:

залізна руда для збагачення

-"-


2,7

3,64

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

-"-


1,5

0,89

залізна багата

-"-


3,5

11,45

марганцева

-"-


5

21,70

титанова (розсипних родовищ)

-"-


5

3,99

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

-"-


5

7,40

нікелева (силікатна)

-"-


3,5

9,72

хромова

-"-


3,5

10,98

ртутна

-"-


3,5

0,59

уранова

-"-


3,5

3,19

золота

-"-


5

15,98

ванадію

-"-


3,5

6,12

гафнію

-"-


3,5

9,46

бариту

-"-


3,5

6,45

Горючі корисні копалини:

нафта, конденсат:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тонн


39*


- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


17*


Газ горючий природний:

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

тис. куб. метрів


17**

594,64**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

-"-


28

101,30

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-


9**

318,34**

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-


25

89,45

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-


15**

53,90**

Глинисті породи:

глина тугоплавка

тонн


5


каолін первинний

-"-


5


глина вогнетривка

-"-


5


каолін вторинний

-"-


5


сировина керамзитова

-"-


5


Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів - глина бентонітова

-"-


5

3,59

Сировина вогнетривка:

доломіт

-"-


7,5

11,30

кварцит та пісок кварцовий для металургії

-"-


7,5


пісок формувальний

-"-


7,5

25,24

кварцит для виробництва кремнію

-"-


2

2,64

сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів


3,5

1,23

Сировина флюсова - вапняк (флюсовий)

тонн


5

11,30

Сировина хімічна:

сірчана руда

-"-


3

6,50

сіль кам’яна (галіт)

-"-


2,5

5,85

сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості

-"-


2,5

5,85

сіль калійно-магнієва

-"-


3


крейда для виробництва соди

-"-


7,5

25,78

вапняк для цукрової промисловості

-"-


7,5

25,51

крейда для хімічної промисловості

-"-


7,5

25,67

Сировина агрохімічна - фосфорити (агроруди)

-"-


2

2,30

Сировина для мінеральних пігментів

-"-


5,5

6,07

Електро- та радіотехнічна сировина:

графітова руда

тонн


5

3,87

пірофіліт

-"-


5

34,08

озокерит

-"-


5

34,51

Сировина оптична та п’єзооптична

кілограмів


5

13,62

Сировина адсорбційна - бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн


5

3,66

Сировина абразивна

-"-


5

2,09

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) - бурштин, топаз, моріон, берил тощо

кілограмів, грамів, каратів


5


Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів


4


Сировина виробна

тонн, куб. метрів


4


Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів


3


Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:

польовий шпат (пегматит)

тонн


5


пісок для виробництва скла

-"-


7,5


Сировина цементна

-"-


5

16,99

Сировина для пиляних стінових матеріалів

куб. метрів


3


Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:

перліт

тонн


5,5

3,53

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)

-"-


7,5


Сировина для покриття доріг - бітуми

-"-


5

8,44

Підземні води:

мінеральні для промислового розливу

куб. метрів

39,30мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

-"-

14,18мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

-"-

9,47промислові (розсіл)

-"-

0,92теплоенергетичні (термальні)

-"-

0,77прісні підземні води

100 куб. метрів

8,95Поверхневі води - ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

0,86Грязі лікувальні

-"-

10,24Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу:

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн


7,5

25,24

гіпс

-"-


7,5

25,73

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів - вапняк

-"-


7,5

16,73

Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)

-"-


7,5


Сировина піщано-гравійна:

сировина піщано-гравійна

тонн


5


сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо

куб. метрів


5

1,37

Сировина цегельно-черепична

тонн


5
вгору