Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України
Указ Президента України; Положення від 05.06.2003480/2003
Документ 480/2003, поточна редакція — Редакція від 29.12.2012, підстава - 766/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012
N 766/2012 ( 766/2012 ) від 28.12.2012 }

Затвердити Положення про Міністра Кабінету Міністрів України
(додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 480/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 червня 2003 року N 480/2003
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністра Кабінету Міністрів України
1. Міністр Кабінету Міністрів України (далі - Міністр) є
членом Кабінету Міністрів України, який забезпечує діяльність
Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, очолює Секретаріат
Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012, N 766/2012 ( 766/2012 )
від 28.12.2012 }
2. Міністр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами та дорученнями Президента
України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями
Прем'єр-міністра України, а також цим Положенням. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012, N 766/2012 ( 766/2012 )
від 28.12.2012 }
3. Основними завданнями Міністра є:

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Указу
Президента N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012 }

керівництво роботою Секретаріату з організаційного,
експертно-аналітичного, правового, інформаційного,
матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів
України, спрямування такої роботи на ефективне здійснення
Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України повноважень; { Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 752/2012
( 752/2012 ) від 24.12.2012 }
забезпечення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією
Президента України, Апаратом Верховної Ради України, апаратом Ради
національної безпеки і оборони України, центральними органами
виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та громадянами; { Абзац
четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012 }
забезпечення стабільності та наступності в роботі
Секретаріату.
4. Міністр відповідно до покладених на нього завдань:
1) вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки
для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів
нормативно-правових актів, інших документів, контролю за
виконанням законів України, актів і доручень Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра
України;
2) організовує роботу Секретаріату, подає для схвалення
Прем'єр-міністрові України проект порядку денного засідання
Кабінету Міністрів України;
3) особисто подає Прем'єр-міністрові України на підпис
прийняті Кабінетом Міністрів України акти та для візування -
схвалені проекти законів України, актів та доручень Президента
України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів,
що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету
Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій
Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів
Президентом України права вето, доповідає про виконання особистих
доручень Прем'єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його
компетенції;
4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України плани
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації законів України та організації виконання указів
Президента України, та подає пропозиції з інших питань, що
належать до його компетенції;
5) інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів України
про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів
України, планів організації підготовки проектів актів, необхідних
для забезпечення реалізації законів України та організації
виконання указів Президента України, а також доручень Президента
України, Прем'єр-міністра України;
6) проводить у разі потреби наради з представниками органів
виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до
розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України;
7) контролює забезпечення Секретаріатом членів Кабінету
Міністрів України матеріалами до засідань Кабінету Міністрів
України;
8) бере участь у реалізації державної кадрової політики,
забезпеченні ефективного функціонування системи державної служби;
9) забезпечує взаємодію Секретаріату з центральними органами
виконавчої влади з питань підготовки правової позиції Кабінету
Міністрів України щодо розгляду судами справ, стороною в яких є
Кабінет Міністрів України;
10) видає з питань, що належать до його компетенції, накази
та дає відповідні доручення державним службовцям та іншим
працівникам Секретаріату;
11) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
призначення на посади першого заступника та заступників Міністра;
12) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо
затвердження структури та граничної чисельності працівників
Секретаріату;
13) затверджує в межах затвердженої структури та граничної
чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників
структурних підрозділів Секретаріату, у тому числі за поданням
Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів
України - працівників патронатних служб Першого
віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України;
14) призначає на посади і звільняє з посад в установленому
законодавством порядку за поданням керівника Апарату
Прем'єр-міністра України працівників Апарату, за поданням Першого
віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України -
керівників і працівників патронатних служб Першого
віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, а
також інших державних службовців і працівників Секретаріату (крім
керівника Апарату Прем'єр-міністра України);
15) затверджує положення про структурні підрозділи, а також
за погодженням із Прем'єр-міністром України - положення про Апарат
Прем'єр-міністра України, з Першим віце-прем'єр-міністром України
та віце-прем'єр-міністрами України - положення про їх патронатні
служби;
16) вирішує у межах своїх повноважень питання, пов'язані з
проходженням державної служби в Секретаріаті, зокрема розглядає в
установленому порядку питання щодо присвоєння державним службовцям
Секретаріату відповідних рангів державних службовців, заохочення
та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
17) формує та затверджує кадровий резерв Секретаріату,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців та інших працівників
Секретаріату;
18) розподіляє обов'язки між першим заступником і
заступниками Міністра;
19) затверджує кошторис та штатний розпис Секретаріату за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну фінансову політику, у межах бюджетних асигнувань,
передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету
Міністрів України;
20) здійснює повноваження міністра України - члена Кабінету
Міністрів України, передбачені Законом України "Про Кабінет
Міністрів України" та іншими законами України, а також функції,
необхідні для виконання покладених на нього завдань відповідно до
законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра
України. { Пункт 4 в редакції Указу Президента N 766/2012 ( 766/2012 ) від
28.12.2012 }
5. Міністр має право:
скликати наради за участю представників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, у тому числі за участю їх
керівників;
залучати в установленому порядку працівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання
питань, що належать до його компетенції;
запитувати в установленому порядку у міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій
матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом
Міністрів України, а також необхідні для виконання покладених на
нього завдань. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 766/2012 ( 766/2012 ) від
28.12.2012 }
5-1. Міністр особисто несе відповідальність перед Президентом
України за виконання покладених на Міністра завдань, повноважень
та функцій. { Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Указом Президента
N 752/2012 ( 752/2012 ) від 24.12.2012 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Указу Президента N 752/2012
( 752/2012 ) від 24.12.2012 }

6. Міністр має першого заступника та заступників, які
призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняються з посад Президентом України. { Положення доповнено новим пунктом 6 згідно з Указом Президента
N 766/2012 ( 766/2012 ) від 28.12.2012 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента N 752/2012
( 752/2012 ) від 24.12.2012 }
7. У разі тимчасової відсутності Міністра його обов'язки
виконує перший заступник Міністра, а в разі відсутності першого
заступника - один із заступників Міністра. { Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з Указом Президента
N 766/2012 ( 766/2012 ) від 28.12.2012 }

{ Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента N 752/2012
( 752/2012 ) від 24.12.2012 }

9. Організаційне, матеріально-технічне та інші види
забезпечення діяльності Міністра здійснюються Секретаріатом.
10. Міністр має бланк із зображенням Державного Герба України
та найменуванням своєї посади.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору