Положення про Прес-службу Президента України
Розпорядження Президента України; Положення від 08.02.200548/2005-рп
Документ 48/2005-рп, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.09.2005, підстава - 1319/2005

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Положення про Прес-службу Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1319/2005 ( 1319/2005 ) від 22.09.2005 )

Затвердити Положення про Прес-службу Президента України
(додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 лютого 2005 року
N 48/2005-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 8 лютого 2005 року N 48/2005-рп
ПОЛОЖЕННЯ
про Прес-службу Президента України
( У Положенні слова "Державний секретар України" в
усіх відмінках замінено словами "Голова Секретаріату
Президента України" згідно з Указом Президента
N 1319/2005 ( 1319/2005 ) від 22.09.2005 )

1. Прес-служба Президента України (далі - Прес-служба) є
структурним підрозділом Секретаріату Президента України.

2. Основним завданням Прес-служби є організація висвітлення
діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із
засобами масової інформації в Україні та за кордоном.
3. У своїй діяльності Прес-служба керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Секретаріат
Президента України та цим Положенням.
4. Прес-служба відповідно до покладених на неї завдань:
забезпечує оприлюднення через засоби масової інформації
офіційної позиції глави держави;
готує та організовує проведення за участю Президента України
прес-конференцій, брифінгів, інших заходів для представників
засобів масової інформації;
здійснює підготовку друкованих, аудіо- та відеоматеріалів
щодо діяльності Президента України для дальшого їх розміщення в
засобах масової інформації;
забезпечує аналіз висвітлення діяльності Президента України
засобами масової інформації в Україні та за кордоном та інформує з
цих питань Президента України, Голову Секретаріату Президента
України; ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1319/2005 ( 1319/2005 ) від 22.09.2005 )
запрошує журналістів для висвітлення заходів за участю
Президента України, здійснює їх акредитацію, сприяє створенню
сприятливих умов для роботи.
5. Прес-службу очолює Прес-секретар Президента України, якого
призначає Президент України.
6. Прес-секретар Президента України:
організовує роботу Прес-служби та забезпечує виконання
завдань, покладених на неї;
бере участь в оперативному і перспективному плануванні
заходів, що проводяться за участю Президента України;
розробляє поточні та перспективні плани роботи Прес-служби,
розподіляє обов'язки між працівниками, контролює їх роботу;
виконує за дорученням Президента України та Голови
Секретаріату Президента України інші повноваження з питань,
віднесених до повноважень Прес-служби.
7. Прес-служба взаємодіє з іншими підрозділами Секретаріату
Президента України з питань підготовки і проведення офіційних
візитів, робочих поїздок та зустрічей Президента України, інших
заходів за участю глави держави в Україні та за кордоном, а також
заходів із забезпечення їх інформаційного супроводження.
8. Працівників Прес-служби призначає Голова Секретаріату
Президента України за поданням Прес-секретаря Президента України.
9. Структуру та штатний розпис Прес-служби затверджує
Голова Секретаріату Президента України за поданням Прес-секретаря
Президента України.
10. Прес-служба Президента України використовує в роботі
бланки зі своїм найменуванням.

Державний секретар України О.ЗІНЧЕНКОвгору