Документ 479-2001-п, поточна редакція — Редакція від 04.09.2003, підстава - 1402-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 479
Київ
Про Національний план дій щодо поліпшення становища
жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у
суспільстві на 2001-2005 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

З метою поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у
суспільстві та здійснення пріоритетних і першочергових заходів
щодо виконання заключних документів Спеціальної сесії Генеральної
Асамблеї ООН "Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками та
жінками, розвиток та мир у XXI столітті" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Національний план дій щодо поліпшення становища
жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на
2001-2005 роки (далі - План дій), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київський та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
реалізацію Плану дій і щороку до 1 лютого подавати Державному
комітетові молодіжної політики, спорту і туризму інформацію про
стан його виконання.
Фінансування витрат на реалізацію заходів, визначених Планом
дій, здійснювати за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених на ці цілі відповідним головним розпорядником коштів.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 479
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню
гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки

Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України шосту
періодичну доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МОН,
Мінпраці, МЗС, МВС, Мін'юст,
Мінагрополітики, Мінкультури,
Держкомстат, Національна академія
наук.
Квітень 2002 року.
Розробити і подати пропозиції щодо врегулювання питань
організації перепідготовки і підвищення кваліфікації жінок, які
повертаються з відпустки по догляду за дитиною, посилення
організаційних і правових гарантій для реалізації жінками права на
працю.
Мінпраці, Мін'юст,
Держкоммолодьспорттуризм.
2001 рік.
Розробити і подати пропозиції щодо поліпшення становища
жінок, більш широкого залучення їх до активної участі в усіх
сферах життя суспільства, сприяння розкриттю їх інтелектуальних і
творчих можливостей.
Держкоммолодьспорттуризм, Мін'юст,
МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки.
2001 рік.
Подавати Кабінетові Міністрів України інформаційно-аналітичні
матеріали про становище жінок на ринку праці.
Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстат.
Щороку в березні.
Вживати шляхом активної реалізації політики зайнятості
ефективних заходів до зниження рівня і тривалості безробіття серед
жінок.
Мінпраці, Держпідприємництво, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Подавати пропозиції щодо здійснення контролю за безпекою
праці жінок, ефективного розв'язання соціальних проблем
працівниць, які виховують дітей, для включення їх до проектів угод
між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців,
всеукраїнськими профспілками і профспілковими об'єднаннями.
Держпромполітики, Мінпраці,
Мінекономіки, МОЗ.
Починаючи з 2001 року.
Розробити заходи щодо поліпшення становища жінок, які
проживають у Донецькій, Луганській областях та у м. Славутичі, з
урахуванням місцевих соціально-економічних умов та екологічної
ситуації.
Мінпаливенерго, Мінпраці,
Мінекономіки, Держпідприємництво,
Донецька, Луганська, Київська
облдержадміністрації.
2002 рік.
Організовувати проведення просвітницьких заходів і розробити
інформаційно-методичні матеріали з питань збереження та зміцнення
здоров'я жінок і дітей.
МОЗ, МОН,
Держкоммолодьспорттуризм.
2001-2005 роки.
Проводити щорічні всеукраїнські, регіональні та територіальні
фізкультурно-спортивні змагання "Спортивна сім'я".
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Сприяти розвиткові мережі фізкультурно-оздоровчих і
спортивних жіночих, дитячих і сімейних клубів.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Розробити комплекс заходів щодо фізичної та психологічної
реабілітації інвалідів.
МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм,
Мінпраці.
2001 рік.
Організовувати і проводити для жінок-інвалідів
культурно-спортивні фестивалі "Жінка з особливими потребами".
Держкоммолодьспорттуризм, Мінпраці,
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2002 року.
Розробити програму підтримки молодих учених з метою
забезпечення реалізації рівних можливостей жінок і чоловіків у
науковій діяльності.
Національна академія наук, МОН.
2002 рік.
Започаткувати проведення щорічного конкурсу на кращу наукову
працю жінки-науковця.
Національна академія наук, МОН.
Починаючи з 2002 року.
Сприяти діяльності закладів, центрів та служб, що надають
медико-психологічну та соціальну допомогу жінкам і дітям, які
стали жертвами насильства (у тому числі сімейного) або опинились у
скрутній життєвій ситуації.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
Провести соціологічне дослідження "Торгівля жінками як
соціальна проблема сучасного суспільства".
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МВС.
2002 рік.
Продовжувати вивчення, узагальнення та поширення міжнародного
досвіду у справі запобігання торгівлі жінками і дітьми, проводити
семінари, робочі зустрічі, "круглі столи" з цих питань.
МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Мін'юст,
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МЗС,
МОН, Мінпраці.
Постійно. ( Абзац сімнадцятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

Включити до навчальних програм загальноосвітніх і вищих
навчальних закладів I-IV рівня акредитації теми з питань
запобігання насильству та торгівлі людьми.
МОН, Держкоммолодьспорттуризм за
участю Міжнародного правозахисного
центру "Ла-Страда Україна".
2001-2005 роки.
Організувати навчання працівників, які в процесі своєї
діяльності проводять роботу з жінками та дітьми, що зазнали
насильства.
Держкоммолодьспорттуризм,
МВС, МОЗ, МОН.
2001-2005 роки.
Проводити інформаційну та роз'яснювальну роботу серед
населення з питань запобігання торгівлі жінками. Забезпечити
випуск та розповсюдження спеціальних видань (бюлетені, брошури,
рекомендації, пам'ятки тощо).
Держкомінформ,
Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, МВС, МЗС,
Держкомзв'язку.
Постійно.
Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення
у м. Києві центру реабілітації для дітей та жінок, які постраждали
від торгівлі людьми.
Київська міськдержадміністрація.
2001 рік.
Брати участь у розробленні та реалізації міжнародних програм
і протоколів щодо запобігання торгівлі жінками.
МВС, Держкоммолодьспорттуризм,
Мін'юст, МЗС, Держкомстат.
Постійно.
Привести систему показників гендерного розвитку у
відповідність з вимогами ООН щодо підготовки Національних
статистичних доповідей про становище жінок та чоловіків.
Держкомстат, Мінпраці, МОН, МОЗ,
Мін'юст, Мінекономіки,
Мінагрополітики.
2002 рік.
Провести науково-практичну конференцію "Жінки в XXI столітті:
проблеми, перспективи, шляхи розвитку".
Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ,
МОН, Держкомстат, Держпідприємництво
за участю жіночих громадських
організацій.
2001 рік.
Провести другий Всеукраїнський конгрес жінок "Пекін + 6" за
підсумками реалізації в Україні заключених документів Всесвітньої
конференції із становища жінок (Пекін, 1995 рік) та Спеціальної
сесії Генеральної Асамблеї ООН "Жінки в 2000 році: рівність між
чоловіками та жінками, розвиток і мир в XXI столітті" з метою
вироблення стратегії дій, спрямованих на створення рівних для
жінок і чоловіків можливостей брати участь у політичному,
соціальному і культурному житті та залучення жінок до прийняття
рішень на всіх рівнях влади.
Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ,
МОН, Держкомстат, Держпідприємництво,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 рік.
Вивчити досвід Київського національного університету імені
Тараса Шевченка щодо підготовки і впровадження курсу лекцій про
рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерні питання). У
разі визнання цього досвіду позитивним сприяти його поширенню в
інших вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.
МОН, Національна академія наук,
Академія педагогічних наук.
2001-2005 роки.
Організовувати проведення благодійних
культурно-просвітницьких акцій "Сільська жінка", "Жінки малих
міст".
Держкоммолодьспорттуризм,
Мінагрополітики, Мінтранс,
Мінкультури за участю громадських
жіночих організації.
2001-2005 роки.
Вивчити питання про збалансоване за статтями представництво
жінок і чоловіків в органах державної влади та подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо ефективного формування резерву
кадрів для органів виконавчої влади.
Головдержслужба, Мін'юст,
Держкоммолодьспорттуризм, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2001 рік.
Забезпечити проведення експертизи законодавчих актів України
стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
(гендерна експертиза) з метою приведення законодавства у
відповідність з міжнародними актами і договорами та за
результатами цієї експертизи подати пропозиції Кабінетові
Міністрів України.
Мін'юст, Академія правових наук за
участю громадських жіночих
організацій.
До 2005 року.
Провести науково-практичну конференцію "Будинок сімейного
типу та прийомна сім'я: вчора, сьогодні, завтра (реальність,
проблеми, перспективи у сучасній Україні)".
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ
за участю Дитячого фонду України.
2002 рік.
Організувати та провести за участю країн-членів Міжнародної
ради жінок Європейського регіону Міжнародний семінар з проблем
гендерної рівності.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ за
участю Національної ради жінок.
2005 рік.
Сприяти діяльності громадських жіночих організацій з метою
залучення жінок до активної участі в усіх сферах життєдіяльності
суспільства.
Держкоммолодьспорттуризм, Мін'юст,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Здійснювати заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня
8 Березня, Дня Матері, відродження національних свят, пропаганди
кращих духовних надбань українського народу з метою розвитку і
підтримки традицій, спрямованих на вшанування жінки-матері,
підвищення ролі жінок у суспільстві, формування демократичного
світогляду, самосвідомості та національної гідності громадян
України.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Проводити культурно-просвітницьку роботу ("Дорога до храму"),
спрямовану на духовний розвиток сім'ї, жінок, дітей та їх батьків,
відродження і збереження народних традицій та обрядів.
Держкоммолодьспорттуризм,
Держкомрелігії за участю
громадських жіночих організацій.
Постійно.
Провести науково-дослідні розроблення з питань розв'язання
соціальних проблем осіб з функціональними обмеженнями з
урахуванням передового міжнародного досвіду та багатодітних,
неповних, соціально-неблагополучних сімей.
Держкоммолодьспорттуризм,
Академія педагогічних наук.
2001-2005 роки.
Забезпечити об'єктивне висвітлення у засобах масової
інформації стану виконання в Україні положень Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Декларації ООН щодо
викорінення насильства у ставленні до жінок та дітей, заключних
документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН "Жінки у
2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир у
XXI столітті", конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації
праці, а також цього Плану дій.
Держкомінформполітики,
Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, Мінпраці, МВС.
Постійно.
Подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про
поліпшення становища жінок, сприяння впровадженню гендерної
рівності у суспільстві та стан виконання цього Плану дій.
Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ,
Мінагрополітики, МОН, МВС, Мінпраці,
Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст,
Держпідприємництво, Держкомстат, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно в квітні починаючи з
2002 року.вгору