Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Положення від 06.05.2001478
Документ 478-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2007, підстава - 1087-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 478
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1087 ( 1087-2007-п ) від 05.09.2007 }
Про утворення Міжвідомчої комісії
з питань сімейної політики
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 906 ( 906-2003-п ) від 16.06.2003
N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004
N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )

На виконання Указу Президента України від 30 грудня 2000 р.
N 1396 ( 1396/2000 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
соціального захисту багатодітних і неповних сімей" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
сімейної політики (додається).
3. Голові Міжвідомчої комісії затвердити у місячний термін
персональний склад Комісії.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 478

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики
( У тексті Положення та додатка до нього слова
"Держкоммолодьспорттуризм" і "Держкомінформ"
в усіх відмінках замінити словами
"Держкомсім'ямолодь" та "Держтелерадіо" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 906 ( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
( У тексті Положення та додатка до нього слово
"Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінити
словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1572
( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 )
( У тексті Положення про Міжвідомчу комісію
з питань сімейної політики та додатка до нього
слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках
замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 305
( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )

1. Міжвідомча комісія з питань сімейної політики (далі -
Міжвідомча комісія) є постійно діючим координуючим та
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що
сприяє формуванню основних засад державної сімейної політики,
забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як
основи суспільства, розробленню і реалізації правових,
організаційних та інших заходів, спрямованих на поліпшення
становища сімей в Україні.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:
розгляд питань, які потребують міжгалузевої координації,
підготовка пропозицій щодо проведення державної сімейної політики;
координація зусиль органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, об'єднань громадян щодо реалізації
державної політики у сфері захисту та підтримки сімей, зміцнення
ролі сім'ї у житті суспільства, підвищення її духовних і моральних
цінностей;
визначення і наукове обгрунтування стратегічно пріоритетних
напрямів державної сімейної політики, контроль за механізмами, що
забезпечують її реалізацію;
формування у громадян розуміння важливості ролі сім'ї у житті
суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної
стабільності та прогресу;
організація підготовки та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань
сімейної політики.
4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї
завдань:
розглядає розроблені центральними та місцевими органами
виконавчої влади пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
державної сімейної політики;
за дорученням Кабінету Міністрів України аналізує проекти
актів законодавства, державних програм, комплексних планів роботи
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань
реалізації державної сімейної політики, готує висновки про
перспективи їх вирішення та вплив на формування основних засад
політики поліпшення становища сімей;
вивчає та узагальнює стан роботи із сім'ями, яка проводиться
в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та
організаціях;
сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки
сімейного типу, прийомні сім'ї);
налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, у тому числі громадських, з питань
планування та проведення роботи із сім'ями;
сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до
реалізації програм, спрямованих на поліпшення становища сімей,
розвиток дитячих будинків сімейного типу шляхом утворення
відповідних фондів;
координує науково-методичну роботу, спрямовану на
соціально-правовий захист найбільш уразливих категорій сімей
(багатодітних, неповних сімей, сімей, де виховуються
діти-інваліди, де є батьки-інваліди та інші);
сприяє відродженню традиційно міцної, економічно спроможної
сім'ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних
традицій та впровадження кращого світового досвіду;
здійснює контроль за виконанням органами виконавчої влади
нормативно-правових актів з питань соціального та правового
захисту сімей, забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного
типу, розвитку прийомних сімей;
схвалює та подає на розгляд Президентові України щорічну
державну доповідь про становище сімей в Україні (порядок
підготовки і розповсюдження щорічної державної доповіді про
становище сімей в Україні визначено в додатку);
бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення
міжнародних договорів, спрямованих на поліпшення становища сімей;
співпрацює в установленому порядку з міжнародними
організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань
поліпшення становища сімей.
5. Міжвідомча комісія має право:
1) утворювати в установленому порядку тимчасові експертні
комісії та робочі групи, залучати до участі в них представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за
погодженням з їх керівниками) для підготовки пропозицій з питань
правового і соціального захисту сімей та щорічної державної
доповіді про становище сімей в Україні;
2) одержувати в установленому порядку інформаційні та
аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на неї
завдань;
3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань
реалізації державної сімейної політики, стабільного розвитку
сімей, підвищення їх життєвого рівня, створення
соціально-економічних умов для інтелектуального, духовного,
фізичного розвитку особистості в сім'ї;
4) подавати в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо пріоритетного розв'язання проблем сімей;
5) проводити наради, міжнародні та всеукраїнські конференції,
симпозіуми, семінари з питань, що належать до її компетенції.
6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними
міжнародними організаціями та відповідними органами зарубіжних
країн.
7. До складу Міжвідомчої комісії входять Міністр у справах
сім'ї, дітей та молоді (голова Міжвідомчої комісії), заступник
Міністра освіти і науки (заступник голови Міжвідомчої комісії),
начальник Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку
Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступники керівників
МОЗ, Мін'юсту, Мінфіну, МВС, Мінкультури, Мінпраці, Мінекономіки,
Мінагрополітики, МЗС, МНС, Держкомстату і Держтелерадіо, а також
(за згодою) представники Верховної Ради України та Адміністрації
Президента України, віце-президент Національної академії наук,
віце-президент Академії педагогічних наук. ( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 906
( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
До складу Міжвідомчої комісії можуть входити представники
підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських,
діячі науки і культури, окремі громадяни. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946
( 946-2004-п ) від 26.07.2004 )
8. Персональний склад Міжвідомчої комісії формує та
затверджує її голова.
Голова, його заступники та члени Міжвідомчої комісії беруть
участь у її роботі на громадських засадах.
9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Дата проведення
засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не
пізніше ніж за тиждень.
Засідання Міжвідомчої комісії веде голова або за дорученням
голови - один з його заступників.
Засідання Міжвідомчої комісії є правоможним, якщо на ньому
присутні не менше ніж половина її членів.
Для участі у засіданнях Міжвідомчої комісії можуть
запрошуватися посадові особи органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
10. У разі коли член Комісії з поважних причин не може бути
присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою
Міжвідомчої комісії направляє на засідання свого представника з
правом брати участь у голосуванні.
11. Міжвідомча комісія визначає і затверджує регламент
роботи, у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та
контролює їх виконання.
12. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови Міжвідомчої комісії.
13. Рішення Міжвідомчої комісії оформляються протоколом, який
підписує її голова, є обов'язковими для розгляду центральними і
місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями, їх посадовими особами.
Органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, окремі посадові особи повідомляють Міжвідомчу комісію
у визначений термін про наслідки розгляду її рішень.
14. Голова Міжвідомчої комісії щороку затверджує примірну
структуру державної доповіді про становище сімей в Україні та
відповідні рекомендації щодо її підготовки.
15. Про свою діяльність і прийняті рішення Міжвідомча комісія
систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.
16. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії
покладається на Мінмолодьспорт.

Додаток
до Положення про Міжвідомчу
комісію з питань сімейної політики
ПОРЯДОК
підготовки і розповсюдження щорічної державної
доповіді про становище сімей в Україні

1. Щорічна державна доповідь про становище сімей в Україні
(далі - доповідь) є офіційним документом, що готується з метою
забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади,
населення України об'єктивною систематизованою аналітичною
інформацією про становище сімей, тенденції його зміни внаслідок
здійснюваних соціально-економічних перетворень, і містить
відомості про економічні, правові, соціальні та інші заходи, що
вживаються в Україні для забезпечення виживання, соціального
захисту різних категорій сімей, зміцнення ролі сім'ї в житті
суспільства, підвищення її духовних і моральних цінностей.
2. У доповіді використовуються офіційні дані державної
статистичної звітності, аналітичні розробки центральних органів
виконавчої влади, відповідних наукових установ, інших організацій.
Для підготовки доповіді використовуються матеріали Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій про становище сімей у
відповідних регіонах, а також результати наукових досліджень
життєдіяльності та розвитку сім'ї.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації на основі
рекомендацій, затверджених головою Міжвідомчої комісії з питань
сімейної політики, здійснюють підготовку матеріалів для доповіді
та подають їх щороку до 1 червня Мінмолодьспорту. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 906
( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
4. Окремі розділи (матеріали) доповіді готують МОН, МОЗ,
Мінпраці, МВС, Мінкультури, МНС, МЗС, Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст, Держкомстат, Держтелерадіо за участю інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної
академії наук, Академії педагогічних наук і щороку до 1 червня
подають їх Мінмолодьспорту для узагальнення та підготовки до
розгляду Міжвідомчою комісією з питань сімейної політики. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 906
( 906-2003-п ) від 16.06.2003 )
5. Координація дій міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, відповідальних за підготовку доповіді,
здійснюється Міжвідомчою комісією з питань сімейної політики.
6. Доповідь схвалюється у серпні на засіданні Міжвідомчої
комісії з питань сімейної політики і у вересні подається
Президентові України.
До доповіді додаються підготовлені в установленому порядку
пропозиції щодо поліпшення становища сімей.
7. Розповсюдження доповіді здійснює Мінмолодьспорт.вгору