Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України
Указ Президента України; Положення від 21.03.2000473/2000
Документ 473/2000, попередня редакція — Редакція від 11.07.2005, підстава - 1084/2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Координаційну раду з питань державної
служби при Президентові України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 77/2005 ( 77/2005 ) від 22.01.2005
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого
2000 року N 208 ( 208/2000 ) "Про підвищення ефективності системи
державної служби" п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
державної служби при Президентові України (додається).

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )

3. У підпункті 27 пункту 4 Положення про Головне управління
державної служби України, затвердженого Указом Президента України
від 2 жовтня 1999 року N 1272 ( 1272/99 ), слова "Ради по роботі з
кадрами при Президентові України" замінити словами "Координаційної
ради з питань державної служби при Президентові України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 березня 2000 року
N 473/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 березня 2000 року N 473/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань державної служби
при Президентові України

1. Координаційна рада з питань державної служби при
Президентові України (далі - Рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних
напрямів державної політики у сфері державної служби, об'єднання
зусиль державних органів щодо підвищення її ефективності;
розгляд проектів реформування системи державної служби та
підготовка пропозицій до плану заходів її впровадження, аналізу і
можливого коригування дій;
розгляд проектів законів та інших нормативно-правових актів з
питань державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, кадрового забезпечення державної служби та
державних підприємств, установ, організацій;
аналіз взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади щодо реалізації кадрової політики та з питань державної
служби, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності цієї
роботи;
розгляд питань та пропозицій щодо оптимізації та
вдосконалення управління державною службою;
аналіз стану та ефективності використання інтелектуального і
управлінського потенціалу держави, розроблення заходів щодо
стимулювання праці, посилення правових гарантій, матеріальної та
моральної захищеності державних службовців, а також удосконалення
адміністративної культури, підвищення відповідальності та
запобігання проявам корупції серед державних службовців, посилення
суспільної довіри до державної служби;
аналіз стану та розгляд заходів з удосконалення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та керівників державних підприємств, установ і
організацій, а також проведення наукових досліджень з питань
державної служби;
вивчення та розроблення пропозицій щодо впровадження
вітчизняного та міжнародного досвіду з питань державного
управління, державної служби, кадрового менеджмента.
4. Рада з метою вивчення та розгляду питань, що належать до
її компетенції, має право:
утворювати у разі потреби комісії, експертні і робочі групи,
залучати у встановленому порядку працівників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також вчених та провідних фахівців;
одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідну для
її діяльності інформацію, документи, матеріали і статистичні дані;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що
належать до компетенції Ради.
5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини
членів Ради.
Головує на засіданнях голова Ради або за його дорученням один
із заступників голови.
Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Ради та оформлятися у
встановленому порядку.
6. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів,
рекомендацій, які підписує головуючий на засіданні.
Рішення та рекомендації Ради є обов'язковими для розгляду
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і
організаціями.
7. Головою Ради за посадою є Державний секретар України, а
його заступниками - Міністр Кабінету Міністрів України та
Начальник Головного управління державної служби України. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003, N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004; в редакції Указу Президента N 1084/2005 ( 1084/2005 )
від 11.07.2005 )
8. Персональний склад Ради затверджує Президент України за
поданням голови Ради.
Особи, які відповідно до Указу Президента України від
11 лютого 2000 року N 208 ( 208/2000 ) входять до складу Ради за
посадами, у разі звільнення із займаних посад одночасно вибувають
із складу Ради, а новопризначені на ці посади особи вводяться до
її складу. Про кожний з таких випадків голова Ради повідомляє на
черговому засіданні Ради, про що робиться відповідний запис у
протоколі засідання.
9. Рада систематично інформує громадськість про свою
діяльність і прийняті рішення.
10. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
Головною службою регіональної та кадрової політики Секретаріату
Президента України, а також Головним управлінням державної служби
України, яке виконує і функції робочого органу Ради. ( Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1/2003 ( 1/2003 ) від 04.01.2003; в редакції Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )
Матеріально-технічне, фінансове та інші види забезпечення
діяльності Ради здійснюються Кабінетом Міністрів України.
11. Рада використовує у своїй роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
( СКЛАД Координаційної ради з питань державної служби при
Президентові України втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1084/2005 ( 1084/2005 ) від 11.07.2005 )вгору