Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 13.04.2011471
Документ 471-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава - 1390-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 471
Київ
Про затвердження Програми перегляду
державних будівельних норм і правил
на період до 2015 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму перегляду державних будівельних норм і
правил на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, до повноважень яких належать питання нормування у
будівництві:
забезпечити виконання завдань Програми у межах видатків,
передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;
подавати щороку до 1 лютого Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
інформацію про хід виконання Програми. { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390 ( 1390-2011-п )
від 28.12.2011 }
3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня
Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання
Програми. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 471
ПРОГРАМА
перегляду державних будівельних норм і правил
на період до 2015 року

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення розвитку національної системи
нормування у будівництві шляхом перегляду державних будівельних
норм і правил, за результатами якого вони можуть бути скасовані,
внесені зміни до них, розроблені нові будівельні норми і правила.
Основні напрями виконання Програми
Програма виконується за такими напрямами:
удосконалення нормативної бази з питань будівництва,
містобудування та архітектури;
забезпечення адаптації державних будівельних норм до
нормативної бази Європейського Союзу;
створення механізму міжгалузевої координації та поліпшення
планування робіт з нормування у будівництві;
сприяння плановому оновленню діючих державних будівельних
норм.
Шляхи виконання Програми
Програму передбачається виконати шляхом:
перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до
набрання чинності Законом України "Про будівельні норми"
( 1704-17 ), та внесення змін до них або переведення у статус
національних стандартів з урахуванням усталених методів
стандартизації;
перевірки державних будівельних норм і правил на
відповідність законодавству;
перенесення з будівельних норм положень, які регулюють
правовідносини у сфері будівництва та архітектури, до відповідних
нормативно-правових актів;
скасування будівельних норм і правил, які втратили
актуальність, не використовуються та не відповідають вимогам
законодавства;
формування системи базових організацій з науково-технічної
діяльності у будівництві.
Заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.
Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
скоротити питому вагу будівельних норм у нормативній базі з
питань будівництва;
забезпечити у повному обсязі будівельну галузь сучасною базою
будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та
споруд;
гармонізувати державні будівельні норми із стандартами
Європейського Союзу;
виготовляти продукцію будівельного призначення на підставі
переглянутих норм.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у
додатку 2.
Фінансування заходів здійснюється у межах бюджетних
призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належить
питання нормування у будівництві.
Обсяги фінансування заходів уточнюються щороку з урахуванням
можливостей державного бюджету.

Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
з виконання Програми перегляду
державних будівельних норм і правил
на період до 2015 року

--------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк | | | виконання |виконан- | | | | ня, рік | |-------------------------------------------+-------------------+---------| |1.|Формування системи базових організацій з| | 2011 | | |науково-технічної діяльності у | | | | |будівництві відповідно до постанови | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | |від 14 липня 2010 р. N 589 |Мінрегіон | | | |( 589-2010-п ) |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |та продовольства | | | | |Міненерговугілля | | | | |Міністерство | | | | |інфраструктури | | | | |МНС | | | | |МВС | | | | |Мінприроди | | | | |Агентство держмайна| | | | |Укравтодор | | | | |Держводагентство | | | | |Держрибагентство | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |2.|Створення центрального фонду будівельних|Мінрегіон | -"- | | |норм | | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |3.|Проведення комплексного аналізу | -"- | -"- | | |нормативної бази з питань будівництва | | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |4.|Перегляд нормативних актів щодо | -"- | -"- | | |розроблення та впровадження будівельних | | | | |норм | | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |5.|Створення інтернет-порталу для | -"- | -"- | | |розміщення на ньому бази даних з | | | | |актуалізованими текстами будівельних | | | | |норм і надання безоплатного доступу до | | | | |нього | | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |6.|Розроблення та затвердження |Міністерство | 2012 | | |перспективних планів робіт з |аграрної політики | | | |нормування у будівництві |та продовольства | | | | |Міненерговугілля | | | | |Міністерство | | | | |інфраструктури | | | | |МНС | | | | |МВС | | | | |Мінприроди | | | | |Агентство держмайна| | | | |Укравтодор | | | | |Держводагентство | | | | |Держрибагентство | | |--+----------------------------------------+-------------------+---------| |7.|Перегляд та внесення змін до державних | | | | |будівельних норм і правил, прийнятих до | | | | |набрання чинності Законом України "Про | | | | |будівельні норми" ( 1704-17 ), | | | | |відповідно до переліку: | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.11.06-91 Склады лесных |Міністерство |2012-2015| | | материалов. |аграрної політики | | | | Противопожарные |та продовольства | | | | нормы проектирования | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.05-84 Технологическое | -"- | -"- | | | оборудование и | | | | | технологические | | | | | трубопроводы | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.07-85 Системы | -"- | -"- | | | автоматизации | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 474-75 Нормы отвода земель | -"- | -"- | | | для мелиоративных | | | | | каналов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для| -"- | -"- | | | тваринництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для| -"- | -"- | | | зберігання | | | | | мінеральних добрив та| | | | | засобів захисту | | | | | рослин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі| -"- | -"- | | | і споруди по | | | | | зберіганню та | | | | | переробці зерна | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для|Міністерство |2012-2015| | | зберігання та |аграрної політики | | | | переробки |та продовольства | | | | сільськогосподарської| | | | | продукції | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.02.02-85 Основания |Міненерговугілля | -"- | | | гидротехнических | | | | | сооружений | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.11.04-85 Подземные хранилища | -"- | -"- | | | нефти, нефтепродуктов| | | | | и сжиженных газов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность | -"- | -"- | | | стальных | | | | | трубопроводов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.05.06-85 Магистральные | -"- | -"- | | | трубопроводы | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы,| -"- | -"- | | | прокладываемые на | | | | | территории городов и | | | | | других населенных | | | | | пунктов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-42-80 Магистральные | -"- | -"- | | | трубопроводы. Правила| | | | | производства и | | | | | приемки работ | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.04-82*, Нагрузки и | -"- | -"- | | |изд. 1986 года воздействия на | | | | | гидротехнические | | | | | сооружения (волновые,| | | | | ледовые и от судов) | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-58-75 Электростанции | -"- | -"- | | | тепловые | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.06-85 Электротехнические | -"- | -"- | | | устройства | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 452-73 Нормы отвода земель | -"- | -"- | | | для магистральных | | | | | трубопроводов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 459-74 Нормы отвода земель | -"- | -"- | | | для нефтяных и | | | | | газовых скважин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів | -"- | -"- | | | земельних ділянок для| | | | | об'єктів електричних | | | | | мереж | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.14-85 Защита горных | -"- | -"- | | | выработок от | | | | | подземных и | | | | | поверхностных вод | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.02.03-84 Подземные горные | -"- | -"- | | | выработки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-94-80 Подземные горные | -"- | -"- | | | выработки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 484-76 Инструкция по |Міненерговугілля |2012-2015| | | инженерным изысканиям| | | | | в горных выработках, | | | | | предназначаемых для | | | | | размещения объектов | | | | | народного хозяйства | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 522-79 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию, | | | | | строительству и | | | | | эксплуатации | | | | | гидротехнических | | | | | сооружений на | | | | | подрабатываемых | | | | | горными работами | | | | | территориях | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и |Міненерговугілля | -"- | | | железобетонные |Держводагентство | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.07-87 Подпорные стенки, | -"- | -"- | | | судоходные шлюзы, | | | | | рыбопропускные и | | | | | рыбозащитные | | | | | сооружения | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.08-87 Бетонные и | -"- | -"- | | | железобетонные | | | | | конструкции | | | | | гидротехнических | | | | | сооружений | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.09-84 Туннели | -"- | -"- | | | гидротехнические | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в |МНС | -"- | | | експлуатацію | | | | | закінчених | | | | | будівництвом захисних| | | | | споруд цивільної | | | | | оборони та їх | | | | | утримання | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1.1-5-2007 Перша частина "Склад,| -"- | -"- | | | зміст, порядок | | | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження розділу | | | | | інженерно-технічних | | | | | заходів цивільного | | | | | захисту (цивільної | | | | | оборони) на особливий| | | | | період у | | | | | містобудівній | | | | | документації" | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | | Друга частина "Склад,| -"- | -"- | | | зміст, порядок | | | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження розділу | | | | | інженерно-технічних | | | | | заходів цивільного | | | | | захисту (цивільної | | | | | оборони) на мирний | | | | | час у містобудівній | | | | | документації" | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека |МНС |2012-2015| | | об'єктів будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні | -"- | -"- | | | заходи цивільного | | | | | захисту (цивільної | | | | | оборони) | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди | -"- | -"- | | | цивільної оборони | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика | -"- | -"- | | | будинків і споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.01.29-85 Основные положения по|Агентство | -"- | | | составу проекта |держмайна | | | | полигона по | | | | | обезвреживанию и | | | | | захоронению токсичных| | | | | промышленных отходов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-89-80 Генеральные планы | -"- | -"- | | | промышленных | | | | | предприятий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с | -"- | -"- | | | динамическими | | | | | нагрузками | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.09.03-85 Сооружения | -"- | -"- | | | промышленных | | | | | предприятий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.11.02-87 Холодильники | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-24-75 Промышленные печи и | -"- | -"- | | | кирпичные трубы | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.05.07-91 Промышленный | -"- | -"- | | | транспорт | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция | -"- | -"- | | | оборудования и | | | | | трубопроводов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.04-84 Бетонные и | -"- | -"- | | | железобетонные | | | | | конструкции, | | | | | предназначенные для | | | | | работы в условиях | | | | | воздействия | | | | | повышенных и высоких | | | | | температур | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 174-75 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | электроснабжения | | | | | промышленных | | | | | предприятий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 181-70 Указания по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | цветовой отделки | | | | | интерьеров | | | | | производственных | | | | | зданий промышленных | | | | | предприятий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 364-67 Указания по |Агентство |2012-2015| | | проектированию |держмайна | | | | предприятий | | | | | (объектов), | | | | | сооружаемых на базе | | | | | комплектного | | | | | импортного | | | | | оборудования и | | | | | оборудования, | | | | | изготовленного по | | | | | иностранным | | | | | лицензиям | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 437-81 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | технологических | | | | | трубопроводов из | | | | | стеклянных труб | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 527-80 Инструкция по | | -"- | | | проектированию | | | | | технологических | | | | | стальных | | | | | трубопроводов Ру до | | | | | 10 МПа | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 550-82 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | технологических | | | | | трубопроводов из | | | | | пластмассовых труб | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.05.08-85 Аэродромы |Державіаслужба | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.06.06-88 Аэродромы | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические |Укрморрічінспекція | -"- | | | морские и речные | | | | | транспортные | | | | | сооружения | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-44-78 Тоннели |Укрзалізниця | -"- | | | железнодорожные и | | | | | автодорожные | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-38-75 Железные дороги | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-44-77 Тоннели | -"- | -"- | | | железнодорожные, | | | | | автодорожные и | | | | | гидротехнические. | | | | | Метрополитены | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические |Укрморрічінспекція | -"- | | | сооружения речные | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 457-74 Нормы отвода земель |Державіаслужба | -"- | | | для аэропортов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 461-74 Нормы отвода земель |Державна служба | -"- | | | для линии связи |зв'язку | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 468-74 Нормы отвода земель |Укрзалізниця | -"- | | | для железных дорог | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 | -"- | -"- | | | мм. Норми | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги. |Укравтодор |2012-2015| | | Частина I. | | | | | Проектування. | | | | | Частина II. | | | | | Будівництво | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. | -"- | -"- | | | Обстеження та | | | | | випробування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. | -"- | -"- | | | Правила | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-16-2007 Норми відведення | -"- | -"- | | | земельних ділянок для| | | | | будівництва | | | | | (реконструкції) | | | | | автомобільних доріг | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-20-2008 Мости та труби. | -"- | -"- | | | Виконання та | | | | | приймання робіт | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби. | -"- | -"- | | | Основні вимоги | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.06.05-84*, Плотины из грунтовых |Держводагентство | -"- | | |изд. 1991 года материалов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи | -"- | -"- | | | та споруди | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-39-76 Трамвайные пути |Мінрегіон | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-41-76 Контактные сети | -"- | -"- | | | электрифицированного | | | | | транспорта | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.01.14-83 Определение расчетных| -"- | -"- | | | гидрологических | | | | | характеристик | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. | -"- | -"- | | | Наружные сети и | | | | | сооружения | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные| -"- | -"- | | | сети и сооружения | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.04-85*, Наружные сети и | -"- | -"- | | |изд. 1990 года сооружения | | | | | водоснабжения и | | | | | канализации | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-35-76 Котельные установки | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-10-75 Благоустройство | -"- | -"- | | | территорий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 322-74 Указания по |Мінрегіон |2012-2015| | | производству и | | | | | приемке работ по | | | | | строительству в | | | | | городах и на | | | | | промышленных | | | | | предприятиях | | | | | коллекторных | | | | | тоннелей, сооружаемых| | | | | способом щитовой | | | | | проходки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 338-65 Временные указания по| -"- | -"- | | | проектированию | | | | | внутриквартальных | | | | | инженерных | | | | | коммуникаций в | | | | | коллекторах, в | | | | | технических подпольях| | | | | и технических | | | | | коридорах | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 456-73 Нормы отвода земель | -"- | -"- | | | для магистральных | | | | | водоводов и | | | | | канализационных | | | | | коллекторов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 496-77 Временная инструкция | -"- | -"- | | | по проектированию | | | | | сооружений для | | | | | очистки поверхностных| | | | | сточных вод | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 531-80 Инструкция о составе,| -"- | -"- | | | порядке разработки и | | | | | утверждения схем | | | | | теплоснабжения | | | | | населенных пунктов с | | | | | суммарной тепловой | | | | | нагрузкой до 116 МВт | | | | | (1000 Гкал/ч) | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 541-82 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | наружного освещения | | | | | городов, поселков и | | | | | сельских населенных | | | | | пунктов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії| -"- | -"- | | | та колумбарії. Норми | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги | -"- | -"- | | | населених пунктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-18-2007 Трамвайні та | -"- | -"- | | | тролейбусні лінії. | | | | | Загальні вимоги до | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих |Мінрегіон |2012-2015| | | побутових відходів. | | | | | Основні положення | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі | -"- | -"- | | | гарячого | | | | | водопостачання та | | | | | водяного опалення з | | | | | використанням труб зі| | | | | структурованого | | | | | поліетилену з | | | | | тепловою ізоляцією зі| | | | | спіненого поліетилену| | | | | і захисною гофрованою| | | | | поліетиленовою | | | | | оболонкою | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.01.01-82 Строительная | -"- | -"- | | | климатология и | | | | | геофизика | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-12-77 Защита от шума | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, | -"- | -"- | | | основания и | | | | | фундаменты | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.09.02-85*, Производственные | -"- | -"- | | |изд. 1991 года здания | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.09.04-87 Административные и | -"- | -"- | | | бытовые здания | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.11.01-85*, Складские здания | -"- | -"- | | |изд. 1991 года | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод| -"- | -"- | | | и канализация зданий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция| -"- | -"- | | | и кондиционирование | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-| -"- | -"- | | | технические системы | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.03-85 Армоцементные | -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые | -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные | -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.11-85 Защита строительных |Мінрегіон |2012-2015| | | конструкций от | | | | | коррозии | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 2.03.13-88 Полы | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие| -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и | -"- | -"- | | | отделочные покрытия | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.04.03-85 Защита строительных | -"- | -"- | | | конструкций и | | | | | сооружений от | | | | | коррозии | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-22-81 Каменные и | -"- | -"- | | | армокаменные | | | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-23-81*, Стальные конструкции | -"- | -"- | | |изд. 1990 года | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП II-25-80 Деревянные | -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП III-18-75 Металлические | -"- | -"- | | | конструкции | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 3.08.01-85 Механизация | -"- | -"- | | | строительного | | | | | производства. | | | | | Рельсовые пути | | | | | башенных кранов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 277-80 Инструкция по | -"- | -"- | | | изготовлению изделий | | | | | из ячеистого бетона | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 428-74 Указания по | -"- | -"- | | | проектированию, | | | | | монтажу и | | | | | эксплуатации | | | | | конструкций из | | | | | профильного стекла | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 441-72* Указания по | -"- | -"- | | | проектированию | | | | | ограждений площадок и| | | | | участков предприятий,| | | | | зданий и сооружений | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 462-74 Нормы отвода земель | -"- | -"- | | | для сооружений | | | | | геологоразведочных | | | | | скважин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 477-75 Временная инструкция |Мінрегіон |2012-2015| | | по проектированию | | | | | стен сооружений и | | | | | противофильтрационных| | | | | завес, устраиваемых | | | | | способом "стена в | | | | | грунте" | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 497-77 Временная инструкция | -"- | -"- | | | по проектированию, | | | | | монтажу и | | | | | эксплуатации | | | | | воздухоопорных | | | | | пневматических | | | | | сооружений | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 515-79 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию зданий| | | | | и сооружений, | | | | | приспосабливаемых | | | | | под лечебные | | | | | учреждения | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 528-80 Перечень единиц | -"- | -"- | | | физических величин, | | | | | подлежащих | | | | | применению в | | | | | строительстве | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СН 551-82 Инструкция по | -"- | -"- | | | проектированию и | | | | | строительству | | | | | противофильтрационных| | | | | устройств из | | | | | полиэтиленовой пленки| | | | | для искусственных | | | | | водоемов | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |СНиП 1.04.03-85*, Нормы | -"- | -"- | | |изд. 1991 года продолжительности | | | | | строительства и | | | | | задела в | | | | | строительстве | | | | | предприятий, зданий и| | | | | сооружений | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.1.1-73-2003 Положення з | -"- | -"- | | | виробничого | | | | | нормування витрат | | | | | матеріалів у | | | | | будівництві | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А 2.1-1-2008 Інженерні вишукування| -"- | -"- | | | для будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст | -"- | -"- | | | матеріалів оцінки | | | | | впливів на навколишнє| | | | | середовище (ОВНС) при| | | | | проектуванні і | | | | | будівництві | | | | | підприємств, будинків| | | | | і споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист |Мінрегіон |2012-2015| | | інформації. Загальні | | | | | вимоги до організації| | | | | проектування і | | | | | проектної | | | | | документації для | | | | | будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок | -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | проектної | | | | | документації для | | | | | будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.2-4-2003 Положення про | -"- | -"- | | | авторський нагляд за | | | | | будівництвом будинків| | | | | і споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.2-6:2008 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження і | | | | | затвердження науково-| | | | | проектної | | | | | документації для | | | | | реставрації об'єктів | | | | | нерухомої культурної | | | | | спадщини | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.2.3-1-99 Територіальна | -"- | -"- | | | діяльність в | | | | | будівництві. Основні | | | | | положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних | -"- | -"- | | | і залізобетонних | | | | | виробів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.3.1-8-96 Проектування | -"- | -"- | | | підприємств по | | | | | виробництву | | | | | залізобетонних | | | | | виробів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН А.3.2-2-2009 Промислова безпека у | -"- | -"- | | | будівництві. Основні | | | | | положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і | -"- | -"- | | | ведення містобудівних| | | | | кадастрів населених | | | | | пунктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження і | | | | | затвердження | | | | | комплексних схем | | | | | транспорту для міст | | | | | України | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1-3-97 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | генеральних планів | | | | | міських населених | | | | | пунктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1.1-4-2009 Склад, зміст, порядок|Мінрегіон |2012-2015| | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | містобудівного | | | | | обґрунтування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1.1-6-2007 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження схем | | | | | планування території | | | | | району | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1.1-7-2007 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження схем | | | | | планування території | | | | | сільради | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.1.1-9-2009 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | генеральних планів | | | | | сільських населених | | | | | пунктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН 360-92** Планування та | -"- | -"- | | | забудова міських і | | | | | сільських поселень | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження науково-| | | | | проектної | | | | | документації щодо | | | | | визначення меж та | | | | | режимів використання | | | | | зон охорони пам'яток | | | | | архітектури та | | | | | містобудування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.2-3-2008 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | історико- | | | | | архітектурних опорних| | | | | планів, спеціальної | | | | | науково-проектної | | | | | документації для | | | | | визначення історичних| | | | | ареалів населених | | | | | місць України | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.2-4-2008 Склад, зміст, порядок| -"- | -"- | | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження проекту | | | | | розподілу території | | | | | мікрорайону | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова| -"- | -"- | | | сільських поселень | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок |Мінрегіон |2012-2015| | | розроблення, | | | | | погодження та | | | | | затвердження | | | | | містобудівної | | | | | документації для | | | | | сільських поселень | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани | -"- | -"- | | | сільськогосподарських| | | | | підприємств | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Б.2.4-4-97 Планування та | -"- | -"- | | | забудова малих | | | | | сільськогосподарських| | | | | підприємств та | | | | | селянських | | | | | (фермерських) | | | | | господарств | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.1-1-94 Проектування і | -"- | -"- | | | будівництво цивільних| | | | | будівель із блоків і | | | | | каменів пиляних | | | | | вапняків кримських | | | | | родовищ в сейсмічних | | | | | районах | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист | -"- | -"- | | | територій, будинків і| | | | | споруд від зсувів і | | | | | обвалів. Основні | | | | | положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на| -"- | -"- | | | підроблюваних | | | | | територіях і | | | | | просідаючих ґрунтах | | | | | (Частина I. Будинки і| | | | | споруди на | | | | | підроблюваних | | | | | територіях. Частина | | | | | II. Будинки і споруди| | | | | на просідаючих | | | | | ґрунтах) | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у | -"- | -"- | | | сейсмічних районах | | | | | України | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-1-95 Положення про | -"- | -"- | | | розслідування причин | | | | | аварій (обвалень) | | | | | будівель, споруд, їх | | | | | частин та | | | | | конструктивних | | | | | елементів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і | -"- | -"- | | | впливи. Норми | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення | -"- | -"- | | | надійності та безпеки| | | | | будівельних об'єктів.| | | | | Науково-технічний | | | | | супровід будівельних | | | | | об'єктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до |Мінрегіон |2012-2015| | | будівель і споруд. | | | | | Механічний опір та | | | | | стійкість | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до | -"- | -"- | | | будівель і споруд. | | | | | Пожежна безпека | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до | -"- | -"- | | | будівель і споруд. | | | | | Безпека життя і | | | | | здоров'я людини та | | | | | захист навколишнього | | | | | природного | | | | | середовища | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до | -"- | -"- | | | будівель і споруд. | | | | | Безпека | | | | | експлуатації | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до | -"- | -"- | | | будівель і споруд. | | | | | Захист від шуму | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до | -"- | -"- | | | будівель і споруд. | | | | | Економія енергії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах | -"- | -"- | | | ущільненої забудови. | | | | | Вимоги безпеки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-14:2008 Загальні принципи | -"- | -"- | | | забезпечення | | | | | надійності та | | | | | конструктивної | | | | | безпеки будівель, | | | | | споруд, будівельних | | | | | конструкцій та основ | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.2-15-2009 Навантаження та | -"- | -"- | | | впливи. Мости та | | | | | труби | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та | -"- | -"- | | | правил зниження рівня| | | | | іонізуючих | | | | | випромінювань | | | | | природних | | | | | радіонуклідів в | | | | | будівництві. Основні | | | | | положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та |Мінрегіон |2012-2015| | | правил зниження рівня| | | | | іонізуючих | | | | | випромінювань | | | | | природних | | | | | радіонуклідів в | | | | | будівництві. Типові | | | | | документи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та | -"- | -"- | | | правил зниження рівня| | | | | іонізуючих | | | | | випромінювань | | | | | природних | | | | | радіонуклідів в | | | | | будівництві. | | | | | Регламентовані | | | | | радіаційні параметри.| | | | | Допустимі рівні | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та | -"- | -"- | | | правил зниження рівня| | | | | іонізуючих | | | | | випромінювань | | | | | природних | | | | | радіонуклідів в | | | | | будівництві. | | | | | Радіаційний контроль | | | | | будівельних | | | | | матеріалів та | | | | | об'єктів будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти | -"- | -"- | | | споруд. Основні | | | | | положення | | | | | проектування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН 363-92 Житлові будинки для | -"- | -"- | | | осіб похилого віку | | | | | сільської місцевості | | | | | України | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди | -"- | -"- | | | навчальних закладів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди | -"- | -"- | | | дитячих дошкільних | | | | | закладів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони | -"- | -"- | | | здоров'я | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства | -"- | -"- | | | побутового | | | | | обслуговування. | | | | | Основні положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та | -"- | -"- | | | фізкультурно- | | | | | оздоровчі споруди | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-14-2003 Приміщення для | -"- | -"- | | | зберігання секретних | | | | | документів та роботи | | | | | з ними | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. | -"- | -"- | | | Основні положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні | -"- | -"- | | | та дозвіллєві | | | | | заклади | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків |Мінрегіон |2012-2015| | | і споруд для | | | | | маломобільних груп | | | | | населення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-18:2006 Заклади соціального | -"- | -"- | | | захисту населення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-20:2008 Готелі | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства | -"- | -"- | | | торгівлі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних| -"- | -"- | | | житлових і | | | | | громадських будинків | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі | -"- | -"- | | | для легкових | | | | | автомобілів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна | -"- | -"- | | | система опалення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи | -"- | -"- | | | електробезпеки в | | | | | електроустановках | | | | | будинків і споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне | -"- | -"- | | | освітлення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН 298-92 Проектирование и | -"- | -"- | | | выполнение изоляции | | | | | наружных стыков | | | | | крупнопанельных | | | | | зданий | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН 338-92 Проектування, | -"- | -"- | | | улаштування та | | | | | експлуатація | | | | | індустріальних | | | | | безрулонних дахів | | | | | житлових та | | | | | громадських будинків | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.6-6-95 Проектування, | -"- | -"- | | | будівництво та | | | | | експлуатація будинків| | | | | системи "ПЛАСТБАУ" | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і | -"- | -"- | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів|Мінрегіон |2012-2015| | | із застосуванням | | | | | сухих будівельних | | | | | сумішей | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція | -"- | -"- | | | будівель | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх| -"- | -"- | | | стін із фасадною | | | | | теплоізоляцією. | | | | | Вимоги до | | | | | проектування, | | | | | улаштування та | | | | | експлуатації | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення | -"- | -"- | | | запасів родовищ піску| | | | | та гравію | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.7-63-97 Застосування в | -"- | -"- | | | будівництві і | | | | | будіндустрії | | | | | гранульованих шлаків | | | | | і шлакопемзових | | | | | відсівів | | | | | феросплавного | | | | | виробництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розроблення| -"- | -"- | | | засобів механізації в| | | | | будівництві і оцінка | | | | | їх технічного рівня. | | | | | Основні положення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини, | -"- | -"- | | | обладнання і | | | | | механізований | | | | | інструмент. Види | | | | | випробувань. Порядок | | | | | їх здійснення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація| -"- | -"- | | | будівельних машин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-4-96 Система технічного | -"- | -"- | | | обслуговування та | | | | | ремонту будівельних | | | | | машин. Загальні | | | | | вимоги | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри | -"- | -"- | | | засобів механізації, | | | | | що підлягають | | | | | контролю при | | | | | сертифікаційних | | | | | випробуваннях | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-6-96 Технічне | -"- | -"- | | | обслуговування та | | | | | ремонт кранів | | | | | самохідних стрілових | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-7-96 Система технічного |Мінрегіон |2012-2015| | | обслуговування та | | | | | ремонту будівельних | | | | | машин. Порядок | | | | | атестації ремонтного | | | | | виробництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація | -"- | -"- | | | будівельних машин. | | | | | Загальні вимоги | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до | -"- | -"- | | | ремонту типових | | | | | пошкоджень | | | | | металоконструкцій | | | | | вантажопідіймальних | | | | | кранів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат | -"- | -"- | | | пального і | | | | | змащувальних | | | | | матеріалів для | | | | | експлуатації техніки | | | | | в будівництві | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-13-2000 Технічне | -"- | -"- | | | діагностування | | | | | гідроприводу | | | | | будівельних машин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання | -"- | -"- | | | будівельних машин | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення | -"- | -"- | | | несучих і | | | | | огороджувальних | | | | | будівельних | | | | | конструкцій та основ | | | | | промислових будинків | | | | | і споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН 362-92 Оцінка технічного | -"- | -"- | | | стану сталевих | | | | | конструкцій | | | | | виробничих будинків і| | | | | споруд, що | | | | | експлуатуються | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, | -"- | -"- | | | консерваційні та | | | | | ремонтні роботи на | | | | | пам'ятках культурної | | | | | спадщини | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. | -"- | -"- | | | Реконструкція та | | | | | капітальний ремонт | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат | -"- | -"- | | | молотого шлаку і | | | | | лужного компонента | | | | | для виготовлення | | | | | шлаколужних бетонів, | | | | | збірних і монолітних | | | | | бетонних і | | | | | залізобетонних | | | | | конструкційних | | | | | виробів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, | -"- | -"- | | | складування та | | | | | зберігання | | | | | матеріалів, виробів, | | | | | конструкцій і | | | | | устаткування в | | | | | будівництві | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-5-96 Нормативна база |Мінрегіон |2012-2015| | | оснащення будівельних| | | | | організацій (бригад) | | | | | засобами механізації,| | | | | інструментом та | | | | | інвентарем | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для | -"- | -"- | | | розрахунку витрати | | | | | теплової енергії при | | | | | тепловій обробці | | | | | бетонних та | | | | | залізобетонних | | | | | виробів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для | -"- | -"- | | | розрахунку витрат | | | | | теплової та | | | | | електричної енергії | | | | | при виробництві цегли| | | | | та каменів | | | | | керамічних | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку | -"- | -"- | | | витрат палива, | | | | | теплової та | | | | | електричної енергії | | | | | при виробництві | | | | | вапна, цегли і | | | | | каменів силікатних | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення | -"- | -"- | | | вартості будівництва | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-2-99 Вказівки щодо | -"- | -"- | | | застосування | | | | | ресурсних елементних | | | | | кошторисних норм на | | | | | будівельні роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-3-99 Вказівки щодо | -"- | -"- | | | застосування | | | | | ресурсних елементних | | | | | кошторисних норм на | | | | | монтаж устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-4-2000 Вказівки щодо | -"- | -"- | | | застосування | | | | | ресурсних елементних | | | | | кошторисних норм на | | | | | ремонтно-будівельні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо | -"- | -"- | | | застосування | | | | | ресурсних елементних | | | | | кошторисних норм на | | | | | реставраційно- | | | | | відновлювальні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-6-2000 Указания по | -"- | -"- | | | применению ресурсных | | | | | элементных сметных | | | | | норм на | | | | | пусконаладочные | | | | | работы | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення | -"- | -"- | | | вартості проектно- | | | | | вишукувальних робіт | | | | | для будівництва, що | | | | | здійснюється на | | | | | території України | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні |Мінрегіон |2012-2015| | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-2-99 Збірник 2. | -"- | -"- | | | Гірничорозкривні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-3-99 Збірник 3. | -"- | -"- | | | Буропідривні роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-4-99 Збірник 4. | -"- | -"- | | | Свердловини | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-5-99 Збірник 5. Пальові | -"- | -"- | | | роботи. Опускні | | | | | колодязі. Закріплення| | | | | ґрунтів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-6-99 Збірник 6. Бетонні та| -"- | -"- | | | залізобетонні | | | | | конструкції | | | | | монолітні | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-7-99 Збірник 7. Бетонні та| -"- | -"- | | | залізобетонні | | | | | конструкції збірні | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-8-99 Збірник 8. | -"- | -"- | | | Конструкції з цегли | | | | | та блоків | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-9-99 Збірник 9. Металеві | -"- | -"- | | | конструкції | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-10-99 Збірник 10. Дерев'яні| -"- | -"- | | | конструкції | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-11-99 Збірник 11. Підлоги | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-12-99 Збірник 12. Покрівля | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-13-99 Збірник 13. Захист | -"- | -"- | | | будівельних | | | | | конструкцій та | | | | | устаткування від | | | | | корозії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-14-99 Збірник 14. | -"- | -"- | | | Конструкції в | | | | | сільському | | | | | будівництві | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-15-99 Збірник 15. | -"- | -"- | | | Оздоблювальні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-16-99 Збірник 16. | -"- | -"- | | | Трубопроводи | | | | | внутрішні | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-17-99 Збірник 17. |Мінрегіон |2012-2015| | | Водопровід і | | | | | каналізація - | | | | | внутрішнє обладнання | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-18-99 Збірник 18. | -"- | -"- | | | Опалювання - | | | | | внутрішнє обладнання | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-19-99 Збірник 19. | -"- | -"- | | | Газопостачання - | | | | | внутрішнє обладнання | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-20-99 Збірник 20. | -"- | -"- | | | Вентиляція та | | | | | кондиціонування | | | | | повітря | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-21-99 Збірник 21. | -"- | -"- | | | Електроосвітлення | | | | | будівель | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-22-99 Збірник 22. | -"- | -"- | | | Водопровід - | | | | | зовнішні мережі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-23-99 Збірник 23. | -"- | -"- | | | Каналізація - | | | | | зовнішні мережі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-24-99 Збірник 24. | -"- | -"- | | | Теплопостачання та | | | | | газопроводи - | | | | | зовнішні мережі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-25-99 Збірник 25. | -"- | -"- | | | Магістральні та | | | | | промислові | | | | | трубопроводи газо- та| | | | | нафтопродуктів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-26-99 Збірник 26. | -"- | -"- | | | Теплоізоляційні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-27-99 Збірник 27. | -"- | -"- | | | Автомобільні дороги | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28. | -"- | -"- | | | Залізниці | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-29-99 Збірник 29. Тунелі та| -"- | -"- | | | метрополітени | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-30-99 Збірник 30. Мости і | -"- | -"- | | | труби | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-31-99 Збірник 31. | -"- | -"- | | | Аеродроми | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-32-99 Збірник 32. Трамвайні| -"- | -"- | | | колії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-33-99 Збірник 33. Лінії |Мінрегіон |2012-2015| | | електропередачі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-34-99 Збірник 34. Споруди | -"- | -"- | | | зв'язку, | | | | | радіомовлення і | | | | | телебачення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-36-99 Збірник 36. Земляні | -"- | -"- | | | конструкції | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-37-99 Збірник 37. Бетонні | -"- | -"- | | | та залізобетонні | | | | | конструкції | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-38-99 Збірник 38. Кам'яні | -"- | -"- | | | конструкції | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-39-99 Збірник 39. Металеві | -"- | -"- | | | конструкції | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-40-99 Збірник 40. Дерев'яні| -"- | -"- | | | конструкції | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-41-99 Збірник 41. | -"- | -"- | | | Гідроізоляційні | | | | | роботи гідротехнічних| | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-42-99 Збірник 42. | -"- | -"- | | | Берегоукріплювальні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-43-99 Збірник 43. | -"- | -"- | | | Судновозні колії | | | | | стапелів та сліпів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-44-99 Збірник 44. | -"- | -"- | | | Підводно-будівельні | | | | | (водолазні) роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-45-99 Збірник 45. | -"- | -"- | | | Промислові печі і | | | | | труби | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-46-99 Збірник 46. Роботи | -"- | -"- | | | при реконструкції | | | | | будівель та споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.2-47-99 Збірник 47. |Мінрегіон |2012-2015| | | Озеленення. Захист | | | | | лісонасадження. | | | | | Багатолітні плодові | | | | | насадження | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-1-99 Збірник 1. | -"- | -"- | | | Металообробне | | | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-2-99 Збірник 2. | -"- | -"- | | | Деревообробне | | | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. | -"- | -"- | | | Підйомно-транспортне | | | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-4-99 Збірник 4. | -"- | -"- | | | Дробильно-розмельне, | | | | | збагачувальне та | | | | | агломераційне | | | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-5-99 Збірник 5. Вагове | -"- | -"- | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-6-99 Збірник 6. | -"- | -"- | | | Теплосилове | | | | | устаткування | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-7-99 Збірник 7. | -"- | -"- | | | Компресорні | | | | | установки, насоси і | | | | | вентилятори | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-8-99 Збірник 8. | -"- | -"- | | | Електротехнічні | | | | | установки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-9-99 Збірник 9. Електричні| -"- | -"- | | | печі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-10-99 Збірник 10. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | зв'язку | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-11-99 Збірник 11. Прилади, | -"- | -"- | | | засоби автоматизації | | | | | та обчислювальної | | | | | техніки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-12-99 Збірник 12. | -"- | -"- | | | Технологічні | | | | | трубопроводи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-13-99 Збірник 13. | -"- | -"- | | | Устаткування атомних | | | | | електричних станцій | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-14-99 Збірник 14. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | прокатних виробництв | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-15-99 Збірник 15. | -"- | -"- | | | Устаткування для | | | | | очищення газів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-16-99 Збірник 16. |Мінрегіон |2012-2015| | | Устаткування | | | | | підприємств чорної | | | | | металургії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-17-99 Збірник 17. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | кольорової | | | | | металургії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-18-99 Збірник 18. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств хімічної | | | | | та нафтопереробної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-19-99 Збірник 19. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств вугільної| | | | | та торф'яної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-20-99 Збірник 20. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | сигналізації, | | | | | централізації та | | | | | блокування на | | | | | залізничному | | | | | транспорті | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-21-99 Збірник 21. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | метрополітенів і | | | | | тунелів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-22-99 Збірник 22. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | гідроелектричних | | | | | станцій та | | | | | гідротехнічних | | | | | споруд | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-23-99 Збірник 23. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | електротехнічної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-24-99 Збірник 24. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | промисловості | | | | | будівельних | | | | | матеріалів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-25-99 Збірник 25. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | целюлозно-паперової | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-26-99 Збірник 26. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | текстильної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-27-99 Збірник 27. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | поліграфічної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-28-99 Збірник 28. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств харчової | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-29-99 Збірник 29. |Мінрегіон |2012-2015| | | Устаткування | | | | | театрально-видовищних| | | | | підприємств | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-30-99 Збірник 30. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | зерносховищ і | | | | | підприємств з | | | | | переробки зерна | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-31-99 Збірник 31. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | кінематографії | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-32-99 Збірник 32. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | електричної | | | | | промисловості і | | | | | промисловості засобів| | | | | зв'язку | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-33-99 Збірник 33. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств легкої | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-34-99 Збірник 34. | -"- | -"- | | | Устаткування установ | | | | | охорони здоров'я і | | | | | підприємств медичної | | | | | промисловості | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-35-99 Збірник 35. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | сільськогосподарських| | | | | виробництв | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-36-99 Збірник 36. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | підприємств | | | | | побутового | | | | | обслуговування і | | | | | комунального | | | | | господарства | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-37-99 Збірник 37. Контроль | -"- | -"- | | | якості зварних | | | | | з'єднань | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-38-99 Збірник 38. | -"- | -"- | | | Устаткування | | | | | загального | | | | | призначення | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.3-39-99 Збірник 39. Монтаж | -"- | -"- | | | електроустаткування і| | | | | підключення кабелів | | | | | або проводів | | | | | зовнішньої мережі до | | | | | апаратів і приладів | | | | | низьковольтних | | | | | комплектних | | | | | пристроїв | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-1-2000 Збірник 1. Земляні | -"- | -"- | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-2-2000 Збірник 2. | -"- | -"- | | | Фундаменти | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-3-2000 Збірник 3. Стіни |Мінрегіон |2012-2015| | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-4-2000 Збірник 4. | -"- | -"- | | | Перекриття | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-5-2000 Збірник 5. | -"- | -"- | | | Перегородки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-6-2000 Збірник 6. Прорізи | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-7-2000 Збірник 7. Підлоги | -"- | -"- | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-8-2000 Збірник 8. Дахи, | -"- | -"- | | | покрівлі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-9-2000 Збірник 9. Сходи, | -"- | -"- | | | ґанки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-10-2000 Збірник 10. Пічні | -"- | -"- | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-11-2000 Збірник 11. | -"- | -"- | | | Штукатурні роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-12-2000 Збірник 12. Малярні | -"- | -"- | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-13-2000 Збірник 13. | -"- | -"- | | | Склярські, шпалерні | | | | | та облицьовувальні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-14-2000 Збірник 14. Ліпні | -"- | -"- | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-15-2000 Збірник 15. Внутрішні| -"- | -"- | | | санітарно-технічні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-16-2000 Збірник 16. Зовнішні | -"- | -"- | | | інженерні мережі | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-17-2000 Збірник 17. | -"- | -"- | | | Електромонтажні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-18-2000 Збірник 18. | -"- | -"- | | | Благоустрій | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-19-2000 Збірник 19. | -"- | -"- | | | Ізоляційні роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.4-20-2000 Збірник 20. Інші | -"- | -"- | | | ремонтно-будівельні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-1-2001 Збірник 1. | -"- | -"- | | | Археологічні та | | | | | земляні роботи в зоні| | | | | пам'ятника історії і | | | | | культури | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-2-2001 Збірник 2. |Мінрегіон |2012-2015| | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | фундаментів і | | | | | конструкцій із | | | | | бутового каменю | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-3-2001 Збірник 3. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення цегляних | | | | | кладок | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-4-2001 Збірник 4. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | конструкцій і декору | | | | | з природного каменю | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-5-2001 Збірник 5. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | дерев'яних | | | | | конструкцій і | | | | | деталей | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-6-2001 Збірник 6. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | покрівель | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-7-2001 Збірник 7. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення металевих| | | | | конструкцій і | | | | | декоративних | | | | | елементів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-8-2001 Збірник 8. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | штукатурної обробки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-9-2001 Збірник 9. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | облицювань штучним | | | | | мармуром | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-10-2001 Збірник 10. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення фарбувань| | | | | фасадів і інтер'єрів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-11-2001 Збірник 11. | -"- | -"- | | | Реставрація | | | | | керамічних кахлів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-12-2001 Збірник 12. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | архітектурно-ліпного | | | | | декору | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-13-2001 Збірник 13. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | різьблення по дереву | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-14-2001 Збірник 14. |Мінрегіон |2012-2015| | | Реставрація і | | | | | відтворення меблів із| | | | | цінних порід дерева | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-15-2001 Збірник 15. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення паркетних| | | | | підлог | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-16-2001 Збірник 16. | -"- | -"- | | | Відтворення виробів | | | | | художнього лиття з | | | | | кольорових металів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-17-2001 Збірник 17. | -"- | -"- | | | Карбувальні, | | | | | вибивні, давильні | | | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-18-2001 Збірник 18. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | інкрустованої | | | | | поверхні | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-19-2001 Збірник 19. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення оббивки | | | | | меблів і шпалерних | | | | | декоративних | | | | | елементів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-20-2001 Збірник 20. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення позолоти | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-21-2001 Збірник 21. Різні | -"- | -"- | | | роботи | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-22-2001 Збірник 22. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення віконних | | | | | і дверних наборів із | | | | | чорного і кольорового| | | | | металів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-23-2001 Збірник 23. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення тканин і | | | | | шпалер | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-24-2001 Збірник 24. Художня | -"- | -"- | | | обробка металевих | | | | | виробів гальванічним | | | | | способом | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.5-25-2001 Збірник 25. | -"- | -"- | | | Реставрація і | | | | | відтворення | | | | | освітлювальних | | | | | приладів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-1-2000 Сборник 1. | -"- | -"- | | | Электротехнические | | | | | устройства | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-2-2000 Сборник 2. | -"- | -"- | | | Автоматизированные | | | | | системы управления | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-3-2000 Сборник 3. Системы |Мінрегіон |2012-2015| | | вентиляции и | | | | | кондиционирования | | | | | воздуха | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-4-2000 Сборник 4. Подъемно- | -"- | -"- | | | транспортное | | | | | оборудование | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-5-2000 Сборник 5. | -"- | -"- | | | Металлообрабатывающее| | | | | оборудование | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-6-2000 Сборник 6. | -"- | -"- | | | Холодильные и | | | | | компрессорные | | | | | установки | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-7-2000 Сборник 7. | -"- | -"- | | | Теплоэнергетическое | | | | | оборудование | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-8-2000 Сборник 8. | -"- | -"- | | | Деревообрабатывающее | | | | | оборудование | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.6-9-2000 Сборник 9. Сооружения| -"- | -"- | | | водоснабжения и | | | | | канализации | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН Д.2.7-2000 Ресурсні кошторисні | -"- | -"- | | | норми експлуатації | | | | | будівельних машин та | | | | | механізмів | | | | |----------------------------------------+-------------------+---------| | |ДБН В.2.2.-9-2009 Громадські будинки та| -"- | -"- | | | споруди. Основні | | | | | положення (у частині | | | | | вимог до тимчасових | | | | | споруд та малих | | | | | архітектурних форм) | | | ---------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Додаток 2
до Програми
ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
та джерела фінансування Програми

------------------------------------------------------------------ | Міністерства та інші |Обсяг фінансування за роками, тис.| |центральні органи виконавчої | гривень | | влади, установи |----------------------------------| | | 2011 | 2012 | 2013| 2014 | 2015 | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Міністерство будівництва та | 742,5| 3382,5| 8745| 8415 | 3300 | |житлово-комунального | | | | | | |господарства | | | | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Міністерство аграрної | | 330 | | 165 | 247,5| |політики та продовольства | | | | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Міненерговугілля | | 1650 | | | 82,5 | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |МНС | | | 82,5| 412,5| | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Державіаслужба | | 247,5 | | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Укрморрічінспекція | | 165 | | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Державна служба зв'язку | | 82,5 | | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Агентство держмайна | | 1237,5| | | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Укравтодор | | | 165 | 165 | 165 | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Держводагентство | | 82,5 | | 82,5 | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Укрзалізниця | | 330 | 82,5| | | |-----------------------------+------+-------+-----+------+------| |Усього | 742,5| 7507,5| 9075| 9240 | 3795 | ------------------------------------------------------------------вгору