Про морські порти України
Закон України від 17.05.20124709-VI
Документ 4709-VI, попередня редакція — Редакція від 11.08.2013, підстава - 406-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

2. Об’єктами приватизації є:

1) єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, утворених у процесі реорганізації на базі цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів державних підприємств - морських портів, до складу яких входять усі види майна, призначеного для їх діяльності;

2) окреме індивідуально визначене майно, передбачене частиною шостою цієї статті;

3) акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, утворених на базі єдиних майнових комплексів, збудованих за рахунок державних та приватних інвестицій відповідно до інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність.

3. Єдині майнові комплекси державних підприємств та 100 відсотків акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах.

4. Умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів на строк до 49 років, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, земельних ділянок на строк до 49 років, на яких розташовані причали та єдиний майновий комплекс. У такому разі договір оренди причалів укладається з переможцем конкурсу одночасно з договором купівлі-продажу єдиного майнового комплексу. Невиконання покупцем договірних зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, є підставою для розірвання такого договору купівлі-продажу, а також договорів оренди причалів та земельних ділянок.

5. У разі утворення публічного акціонерного товариства причали, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, та земельні ділянки, на яких розташовані причали та єдиний майновий комплекс, передаються в оренду такому товариству на строк до 49 років без проведення конкурсу.

6. Якщо стосовно окремого індивідуально визначеного об’єкта портової інфраструктури (крім стратегічних об’єктів портової інфраструктури), що використовується суб’єктом господарювання на підставі договору оренди, укладеного до дня набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про його приватизацію, такий суб’єкт господарювання має право на його викуп за умови, що ним здійснено поліпшення такого майна вартістю не менш як 25 відсотків його залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості на момент приватизації.

Стаття 26. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури на основі окремих договорів

1. Приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури державної форми власності на території морського порту здійснюється на підставі договорів концесії, договорів про спільну діяльність, договорів оренди, інших видів інвестиційних договорів, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законами України.

2. За згодою приватного інвестора та держави в особі Фонду державного майна України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, на базі єдиного майнового комплексу, створеного або такого, який перебуває у процесі створення, на підставі інвестиційного договору або договору про спільну діяльність, укладеного до набрання чинності цим Законом, може бути утворено господарське товариство в порядку, встановленому законодавством. Земельні ділянки, на яких розташовані єдиний майновий комплекс такого товариства та причали, що технологічно забезпечують завершений цикл надання послуг, можуть передаватися в оренду господарському товариству на строк до 49 років у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 27. Компенсація внесених суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури

1. Компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються адміністрацією морських портів України та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

2. Інвестування у стратегічні об’єкти портової інфраструктури може передбачати ремонт, модернізацію, реконструкцію або будівництво таких об’єктів.

3. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури можуть бути портові збори, що справляються адміністрацією морських портів України, та інші джерела, не заборонені законодавством.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування, крім пунктів 3, 4, 5 і 6 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункти 7 і 8 частини другої статті 225 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник пристані і вокзалу, капітан судна;

8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136 цього Кодексу, - капітан морського порту, начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна";

2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об’єкта (об’єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і відходу суден";

"гідротехнічні споруди морських портів (гідротехнічні споруди) - інженерно-технічні споруди (портова акваторія, причали, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та природного походження, у тому числі канали, операційні акваторії причалів, якірні стоянки), розташовані в межах території та акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден";

у статті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами";

абзац третій доповнити словами "крім земель, зайнятих лісами";

пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"1) внутрішні морські води, територіальне море, а також акваторії морських портів";

статтю 14 доповнити пунктом 14-1 такого змісту:

"14-1) відведення акваторій морських портів";

пункт 4 частини другої статті 89 після слів "крім гідротехнічних" доповнити словами "навігаційного призначення";

3) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):

у частині першій статті 10 слова "рятувальною і лоцманською службою" замінити словами "рятувальною службою та підприємством, що надає лоцманські послуги";

частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Відведення землі та акваторії для торговельного мореплавства, а також для реалізації проектів здійснення будівництва або проведення будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів здійснюється в порядку, встановленому Земельним і Водним кодексами України";

пункти 2 і 3 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:

"2) у розділі IV "Мореплавство у територіальному морі, внутрішніх водах, акваторіях морських портів" - до морських невійськових портів України;

3) у главі 3 "Морські лоцмани" розділу IV - до відносин, що виникають у зв’язку з проведенням суден морськими лоцманами України на підходах до портів України, в межах акваторій цих портів, а також між цими портами";

у статті 26:

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Судно, побудоване на території України, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

у частині четвертій статті 41 слова "і начальника морського порту" виключити;

назву розділу IV та глави 1 викласти в такій редакції:

"Розділ IV
МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ МОРІ, ВНУТРІШНІХ ВОДАХ, АКВАТОРІЯХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ";

статті 73-79 викласти в такій редакції:

"Стаття 73. Регулювання діяльності у морських портах

Правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності в морських портах визначаються цим Кодексом та Законом України "Про морські порти України". До функціонування морських рибних портів застосовуються норми цього Кодексу щодо морських портів з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Перелік морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден, визначається Кабінетом Міністрів України та оприлюднюється в Повідомленнях мореплавцям України.

Стаття 74. Забезпечення безпеки мореплавства

Організація та забезпечення безпеки мореплавства у морському порту покладаються на адміністрацію морських портів України.

Власники (користувачі) морських терміналів, судновласники, інші суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах території та акваторії морського порту, забезпечують безпеку мореплавства відповідно до правил, визначених обов’язковими постановами по порту.

Стаття 75. Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту

Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях здійснюється капітаном морського порту. Межі зони нагляду, на яку поширюються повноваження капітана морського порту щодо здійснення ним державного нагляду за безпекою мореплавства, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

Державний нагляд за безпекою мореплавства у морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського порту, здійснює окремий підрозділ служби капітана морського порту.

Капітан морського порту та служба капітана морського порту діють на підставі положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

Стаття 76. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства

Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у внутрішніх водах, територіальному морі та виключній морській економічній зоні України здійснюється шляхом:

встановлення, розвитку та утримання засобів навігаційного обладнання, яких потребує інтенсивність руху суден і ступінь навігаційної небезпеки;

проведення гідрографічних зйомок;

збору навігаційної інформації;

своєчасної підготовки, видання і забезпечення мореплавців навігаційними картами, порадниками та посібниками для плавання, навігаційними повідомленнями і попередженнями та іншою сучасною навігаційно-гідрографічною інформацією.

Стаття 77. Призначення капітана морського порту

Капітан морського порту призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. Капітан морського порту підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

Стаття 78. Функції капітана морського порту

До функцій капітана морського порту належать:

1) державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

2) розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень;

3) реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено законодавством;

4) видача документів, зазначених у статті 51 цього Кодексу;

5) перевірка суднових документів, дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;

6) видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;

7) нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

8) нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

9) оформлення приходу суден у морський порт і виходу з морського порту;

10) нагляд та контроль за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

11) нагляд та контроль за криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

12) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту;

13) облік та розслідування аварійних морських подій;

14) керівництво службою капітана морського порту.

Стаття 79. Повноваження капітана морського порту

Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту.

Розпорядження капітана морського порту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.

За порушення законодавства і правил щодо безпеки мореплавства та порядку в морському порту капітан морського порту має право накладати адміністративні стягнення відповідно до закону";

в абзаці першому частини першої статті 80 слово "начальником" замінити словом "капітаном";

у першому реченні статті 81 слово "начальника" замінити словом "капітана";

статті 83, 84, 86-89 виключити;

слова і цифру "ГЛАВА 2. КАПІТАН ПОРТУ" виключити;

у статті 90:

у частині четвертій слова "за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" виключити;

у тексті статті слова "Інспекція державного портового нагляду" в усіх відмінках замінити словами "служба капітана морського порту" у відповідному відмінку;

назву глави 3 викласти в такій редакції:

"ГЛАВА 3. МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ";

у статті 92:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 92. Лоцманське проведення суден";

у частині першій слово "вод" замінити словом "акваторій";

частину другу викласти в такій редакції:

"Вимоги до морських лоцманів та підприємств, працівниками яких є морські лоцмани, а також порядок здійснення ними діяльності визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту";

у статті 93 слова "державну морську лоцманську службу" замінити словами "морських лоцманів";

у пункті "а" частини четвертої статті 94, у частині першій статті 95 та у частині другій статті 96 слова "начальника морського порту" замінити словами "по порту";

у частині першій статті 98 слова "організація, працівником якої" замінити словами "підприємство, працівником якого";

текст статті 99 викласти в такій редакції:

"У разі виклику лоцмана підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов’язане негайно направити на судно морського лоцмана, сповістивши про це капітана судна. Якщо це зробити неможливо, підприємство, що надає лоцманські послуги, зобов’язане повідомити капітана судна про час, коли прибуде лоцман";

у статті 102 слова "За неправильне повідомлення осадки, довжини і ширини судна або його місткості" замінити словами "За надання недостовірної інформації, у тому числі за допомогою технічних суднових засобів, щодо даних про судно, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту";

у статті 106 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "відповідно до закону";

у статті 107 слово "організації" замінити словом "підприємству", а слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами і цифрами "відповідно до статті 106 цього Кодексу";

у статті 109 слова "доход організації, працівником якої" замінити словами "дохід підприємства, працівником якого";

у частині четвертій статті 110 слова "начальника морського порту" замінити словами "по порту";

у частині другій статті 111 слова "портами, що беруть участь у створенні такої служби, за погодженням з" виключити;

у частині першій статті 114 слова "відповідний порт, у підпорядкуванні якого" замінити словами "відповідна організація, у підпорядкуванні якої";

у частині першій статті 115 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "відповідно до закону";

частину другу статті 116 виключити;

у частині першій статті 117 слова "службами порту, місцевими органами державної виконавчої влади" замінити словами "адміністрацією морського порту і службою капітана морського порту, власником морського терміналу, підприємствами, установами, організаціями, що надають спеціалізовані послуги, портовими операторами, місцевими органами виконавчої влади";

у частині шостій статті 120 слово "керівництвом" замінити словом "капітаном";

у статті 122:

у частині першій слова "найближчий морський порт" замінити словами "капітана найближчого морського порту";

частину другу викласти в такій редакції:

"Капітан морського порту за погодженням із заінтересованими державними органами встановлює достатній за обставинами строк для підняття майна, порядок проведення цих робіт і доводить це до відома власника майна та адміністрації морського порту";

у статті 123:

у частині першій слова "найближчий порт" замінити словами "капітана найближчого морського порту", а слово "портом" - словом "капітаном";

у частині другій слово "Порт" замінити словами "Капітан морського порту";

у частині третій слово "портом" замінити словами "капітаном морського порту", а слово "порт" - словами "адміністрація морського порту";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Якщо власник майна, що затонуло, невідомий, адміністрація морського порту публікує інформацію про строки, встановлені для підняття майна, що затонуло, у Повідомленнях мореплавцям України. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, адміністрація морського порту направляє відповідне повідомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України";

статтю 124 викласти в такій редакції:

"Стаття 124. Право на вибір суднопіднімального підприємства

У разі наявності обґрунтованих підстав капітан морського порту має право не дозволити власнику майна піднімати затонуле майно своїми засобами або засобами обраної ним суднопіднімальної організації. У такому разі підняття майна здійснює адміністрація морського порту за рахунок його власника";

у назві і тексті статті 126 слово "порт" у всіх відмінках замінити словами "адміністрація морського порту" у відповідному відмінку;

у статті 127 слова "найближчому морському" замінити словами "адміністрації найближчого морського";

у частинах другій і четвертій статті 130 слово "начальник" у всіх відмінках замінити словами "капітан морського" у відповідному відмінку;

у пункті 5 частини першої статті 156 слово "керівництвом" замінити словами "капітаном морського", а після слів "для перевезення" доповнити словами "у випадках, передбачених законом";

у частині п’ятій статті 167 слово "портам" виключити;

у частині першій статті 229 слова "у портових водах" замінити словами "в акваторії морського порту";

у статті 231 слова "в портових водах начальником порту" замінити словами "в акваторії порту капітаном морського порту";

у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту" у відповідному відмінку, а слова "державний морський лоцман" в усіх відмінках і числах - словами "морський лоцман" у відповідному відмінку і числі;

4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

частину першу статті 58 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів";

частини третю і четверту статті 59 викласти в такій редакції:

"3. Землі водного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування:

а) державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо;

б) державним підприємствам для розміщення та догляду за державними об’єктами портової інфраструктури.

4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об’єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об’єктів портової інфраструктури та інших об’єктів водного транспорту. Землі водного фонду можуть бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в порядку, встановленому законом";

пункт "г" частини другої статті 61 після слів "крім гідротехнічних" доповнити словами "навігаційного призначення";

пункт "г-1" частини четвертої статті 83 доповнити словами "крім штучно створених земельних ділянок у межах акваторій морських портів";

частину третю статті 93 викласти в такій редакції:

"3. Не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, розташованих у прибережній захисній смузі водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом";

5) у частині четвертій статті 40 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161, № 38, ст. 535) слова "начальникові порту України" замінити словами "капітанові морського порту";

6) у Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446):

у частині першій статті 6 слова "портами (пристанями)" замінити словами "суб’єктами господарювання у морських портах";

частину третю статті 11 доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами";

у статті 24 слова "порти і пристані" виключити;

7) у Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами):

статтю 1 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Відносини оренди об’єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про морські порти України";

в абзаці п’ятому частини другої статті 4 слова "історико-культурних заповідників" замінити словами "історико-культурних заповідників, причалів морських портів";

абзац четвертий частини четвертої статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу";

8) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2008 р., № 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними законами України від 13 січня 2012 року № 4336-VI та від 23 лютого 2012 року № 4442-VI):

частину першу статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури визначаються Законом України "Про морські порти України";

абзац шістнадцятий пункту "г" частини другої статті 5 викласти в такій редакції:

"акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій";

9) останній абзац частини першої статті 5 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 12, ст. 155; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571) викласти в такій редакції:

"спеціалізованих послуг у річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України";

10) абзац третій частини першої статей 7, 8 і 15 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 1, ст. 2) після слова "аеропортів" доповнити словами "морських портів".

3. Державні підприємства - морські порти, інші підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", в яких на день набрання чинності цим Законом здійснюється надання послуг, вважаються відкритими незалежно від дня внесення відомостей про них до Реєстру морських портів України. Відомості про морські порти, функціонування яких організовано відповідно до цього Закону, та морські термінали вносяться до Реєстру морських портів України в установленому законодавством порядку.

Підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", незалежно від їх місця знаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств - морських портів, підлягають включенню до меж морського порту, акваторією якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту.

Територія таких морських терміналів, у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту, включається в межі відповідного морського порту.

Пункти пропуску через державний кордон України та зони прикордонного і митного контролю, відкриті до набрання чинності цим Законом на територіях знаходження підприємств морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", продовжують функціонувати в межах території відповідних морських портів.

4. Тимчасово, до створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

5. Реалізація цього Закону не має наслідком дострокове припинення договорів щодо використання об’єктів портової інфраструктури, які були укладені державними підприємствами - морськими портами чи державними органами з суб’єктами господарювання до набрання чинності цим Законом.

Усі документи дозвільного характеру на будівництво об’єктів портової інфраструктури, видані до набрання чинності цим Законом, у тому числі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, зберігають чинність.

Розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності цим Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, за згодою власників таких гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі адміністрації морських портів України на компенсаційній основі. Вартість таких гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 цього Закону.

6. Кабінету Міністрів України протягом 10 місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність із цим Законом організаційно-правову модель функціонування морських портів, у зв’язку з чим:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;

у тримісячний строк забезпечити підготовку та подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо комплексного врегулювання відносин, пов’язаних із створенням на водних об’єктах штучних земельних ділянок для цілей будівництва на них будівель, споруд та/або їх комплексного освоєння в цілях будівництва;

організувати заходи з розроблення та затвердження у новій редакції Стратегії розвитку морських портів України;

забезпечити створення державної системи управління та контролю у сфері діяльності морських портів відповідно до цього Закону та Кодексу торговельного мореплавства України;

забезпечити проведення інвентаризації майна державних підприємств - морських портів, визначити в кожному державному підприємстві - морському порту пооб’єктні переліки стратегічних об’єктів портової інфраструктури та єдині майнові комплекси, що можуть бути виділені в окремі підприємства і здійснювати повноцінну господарську діяльність, вжити інших заходів для підготовки до реорганізації державних підприємств - морських портів;

забезпечити проведення реорганізації державних підприємств - морських портів;

забезпечити проведення інвентаризації каналів, призначених для судноплавства, що перебувають на балансі державних підприємств, та їх закріплення за адміністрацією морських портів України після її створення;

забезпечити розробку та прийняття обов’язкових постанов та зводу звичаїв кожного морського порту, забезпечивши збереження законних прав та інтересів суб’єктів портової діяльності, що випливають з діючих на день набрання чинності цим Законом обов’язкових постанов та зводу звичаїв відповідного морського порту;

організувати заходи із збору інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об’єктів портової інфраструктури;

з урахуванням інформації щодо інвентаризації майна та земельних ділянок державних підприємств - морських портів та інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об’єктів портової інфраструктури, визначити межі території та акваторії кожного морського порту;

організувати заходи із збору інформації про приватних суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням суден, пасажирів та вантажів, промислових підприємств на територіях знаходження державних підприємств - морських портів і територіях, що з ними межують, зокрема про форми та умови їх співробітництва з державними підприємствами - морськими портами.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4709-VI
вгору