Документ 469-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2018, підстава - 727-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2014 р. № 469
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 12.09.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 16) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 469

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207

1. У постанові:

1) у назві постанови слово “проведення” замінити словом “здійснення”, а після слів “нагляду (контролю)” доповнити словами “Державним агентством земельних ресурсів”;

2) постановляючу частину після слів “нагляду (контролю)” доповнити словами “Державним агентством земельних ресурсів”.

2. У додатку до постанови:

1) назву додатка після слів “нагляду (контролю)” доповнити словами “Державним агентством земельних ресурсів”;

2) підпункт 3 пункту 3 виключити;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти господарювання:

1) які виконують хоча б один з таких видів робіт:

оформлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності;

проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), в тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності;

2) які за останній рік розробляли хоча б один з таких видів документації із землеустрою:

технічну документацію з бонітування ґрунтів;

робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів;

проекти консервації земель;

технічну документацію з економічної оцінки земель;

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).”;

4) доповнити додаток пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:

“6-1. У разі коли результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому, не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

6-2. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”.вгору