Документ 468/2013, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2019, підстава - 419/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 23/2019 від 30.01.2019}

1. Внести до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» такі зміни:

1) у Положенні про Міністерство оборони України, затвердженому зазначеним Указом:

а) абзац другий пункту 1 доповнити словами «а також у формуванні державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, гідрометеорологічної діяльності»;

б) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

«здійснення в установленому порядку координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності»;

в) у пункті 4:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) планує та реалізовує заходи щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України»;

доповнити пункт підпунктом 20-1 такого змісту.

«20-1) здійснює управління щодо вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони України, та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони України, забезпечує їх фінансування в установленому порядку»;

підпункти 21, 29 і 34 викласти відповідно в такій редакції:

«21) готує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Збройних Сил»;

«29) забезпечує в установленому порядку обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил»;

«34) організовує разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Генеральним штабом Збройних Сил України:

розроблення порядку залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

погодження та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, планів заходів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період»;

доповнити пункт підпунктом 34-1 такого змісту:

«34-1) здійснює нормативно-правове регулювання порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, а також нормативно-правове регулювання порядку та умов застосування запобіжних заходів»;

підпункти 36, 37 і 45 викласти відповідно в такій редакції:

«36) ініціює розроблення державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснює загальне керівництво і контроль за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів;

37) здійснює відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, розробляє програми соціального розвитку Збройних Сил»;

«45) провадить діяльність із технічного захисту інформації для потреб Міноборони України»;

у підпункті 62 слова «міжнародних миротворчих операціях» замінити словами «міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»;

підпункт 63 після слів «компонентів ракетного палива та» доповнити словами «іншого військового майна»;

підпункти 67, 76-78, 86 викласти відповідно в такій редакції:

«67) готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників Збройних Сил та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов'язаних та резервістів, розмірів посадових окладів працівників і військовослужбовців Збройних Сил з урахуванням складності, відповідальності і специфіки їх роботи та умов служби, встановлює порядок виплати грошового забезпечення»;

«76) затверджує інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей житловими приміщеннями;

77) здійснює у Збройних Силах державний нагляд за безпекою експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

78) здійснює в установленому порядку внутрішній аудит»;

«86) здійснює регулювання питань державної авіації, у тому числі нормативно-правове регулювання за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, зокрема, щодо:

реєстрації і допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;

реєстрації і допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації;

допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів;

виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден»;

доповнити пункт підпунктом 128-1 такого змісту:

«128-1) затверджує перелік критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій»;

г) у пункті 5:

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2) організовує і координує планово-економічну, фінансово-господарську роботу, забезпечує проведення внутрішнього аудиту, забезпечує достовірність бюджетної, бухгалтерської, фінансової, статистичної та інших видів звітності, організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, державних фінансових і матеріальних ресурсів, усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами»;

підпункт 9 доповнити словами «забезпечує у порядку, визначеному законодавством, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони України»;

підпункт 10 після слів «організовує в Міноборони України» доповнити словами «документування управлінської (організаційно-розпорядчої) діяльності з метою виконання покладених на нього завдань і функцій, а також»;

д) у пункті 7 слова «профспілками та організаціями роботодавців» замінити словами «інститутами громадянського суспільства»;

є) у пункті 10:

підпункт 6 після слів «під час їх розгляду на» доповнити словами «засіданнях комітетів та»;

підпункт 22 доповнити словами «та дає обов'язкові до виконання державними службовцями, військовослужбовцями, іншими працівниками апарату Міноборони України доручення»;

доповнити пункт підпунктом 30-1 такого змісту:

«30-1) спрямовує і координує діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у тому числі:

забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, контролює її реалізацію Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою України з надзвичайних ситуацій проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій і за його пропозицією - стосовно кандидатур на посади заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує структуру апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

видає обов'язкові до виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

погоджує пропозиції Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій як структурних підрозділів її апарату;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю чи в окремій частині;

доручає Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій скасовувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів повністю чи в окремій частині;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, її територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на Державну службу України з надзвичайних ситуацій завдань та планів її роботи;

визначає структурний підрозділ Міноборони України, що відповідає за взаємодію з Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

визначає посадових осіб Міноборони України, які включаються до складу колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

визначає порядок обміну інформацією між Міноборони України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

{Пункт 2 статті 1 втратив чинність на підставі Указу Президента № 23/2019 від 30.01.2019}

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 вересня 2013 року
№ 468/2013
вгору