Документ 467-94-р, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 червня 1994 р. N 467-р
Київ
Про перелік проектів законодавчих та
інших нормативних актів і матеріалів,
що підлягають розробленню та здійсненню
відповідно до виконання першого етапу
реалізації Концепції державної системи
професійної орієнтації населення

1. Міністерствам, відомствам, Урядові Криму, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: забезпечити розроблення проектів законодавчих та інших
нормативних актів і матеріалів згідно з додатком, а також
реалізацію заходів, передбачених Концепцією державної системи
професійної орієнтації населення ( 48-94-п ); щорічно починаючи з 1995 року подавати Мінпраці не пізніше 5
квітня інформацію про хід реалізації зазначеної Концепції.
2. Мінпраці щорічно не пізніше 25 травня подавати Кабінетові
Міністрів України узагальнену інформацію про хід реалізації
Концепції державної системи професійної орієнтації населення.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Інд.26

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 р. N 467-р
ПЕРЕЛІК
проектів законодавчих та інших нормативних
актів і матеріалів, що підлягають розробленню
та здійсненню відповідно до виконання першого
етапу реалізації Концепції державної системи
професійної орієнтації населення
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва | Готують матеріали | Термін | Примітка | |внесення| | |до Кабі-| | |нету Мі-| | |ністрів | | |України | | |або ви- | | |конання | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Пропозиції про Мінпраці липень склад Ради
створення Міжві- Міносвіти 1994 р. затверджує-
домчої координа- Мінмолодьспорт ться спіль-
ційної ради з реа- Мінсоцзахист ним рішенням
лізації Концепції МОЗ Мінпраці та
державної системи разом з іншими заінте- Міносвіти,
професійної орієн- ресованими міністерс- територіаль-
тації населення та твами і відомствами, а них рад -
відповідних тери- також Урядом Криму, об- рішенням
торіальних рад ласними, Київською і відповідних
Севастопольською місь- державних
кими державними адмі- адміністра-
ністраціями цій
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості та
ринку праці Академії
наук і Мінпраці за по-
годженням з профспілко-
вими об'єднаннями
Пропозиції про уз- Мінпраці липень подаються
годжений порядок і Міносвіти 1994 р. спільні уза-
терміни розроблен- Мінмолодьспорт гальнені
ня проекту міжві- Фонд соціальної адапта- пропозиції
домчого положення ції молоді Мінпраці та
про організацію Мінсоцзахист Міносвіти
професійної орієн- МОЗ
тації населення Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці
Проект переліку Держнаглядохоронпраці липень
професій і спеці- МОЗ 1994 р.
альностей, що ви- Мінпраці
магають професій- разом з іншими заінте-
ного відбору ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Міжвідомча координацій-
на рада з реалізації
Концепції державної
системи професійної
орієнтації населення
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Проект положення Мінпраці вересень положення
про територіальний Науково-дослідний центр 1994 р. затверджу-
центр професійної з проблем зайнятості ється Мінп-
орієнтації держав- населення та ринку пра- раці
ної служби зайня- ці Академії наук і
тості Мінпраці
Проект Закону Ук- Мінпраці жовтень
раїни "Про внесен- Міносвіти 1994 р.
ня змін і допов- Мінмолодьспорт
нень до Закону Ук- Фонд соціальної адапта-
раїни "Про зайня- ції молоді
тість населення" Мінсоцзахист
Мінекономіки
Мінфін
Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань соці-
ально-трудових відносин
і зв'язків з профспіл-
ками разом з іншими
відділами Кабінету Мі-
ністрів України
Проект положення Міносвіти жовтень положення
про соціально-пси- Мінпраці 1994 р. затверджу-
хологічну службу Відділ з питань освіти, ється Мінос-
системи освіти культури, охорони здо- віти і Мін-
ров'я і соціального за- праці
безпечення Кабінету Мі-
ністрів України
Проект Закону Ук- Міносвіти листопад
раїни "Про фахову Мінпраці 1994 р.
освіту" Мінекономіки
Мінфін
Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Проект Закону Ук- Мінсоцзахист листопад
раїни "Про внесен- Мінпраці 1994 р.
ня змін і допов- МОЗ
нень до Закону Міносвіти
УРСР "Про основи Мінмолодьспорт
соціальної захище- Мінекономіки
ності інвалідів в Мінфін
Українській РСР" Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Проект положення Міносвіти листопад положення
про професійну Мінмолодьспорт 1994 р. затверджу-
орієнтацію молоді, Мінпраці ється Мінос-
що навчається Науково-дослідний центр віти, Мінмо-
з проблем зайнятості лодьспортом
населення та ринку пра- і Мінпраці
ці Академії наук і
Мінпраці
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Пропозиції про Мінпраці листопад подаються
запровадження ме- Міносвіти 1994 р. спільні уза-
ханізму фінансово- Мінмолодьспорт гальнені
го забезпечення Фонд соціальної адапта- пропозиції
реалізації Концеп- ції молоді Мінпраці та
ції Пенсійний фонд Міносвіти
Мінекономіки
Мінфін
Мінсоцзахист
разом з Урядом Криму,
обласними, Київською і
Севастопольською місь-
кими державними адмі-
ністраціями
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці
Міжвідомча координацій-
на рада з реалізації
Концепції державної
системи професійної
орієнтації населення
Відділ з питань соці-
ально-трудових відносин
і зв'язків з профспіл-
ками разом з іншими
відділами Кабінету Мі-
ністрів України
Проект положення Мінсоцзахист грудень положення
про професійну МОЗ 1994 р. затверджу-
орієнтацію осіб з Мінпраці, Мінюст ється Мін-
обмеженою працез- Науково-дослідний центр соцзахистом
датністю з проблем зайнятості і Мінпраці
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Проект Закону Ук- Міносвіти лютий
раїни "Про внесен- Мінпраці 1995 р.
ня змін і допов- Мінмолодьспорт
нень до Закону Мінсоцзахист
УРСР "Про освіту" МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення Кабінету Мі-
ністрів України
Проект Положення Мінпраці травень положення
про організацію Міносвіти 1995 р. затверджу-
професійної орієн- Мінмолодьспорт ється спіль-
тації населення Фонд соціальної адапта- ним рішенням
ції молоді Мінпраці та
Мінюст Міносвіти
Мінсоцзахист
МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами та відомствами
Міжвідомча координацій-
на рада з реалізації
Концепції державної
системи професійної
орієнтації населення
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань соці-
ально-трудових відносин
і зв'язків з профспіл-
ками разом з іншими
відділами Кабінету Мі-
ністрів України
Проект Закону Ук- МОЗ серпень
раїни "Про внесен- Мінпраці 1995 р.
ня змін і допов- Міносвіти
нень до Основ за- Мінмолодьспорт
конодавства Украї- Мінсоцзахист
ни про охорону Мінекономіки
здоров'я" Мінфін
Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань освіти,
культури, охорони здо-
ров'я і соціального за-
безпечення разом з ін-
шими відділами Кабінету
Міністрів України
Проекти норм і Мінпраці вересень норми і нор-
нормативів чисель- Міносвіти 1995 р. мативи чи-
ності психологів, Мінмолодьспорт сельності
профконсультантів Фонд соціальної адапта- затверджу-
підрозділів дер- ції молоді ються Мінп-
жавної служби зай- Мінекономіки раці, Мінос-
нятості, системи Мінфін віти, Мінмо-
освіти та соціаль- разом з іншими заінте- лодьспортом
ної служби для мо- ресованими міністерс- і Фондом со-
лоді твами і відомствами ціальної
Науково-дослідний центр адаптації
з проблем зайнятості молоді
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці
Міжвідомча координацій-
на рада з реалізації
Концепції державної
системи професійної
орієнтації
Проект Закону Ук- Мінпраці листопад
раїни "Про внесен- Міносвіти 1995 р.
ня змін і допов- Мінмолодьспорт
нень до Кодексу Мінсоцзахист
законів про працю МОЗ
України" Мінекономіки
Мінфін
Мінюст
разом з іншими заінте-
ресованими міністерс-
твами і відомствами
Науково-дослідний центр
з проблем зайнятості
населення та ринку пра-
ці Академії наук і
Мінпраці за погодженням
з профспілковими об'єд-
наннями
Відділ з питань соці-
ально-трудових відносин
і зв'язків з профспіл-
ками разом з іншими
відділами Кабінету Мі-
ністрів України

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОвгору