Документ 466/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2013, підстава - 245/2013

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності
в умовах світової фінансової кризи
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 531/2009 ( 531/2009 ) від 10.07.2009
N 245/2013 ( 245/2013 ) від 30.04.2013 }

З метою стимулювання розвитку підприємництва в Україні як
важливого фактора соціальної та економічної стабільності держави в
умовах фінансово-економічної кризи, для забезпечення реалізації
конституційного права громадян на підприємницьку діяльність
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) вжити заходів щодо вдосконалення системи оподаткування,
зокрема:
спрощення процедури адміністрування та сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів);
забезпечення гармонізації податкового та бухгалтерського
обліку;
запровадження єдиного соціального внеску;
2) прискорити розроблення та внесення в установленому порядку
на розгляд Верховної Ради України законопроекту про
адміністративні послуги, в якому, зокрема, передбачити
класифікацію адміністративних послуг, єдиний порядок розрахунку
розміру плати за надання адміністративних послуг, заборону
передачі повноважень щодо надання адміністративних послуг
суб'єктам господарювання;
3) вжити заходів щодо підтримки експортної діяльності малих і
середніх підприємств, зокрема:
удосконалити систему фінансово-кредитної підтримки малих і
середніх підприємств, у тому числі шляхом створення розгалуженої
мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та
кредитно-гарантійних установ;
опрацювати питання щодо впровадження механізму часткової
компенсації малим і середнім підприємствам витрат, пов'язаних із
виставковою діяльністю;
створити централізовану систему надання малим і середнім
підприємствам інформаційної та консультативної підтримки з питань
експортної діяльності;
4) вжити заходів для приведення системи технічного
регулювання у відповідність із стандартами Світової організації
торгівлі та Європейського Союзу, зокрема:
підготувати у місячний строк та затвердити план виконання
зобов'язань, що містяться у розділах "Технічні бар'єри в торгівлі"
та "Санітарні та фітосанітарні заходи та інші регламенти"
Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі
( 981_049 ), ратифікованого Законом України від 10 квітня
2008 року N 250-VI ( 250-17 ), та забезпечити виконання
зазначеного плану;
підготувати та затвердити у тримісячний строк план
реформування державної системи контролю харчових продуктів з метою
її гармонізації зі стандартами Світової організації торгівлі та
Європейського Союзу з питань безпеки харчових продуктів;
забезпечити створення до 1 вересня 2009 року мережі
випробувальних лабораторій харчових продуктів, які містять
генетично модифіковані організми, та Національного центру з питань
здійснення науково-методологічної координації діяльності
випробувальних лабораторій харчових продуктів, які містять
генетично модифіковані організми;
вжити заходів щодо підписання угоди між Національним
агентством з акредитації України та Європейською асоціацією з
акредитації (ЕА) про взаємне визнання.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
1) вжити у тримісячний строк заходів щодо впровадження систем
електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між
адміністраторами і місцевими дозвільними органами;
2) проаналізувати результативність роботи дозвільних центрів,
зокрема за критерієм кількості виданих документів дозвільного
характеру в дозвільному центрі та поза його межами, та вжити
заходів щодо підвищення ефективності роботи таких центрів;
3) оприлюднити через мережу Інтернет інформацію про
результативність роботи дозвільних центрів на відповідних
територіях та заходи, що вживаються для підвищення ефективності
роботи таких центрів.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) створити робочі групи, залучивши до їх складу
представників асоціацій підприємців, для проведення аналізу і
відкритого обговорення стану виконання Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та регіональних
програм розвитку малого підприємництва, а також для підготовки
пропозицій щодо розвитку малого підприємництва;
2) підготувати з урахуванням пропозицій робочих груп та
внести до 30 липня 2009 року до заходів з виконання у 2009 році
регіональних програм підтримки малого підприємництва зміни,
спрямовані на подолання негативних наслідків фінансово-економічної
кризи, а також подати в установленому порядку пропозиції до
проекту плану заходів з виконання у 2010 році Національної
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;
3) підготувати та внести в установленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань
розвитку підприємництва в Україні.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям забезпечувати безумовне додержання вимог
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).
5. Державній службі України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва і Національному інституту стратегічних
досліджень за участю Національної академії наук України, Федерації
роботодавців України, наукових установ і організацій, громадських
об'єднань та міжнародних організацій забезпечувати кожні два роки
підготовку Національної доповіді про стан і перспективи розвитку
підприємництва в Україні та представлення її відповідним органам
до 1 березня року, що настає за звітним періодом. { Стаття 5 в редакції Указів Президента N 531/2009 ( 531/2009 )
від 10.07.2009, N 245/2013 ( 245/2013 ) від 30.04.2013 }
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 червня 2009 року
N 466/2009вгору