Документ 464-94-п, поточна редакція — Прийняття від 08.07.1994


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 8 липня 1994 р. N 464
Київ
 
Про невідкладні заходи щодо забезпечення населення
та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами

 
     Відзначити, що у країні склалося вкрай напружене становище із забезпеченням населення і закладів охорони здоров'я лікарськими засобами.
     З метою подолання істотних недоліків у цій справі Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
     1. Затвердити заходи щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами на 1994 рік згідно з додатком.
 
     2. Державному комітетові з медичної та мікробіологічної промисловості разом з Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров'я та Академією медичних наук подати до 1 листопада 1994 р. на затвердження Уряду України Програму основних напрямів розвитку виробництва ліків.
 
     3. Державному комітетові з медичної та мікробіологічної промисловості щомісячно інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання передбачених цією постановою заходів.

 
   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ 
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
     Інд.28

 
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1994 р. N 464
 
ЗАХОДИ
щодо забезпечення населення та закладів охорони
здоров'я лікарськими засобами в 1994 році
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      З м і с т        | Виконавець  | Термін
                   |        | виконання
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Забезпечити рівномірне виділення Мінфін      постійно 
об'єднанню "Укрфармація" коштів для
фінансування державного контракту
поточного року на виробництво лі-
карських засобів і коштів на прид-
бання медикаментів, в тому числі
110 млрд.крб. протягом тижня на 110
млрд.крб. до 15 липня ц.р.
Надати Держкоммедбіопрому пільгову Мінекономіки до 15 липня
позичку в обсязі 100 млдр.крб. для Мінфін
закупівлі сировини та субстанцій Держкоммедбіо-
для виготовлення готових лікарських пром
засобів
2. Переглянути розподіл бюджетних Мінекономіки до 1 серпня
коштів на фінансування капітальних Держкоммедбіо-
вкладень з урахуванням пріоритет- пром
ності створення нових потужностей
виробництва готових лікарських за-
собів і виділити додатково Держком-
медбіопрому 500 млдр.карбованців.
Спрямувати капітальні вкладення в
першу чергу на введення в дію пус-
кових об'єктів
Забезпечити повне та рівномірне ви- Мінфін постійно
ділення коштів під зазначені обсяги Держкоммедбіо-
капітальних вкладень (з урахуванням пром
інфляції), в тому числі 70 млдр.
крб. протягом тижня для ліквідації
заборгованості будівельним органі-
заціям
3. Забезпечити за погодженням з МОЗ Міжвідомчий ко- липень
та Держкоммедбіопромом конвертацію мітет з питань серпень
під контракти: визначення
пріоритетів
використання
валюти
МОЗ
Держкоммедбіо-
пром
об'єднанню "Укрфармація" - для за-
купівлі найважливіших лікарських
засобів і виробів медичного призна-
чення на суму: в липні ц.р. - 3
млн. доларів США і 5 млрд. російсь-
ких рублів, а щомісячно (починаючи
з серпня) по 1 млн. доларів США і 2
млрд. російських рублів;
для закупівлі субстанцій, сировини,
обладнання та запасних частин до
нього для виробництва ліків: у лип-
ні ц.р. - 3 млн. доларів США і 2
млрд. російських рублів, а щомісяч-
но (починаючи з серпня) 1 млн. до-
ларів США і 2 млрд. російських руб-
лів
4. Розробити механізм поповнення МОЗ до 20 липня
обігових коштів підприємств по ви- Держкоммедбіо-
робництву ліків і аптечних закладів пром
Мінфін
5. Підготувати проекти відповідних
нормативних актів щодо:
пільгового оподаткування підприєм- МОЗ до 1 серпня
ств по виробництву ліків і аптечних Держкоммедбіо-
закладів у частині прибутку, що пром
спрямовується на розвиток наукових за погодженням
досліджень, пов'язаних із створен- з Мінфіном і
ням і виробництвом ліків, а також Мінекономіки
на поповнення обігових коштів;
звільнення від податку на добавлену Держкоммедбіо- -"-
вартість сировини, субстанцій, у пром
тому числі лікарських рослин, допо- МОЗ
міжних матеріалів і посуду, що ви- Мінфін
користовуються для виробництва лі-
карських засобів і виробів медично-
го призначення, а також у разі
придбання ліків за імпортом;
митно-тарифного регулювання, в тому Держмитком -"-
числі скасування ввізного мита на Держкоммедбіо-
сировину, субстанції, допоміжні ма- пром
теріали, обладнання та запасні час- МОЗ
тини до нього для виробництва ліків
і виробів медичного призначення;
удосконалення ціноутворення, запро- Мінекономіки -"-
вадження регулювання цін на імпорт- Держкоммедбіо-
ні ліки та на ліки вітчизняного ви- пром
робництва, що заміняють імпортні; МОЗ
удосконалення порядку використання Держкоммедбіо- -"-
валютних коштів для виробників-екс- пром
портерів медичної продукції Мінфін
Мінекономіки
6. Надавати підприємствам медичної Уряд Криму, друге пів-
та мікробіологічної промисловості, обласні,Київсь- річчя
аптечним закладам пільги щодо роз- ка і Севасто-
рахунків за комунальні послуги, польська міські
оренду приміщень тощо, а також за- Ради (державні
безпечити виділення асигнувань на адміністрації)
придбання медикаментів для закладів МОЗ
охорони здоров'я Держкоммедбіо-
пром
консорціум
"Укрфітотера-
пія"
7. На основі аналізу стану привати- Фонд державного III квартал
зації в медичній і мікробіологічній майна
промисловості та аптечній мережі Мінекономіки
подати Кабінетові Міністрів України Держкоммедбіо-
пропозиції щодо особливостей по- пром
дальшої приватизації в цих галузях МОЗ
8. Забезпечувати перевірку встанов- Мінекономіки постійно
лення економічно обгрунтованих цін Мінфін
і торговельних надбавок при вироб- Уряд Криму,
ництві та реалізації ліків підпри- обласні,Київсь-
ємствами і установами ка і Севасто-
польська міські
Ради (державні
адміністрації)
9. Подати на розгляд Уряду України МОЗ друге пів-
пропозиції щодо удосконалення сис- Академія медич- річчя
теми медичних закладів і структури них наук
їх управління Мінекономіки
Антимонопольний
комітет

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКОвгору