Документ 462-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 462
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 76, ст. 2323, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 4, ст. 161, № 41, ст. 1453, № 47, ст. 1643), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1. У пункті 4 слова “принципу недискримінації” замінити словами “принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу”, а слова “не виключає обов’язку” - словами “включає можливість”.

2. Пункт 10 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

3. У пункті 11:

1) абзац перший після слів “керівник державної служби” доповнити словами “в державному органі”, а після слова і цифри “додатком 1” - словами “на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС,”;

2) абзац другий після слова і цифри “додатком 1” доповнити словами “на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС,”;

3) абзац четвертий виключити.

4. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Конкурс на зайняття посад категорій “Б” і “В” проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.”.

5. Пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:

для структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому НАДС порядку.”.

6. Доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.”.

7. У пункті 18:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

2) абзац шостий виключити.

8. Доповнити Порядок пунктом 18-1 такого змісту:

“18-1. Члени Комісії, конкурсної комісії, адміністратори, залучені до роботи Комісії або конкурсної комісії особи несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (для кандидатів на посади державної служби категорії “А”), до завершення відповідного конкурсу.”.

9. У пункті 19:

1) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” або “Б”, також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 2-1.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

2) в абзаці дванадцятому слова “електронний цифровий підпис” замінити словами “кваліфікований електронний підпис”.

10. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.”.

11. В абзаці четвертому пункту 22 слово “оголошено” замінити словом “проводиться”.

12. Пункти 30 і 31 викласти в такій редакції:

“30. Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

31. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.”.

13. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

Адміністратор підписує такий звіт у членів Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнює зведену відомість середніх балів.

Звіт за результатами тестування додається до відомості про результати тестування.”.

14. Абзац перший пункту 37 після слів “в інших конкурсах” доповнити словами “, у тому числі в день отримання таких результатів”.

15. Абзац перший пункту 38 після слів “конкурсної комісії та кандидатів” доповнити словами “, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії”.

16. Пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад категорії “А” письмово з використанням комп’ютерної техніки під наглядом не менше третини членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватися в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття інших посад (у випадках, передбачених цим Порядком) письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається Комісією або конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв’язання.

Адміністратор також надає кандидату два конверти та бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати вкладають бланк з розв’язаним ситуаційним завданням та заповнений бланк персональних даних у конверти і подають їх адміністратору.

Адміністратор проставляє однаковий номер на конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями та на конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання та на конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами Комісії або конкурсної комісії, які проводять перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання відповідної комісії.

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії “А” презентують результати розв’язання ситуаційних завдань на її засіданні. У такому разі абзаци восьмий, десятий - чотирнадцятий цього пункту не застосовуються.

Комісія або конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата.”.

17. Пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:

“Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.”.

18. Абзац перший пункту 53 замінити двома абзацами такого змісту:

“53. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

19. У пункті 54 слова “Результати проходження тестування” замінити словами “Протоколи засідань Комісії або конкурсної комісії, результати проходження тестування”.

20. Пункт 55 після слів “маломобільних груп населення” доповнити словами “та осіб з інвалідністю”.

21. Пункт 59 викласти в такій редакції:

“59. Спеціальний структурний підрозділ НАДС забезпечує в установленому порядку оприлюднення інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорії “А” (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання Комісії.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В” (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.

У випадках проведення конкурсу, визначених абзацами третім - сьомим пункту 15 цього Порядку, служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, передає до служби управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) (витяг з протоколу засідання конкурсної комісії, копії заяв про участь у конкурсі та інших документів для підготовки акта про призначення на посаду) або інформацію про відсутність переможця конкурсу.”.

22. У пункті 61 слово “проводився” замінити словом “оголошено”.

23. В абзаці другому пункту 62 слово “проводився” замінити словом “оголошувався”.

24. У пункті 71:

1) перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Конкурси на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” проводяться конкурсними комісіями.”;

2) абзац четвертий виключити.

25. В абзаці сьомому пункту 74:

1) перше речення після слів “відповідного виду тестування” доповнити словами “, у тому числі в день отримання таких результатів”;

2) у другому реченні слова “аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією” замінити словами “у визначений Комісією або конкурсною комісією час”.

26. У пункті 75-1:

1) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту), експертної групи, експертної підгрупи, окремого державного експерта (за потреби) - для посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, оголошених у цьому органі, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначених у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.”.

27. У пункті 77:

1) в абзаці дев’ятому слово “сьомий” замінити словом “восьмий”;

2) абзац десятий доповнити реченням такого змісту: “До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.”.

28. Пункт 80 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“До попередньої зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

29. Абзац другий пункту 83 доповнити реченням такого змісту: “До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.”.

30. Пункт 85 доповнити абзацом такого змісту:

“До зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу проведення співбесіди та визначення її результатів.”.

31. Доповнити Порядок пунктом 85-1 такого змісту:

“85-1. Кандидат на зайняття посад фахівців з питань реформ за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії може отримати витяг із попередньої зведеної відомості середніх балів або витяг із зведеної відомості середніх балів залежно від етапу конкурсу, до якого його було допущено.

Відповідний витяг засвідчується в установленому порядку:

для кандидатів на зайняття посад категорії “А” - спеціальним структурним підрозділом НАДС;

для кандидатів на зайняття посад категорій “Б” і “В” - службою управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс.”.

32. У додатку 1 до Порядку:

1) у розділі “Загальні умови”:

доповнити розділ після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування”;

2) доповнити примітку до додатка абзацом такого змісту:

“У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.”.

33. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ЗАЯВА”.

34. Доповнити Порядок додатком 2-1 такого змісту:


“Додаток 2-1
до Порядку

ЗАЯВА
про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини

35. Додатки 3 і 4 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ЗАЯВА


Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування”.

36. Додатки 6-12 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань


Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди


Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів


Додаток 9
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ


Додаток 9-1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ


Додаток 10
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад генерального директора директорату та його заступника, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та його заступника, директора генерального департаменту


Додаток 11
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту, керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції


Додаток 12
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”.

37. У додатку 13 до Порядку у позиції “Тестування” у графі “Вимоги” слова “аналітичні здібності” замінити словами “абстрактне мислення”.

38. Додатки 13-1-18 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 13-1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
за результатами тестування


Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань


Додаток 15
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів


Додаток 16
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ


Додаток 17
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ВІДОМІСТЬ
про результати співбесіди


Додаток 18
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 462)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів”.вгору