Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 20.08.2014459
Документ 459-2014-п, попередня редакція — Редакція від 15.05.2019, підстава - 382-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 885-2019-п. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

202) формує та подає Кабінетові Міністрів України проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

203) здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

204) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

205) узагальнює потреби Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

206) розробляє виходячи з економічних можливостей держави мобілізаційні завдання (замовлення) центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

207) координує роботу із створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

208) координує роботу із створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

209) організовує бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

210) разом з Міноборони:

організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

211) забезпечує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;

212) забезпечує встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

213) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, засновані на державній власності, уповноваженим органом управління яких є Мінекономрозвитку, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

214) ініціює створення державних господарських об’єднань у промисловому секторі економіки, вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників;

215) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затверджує їх статути (положення), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

216) проводить у випадках, передбачених законодавством, корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;

217) визначає повноважних представників держави в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні, забезпечує їх обрання (призначення), надає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;

218) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації;

219) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому;

220) приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;

221) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші передбачені законом функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

222) організовує та координує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері економіки, підприємництва, промисловості та торгівлі;

223) виступає в установленому порядку замовником фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, прикладних соціологічних досліджень з питань, що належать до його компетенції;

224) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

225) здійснює внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

226) спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій;

227) бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

228) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

229) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

230) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних;

230-1) забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-1 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-2) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-2 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-3) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-3 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-4) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-4 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-5) встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-5 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-6) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-6 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-7) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-7 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-8) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначених для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-8 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-9) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-10) вживає заходів до підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходів, пов’язаних з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-10 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-11) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-11 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-12) у межах повноважень, передбачених законом, розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності, представляє країну у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-12 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-13) вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-13 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-14) сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань, що здійснюють діяльність у сфері туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-14 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-15) надає суб’єктам туристичної діяльності методичну, консультаційну та іншу допомогу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-15 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-16) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-16 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

231) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

232) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі;

233) забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, соціального діалогу на галузевому рівні, в тому числі укладення галузевих (міжгалузевих) угод;

234) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Мінекономрозвитку;

235) бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в тому числі створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту;

236) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

237) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінекономрозвитку з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінекономрозвитку, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінекономрозвитку;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінекономрозвитку, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

9) забезпечує стійке функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

6. Мінекономрозвитку для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 02.03.2016}

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Мінекономрозвитку здійснює свої повноваження безпосередньо та через торгові представництва у складі закордонних дипломатичних установ.

8. Мінекономрозвитку у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

9. Мінекономрозвитку в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінекономрозвитку, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінекономрозвитку підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінекономрозвитку, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Мінекономрозвитку очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра (в тому числі  заступника Міністра - Торгового представника України, особливості повноважень якого визначаються Кабінетом Міністрів України), які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11. Міністр:

1) очолює Мінекономрозвитку, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, що відповідають за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає посадових осіб Мінекономрозвитку, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

4) визначає пріоритети роботи Мінекономрозвитку та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання в Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України;

{Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 9 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

9-1) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінекономрозвитку;

{Пункт 11 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінекономрозвитку;

{Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

{Підпункт 12 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

{Підпункт 13 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

14) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 14 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

15) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінекономрозвитку доручення;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекономрозвитку;

17) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінекономрозвитку та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

18) представляє Мінекономрозвитку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінекономрозвитку;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11-1. Повноваження керівника державної служби у Мінекономрозвитку здійснює державний секретар Мінекономрозвитку.

Державний секретар Мінекономрозвитку є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінекономрозвитку. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінекономрозвитку призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11-2. Державний секретар Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінекономрозвитку;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінекономрозвитку та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінекономрозвитку, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінекономрозвитку завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекономрозвитку, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекономрозвитку, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекономрозвитку;

14) представляє Мінекономрозвитку як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінекономрозвитку доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінекономрозвитку до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11-3. На час відсутності державного секретаря Мінекономрозвитку чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку відповідно до наказу державного секретаря Мінекономрозвитку.”.

{Положення доповнено пунктом 11-3 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінекономрозвитку може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінекономрозвитку.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінекономрозвитку можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінекономрозвитку затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінекономрозвитку затверджуються державним секретарем Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

14. Мінекономрозвитку є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 459

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1538 “Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 2996).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 777 “Про затвердження Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1563).

3. Пункти 5 і 22 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 984 “Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2480).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1314 “Про доповнення пункту 4 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3262).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 101 “Про доповнення пункту 11 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 443).вгору