Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 20.08.2014459
Документ 459-2014-п, попередня редакція — Редакція від 15.05.2019, підстава - 382-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 885-2019-п. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2014 р. № 459
Київ

Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 224 від 15.04.2015
№ 387 від 08.04.2015
№ 738 від 23.09.2015
№ 768 від 30.09.2015
№ 1170 від 16.12.2015
№ 4 від 13.01.2016
№ 146 від 02.03.2016
№ 225 від 23.03.2016
№ 455 від 22.07.2016
№ 568 від 31.08.2016
№ 585 від 23.08.2016
№ 765 від 26.10.2016
№ 1011 від 28.12.2016
№ 76 від 16.01.2017
№ 323 від 25.04.2018
№ 554 від 11.07.2018
№ 666 від 29.08.2018
№ 702 від 29.08.2018
№ 120 від 20.02.2019
№ 355 від 24.04.2019
№ 382 від 08.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству закордонних справ, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний строк внести пропозиції щодо утворення торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 459

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 224 від 15.04.2015, № 4 від 13.01.2016, № 568 від 31.08.2016, № 585 від 23.08.2016, № 355 від 24.04.2019}

формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

2. Мінекономрозвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінекономрозвитку є:

1) забезпечення формування та реалізація:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної військово-промислової політики;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

державної політики у сфері розвитку підприємництва;

державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

державної політики у сфері державних та публічних закупівель;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015, із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ;

державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 738 від 23.09.2015}

державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 387 від 08.04.2015}

державної політики у сфері інтелектуальної власності;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

2) забезпечення формування та реалізації державної політики:

{Абзац другий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

у сфері державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

у сфері державного експортного контролю;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

у сфері державного матеріального резерву;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 585 від 23.08.2016}

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

3) забезпечення формування:

державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері захисту прав споживачів;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики з контролю за цінами;

{Абзац підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

4) реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

4. Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

4) проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці “витрати-випуск” (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

5) готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

6) визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

8) проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення її рівня;

{Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 382 від 08.05.2019}

10) проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;

11) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

12) бере участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, у тому числі в розробленні Основних напрямів бюджетної політики, складенні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

13) проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на його виконання;

14) проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

14-1) реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфері;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

15) проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

16) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

{Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 382 від 08.05.2019}

18) формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

19) бере участь у:

формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері стимулювання розвитку регіонів;

координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики;

формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;

20) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

21) здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

22) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

23) виконує повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

24) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності, в тому числі з управління державними інвестиційними проектами;

{Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

24-1) здійснює функції національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 225 від 23.03.2016}

25) здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, а також інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

25-1) формує перелік державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-1 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-2) готує пропозиції щодо розподілу загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів, а також щодо їх перерозподілу за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-2 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-3) встановлює порядок проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-3 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-4) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в установленому порядку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-4 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

26) веде Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

27) проводить моніторинг та аналіз ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності;

28) готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

29) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

30) утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом “єдиного вікна” (далі - регіональні центри);

{Підпункт 30 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

30-1) затверджує положення про регіональні центри та здійснює методологічне забезпечення їх діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-1 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-2) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників регіональних центрів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-2 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-3) визначає форму оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту за принципом “єдиного вікна”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-3 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-4) затверджує форми звернення суб’єкта інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект за принципом "єдиного вікна";

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-4 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-5) веде Реєстр індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-5 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-6) приймає рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-6 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-7) затверджує форму типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-7 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-8) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-8 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-9) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-10) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-10 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-11) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-11 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-12) інформує ДФС та відповідні місцеві держадміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України “Про індустріальні парки”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-12 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

{Підпункт 30-13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

30-19) здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-19 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

31) подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

32) здійснює контроль за виконанням Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”;

{Підпункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

34) формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

35) погоджує титули будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

36) проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

37) організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

38) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

39) проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

40) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

41) веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

42) розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки;

43) проводить аналіз стану конкурентоспроможності галузей промисловості, розробляє і координує здійснення заходів щодо підвищення її рівня;

44) проводить аналіз ефективності зовнішньої торгівлі промисловою продукцією з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних галузей промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

45) створює умови для розроблення та виробництва сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устатковання, матеріалів, інформаційного забезпечення;

46) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції із стандартизації у промисловому секторі економіки;

{Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема:

визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;

формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей промисловості та організовує їх виконання;

виступає замовником та організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи;

47-1) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-1 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-2) здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-2 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-3) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-3 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-4) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-4 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-5) аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-5 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-6) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-6 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-7) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-7 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-8) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-8 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-9) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-9 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-10) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-10 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-11) забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-11 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-12) організовує розроблення нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-12 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-13) здійснює заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-13 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-14) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-14 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-15) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” і “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-15 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-16) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-16 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

48) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, повноваження суб’єкта нормування в будівництві;

49) готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у цій сфері;

49-1) визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку оборонно-промислового комплексу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 49-1 згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

50) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку промислового та оборонно-промислового комплексу;

50-1) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-1 згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

51) бере участь відповідно до законодавства у державному регулюванні цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

52) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;

53) здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;

54) вносить пропозиції щодо переліку товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню у сфері ціноутворення;

55) здійснює нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері державних та публічних закупівель;

{Підпункт 55 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

55-1) здійснює щороку підготовку та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звіту, який містить аналіз функціонування системи публічних закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 55-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

56) узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівель;

{Підпункт 56 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 568 від 31.08.2016}

56-1) здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 56-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57) надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;

57-1) надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57-2) надає на власному інформаційному ресурсі безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-2 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57-3) інформує громадськість про політику та правила публічних закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-3 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

58) розробляє примірні навчальні програми з питань організації та здійснення державних та публічних закупівель;

{Підпункт 58 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59) забезпечує функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань державних закупівель;

59-1) забезпечує функціонування веб-порталу та інформаційного ресурсу з питань публічних закупівель, а також здійснює їх наповнення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-2) здійснює співробітництво з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-2 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-3) проводить авторизацію електронних майданчиків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-3 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-4) взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель і організовує наради та семінари з питань закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-4 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

60) готує висновки щодо економічної доцільності та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

61) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу;

62) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень з питань передачі об’єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;вгору