Документ 458_009-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.02.2017, підстава - 1902-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 06.08.2017, підстава - v1635321-17. Подивитися в історії? )

ДОГОВІР
між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах

{Договір ратифіковано Законом № 1902-VIII від 22.02.2017}

Дата підписання:

04.08.2016

Дата ратифікації Україною:

22.02.2017

Дата набрання чинності для України:

06.08.2017

Україна та Уряд Малайзії (що надалі іменуються кожна окремо «Сторона», а разом «Сторони»),

Бажаючи підвищити ефективність співробітництва обох країн з питань взаємної правової допомоги у кримінальних справах на основі взаємної поваги до суверенітету, рівності прав та невтручання у внутрішні справи,

Домовилися про наступне:

Стаття 1
Сфера застосування

1. Сторони, відповідно до цього Договору і згідно з їхнім відповідним законодавством, надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ.

2. Взаємна правова допомога відповідно до цього Договору може включати:

(a) одержання свідчень або доказів;

(b) надання можливості особам надавати докази або сприяти кримінальному розслідуванню та судовому розгляду, включаючи передачу осіб під вартою;

(c) вручення судових та інших процесуальних документів;

(d) проведення обшуку та вилучення;

(e) огляд об'єктів і місцевості;

(f) надання інформації і речових доказів;

(g) ідентифікація, виявлення, арешт, вилучення та конфіскація доходів, одержаних злочинним шляхом, та знарядь злочинів;

(h) встановлення місцезнаходження та ідентифікація осіб; та

(i) будь-які інші форми допомоги, що не суперечать законодавству запитуваної Сторони.

3. Цей Договір застосовується лише для надання взаємної правової допомоги між Сторонами. Положення цього Договору не створюють будь-яких прав з боку будь-яких приватних осіб для отримання, переховування або виключення доказів або перешкоджання виконанню будь-якого запиту про надання допомоги.

4. Цей Договір не застосовується до –

(а) арешту або затримання будь-якої особи з метою її екстрадиції;

(b) виконання у запитуваній Стороні судових рішень у кримінальних справах, винесених у запитуючій Стороні, за винятком обсягу, дозволеного законодавством запитуваної Сторони;

(с) передачі осіб під вартою для виконання покарань; та

(d) передачі провадження у кримінальних справах.

5. Цей Договір не уповноважує будь-яку зі Сторін вживати на території іншої заходи щодо реалізації юрисдикції або виконання функцій, віднесених її законодавством до виключної компетенції органів такої іншої Сторони.

Стаття 2
Центральні органи

1. Кожна Сторона визначає Центральний орган для надіслання і отримання запитів на підставі цього Договору через дипломатичні канали.

2. Центральним органом в Україні є Генеральна прокуратура (щодо запитів на стадії досудового розслідування) та Міністерство юстиції (щодо запитів на стадії судового розгляду). Центральним органом для Малайзії є Генеральний аторней або особа, визначена Генеральним аторнеєм.

3. Кожна Сторона невідкладно повідомляє іншу про будь-які зміни у призначенні центральних органів.

Стаття 3
Відмова у наданні допомоги

1. Відмова у виконанні запиту про надання допомоги на підставі цього Договору здійснюється відповідно до законодавства Сторін, та підстави для відмови включають такі:

(a) надання допомоги може завдати шкоди суверенітету, безпеці, публічному порядку або іншим важливим державним інтересам запитуваної Сторони;

(b) задоволення або виконання запиту буде суперечити законодавству запитуваної Сторони;

(c) злочин розглядається запитуваною Стороною як такий, що має політичний характер;

(d) існують вагомі підстави вважати, що запит про надання допомоги зроблено з метою проведення розслідування, переслідування, покарання або іншим чином погіршення становища особі за ознакою раси, статі, віросповідання, національності, етнічної приналежності або політичних переконань;

(е) запит стосується військового злочину, який якби мав місце у запитуваній Стороні, не був би злочином згідно зі звичайним кримінальним правом у запитуваній Стороні;

(f) запит стосується діяння, яке не є злочином відповідно до законодавства запитуваної Сторони;

(g) запит стосується переслідування особи за злочин, щодо якого особу було остаточно засуджено, виправдано або помилувано, або вона відбула або відбуває призначене покарання у запитуваній Стороні, або іншим чином звільнена від кримінальної відповідальності або виконання покарання у такій Стороні.

2. Запитувана Сторона може відстрочити виконання запиту, якщо його негайне виконання може перешкодити розслідуванню або судовому розгляду, що триває в запитуваній Стороні.

3. Для цілей підпункту «с» пункту 1 цієї статті наступні злочини не вважаються злочинами політичного характеру:

(а) злочин проти життя чи особи Глави Держави або близького члена сім’ї Глави Держави;

(b) злочин проти життя або особи Глави Уряду або Міністра Уряду;

(с) злочин, передбачений будь-яким багатостороннім міжнародним договором, сторонами якого є Сторони і який відповідно до такого багатостороннього договору не може вважатися злочином політичного характеру для цілей взаємної правової допомоги у кримінальних справах; та

(d) будь-який замах, підбурювання або змова з метою вчинення будь-якого зі злочинів, перелічених у підпунктах «а» – «с».

4. Перед тим, як відмовити у задоволенні запиту або відстрочити його виконання, запитувана Сторона розглядає питання про можливість надання допомоги на певних умовах. Якщо запитуюча Сторона погоджується одержати допомогу на цих умовах, вона виконує такі умови.

5. Будь-яка відмова або відстрочка у наданні взаємної правової допомоги повинна бути мотивованою.

6. У допомозі не може бути відмовлено лише на підставі банківської чи іншої фінансової таємниці або якщо злочин вважається таким, що стосується виключно фіскальних питань.

Стаття 4
Форма запитів

1. Запит про надання допомоги складається письмово і засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального органу запитуючої Сторони або компетентного органу, який здійснює розслідування або розглядає справу. У термінових випадках запитуюча Сторона може зробити запит в іншій формі, яка є прийнятною для запитуваної Сторони, такій як факс або електронна пошта, і запитуюча Сторона підтверджує свій запит письмово невідкладно після цього.

2. Центральні органи передають всі запити та будь-які повідомлення, що його стосуються. У термінових випадках і коли це дозволено законами запитуваної Сторони, запити та будь-які повідомлення, що їх стосуються, можуть бути передані Центральному органу через Міжнародну організацію кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ).

Стаття 5
Зміст запиту

1. Запит про надання допомоги повинен містити:

(a) назву компетентного органу, який веде розслідування або розглядає кримінальну справу, якої стосується запит;

(b) виклад мети запиту і стислий опис запитуваної допомоги;

(c) виклад обставин справи та юридична кваліфікація злочину з посиланням на відповідні положення закону і наданням тексту закону;

(d) причини застосування і докладний опис будь-якої особливої процедури або вимоги, про дотримання якої просить запитуюча Сторона;

(е) визначення будь-яких строків, протягом яких бажано виконати запит;

(f) опис доказів, інформації або іншої допомоги, що запитується;

(g) будь-які вимоги щодо конфіденційності, у разі наявності, з викладенням причин;

(h) будь-яку іншу інформацію, необхідну для належного виконання запиту.

2. Запит про надання допомоги може також у тій мірі, як це необхідно, містити:

(а) інформацію про особу, громадянство і місцезнаходження особи чи осіб, щодо яких триває розслідування або судовий розгляд у кримінальній справі, якої стосується запит;

(b) ідентифікаційні дані та місцезнаходження будь-якої особи, від якої вимагаються докази;

(с) ідентифікаційні дані та місцезнаходження особи, якій слід вручити документи, її зв’язок з кримінальним провадженням, і спосіб, у який слід здійснити вручення;

(d) ідентифікаційні дані та інформацію про орієнтовне місце перебування особи, встановлення місця знаходження якої запитується;

(е) перелік питань, які слід поставити свідку або потерпілому;

(f) опис доходів та знарядь злочину, які слід ідентифікувати, розшукати, арештувати, вилучити та конфіскувати.

3. Запит, супровідні документи та інші повідомлення відповідно до цього Договору мають надаватися англійською мовою.

4. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації, що міститься в запиті, недостатньо для розгляду запиту, вона може запросити додаткову інформацію.

Стаття 6
Виконання запитів

Запити про надання допомоги виконуються невідкладно відповідно до законодавства і практики запитуваної Сторони. У тій мірі, у якій це дозволено її законодавством і практикою, запитувана Сторона може виконати запит у спосіб, визначений запитуючою Стороною.

Стаття 7
Отримання доказів

1. Запитувана Сторона на запит та відповідно до свого законодавства отримує докази і передає їх запитуючій Стороні.

2. Якщо запит стосується передачі документів або записів, запитувана Сторона може передати їх засвідчені копії або фотокопії. Однак, якщо запитуюча Сторона прямо просить передати оригінали, запитувана Сторона намагається виконати таке прохання.

3. Наскільки це не суперечить законам запитуваної Сторони, документи та інші матеріали, що підлягають передачі запитуючій Стороні відповідно до цього Договору, повинні бути засвідчені в такій формі, яку може вимагати запитуюча Сторона для забезпечення їх прийнятності відповідно до законодавства запитуючої Сторони.

4. Наскільки це не суперечить законодавству запитуваної Сторони, запитувана Сторона дозволяє присутність осіб, зазначених у запиті, під час виконання запиту, і дозволяє таким особам ставити запитання через працівників компетентних органів запитуваної Сторони, особі, від якої докази мають бути отримані. З цією метою запитувана Сторона заздалегідь інформує запитуючу Сторону про час та місце виконання запиту.

Стаття 8
Повернення доказів

Запитуюча Сторона на запит повертає запитуваній Стороні оригінали документів, записів або предметів, наданих запитуючій Стороні на запит відповідно до цього Договору.

Стаття 9
Обмеження у використанні

1. Запитуюча Сторона без згоди запитуваної Сторони не використовує або не передає інформацію або докази, надані запитуваною Стороною, для інших розслідувань або проваджень у кримінальних справах, ніж ті, що зазначені в запиті.

2. Незалежно від пункту 1 цієї статті у випадках зміни обвинувачення надані інформація або докази можуть бути використані у тій мірі, у якій злочин, відповідно до пред'явленого обвинувачення, являє собою такий злочин, щодо якого відповідно до цього Договору може бути надана взаємна правова допомога.

Стаття 10
Дотримання конфіденційності

При наявності прохання та наскільки це дозволено її законодавством -

(a) запитувана Сторона вживає всіх заходів для дотримання конфіденційності запиту про надання допомоги, змісту запиту і супровідних документів, факту надання такої допомоги, а також будь-яких дій, вжитих на підставі запиту. Якщо цей запит не може бути виконано без порушення конфіденційності, запитувана Сторона інформує про це запитуючу Сторону, яка визначається щодо доцільності задоволення цього запиту в такому разі; та

(b) запитуюча Сторона зберігає в таємниці докази та інформацію, надані запитуваною Стороною, за винятком обсягу, у якому ці докази та інформація потрібні для проведення розслідування і кримінального провадження, зазначених у запиті.

Стаття 11
Вручення документів

1. Запитувана Сторона на запит та наскільки це дозволено її законодавством, вручає документи, що направляються їй з цією метою запитуючою Стороною.

2. Запитуюча Сторона передає будь-який запит про вручення документів, що вимагають відповіді або явки у запитуючу Сторону, не пізніше ніж за шістдесят днів до встановленої дати для відповіді або явки. Запитувана Сторона може погодитись на більш короткий строк у термінових випадках.

3. Запитувана Сторона після здійснення вручення надає запитуючій Стороні підтвердження про вручення, у якому повинні бути зазначені дата, місце і спосіб вручення та, якщо можливо, міститися підпис особи, якій вручено документ. Підтвердження про вручення засвідчується підписом або печаткою установи, що вручила документ. Якщо вручення не може бути здійснено, про причини повідомляють запитуючій Стороні.

Стаття 12
Присутність осіб, які утримуються під вартою, у запитуючій Стороні

1. Запитувана Сторона може на запит дозволити тимчасову передачу особи, яка утримується під вартою в запитуваній Стороні, за її згодою запитуючій Стороні для дачі показань або участі у розслідуванні чи судовому провадженні, якщо Сторони заздалегідь узгодили умови передачі.

2. Запитуюча Сторона повинна утримувати перевезену особу під вартою та повернути її до запитуваної Сторони, як тільки присутність цієї особи вже не потрібна.

3. Коли запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про те, що вже немає потреби утримувати перевезену особу під вартою, ця особа повинна бути звільнена з-під варти та до неї повинні бути застосовані положення статті 13 цього Договору.

Стаття 13
Присутність особи у запитуючій Стороні

1. Запитувана Сторона може, на запит та у мірі, дозволеній її законодавством, сприяти організації явки особи із запитуваної Сторони, за умови її згоди, у запитуючу Сторону –

(а) для надання сприяння у розслідуванні стосовно кримінальної справи у запитуючій Стороні; або

(b) для присутності у судовому розгляді у кримінальній справі у запитуючій Стороні, якщо вона не є обвинуваченою особою.

2. Запитувана Сторона запрошує особу з’явитися як свідок, потерпілий або експерт у кримінальному провадженні у запитуючій Стороні або для надання іншого сприяння розслідуванню. У відповідних випадках запитувана Сторона має переконатися, що належні домовленості були досягнуті для забезпечення безпеки такої особи. Запитувана Сторона невідкладно інформує запитуючу Сторону про відповідь особи.

3. Якщо особу запрошують з’явитися у запитуючу Сторону, запит має містити інформацію з таких питань:

(а) виплати, утримання та відшкодування витрат, якщо такі є, які вона може отримати;

(b) заходи її безпеки під час проїзду до і з запитуючої Сторони та під час перебування в запитуючій Стороні, якщо такі є;

(с) забезпечення її проживання під час перебування у запитуючій Стороні.

Стаття 14
Гарантії безпеки

1. З урахуванням пункту 2 цієї статті, коли особа перебуває в запитуючій Стороні відповідно до запиту, направленого на підставі статей 12 або 13 цього Договору:

(a) ця особа не може піддаватися затриманню, переслідуванню, покаранню або будь-яким обмеженням її особистої свободи у запитуючій Стороні у зв'язку з будь-якими діями, бездіяльністю або вироками за будь-які злочини відповідно до законів запитуючої Сторони, які ймовірно вчинені або були вчинені до виїзду цієї особи із запитуваної Сторони;

(b) ця особа без її згоди не зобов'язана давати показання під час будь-якого судового провадження або надавати допомогу у будь-якому розслідуванні у запитуючій Стороні інших, ніж ті провадження або розслідування, яких стосується даний запит; та

(с) така особа не може бути суб’єктом будь-якого цивільного позову щодо будь-якої дії чи бездіяльності, що передували виїзду такої особи із запитуваної Сторони.

2. Пункт 1 цієї статті припиняє свою дію, якщо дана особа мала можливість виїхати із запитуючої Сторони, але не залишила її протягом періоду, що становить п’ятнадцять (15) календарних днів, після того, як вона була офіційно сповіщена про відсутність необхідності в її присутності, або, залишивши її територію, повернулася туди добровільно.

3. До особи, яка не погодилась надавати допомогу відповідно до статей 12 або 13, не може з цієї причини бути застосовано будь-яке покарання або примусові заходи судами запитуючої Сторони або запитуваної Сторони.

Стаття 15
Отримання доказів шляхом відео конференції

1. Одна Сторона може просити іншу Сторону дозволити особі на території запитуваної Сторони надавати докази у розслідуванні або судовому розгляді у кримінальній справі у запитуючій Стороні шляхом відеоконференції.

2. Запитувана Сторона може прийняти запит відповідно до пункту 1 цієї статті в обсязі, який є можливим і не порушить законодавство запитуваної Сторони.

3. Центральні органи або компетентні органи Сторін можуть досягти згоди щодо умов та процедур, що застосовуються до отримання доказів шляхом відеоконференції до її проведення.

Стаття 16
Обшук і вилучення

1. Запитувана Сторона виконує запит про обшук і вилучення і передачу будь-яких документів, записів чи предметів запитуючій Стороні, якщо документи, записи чи предмети можуть бути використані у кримінальній справі як докази та за умови, що права bona fide третіх осіб захищені.

2. Запитувана Сторона повідомляє запитуючій Стороні про результати виконання запиту, включаючи результати обшуку, місце і обставини вилучення, та подальшого зберігання таких документів, записів чи предметів.

3. Запитуюча Сторона дотримується будь-яких умов, встановлених запитуваною Стороною щодо будь-яких вилучених документів, записів чи предметів, які можуть бути передані запитуючій Стороні, які запитувана Сторона вважає необхідними для захисту таких документів, записів чи предметів.

Стаття 17
Допомога у проведенні заходів з конфіскації

1. Запитувана Сторона на запит та наскільки це дозволено її законодавством, докладає зусиль для встановлення місцезнаходження, відстеження, арешту, вилучення або конфіскації доходів та знарядь злочинів.

2. Сторона, у якої перебувають вилучені або конфісковані майно чи активи, розпоряджається ними відповідно до свого законодавства. У мірі, дозволеній її законодавством, така Сторона може передати всі або будь-яку частину такого майна або доходів від його продажу іншій Стороні на взаємно прийнятних умовах.

3. Запитувана Сторона може вимагати, щоб запитуюча Сторона погодилась на строки та умови, які вбачаються необхідними для захисту bona fide інтересів третіх осіб щодо майна, що підлягає передачі.

Стаття 18
Засвідчення і посвідчення справжності

Для цілей цього Договору будь-які документи, записи чи предмети, передані відповідно до цього Договору, не вимагають будь-якої форми засвідчення або посвідчення справжності крім тих, що визначені у цьому Договорі або у запиті.

Стаття 19
Витрати

1. Запитувана Сторона сплачує звичайні витрати стосовно виконання запиту про надання допомоги, за винятком тих, що покриває запитуюча Сторона -

(a) витрати, викликані конвоюванням будь-якої особи на або з території запитуваної Сторони, та виплати, утримання і витрати, що сплачуються відповідній особі під час перебування у запитуючій Стороні за запитом, зробленим відповідно до статей 12 або 13 цього Договору;

(b) витрати та винагороди, що сплачуються експертам;

(c) вартість перекладу та копіювання; та

(d) витрати, пов’язані з отриманням доказів шляхом відеоконференції.

2. Якщо під час виконання запиту стає очевидною потреба в істотних або надзвичайних витратах для його виконання, Сторони проводять консультації з метою визначення строків та умов, на яких виконання запиту буде продовжено або завершено.

Стаття 20
Інші домовленості

Ніщо у цьому Договорі не заважає Сторонам надавати допомогу одна одній на підставі інших договорів, домовленостей чи положень їх законодавства.

Стаття 21
Вирішення розбіжностей

Будь-які розбіжності або спори між Сторонами, що виникають при виконанні і тлумаченні положень цього Договору, вирішуються дружньо шляхом консультацій або переговорів між Сторонами через дипломатичні канали без залучення будь-якої третьої сторони чи міжнародного трибуналу.

Стаття 22
Консультації

1. Центральні органи Сторін проводять консультації у взаємно узгоджений ними час для сприяння більш ефективному застосуванню цього Договору.

2. Сторони можуть розробити такі практичні заходи, які можуть бути необхідними для спрощення застосування цього Договору.

Стаття 23
Зміни

1. Цей Договір може бути змінено або доповнено у будь-який час шляхом взаємної письмової згоди Сторін. Такі зміни або доповнення наберуть чинності у відповідності до пункту 1 статті 24 цього Договору та становитимуть частину цього Договору.

2. Будь-які зміни чи доповнення існуватимуть без шкоди правам та зобов’язанням, що випливали з або базувалися на цьому Договорі до моменту набрання чинності такими змінами чи доповненнями.

Стаття 24
Набрання чинності та припинення Договору

1. Цей Договір набирає чинності на тридцятий день після дати отримання останнього повідомлення про завершення внутрішніх процедур, передбачених національним законодавством кожної зі Сторін для набрання чинності цим Договором.

2. Цей Договір застосовується до запитів, поданих після дати набрання ним чинності незалежно від того, чи відповідні дії або бездіяльність, що становлять злочин, сталися до чи після цієї дати.

3. Кожна зі Сторін може припинити цей Договір, направивши іншій Стороні письмове повідомлення через дипломатичні канали. Таке припинення набирає сили через шість місяців після дати одержання такого повідомлення іншою Стороною.

4. Припинення дії цього Договору не впливає на виконання будь-яких запитів, направлених на підставі цього Договору до моменту припинення дії.

На засвідчення чого ті, що підписалися, належним чином уповноважені, підписали цій Договір.

Укладено у двох примірниках у м. Путраджая 4-го дня серпня місяця 2016 року українською, малайською і англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевагу має текст, викладений англійською мовою.

За Україну

За Уряд Малайзії

(підпис)

(підпис)
вгору