Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.1998458
Документ 458-98-п, попередня редакція — Редакція від 04.10.2006, підстава - 1379-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1998 р. N 458
Київ
Про створення Міжгалузевої ради з
професійно-технічної освіти

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 278 ( 278-2000-п ) від 11.02.2000
N 1004 ( 1004-2001-п ) від 09.08.2001
N 106 ( 106-2003-п ) від 21.01.2003
N 1344 ( 1344-2003-п ) від 26.08.2003
N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
N 718 ( 718-2005-п ) від 09.08.2005
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти. Установити, що зазначену Міжгалузеву раду очолює Міністр
освіти і науки. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 718
( 718-2005-п ) від 09.08.2005, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 ) Затвердити склад Міжгалузевої ради з професійно-технічної
освіти (додається).
2. Затвердити Положення про Міжгалузеву раду з
професійно-технічної освіти (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

( Склад втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 1344 ( 1344-2003-п ) від 26.08.2003 на підставі
Постанови КМ N 718 ( 718-2005-п ) від 09.08.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1998 р. N 458
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

1. Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти (далі -
Міжгалузева рада) є кординаційним органом з питань визначення та
впровадження державної політики в галузі професійно-технічної
освіти.
2. Міжгалузева рада у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжгалузевої ради є:
сприяння реалізації державної політики у сфері підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів,
розвитку професійно-технічної освіти країни; узагальнення практики застосування законів та інших
нормативно-правових актів у сфері професійно-технічної освіти; аналіз стану справ у формуванні робітничого потенціалу
країни, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації
робітничих кадрів; розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічного
регулювання розвитку професійно-технічної освіти; підтримання ефективної взаємодії заінтересованих центральних
і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері
формування і використання трудового потенціалу країни; контроль за організацією ліцензійної та атестаційної
експертизи професійно-технічних навчальних закладів; опрацювання та подання до Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади пропозицій та
рекомендацій щодо реформування і удосконалення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.
4. Міжгалузева рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) аналізує практику застосування Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), інших законів України в частині, що стосується
професійно-технічної освіти, і подає Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
2) аналізує ефективність застосування нормативно-правових
актів у галузі професійно-технічної освіти, ринку праці, розробляє
та подає Міносвіти, Мінпраці відповідні рекомендації щодо їх
удосконалення;
3) вивчає діяльність професійно-технічних навчальних
закладів, органів управління професійно-технічною освітою, окремих
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, пов'язану з підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів і
вносить Кабінетові Міністрів України відповідні рекомендації щодо
вдосконалення їх роботи;
4) опрацьовує та подає до Кабінету Міністрів України
пропозиції про координацію роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян з підвищення кваліфікаційного рівня робітничого
потенціалу, розвитку та вдосконалення діяльності
професійно-технічної освіти;
5) аналізує ефективність економічних механізмів, що діють у
системі професійно-технічної освіти, та вносить пропозиції щодо їх
удосконалення;
6) розглядає пропозиції Міносвіти, Мінпраці, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, об'єднань
громадян щодо вдосконалення діяльності професійно-технічної
освіти, формування ринку праці, підвищення якості трудового
потенціалу країни і подає відповідні пропозиції до Кабінету
Міністрів України;
7) сприяє пошуку, залученню інвесторів та реалізації
міжнародних проектів, інших позабюджетних джерел на розвиток
професійно-технічної освіти, формування ринку праці;
8) створює у разі потреби постійні та тимчасові експертні
комісії, робочі групи тощо;
9) бере участь у: розробленні державних програм, заходів, нормативно-правових
актів щодо діяльності та розвитку професійно-технічної освіти,
підвищення якості трудового потенціалу країни; формуванні державного замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників; формуванні змісту та стандартів професійно-технічної освіти; конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах з питань
професійно-технічної освіти, ринку праці тощо.
5. Міжгалузева комісія має право: заслуховувати посадових осіб центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань виконання їх функціональних обов'язків
щодо стану та розвитку професійно-технічної освіти, ринку праці,
відтворення трудових ресурсів та формування трудового потенціалу
країни; отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади необхідну інформацію, матеріали.
6. Міжгалузева рада утворюється у складі голови ради, його
заступників, членів ради та відповідального секретаря.
7. Головою Міжгалузевої ради є Міністр освіти і науки,
заступником голови - перший заступник (заступник) Міністра праці
та соціальної політики. До складу Міжгалузевої ради входять
заступники керівників центральних органів виконавчої влади,
керівники об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій
або їх заступники. Персональний склад Міжгалузевої ради затверджує
її голова. ( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 Зміни до персонального складу Міжгалузевої ради вносить у
разі потреби її голова. { Абзац другий пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1379 ( 1379-2006-п ) від
04.10.2006 } ( Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 946 ( 946-2004-п ) від
26.07.2004, N 718 ( 718-2005-п ) від 09.08.2005 )
8. Засідання Міжгалузевої ради проводяться не рідше одного
разу на квартал.
9. Міжгалузева рада у процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав у
межах своєї компетенції.
10. Рішення Міжгалузевої ради, прийняті у межах її
компетенції, обов'язкові для розгляду центральними та місцевими
органами виконавчої влади, підприємствами, установами та
організаціями. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1379 ( 1379-2006-п ) від
04.10.2006 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }вгору