Документ 458-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2011, підстава - 969-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 1992 р. N 458
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
Про затвердження Положення про Головну державну
інспекцію по нагляду за ядерною та радіаційною
безпекою Державного комітету України з ядерної та
радіаційної безпеки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Головну державну інспекцію по
нагляду за ядерною та радіаційною безпекою Державного комітету
України з ядерної та радіаційної безпеки, що додається.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ
Інд.21
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 458

ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну інспекцію по нагляду
за ядерною та радіаційною безпекою
Державного комітету України
з ядерної та радіаційної безпеки

1. Головна державна інспекція по нагляду за ядерною та
радіаційною безпекою (надалі - Головна державна інспекція) є
органом державної виконавчої влади, підпорядкованим
Держатомнагляду.
Діяльність Головної державної інспекції спрямована на захист
населення та навколишнього природного середовища від
неприпустимого впливу іонізуючих випромінювань техногенного та
природного походження шляхом здійснення державного контролю та
перевірок використання атомної енергії юридичними особами та
громадянами згідно з умовами виданих їм дозволів, а також діючими
правилами і нормами з ядерної та радіаційної безпеки.
2. Головна державна інспекція у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
наказами Держатомнагляду, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Головної державної інспекції є:
організація та здійснення державного нагляду за виконанням
юридичними особами та громадянами умов виданих їм дозволів по
безпечному використанню об'єктів атомної енергії (приладів,
устаткування, виробництв, підприємств, складів і сховищ, що
містять ядерні матеріали, радіоактивні речовини та джерела
іонізуючих випромінювань) і транспортних засобів, що залучаються
для їх перевезення;
перевірка дотримання умов безпечного використання радіаційних
технологій та вимог безпечного поводження з радіоактивними
відходами, включаючи їх збирання, переробку, транспортування,
тимчасове й довготривале зберігання;
здійснення оперативного контролю за використанням атомної
енергії відповідно до діючих правил і норм з ядерної та
радіаційної безпеки.
4. Головна державна інспекція відповідно до покладених на неї
завдань:
а) здійснює нагляд за розробкою та впровадженням заходів щодо
запобігання аваріям на об'єктах атомної енергії та готовністю
експлуатуючих організацій до ліквідації наслідків аварії;
б) розробляє програми перевірки стану безпеки об'єктів
атомної енергії, додержання юридичними особами та громадянами
вимог безпечного поводження з радіоактивними відходами, умов
використання радіаційних технологій та виконує такі перевірки;
в) подає за результатами проведених перевірок обов'язкові для
виконання приписи про усунення виявлених порушень і недоліків,
пов'язаних з невиконанням умов виданих дозволів і вимог діючих
правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки, а також здійснює
систематичний контроль за їх виконанням;
г) видає в установленому порядку персоналу, який працює на
об'єктах атомної енергії, дозволи на право управління такими
об'єктами та важливими для їх безпеки технологічними процесами,
проводить перевірки стану підготовки експлуатаційного персоналу;
д) видає дозволи на виконання окремих видів робіт
підприємствам і організаціям, що мають загальні дозволи
Держатомнагляду на право ведення робіт на об'єктах атомної
енергії;
є) проводить перевірку знань правил і норм з ядерної та
радіаційної безпеки у персонала підприємств та організацій, що
здійснюють роботи на об'єктах атомної енергії та управління цими
об'єктами в установленому Держатомнаглядом порядку;
ж) забезпечує за дорученням Держатомнагляду обстеження
об'єктів атомної енергії, підприємств та організацій перед видачею
їм дозволів на право ведення робіт на вказаних об'єктах;
з) застосовує санкції (в обсязі наданих прав) щодо юридичних
осіб і громадян у разі порушення ними вимог правил і норм безпеки
об'єктів атомної енергії та умов дозволів;
і) контролює утримання установленого Держатомнаглядом порядку
повідомлення про порушення в роботі об'єктів атомної енергії та
проводить розслідування причин таких порушень, здійснює нагляд за
реалізацією заходів, розроблених за результатами розслідувань;
к) проводить комплексні, цільові та оперативні перевірки
виконання юридичними особами та громадянами умов виданих дозволів,
а також правил і норм по безпечному використанню об'єктів атомної
енергії; здійснює контроль за реалізацією програм забезпечення
якості при створенні та експлуатації об'єктів атомної енергії,
включаючи будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію,
зняття з експлуатації об'єкта, збирання, переробку,
транспортування, тимчасове та довготривале зберігання
радіоактивних відходів;
л) здійснює державну реєстрацію обладнання, трубопроводів і
систем, важливих для безпеки об'єктів атомної енергії, контролює
їх технічний огляд;
м) здійснює нагляд за забезпеченням радіаційного контролю на
об'єктах атомної енергії та в зоні спостереження, проведенням
радіаційного моніторингу і виконанням заходів щодо радіаційної
безпеки у 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС;
н) здійснює нагляд за виконанням заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки об'єктів атомної енергії, а також їх фізичного
захисту.
Головна державна інспекція виконує свої функції на принципах
повної незалежності від юридичних осіб і громадян, діяльність яких
контролюється нею та її регіональними інспекціями, що розміщуються
на об'єктах атомної енергії і в обласних центрах.
5. Головна державна інспекція має право:
а) проводити на підприємствах, в установах і організаціях,
діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії та
радіаційних технологій, перевірки стану устаткування, ведення
технологічних процесів, наявності та якості технічної та
експлуатаційної документації, якості ремонтних робіт, кваліфікації
персоналу;
б) одержувати від експлуатуючих організацій, адміністрацій
об'єктів атомної енергії та персоналу підприємств і організацій,
що виконують роботи на таких або для таких об'єктів, необхідні
пояснення та довідки, пов'язані з їх діяльністю;
в) залучати в установленому порядку компетентні організації
та фахівців до проведення перевірок об'єктів;
г) видавати керівникам підприємств, установ і організацій
обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень
умов виданих дозволів, правил та норм по безпеці об'єктів атомної
енергії;
д) припиняти роботи, що являють небезпеку для здоров'я людей,
у разі грубих або систематичних порушень умов виданих дозволів,
правил і норм по безпеці об'єктів атомної енергії;
є) припинити дію виданих нею дозволів на виконання робіт або
подавати пропозиції Держатомнагляду про припинення дії виданих ним
дозволів у разі виявлення систематичних чи грубих порушень умов
дозволів, правил і норм по безпеці об'єктів атомної енергії;
ж) одержувати від керівників об'єктів атомної анергії звіти
про порушення правил та норм по безпеці та причини виходу з ладу
устаткування, а також акти розслідування порушень та технічну й
іншу документацію;
з) вимагати від керівників об'єктів атомної енергії
проведення контрольних випробувань та технічного огляду
устаткування, матеріалів, приладів і систем, виконання заходів,
спрямованих на збереження досягнутого рівня безпеки об'єктів;
і) контролювати на об'єктах атомної енергії виконання
затвердженого порядку підготовки і допуску працівників до робіт,
перевіряти їх знання та наявність відповідних документів;
к) користуватися безкоштовно при виконанні інспекційних і
контрольних функцій приміщеннями, обладнанням, приладами, засобами
зв'язку та оргтехніки підконтрольних організацій (підприємств);
л) застосовувати економічні санкції до підприємств, установ і
організацій за порушення законодавства про ядерну та радіаційну
безпеку;
м) притягати до адміністративної відповідальності посадових
осіб відповідно до чинного законодавства.
Працівники інспекційних органів мають право безперешкодно
відвідувати в будь-який час об'єкти атомної енергії для виконання
покладених на них функцій.
Права, вказані у пунктах "в" та "є", надаються начальникові
Головної державної інспекції та його заступникам, в пунктах "г" та
"д" - державним інспекторам.
6. Начальник Головної державної інспекції та його заступники
призначаються на посаду і звільняються з посади головою
Держатомнагляду.
Начальник Головної державної інспекції несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Головну державну
інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій, розподіляє
обов'язки між заступниками та керівниками інспекцій.
7. Діяльність Головної державної інспекції фінансується з
державного бюджету України. Структура, гранична чисельність та
фонд оплати праці працівників Головної державної інспекції
затверджуються головою Держатомнагляду.
Штатний розпис Головної державної інспекції та положення про
її структурні підрозділи затверджуються начальником Головної
державної інспекції.
8. Для розгляду та прийняття колективного рішення з
найважливіших питань інспекційної діяльності, а також безпеки
об'єктів атомної енергії при Головній державній інспекції
створюється інспекторська рада, персональний склад якої
затверджується постановою Держатомнагляду. В своїй діяльності
інспекторська рада керується Положенням, затвердженим головою
Держатомнагляду.
9. Головна державна інспекція є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням
та найменуванням Держатомнагляду.вгору