Документ 455-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 455
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 455

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. В абзаці другому пункту 10 слова “та заступника Міністра - керівника апарату” виключити.

2. У пункті 11:

1) абзац п’ятий підпункту 3 виключити;

2) у підпункті 5 слова “в апараті” виключити;

3) підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;”;

4) доповнити пункт підпунктом 9-1 такого змісту:

“9-1) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінекономрозвитку;”;

5) у підпункті 10 слова “державних службовців та” і “апарату Мінекономрозвитку,” виключити, а слова “до сфери його управління” замінити словами “до сфери управління Мінекономрозвитку”;

6) у підпункті 11 слова “заступника Міністра - керівника апарату” замінити словами “державного секретаря Мінекономрозвитку”;

7) підпункти 12 і 13 виключити;

8) у підпункті 14 слова “та заступника Міністра - керівника апарату” замінити словом “Міністра”, а слово “за” - словами “у разі”.

3. Доповнити Положення пунктами 11-1-11-3 такого змісту:

“11-1. Повноваження керівника державної служби у Мінекономрозвитку здійснює державний секретар Мінекономрозвитку.

Державний секретар Мінекономрозвитку є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінекономрозвитку. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінекономрозвитку призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

11-2. Державний секретар Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінекономрозвитку;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінекономрозвитку та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінекономрозвитку, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінекономрозвитку завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекономрозвитку, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекономрозвитку, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекономрозвитку;

14) представляє Мінекономрозвитку як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінекономрозвитку доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінекономрозвитку до відзначення державними нагородами України.

11-3. На час відсутності державного секретаря Мінекономрозвитку чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку відповідно до наказу державного секретаря Мінекономрозвитку.”.

4. В абзаці третьому пункту 13 слова “заступником Міністра - керівником апарату” замінити словами “державним секретарем Мінекономрозвитку”.вгору