Про затвердження Статуту державного підприємства “Оператор ринку”
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут від 22.05.2019454
Документ 454-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 454
Київ

Про затвердження Статуту державного підприємства “Оператор ринку”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Статут державного підприємства “Оператор ринку”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 454

СТАТУТ
державного підприємства “Оператор ринку”

Загальні питання

1. Державне підприємство “Оператор ринку” (далі - підприємство) утворено на базі філії “Оператор ринку” державного підприємства “Енергоринок” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 324 “Про утворення державних підприємств “Гарантований покупець” та “Оператор ринку” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1206) та є державним комерційним підприємством.

2. Найменування підприємства:

українською мовою: повне - державне підприємство “Оператор ринку”; скорочене - ДП “Оператор ринку”;

англійською мовою: повне - The State Company “Market operator”; скорочене - SC “Market operator”.

3. Місцезнаходження підприємства: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Мета та предмет діяльності

5. Підприємство утворено з метою забезпечення функціонування ринку електричної енергії “на добу наперед” (далі - ринок “на добу наперед”) та внутрішньодобового ринку електричної енергії (далі - внутрішньодобовий ринок), організації купівлі-продажу електричної енергії на таких ринках, а також отримання прибутку від провадження господарської діяльності.

6. Предметом діяльності підприємства є:

забезпечення функціонування ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, організація купівлі-продажу електричної енергії на таких ринках;

забезпечення рівних умов участі на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку усіх його учасників;

реєстрація учасників ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, забезпечення ведення та оприлюднення реєстру таких учасників на офіційному веб-сайті підприємства;

забезпечення дотримання учасниками ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань відповідно до правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку (далі - правила ринку);

визначення за результатами торгів на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку обсягів купівлі-продажу електричної енергії учасників таких ринків, ціни на електричну енергію, фінансових зобов’язань учасників торгів;

створення умов для забезпечення розрахунків за куплену/продану електричну енергію, зокрема шляхом запровадження клірингу;

надання операторові системи передачі повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду відповідно до правил ринку;

оприлюднення на офіційному веб-сайті підприємства інформації про торги на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку, зокрема ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії, та іншої інформації в обсягах та строки, визначені правилами ринку;

надання учасникам ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на таких ринках, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформації, необхідної для здійснення нею функцій і повноважень, встановлених законодавством;

забезпечення конфіденційності інформації, отриманої від учасників ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, що використовується підприємством для виконання своїх функцій на таких ринках та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також забезпечення конфіденційності інформації про свою діяльність, розкриття якої може надавати комерційні переваги таким учасникам;

здійснення інших функцій, передбачених законом та правилами ринку.

7. Підприємство може провадити будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

8. Підприємство має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку після отримання ним відповідної ліцензії та укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі.

9. Підприємство не має права провадити діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, а також діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність).

Юридичний статус підприємства

10. Підприємство є юридичною особою, заснованою на державній власності, функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів України.

Права та обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

11. Підприємство провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

12. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

13. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.

14. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.

15. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

16. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями підприємства, крім випадків, передбачених законом.

17. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.

18. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

19. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги згідно із законодавством.

20. Підприємство має право в установленому законодавством порядку подавати Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування електроенергетичного комплексу.

Засновник підприємства

21. Засновником підприємства є держава в особі Кабінету Міністрів України (далі - суб’єкт управління).

22. Суб’єкт управління:

відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого підприємству, що пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах, визначених законодавством;

затверджує цей Статут та вносить зміни до нього;

в установленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади директора підприємства, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту;

приймає рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу підприємства;

затверджує фінансовий та інвестиційний плани підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємства, та вживає заходів до поліпшення його роботи;

забезпечує проведення щороку аудиторських перевірок підприємства;

забезпечує у разі зміни директора підприємства проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства в установленому законодавством порядку;

забезпечує проведення інвентаризації майна підприємства в установленому законодавством порядку;

затверджує стратегічні плани розвитку підприємства, здійснює контроль за їх виконанням;

надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна підприємства;

приймає рішення про реорганізацію, ліквідацію підприємства;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Майно підприємства

23. Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

24. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

25. Джерелами формування майна підприємства є:

державне майно, передане підприємству засновником;

доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, провадження інших видів господарської діяльності підприємства;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій і громадян у встановленому законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством.

26. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

27. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

28. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за підприємством, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством.

29. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

30. Нерухоме майно підприємства, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження, крім випадків, передбачених законом.

31. Підприємство має право здавати в оренду в установленому законодавством порядку нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства.

32. Передача в заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів підприємства, здійснюється в установленому законодавством порядку за погодженням із суб’єктом управління.

33. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються підприємству відповідно до закону.

Фінансування підприємства та його господарська діяльність

34. Фінансування підприємства здійснюється за рахунок коштів, що надходять за результатами провадження діяльності на ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку відповідно до правил ринку. Порядок розрахунку вартості послуг підприємства та оплати таких послуг визначається правилами ринку.

35. Підприємство взаємодіє з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності на основі договорів.

36. Підприємство дотримується вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до законодавства.

37. Контроль за провадженням господарської діяльності підприємства здійснюється відповідно до законодавства.

38. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, забезпечення гарантій обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора підприємства відповідно до законодавства.

39. Підприємство самостійно обирає форму та систему оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат відповідно до законодавства та умов, передбачених колективним договором.

Розмір і порядок формування статутного капіталу

40. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі суб’єктом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

41. Статутний капітал підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації підприємства.

42. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі підприємству майна або зарахування коштів на банківський рахунок.

43. Передача майна підприємству оформляється актом приймання-передачі.

44. Статутний капітал підприємства становить 1000* (одну тисячу) гривень.

__________
* Після затвердження розподільчого балансу буде скоригований.

45. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу підприємства приймається суб’єктом управління з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності підприємства.

Права та обов’язки підприємства

46. Підприємство має право:

самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку підприємства, затвердженого суб’єктом управління;

придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи та затверджувати положення про них.

47. Підприємство зобов’язане:

забезпечувати своєчасну сплату податків згідно із законом;

дотримуватися вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність згідно із законодавством;

додержуватися фінансової дисципліни;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

надавати суб’єктові управління інформацію про діяльність підприємства.

48. Для закупівель товарів, робіт і послуг підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.

Управління підприємством

49. Управління підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

50. Управління підприємством здійснюється його директором, який підзвітний суб’єктові управління.

Заступники директора підприємства призначаються на посаду та звільняються з посади директором підприємства.

51. Директор підприємства призначається на посаду та звільняється з посади суб’єктом управління в установленому законодавством порядку.

52. З директором підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

53. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, крім тих, що належать згідно із цим Статутом до компетенції суб’єкта управління.

54. Директор підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, фінансової звітності, статистичної інформації.

55. Директор підприємства:

здійснює керівництво підприємством;

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені цим Статутом;

діє в інтересах підприємства під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків;

діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

видає відповідно до своєї компетенції накази;

організовує провадження виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

затверджує структуру і штатний розпис підприємства;

призначає на посади та звільняє з посад працівників підприємства в установленому законодавством порядку;

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників підприємства;

розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству;

виконує умови укладеного із суб’єктом управління контракту;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

несе відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковому оприлюдненню;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Господарська діяльність підприємства

56. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

57. Прибуток підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків і зборів до державного бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

58. Розподіл прибутку підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства з урахуванням вимог закону.

59. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

60. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

61. Аудит фінансової діяльності підприємства проводиться згідно із законодавством.

62. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

63. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.

Трудовий колектив та соціальна діяльність підприємства

64. Трудовий колектив підприємства складається з осіб, які беруть участь в провадженні його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством.

65. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу підприємства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

66. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу регулюються колективним договором.

67. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

68. Загальні збори трудового колективу підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці працівників підприємства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку підприємства.

69. Трудовий колектив підприємства здійснює свої повноваження на підставі рішень загальних зборів трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

70. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити директор підприємства.

71. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менш як двома третинами голосів присутніх на зборах членів трудового колективу. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади за ініціативою директора підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

72. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

Облік та звітність підприємства

73. Підприємство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, а також бухгалтерський облік та подає фінансову звітність відповідно до законодавства.

74. Фінансові результати діяльності підприємства визначаються на підставі фінансової звітності.

75. Підприємство складає та подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до закону.

76. Підприємство на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про діяльність підприємства, обов’язковість оприлюднення якої визначено законом.

Порядок внесення змін до цього Статуту

77. Внесення змін до цього Статуту належить до компетенції суб’єкта управління.

78. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до закону.

Припинення підприємства

79. Припинення підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства.

80. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.вгору